Home Туризъм Допълнителни дейности и услуги в туризма

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Допълнителни дейности и услуги в туризма ПДФ Печат Е-мейл

Същност

Съшността и съдържанието на допълнителните дейности и услуги се свързва с по-голямото или по-малкото участие на на различните направления на стопанските единици на туризма, на богатата гама от използваните в туризма форми за работа, производство, предлагане и реализиране на комплексни туристически услуги – за цялата страна, за отделния курорт и хотелския комплекс.

Стопански единици на туризма

Под стопански единици на туризма се разбира основните и спомагателни фирми, които са туроператори, туристически агенти, фирми които стопанисват хотели, ресторанти или хотелски комплекси, туристическо-транспортни фирми, фирми които произвеждат продукти и услуги, които гравитират в сферата на туризма – фирми или сдружения собственици на лифтово стопанство в планинските курорти, на различни съоръжения и услуги за отдих и развлечения в морските курорти (аквапаркове, морски училища за морски ски, ветроходство и др.). Основата на туризма като стопанско дружество е хотелиерството или както се казва “ индустрия на гостоприемството”. Към хотелиерството в повечето случаи се включва и ресторантьорството и за заведения за развлечение. Следователно допълнителните дейности и услуги са свързани пряко с хотелиерството и ресторантьорството. На теория и практика те обслужват тази основна дейност.

Друга характеристика на допълнителните дейности е свързана с формите на туризма ( ваканционен, маршрутно-познавателен, религиозен, културен, дълготраен, краткотраен и др.). Тези форми са реални, когато провеждат стопанската дейност, когато предоставят туристически услуги, като носят доходи и печалба на стопанските организации.

Технологичния процес на допълнителните дейности и услуги е в зависимост от тяхната разновидност. Второ от предлаганите и реализираните форми на туризма. Трето от формите на обслужване. Затова технолигията (организацията) е насочена за всяка отделна допълнителните дейност или услуга. Независимо от това основното, което следва да се знае че водещите дейности и допълнителните са взаимосвързани. И като форми за прозивеждане на туристическо мероприятие и като разнообразие на услуги. Затова на пазара те се възприемат от купувача (туриста) като комплексни туристически услуги. Технолигичния цикъл и развитие на допълнителните дейности има следната последователност:

  1. Подготовка

Всяка фирма трябва да има съответното съдебно решение за провеждане на съответната дейност, разрешение за провеждане на туристически дейности.

Категоризация на обектите от хотелиерството и ресторантьорството.

Всяка фирма трябва да изготви реална бизнес програма, маркетингова концепция (за няколко години), и на базата на тази концепция да детайлизира маркетинговите планове.

Важен е и подбора и обучение на персонала взависимост от дейноста, която ще се провежда. Особено важно е обзавеждането на подходящ офис с функционални машини, съоръжения и техники.

  1. Същинска работа

В туризма това е предлагането, предоставянето на услуги тяхната финансова (парична) реализация. Тази дейност е много важна като се има впредвид сезонноста на нашите морски и планински курорти, от които се реализират близо 75% от всички приходите на туризма за България. Ръководството на туристическите фирми и мениджърите изграждат планове, с които с приходите от активния период (сезон) да се покрият разходите за цялата година. През този период се предлагат максимум основни и допълнителни услуги, за получаване на повече доходи и печалби.

Схематично допълнителните дейности и услуги в туризма и на звената за организация е туристическия комплекс могат да бъдат представени така:

Основни ръководители са управителят и съвета на директорите.

Управителя управлява и наблюдава туристическия продукт (хотелиерстово и ресторантьорството плюс допълнителните дейности и услуги). Съвета на директорите има функционални взаимовръзки само с управителя. Управителя освена управлението на туристическия продукт наблюдава динамиката на туристически пазар, т.е маркетинга. Управителя управлява и наблюдава другите звена на фирмата. Тъй като темата е допълнителните дейности в туризма следва да конкретизираме, че управителя на фирмата и неговите подчинени по-ниско стоящи ръководители отговарят за ефективността на допълнителните услуги:

Допълнителни услуги;  специфични дейности и услуги, съпътстващи допълнителните дейности; допълнителните дейности свързани с инфраструктурата.

Тази схема на организация, управление и контрол на звената (отделните направления) е характерно е за хотелски комплекси, които имат над 200 легла. По тази схема се определят основните и допълнителните дейности в почти всички развити туристически държави. В тази схема са подчертани необходимите връзки между управлението, технологията и контрола на качеството, както на основните и допълнителните дейности и услиги, така и на предоставянето на услуги от други предприятия туризма в различните сектори на националното стопанство. Изключително важно място в предлагания и реализирания допълнителните дейности и услуги има маркетинговите направления в хотелите и други туристически обекти. Маркетингът е призван да осъществи реализацията и връзката между услугите от вътешния и международен пазар. Технологичното равнище на предлаганите и провеждани допълнителните дейности и услуги е обект на ежегодни наблюдения и социалистически проучвания на хотели и други комплекси.

-          летни и планински. В съответствие с тези проучвания, мненията които са дадени от чуждестранните туристи за равнището на допълнителните дейности и услуги в България варират около оценка 4 и половина по шестобална система.

Тези показатели за страни като Франция, Италия, Испания и др. се движат между оценка 5 и 5 и половина. Това дава основание да се търсят причините за по-ниското качество на допълнителните дейности и услугите в България. Изводите, които правят специалистите са следните:

-  Технологичното равнище на предлаганите допълнителните дейности и услуги не е на високо равнище. Това не съдейства за търсенето на чуждестранни туристи. За повишаването на качеството и разнообразието на тези направления на туристическите дейности.

-  все още са недостъпни като количество и качество машините и устройствата използващи се в допълнителните дейности и услуги (автобуси, басейни, спортни съоръжения и др.)

- все още ниското равнище на предлаганите и реализираните услуги в тези дейности не спомага за увеличаването на допълнителните приходи в комплексите.

Една скрита причина е и действието на сивата икономика в сектора. Това действие в последните години се ограничава в значителна степен, но все още недостатъчно.

Технология и значение на допълнителните дейности и услуги в туризма.

След 50-те години на 20-ти век се увеличиха доходите на населението на развитите страни, както и тяхното свободно време. Важно място в техният напрегнат, производствен, социален и психологически живот започна да има целенасочено и организирано участие на хората в различни туристически, балнеоложки, спортни и занимателни пътувания. При това тези занимания и прояви се организират от специализирани организации и фирми и спомагат за психофизическото възстановяване за увеличаване продуктивността на труда и за укрепване здравето на хората. Не без значение е и това, че сега във всички страни са създадени многобройни и разнообразни по съдържание интереси ( клубове, курсове, кръжоци и други организирани групи), коитопривличат участието и интересите на хората.Част от тези формации имат международен обхват, като една от техните дейности е: организиране на отдих и пътуване на своите членове. В бюджета на България също настъпват динамични изменения в полза на увеличаване на свободното време и неговото участие във формите на туризма и отдиха. Тези обстоятелства са свързани с консумацията на допълнителни услуги в туризма, а това има важно икономическо значение, затова те са обект на системни анализи на социалните и икономически проучвания и създаване на предложения за нови услуги в интерес на хората. В развитите туристически държави, в хотелите и особенно в хотелските вериги се предлагат от 150 до 850 вида, които са групирани така:

-заведения за отдих и развлечения, клубове, курсове, спортни училища, бази и съоражения под наем, занимателни мероприятия и игри, атракционен транспорт, екскурзии в страната и чужбина, посещения на атракционни и битови заведения, спортни състезания, транспортни услуги, търговски услуги, битови и административни услуги, даване на екипировка и съоражения под наем, медицински услуги, педагогически услуги и много други.

На основата на световния опит в областта на хотелиерството и туризма , в България също се утвърди задължителна номенклатура за предлагане на допълнителни туристически услуги за отделните категории хотели и други туристически обекти. От 1998 година със Закона за Туризма и наредбата за катигоризация на туристическите обекти се утвърждават допълнителните услуги за отделните категории имащи задължителен характер.

-За хотели с 3-4 звезди са около 170 вида услуги

-За 3 звезди -153 вида услуги

-За останалите- 71 вида услуги

Всички отделни услуги са разпределени по основни групи (дейности), за които има определени стандарти за качество. Отделно може да се твърди, че създаването на задължителната номенклатура за предлагане на основни и допълнителни туристически услуги, осигури на България доближаване до Европейските и Световени стандарти.

Проблемите за усъвършенстване организацията за работа по предлагането на допълнителните туристически услуги в туристическите обекти имат изключително важно значение. Те имат преди всичко престижен и социален характер, но същевременно се отличават с важно икономическо и финансово измерение. Техният анализ показва, че в България реално предлагат до 50-ет вида допълнителни услуги. Финансовият приход в българските хотели и курорти е едва до 30- 35 % от общите валутни приходи от стопанския туризъм в България. В развитите туристически държави от допълнителни услуги се реализират близо 70- 75% от общите валутни приходи.

Технология на видовете допълнителни услуги

Важно място за ефективното управление на туристическите предприятия, дружества и фирми заемат управлението и организацията по предлагането ,организирането и провеждането на допълнителни туристически услуги. В повечето случаи те имат по-висока икономическа печалба. Затова в големите туристически фирми и хотели , към управлението съществуват специални дирекции и отдели по проблемите на туристическото предлагане, комплексното туристическо обслужване и други. Особенно важно значение имт предлагането на следните допълнителни услуги.

-организиране на разнообразни екскурзии и пътувания за чужди туристи в България и чужбина. Тези усуги заемат значителна част от предлагането на допълнителни услуги, особенно в Черноморието и планинските туристически курорти- около 30%. Записването и приемането на суми за тях в повечето случаи се извършва предварително от чуждестранните туристически агенции.

-Записванията могат да се извършват на място от екскурзоводите или от други представители от туристически фирми. Технологията е свързана с предварителната подготовка на екскурзовода, съставяне на програми, включени в проектите на фирмите и други рекламни материали. Провеждат се екскурзии ,основно до исторически и културни места в България и до природни туристически ресурси. На лице е комбинация на екскурзия, например- посешение на Рилски манастир в съчетание с еднодневен преход в Рила под ръководството на квалифициран планински водач. Голяма част от туристите на третата възраст предпочитат подобни комбинирани екскурзии. Въз основата на анкетиране на чужди туристи, общата им оценка за екскурзия е задоволителна. Критичните бележки на чуждестранните туристи се отнасят за транспорта, граничното обслужване, заниманията по време на екскурзия и други. Анализите разкриват необходимостта да се подобри пътната инфрасктруктура, особено до атрактивните туристически обекти.

-Посещението на атрактивни битови и развлекателни заведения. Цената на тази допълнителна услуга не се включва в общият пакет, който се предлага от фирмата която генерира туристопотока. Цената се заплаща на място на екскурзовода, на туристическия аниматор или на друг оторизиран представител на туристическата фирма. По отношението на този вид допълнителна услуга трябва да се изтъкне значението на точността, качеството и разнообразието на предлаганите услуги и убеждаването на туристите.

Посещенията на битовите, атрактивните и развлекателни заведения се определя от качеството на музикално артистичните програми разнообразието на предлаганата кулинарна продукция доколкото заведението е в тази насока чуждестранните туристи не са доволни главно от музикално артистичните програми.По принцип тези допълнителни услуги водят до добри финансови резултати. При тях съществува определен потенциял за разработването на нови идеи, за подобни туристически услуги, като например във времето 1989-1990 г заведениета на ‘’Балкантурист’’- в Златни пясъци- присъстваше програма на нестинарите, която вече я няма.

-Спорно развлекателни мероприятя

За подобряване организацията на работата в стпортно развлекателни мероприятия в големите курорти на България са създадени специализирани фирми и направления.

„спорт и други активности’’

От особено значение са създадените ски училища ,чуилища по подводни спортове, яхт клубове, клубове по сърф, аниматорки курсове, провеждане на пешеходен туризъм и различни спортни забавления. Записванията и заплащанията за тях стават предварително от изпращащата фирма или на място.Оценките на чуждестранните туристи в това направление са положителни.

Проучванията разкриват определено недоволство от сравнителното не достатъчната метриално техническа база и съоражения за нейното поддържане.’’Особено за открити и закрити басейни, фитнес зали, лифтови съоражения, спортни зали и други’’.

-Предлагане на медицински туристически услуги

Тези допълнителни услуги се предлагат преобладаващо в балнеоложкия туризъм Тази сфера през последните 20 години в България се осъвършенства материалната база.(В Сандански, Хисаря, Девин, Вършец и други) ,където е на лице многообразие на минерални извори.Предлагането на допълнителни медицински туристически услуги е свързано и с подготовката на медицинските екипи. Тази подготовка е на достатъчно високо ниво. Проучването на мнението на чуждестранните туристи дава много добра оценка. За теоритико-практическата подготовка на екипите. Това се отнася главно за използването на специални методи на кинезитерапията.

-Музикално артистична дейност

В активния туристически сезон в България и морските туристически комплекси работят около 400 оркестрови състави, повече от 200 вокални изпълнители, над 50 атракционни и фолклорни програми. Тази дейност се осъществява от повече от 4000 изпълнители в България. Организацията на специализирани концерти и спектакли в туристически курорти допринася за техния имидж и за увеличаването на техните финансови приходи.

-Анимация, хоби туризъм и развлечения

Много курорти в света създават специализирани курорти за развечения.( увеселитени центрове и други.)

Световно известен е Пратер-развеселителен център във Виена-Дисниленд.

Технология на специфичните стопански дейности и услуги свързани с Хотелиерството, Ресторантьорството и Туризма

-Конгресен туризъм. Под понятието конгресен туризъм в основни линии следва да се разбира организиране и провеждане на хотелиерство и специализирани туристически оператори и фирми ,на международни и вътрешни тематичи прояви и мероприятия в базата на туризма. В периода след Втората Световна война непрекъснато се увеличава броя на международни и национални правителствени и неправителствени организации.

-международни стопански предприятия ,кооперации, сдружения и други подобни.

Основно неимоверно се разшириха деловите контакти, обмяна на опит и обмяна на научна практическа информация. Това оказва голямо влияние върху динамичното развитие на конгресния туризъм в световен мащаб. Почти във всички страни се построиха конгресни центрове, дворци, конгресни палати и други. Мястото и значението на този туризъм ще нарастват все повече като форма за провеждане на специфична туристическа дейност. Ще се ограничава материалната база, предлагането на услуги и разнообразяването на формите за провеждането на тези мероприятия. В отговор на обективните потребности и на нарастналия международен авторитет на нашата странаоще през 1968 година се създаде-Център за международни конгреси и прояви при бившият Държавен комитет по туризъм. На практика с това се поставят основите на една система за организиране на конгресната дейност в България.По-късно тази дейност се осъществява от Туристическа информация и резервация, а след 1990 година от почти всички фирми и хотели- децентрализирани. Влизането в експлоатация на Националният дворец на културата(НДК), дава силен тласък за развитие на конгресната дейност в нашата страна. НДК притежава големи възможности . Днес НДК е член на Международната асоциация на местните дворци. Много разнообразни конгреси и други делови прояви се провеждат в зала Фестивална във Варна, както и в изградените конгресни зали в хотелите в София, Варна, Бургас, Пловдив и във всички по-големи курортни комплекси. Анализът на дейността на провежданите международни конгреси разкрива няколко положителни резултата и тенденции. Има валутна и финансова изгода от провеждането на тези мероприятия. Участниците в международни прояви се групират по място, време и тематичност на мероприятията, за постигането на определени цели и за решаването на научни и практически задачи. Заедно с това те ползват комплект от специфични комплексни услуги, услуги на хотелите ,на ресторантите, заведенията за развлечение, екскурзиите и други. Основните туристически услуги: настаняване, хранене и транспорт, в случая имат по-голямо значение и изисквания към тяхното качество, отколкото тези при обикновения ваканционен туризъм. Общите валутни приходи при провеждане на конгресни прояви и ммероприятия изчислени за един туристоден или за една нощувка са няколко пъти по-високи от тези на обикновения ваканционен  или маршрутно познавателен туризъм.

Друг показател който подкрепя значението на Конгресния туризъм е частта на валутните приходи от него спрямо общите валутни постъпления от туризма за дадена страна.

Франция –приходът от конгресен туризъм е 3 до 4% от общите валутни приходи от туризма за страната. За Швейцария приходите от конгресния туризъм са 7 %, а за България варира между 1 и 2 %.

-Развитието на Конгресния туризъм се основава на няколко силно действащи фактора. Конгресните центрове се изграждат в близост до летищните комплекси, които гарантират бърз транспорт.

Например за Германия може да посочим Франкфурт- около летищният комплекс има изградени десетки центрове на разстояние 15-20 км от летището. Има и модерен железопътен възел, който улеснява пътуването на участниците в конгресните мероприятия от вътрешността на Европа.

-Осигуряване на сигорност на конгресните мероприятия. За тази цел в конгресните центрове ,включително и в големите хотели са разработени специални мерки за сигурност. С осигуряване на сигурността се занимават специални институции и организации.

-Предоставяне на участниците в конгресните мероприятия на разнообразни и атрактивни туристически услуги. Пример- организиране на официални събития (гала вечеря)

-Създаване на традиция в Конгресния туризъм. Определени хотели или конгресни центрове периодично се използват за провеждане на различни мероприятия. Конгресният туризъм обикновено дава възможност да се ограничи мъртвият период. По тези причини хотелиерите предпочитат конгресни прояви, които се организират и осъществяват след приключване на активния морски или зимен туризъм. Освен тези фактори развитието на Конгресния туризъм се предопределя в много голяма обща степен от културния и научен статъс на страната домакин.

-Конгресната дейност съдейства за повишаването на икономическата активност на стопанските обекти ( хотели, ресторанти и т.н.)

-Конгресният туризъм спомогна да се подобри националната туристическа инфраструктура- пътища, комуникации, изграждане на конгресни дворци, спортни зали и балнеоложки и други туристически обекти, в които се осъществява Конгресния туризъм.

Значение на крайпътното туристическо обслужване

За развитието на автомобилният туризъм на културния и конгресен туризъм и на други видиве и форми на туризма, от значение е наличието на материално техническа база, управлението и организацията на крайпътното обслужване край магистралите и дадени пътища на дадена страна. Към 2000 година главните пътища и магистрали на България са работили общо 103 крайпътни обекта: 97 ресторанта, 37 мотела, 31 къмпинга, 106 магазина, 40 автосервиза ,62 бензиностанции, 80 паркинга и други.

Динамиката на разкриването и функционирането на заведенията за крайпътни туристически обекти разкрива следните особености към днешно време. Интензивно се увеличават заведенията за хранене като се концентрират около основните пресечни точки на автомобилния транспорт. Интенцивно се увеличава броя на бензиностанциите, които предлагат търговско обслужване и бързо хранене на туристите. Водещи в това отношение са ОМВ и ШЕЛ. Основните недостатъци на управлението и организацията на крайпътното обслужване са:

-Ограничени възможности за хранене на автотуристите

-Незадоволително състояние на търговията с плодове и зеленчуци, на предлагането на сувенири и стоки за туристическо потребление.

-все още незадоволително предлагане на резервни части, някои видове автосервизно обслужване.

-Лошо санитаро-хигиенно състояние на крайпътните обекти.

-Външният вид на част от селищата през които преминава главната пътна мрежа продължава да е неогледен.

-Все още пътната маркировка не съответства на пътните стандарти- недостатъчна е и не се актуализира, в това число и информационната и рекламна дейност.

За подобрение на крайпътната инфраструктура трябва да има на всеки 6-15 км разстояние малък крайпътен обект , на 20-30 км разстояние –среден крайпътен обект и на 80-100 км разстояние –голям крайпътен обект.

Допълнителните дейности и услуги в селища с уникални забележителности в България (културен туризъм).От технологична гледна точка се различават няколко основни направления на българските курортни селища. В тази връзка разграничаваме:

-селища и райони с природни и климатични дадености.Тук попадат курорти и селищща по Черноморието, планините ,балнеоложките и други оздравителни центрове и райони.

 

WWW.POCHIVKA.ORG