Home Психология Социална психология в туризма

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Социална психология в туризма ПДФ Печат Е-мейл
  1. 1. Особенhttp://www.odit.info/?s=6&i=7004&f=3ости на социалната психология в туризма.

Социалната психология в туризма отделя особено внимание на психологическите особености и правилното насочване на личните социални потребности на съвременния човек, на неговите мотиви, желания и реални възможности за участие в туристическите пътувания.

На практика социалната психология в туризма е изключително важен елемент на науката и практиката за производство и реализация на туристически услуги на този специфичен пазар.

Особено внимание социалната психология в туризма обръща на мотивацията и поведението на всички участници в туристическия процес, като често тя се задълбочава и в изследването не само на навиците и нуждите на туристите, но и в мотивите и поведението на обслужващия персонал и местното население.

Социалната психология в туризма е в основата на провеждането на множество разнообразни изследвания и проучвания за развитието на туризма. Едно основно направление в тази област е също и проучването и анализът на социално-психологическите характеристики не само на реализирания като клиент турист, но и на потенциалните туристи, които не са предприели конкретно туристическо пътуване.

Населението участва в туризма под различни форми – веднъж като туристи, друг път като обслужващ персонал, а често и като обикновен наблюдател на туристически дейности. Винаги в един определен момент от тяхния живот обаче негови представители са въвлечени или най-малкото обвързани по някакъв начин с туристическата дейност, затова изследването на различните социални групи от населението, имащи досег с туризма като отрасъл е важен момент от развитието на отрасъла като цяло в локален, регионален и международен мащаб.

Поради необходимостта от по-пълно задоволяване на потребностите на туристите е естествено най-голямо внимание да се обръща на тях, при изучаването на техните характеристики, поведение и задоволеност от получените туристически услуги. Отчитайки действието на многобройните фактори, оказващи влияние върху тяхното отношение и поведение, съвременните туристически организации се стремят да планират своите стратегии за развитие в средно-срочен и дългосрочен план до колкото е възможно това, при бързопроменящата се туристическа среда.

Особено внимание на социално-психологическите аспекти в туристическата дейност обръщат редица международни организации в туризма като: Световната туристическа организация, Комисията по туризъм към Съвета на ЕС, правителствени и неправителствени туристически организации, браншови туристически организации и т.н.

Не на последно място, увода е подходящо място да отбележим, че социално-психологическите аспекти в туризма определят много не само за продуктовата политика на туристическите организации, те са определящи за редица други важни стопански дейности, като: реинвестиции в материално-техническа база, създаване на туристически иновации и т.н.

  1. 2. Социално-психологически фактори за развитие на туризма като индустрия.

В туризма действат разнообразни социално-психологически фактори, които определят за тенденциите и посоките на развитие на този отрасъл. В следващите редове ще обърнем по-специално внимание на някои от по-важните такива фактори за туризма:

Ценостна ориентация на населението и на различните категории хора. Този фактор оказва силно влияние върху предпочитанията на туристите и тяхната избирателност по отношение на различните видове рекреационенни дейности (интелектуални, спортни дейности), развлечения, изживяване (спокойствие или авантюристичен дух), туристически съоръжения, видове транспорт и т.н. Докато за едни хора са по-важни спортните или активни занимания по време на почивката, за други е по-важно да възстановят здравето си или да научат повече за историята и културата на посещаваната дестинация;

Национални и културни традиции на населението, стереотипи на по­ведение. Тези особености на населението определено оказват значително влияние върху мотивацията му за избор на туристическите дейности и върху тяхното туристическо поведение. Особено важни са изработените с години и повтарящи се стереотипи на поведение, които от своя страна са силно повлияни от националната и културно-религиозна специфика на населението. Такъв установен стереотип на поведение вече в почти цяла Ев­ропа например е, че летните отпуски се ползват предимно през август – тогава всички по-големи предприятия и учреждения затварят своите врати за ваканция, големите градове опустяват, защото повечето хора са заминали на почивка.

Туристически навици на населението. Познаването на въздействието на този фактор има голямо значение при планирането на туристическите дей­ности и тяхното разпределение във времето и пространството. Например, масовото взимане на отпуски през месеците юли и август правят обемът, структурата и насочеността на туристическите пътувания до голяма степен предсказуеми. Навикът на българите например да пътуват семейно също оказва влия­ние върху планирането на вътрешния туризъм и дори върху проектирането на различните заведения за настаняване.

Туристически опит на населението. Натрупаният опит на различните категории туристи от участието в туристически пътувания и практикуването на различии туристически дейности до голяма степен обуславя формирането на техните туристически потребности, тяхното разпределение във времето и териториална насоченост към различните туристически дестинации, изискванията и степента га избирателност към качеството на туристического обслужване. Колкото е по-опитен туристът и колкото повече е пътувал, толко­ва той е по-взискателен и толкова по-разнообразни са неговите потребнос­ти. Това е така, защото той вече е бил турист през една голяма част от живота си, посетил е много туристически дестинации и има база за сравнение и знае какво да изисква от туристическото обслужване на място.

Стремеж кьм повишаване на престижа, на признанието от страна на другите хора. Установено е, че начинът и мястото за осъществяване на туристически дейности се използват от населението като средство за демонстриране на социален и материален престиж, висок социален статус и финансови възможности;

Мода, подражание. Този фактор е до голяма степен свързан с предходния – подражавайки па определена обществена група или следвайки актуалните модни тенденции в организирането и провеждането на туристически пътувания, отделни групи от населението се стремят да повишат социалния си статус или да станат част от определена по-елитарна, според техните раз-бирания, прослойка на обществото. Този фактор има голямо значение за това, накъде ще се насочат туристите през даден туристически сезон – под негово въздействие редица курорти само в рамките на половин или идна година могат да се развият експлозивно пли съответно да западнат без някаква видима обективна причина.

Степен на информираност на населението. Съществува тясна връзка между информираиостта на населението относно възможностите за организиране на различии туристически пътувания и туристически дестинации от една страна, и честотата, характера и насочеността на неговото туристическо търсене, от друга. Важно направление в маркетинговата дейност па туристическите организации е повишаване нивото на туристическата информираност на населението, най-вече чрез провеждането на различии рекламни и промоционални акции. Това е естествено, защото не може да се очаква туристите да се насочат към дестннация, за която не са чували или не знаят къде се намира и какво им предлага.

  1. 3. Въздействие на социално-психологическите фактори в туризма върху мотивационния процес.

Социално-психологическите фактори в туризма, очертани по-горе, оказват значимо въздействие върху развитието на отрасъла в различни направления, затова свързваме функциите и ролята на социалната психология с разкриването на сложната верига — потребност, мотив, решения, действия на човека. Потребностите и мотивите за участие на хората в туристическите пътувания разкриват изискванията, желанията и интересите на туристите, както и задоволяването на тези интереси от страна на туристическите фирми. Резултатът е производство на качествени и разнообразии услуги и реализацията им, естествено с участието на туристите.

Тези потребности във вид на услуги в туризма са: основни – храна, настаняване и трапспорт; и допълнителни — спортни, развлекателни, културни и т.н. Потребностите са форма на проявление на човека в обменните процеси с околната среда. Това е относително устойчиво състояние на човека, отличаващо се с влечение към вещите и явленията на околната среда. Потребността е още единство на нужда, подбуда, стремеж и тенденция на човешкия организъм кьм определен обект. Тя е функция не само на opганизма, но и на средата, и е. функция на взаимоотношенията между човек и среда.

Много чссто туристическите пътувания са повлияни от средата — семейството, колектива, професионалните интереси. Тези потребности имат свойството да предизвикват активност в практическите действия на човека. Системата от тези субективни активности (стимули), които определят посоките и съдържанието на конкретната човешка дейност, се нарича мотивация. Тя включва: потребностите, интересите, волята, привичките и навиците, възгледите, убежденията, мирогледа, влиянието на околната среда.

Начело в сложната психологическа верига на човек-потребност, мотив, решения, действия, седят желанията. Тези желания обаче са в изключителна зависимост от реалните потребности и възможности.

Желанията са разнообразни – те са вътрешния порив на туриста да предприеме конкретно пътуване, и са отражение на вътрешния му мироглед и интерес към света.

Реалните възможности са дадености, които не могат да бъдат пренебрегнати при оценката на туриста, тъй като изхождат от неговото реалистично битие. Тук се включват основно дадености като:

-      физически възможности за участие в конкретен вид туризъм;

-      околната социална среда, в която се развива индивида;

-      международни и национални бариери пред туризма;

-      техническите възможности за осъществяване на пътуванията;

-      политически, икономически и други важни ситуации;

-      характерни особености на антропогенните и природни фактори на туристическата дестинация като стимули за туристически избор и т.н.

Класическата схема на социално-психологическа мотивация на туриста преминава през следните етапи, представени на фиг. 1 по-долу:

Фигура 1

Както се вижда в нея психологичните и социални фактори, са онези, които определят вземането на решението. Условно те биха могли да бъдат разгледани като фактори от рационално и емоционално естество. В зависимост от типа на характера на индивида те въздействат в различна степен върху неговото решение, като оптималният вариант на решение е винаги свързан със стремежа към много положителни емоции от пътуването, съчетано с по-ниска цена и повече екстри при обслужването.

  1. 4. Социално-психологически потребности от участие на съвременния човек в туризма.

Потребностите на хората от пътуване и пребиваване в туристически курорти и селища с цел потребление на природни блага, туристически стоки и услуги, с специфична индивидуална социална потребност, която определя до голяма степен конкретното туристическо поведение. На съвременния етап от човешкото развитие, тези индивидуални социални потребности са свързани със следните по-съществени фактори:

-      психическото натоварнане на хората в производството и желанията за временно откъсване от мостоянната среда;

-      прекомерната урбанизация в големите градове;

-      придобиване на знания и опит — учебни и делови пътувания;

-      лечение, рекреация на организма;

-      общуване с околната среда.

Освен това, потребностите на хората да ползват туристически услуги, зависят още от:

-      социалните, политическите, икономическите, природ-ните и др. условия на живот, средата, в която човек живее, труди се, общува;

-      вътрешните психологически особености на хората;

-      цените на туристическите стоки и услуги;

-      рекламата;

-      уменията на туристичсските фирми да предоставят услуги.

Може да се каже, че потребностите и мотивите на хората за участие в туристически пътувания имат комплексен характер и те зависят изключително от решенията, които биха взели потенциалните туристи според свойте потребности, желания и възможности.

Към основните мотиви, подбуждащи пътуване, са ваканционното настроение, деловото общуване, здравословни причини, посещение на близки и роднини, пътуване с религиозна цел, за пазаруване, за образование, посещение на спортни прояви и т.н. Съотнесени към водещите мотивационни теории, тези дейности могат да бъдат сведение до няколко основни потребности: биологични (физически), културни, познавателни, социални (статус и престиж) и търговски.

На най-ниско ниво — биологичните потребности, пътуване може да се предприеме за разрешаване на здравословни проблеми, свързани с промяна на климата, лечение в балнеоложки център и т.н. Деловити пътувания също могат да бъдат породени oт стресираща бизнес среда, да се търсят почивка, физическо и психологичсско възстановяване на трудовия екип. Най-често обаче подобно пътуване се предприема предимно по икономически подбуди, престиж или затвърждаване па определен статус. Социалните потребности също могат да бъдат задоволявани посредством туристическо пътуване — туристът да се почувства обичан, разбран, да установи контакта с хора със сходни интереси.

Така взетите решения определят туристическото поведение, в голяма степен определят и жизнения цикъл на различните форми на туристически пътувания — възстановяване, балнеология, ски-туризъм, еко туризъм и т.н. Затова от значение за определяне на туристическото поведение и жизнения цикъл на отделните видове пътувания имат качеството на предлаганите услуги, маркетингът, рекламата.

В крайна сметка туристическото поведение се определя от комплексния характер на потребности и решения, взимани от съответния турист.

  1. 5. Социално-психологически аспекти в поведението на практикуващите туризъм.

От социално-психологическа гледна точка, потребности от практикуване на туризъм изпитват различен кръг от предприемачи, специалисти и други хора, заети в този отрасъл, които притежават лични мотиви и съответна квалификация за това.

Социално-психологическите особености на търсенето на туристически услуги, определят и за социално-пихологическите особености на предлагането. Изискванията за висок стандарт на качеството на туристическото обслужване, психологическото и социалното поведение на работниците в бранша.

Гостоприемството е основната социално-психологическа настройка на практикуващите туризъм и професионално изискване към тези, които обслужват туриста, предоставяйки им стоки и услуги. То зависи от:

-      интересите и професионализма на хората, заети в обслужването;;

-      националните традиции и манталитет;

-      изисквания за качество и разнообразие на услугите;

-      справедлива обществена оценка, възнаграждения и признания за труда па всеки;

-      поддържане на новаторски дух, иновации в организацията, управлението и производството на услуги;

-      нивото на управление на качеството на услугите и
т.н.

Самите заети в туристическия бизнес в стремежа си да развиват тази дейност най-често проявяват следните социално-психологични особености в поведението:

-      стремеж към професионална реализация;

-      осигуряване на добри доходи от туризма;

-      утвърждаване на личността и осъществяване на многобройни контакти с други хора;

-      усвояване на възможно повече туристически ниши и създаване на нови туристически продукти и т.н.;

Социално-психологическите аспекти в поведението на практикуващите туризъм са в основата на създаването на една стройна туристическа система за задоволяване на потребностите на туристите в една страна. Тъй като туризмът е отрасъл, в който крайният продукт зависи много от човешкия фактор, то можем да кажем, че успешен този отрасъл може да бъде само тогава, когато социално-психологическите потребности на туристите, срещат насрещно адекватно социално-психологическо поведение от страна на предлагащите туристически продукти. В противен случай предлагането няма да може да задоволи търсенето на туристически услуги и туризмът няма да постигне своите цели.

 

WWW.POCHIVKA.ORG