Институционализация на спорта Печат

Предмет на научното познание на социологията като наука е проблемът за социалния ред. Той се нарича още Проблемът на Томас Хобс. Съвременната формулировка на предмета на познание на социологията като наука приема следния вид: как се създават, запазват ,функционират и изменят трайни и регулируеми социални отношения между социални актьори които притежават противоположни интереси и разполагат с различни ресурси. Обект на познанието на социологията като наука: действуващите лица (социални актьори) като носители на социалното действие; социалното взаимодействие между социалните актьори; социалните общности и организации, които се създават на основата на това социално взаимодействие. Основни понятия: Съществуват само два вида социални актьори: физическо лице: всяко човешко същество, с акта на своето раждане придобива способността да бъде носител на права и задължения. Физическото лице става легитимно (законно) чрез вписване в регистъра на населението в населеното място; юридическо лице – носител на права и задължения (Ю.Л.) Юридическите лица са социалните организации. Те са два вида: Ю.Л. със стопанска цел; Ю.Л. с нестопанска цел. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СОЦИАЛНИЯ АКТЬОР (СА) *социален статус - позицията, мястото, което заема СА в определена социална ситуация – статична характеристика *социална роля – модел на поведение на СА, когато заема социален статус – динамична характеристика. СОЦИАЛНА СИТУАЦИЯ - Част от социалната реалност, ограничена по време и място, където се осъществява социалното взаимодействие между социалните актьори. Определя се като “бойното поле” на социалното взаимодействие. Социалната ситуация се определя чрез участието поне на двама социални актьори,*Атрибути на социалната ситуация – това са предметите, които присъствуват на сцената. Общо наименование - артифакти, означава създадени от човешката ръка. С това понятие се означава взаимното влияние върху поведението на социалните актьори на основата на символи. Съществуват само три модела на социално взаимодействие: сътрудничество; конкуренция и конфликт.