Home Туризъм Социален и здравен туризъм

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Социален и здравен туризъм ПДФ Печат Е-мейл

Южният централен район за планиране (ЮЦРП) се намира в южната част на Република България. В северната си част граничи със Северния централен район, а главното било на Стара планина представлява природна северна граница на района; на юг граничи с Република Гърция и Република Турция; на изток граничи с Югоизточния район за планиране, а на запад – с Югозападния район за планиране. Южен централен район, обхваща областите Пловдив, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Смолян и Стара Загора.

Южен централен район за планиране има съществен дял в общата туристическа инфраструктура. През 2002г. в района броят на леглата в хотели, къмпинги и др. е 21590 броя, което представлява 15,02% от общия брой за страната, като се отбелязва нарастване с 6,29% спрямо 2001г. Основната част от туристическата инфраструктура е съсредоточена в областите Пловдив и Смолян, където приходите от нощувки за 2002г. са съответно 9 246 181лв. (43,71% от общите за района) и 4 561 850лв. (21,56%). Увеличение в приходите от нощувки спрямо 2001г. се наблюдават в областите: Пловдив- с 12,78%, Хасково- с10,11% и Смолян –със 7,87%. Спад в приходите от нощувки през 2002г. отбелязват областите: Стара Загора- с 24,33%, Пазарджик- с 20,74% и Кърджали- с 4,71%.  През 2002г. в ЮЦР са реализирани  1 256 599бр. нощувки или 12,22% от общия брой нощувки за страната. Приходите от тях са 21 155 107лв., което представлява 9,55% от общите за страната, в това число 6 571 592лв. (31,06%) от чужденци. Спрямо предходната година общите приходи от нощувки имат намаление с 1,26%.

В областите на Южен централен район за планиране има благоприятни географски условия, богато културно-историческо наследство, природни и минерални ресурси за развитие на различните форми на туризъм ( балнеолечебен, екологичен планински и селски туризъм, културен и научен туризъм и др.), чрез които има възможности да се осигурят приходи и растеж в икономи-ката им и се създадат нови работни места.  На 25 март 2009 г., в Областна администрация - Пловдив,  се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР и Регионалния координационен комитет в Южен централен район. На заседанието присъства  Искра Михайлова - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, представители на министерствата, областните управители на петте области от Южен централен район (Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян), представители на общините от района, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално ниво.  Секретарят на Регионалния съвет за развитие Даниела Опълченска изнесе кратък доклад, относно изпълнението на решенията от първото заседание на Регионалния съвет в Южен централен район, което се проведе на 27.11.2008 г.
На заседанието са обсъдени предложенията към Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет  за развитие в Южен централен район, както и утвърдена програмата с направените предложения. Според действащия Закон за регионално развитие, непосредствено след първото заседание на Регионалния съвет за развитие се създава Регионален координационен комитет. Комитетът осигурява ефективна координация и взаимодействие при изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, върху развитието на района. Регионалният координационен комитет обсъжда, разработва и приема вътрешни правила за работата си в едномесечен срок от създаването му.

Балнеологичните курортни центрове, калолечебни курорти и климатични курорти, които се намират на територията му са:

Балнеологичен курорт Хисаря
Модерен лечебен курорт
Хисаря е древен и млад град. Древен като своите лечебни извори имлад като техните свежи струи. 
Известен още от дълбока древност, един от най-големите и модерно заградени български балнеологични курорти, Хисаря е разположен в средната част на Южна България, която го предпазва от студените северни ветрове. 
Надморската височина на курорта е 364 м. В плодородните му околности се разстилат обширни градини и лозя, зреят ягоди, череши, кайсии, праскови, ябълки и други плодове. Потънали в зеленината на красиви лесопаркове, курортните заведения са разположени в екологично благоприятна околна среда. Общата площ на община Хисаря е 549 кв.км, от които 206 кв.км. са горски фонд и 13 кв.км. населено място. Останалата площ е главно селскостопански фонд. 
Средната надморска височина на района е 300 метра над морското равнище. 
Транспортната обвързаност на Общината с националната мрежа се определя от близостта на автомагистрала “Тракия”, подбалканската автомагистрала и ЖП отклонението от линията Пловдив-Карлово. През териториалната единица преминават предимно пътища от ІІ, ІІІ и ІV клас, осъществяващи междуселищните връзки в общината исъседните общини – Карлово, Калояново, Стрелча и Съединение. 
Релефът на района е формиран от южните слонове на Същинска Средна гора. Най-високите върхове в близост до Хисаря са в. Богдан /1 604 м / и в. Алексица /1 530 м/. 
Същинска Средна гора, която заема най-високия дял на планината се отличава със заоблено и плоско било. Докато на север се спускат стръмни склонове, обрасли с гори, то южните са по-полегати и постепенно прехождат в Маришката низина. 
Ядрото на Същинска Средна гора е изградено от средногорски гранит. Високометаморфната кристалинна серия на Средна гора е представена от гранитен батолит, вложен предимно в гнайси и амфиболити. 
Сепонски варовици, мергелни вулканити представят кредата, която има много по-голямо разпространение по южните склонове на Средна гора. 
Тракийската низина има разнороден строеж. Най-отдолу се откроява кристалинната основа, която е неравномерно потънала и покрита с по-млади наслаги. 
На територията на Общината няма свлачища и срутища. Ерозията е застъпена частично сред южните склонове на Средна гора. Карст не се среща. Повсеместни детайлни проучвания за установяване на физико-механичните показатели на почвите не са извършвани. 
Районът е беден на рудни, нерудни и инертни материали. На територията на курорта бликат 22 естествени и сондажни източника с общ дебит 46 л/сек, или около 4 млн. л в денонощие. Температурата на минералните води варира от 14С до 52С. Всички води са с ниска минерализация (0,230-0,320 г в л), реакция (рН от 8,1 до 9,2), с ниска водна твърдост (0,5-0,6 немски градуси, т.нар. "меки" води), бистри, безцветни и с приятни питейно-вкусови качества. Същевременно минералните води са силициеви (съдържат 50-62 мг колоидална метасилициева киселина в л), леко флуорни (с 4,5-5 г флуор в л). Част от минералните води са и леко радонови, например изворът "Момина баня" съдържа 592 Бекерела радон в л (16 нано-Кюри в л).
Днес Хисаря е модерен лечебен курорт, чието най-голямо преимущество са 22-та минерални извора с температура от 37 до 52º С. Минералната вода е мека, чиста, безцветна, няма мирис, вкусна е. Леко е минерализирана, преобладават хидрокарбоничните, натриевите, сулфатните и флуорните йони, както и солидно количество радиоактивен газ.
Водата има лечебни свойства главно за проблеми с бъбреците, отделителната система, черния дроб, жлъчния мехур, храносмилателната система и панкреаса.
От дълги години е установено благоприятното повлияване в курорта на пациентите с хронични гастрити и гастродуодентити; функционални разстройства на стомаха и дуоденума в ремисия или в стадий на нерязко изостряне (с постигане нерядко до рентгенологично установено ликвидиране на язвеното увреждане на стомашната или на дуоденалната лигавица); перигастрити и перидуоденити; състояния след операция на стомаха и на дуоденума - профилактично или с оглед на остатъчни оплаквания или на усложнения като анемичен, хипоглекимичен, дъмпинг синдром и др.; алергози на храносмилателните опгани; хронични неспецифични форми на колит иентероколит (без язвени процеси от дизентерийно и амебно естество); алергози на храносмилателните органи.
Състояния след прекаран епидемичен хепатит; хроничен хепатит (без иктер и асцит); хронични холецистити и ангиохолити, дискинезии на жлъчните пътища; жлъчно-каменна болест (холелитиаза) с размери на конкрементите, позволяващи елиминирането им през жлъчните пътища;
Допълнителни индикации (заболявания, придружаващи основното заболяване по профила на курорта) - затлъстяване, подагра, инсулинонезависим диабет; хронични ставни заболявания иследтравмени състояния на опорнодвигателния (локомоторния) апарат; заболявания на периферната нервна система - хронични невралгии иневрити; гинекологични заболявания; хипофункция на половите жлези у мъжа.
Профилактика на възрастовата остеопороза (разрехавяване на костната тъкан); обща профилактика и закаляване на организма в рамките на комплексното курортно балнеофизикално лечение.
Лечебно профилактични методи
Съчетани с различни комплекси на пациентите се прилага външно ипитейно балнеолечение, чревни иригации, подводна гимнастика, различни форми на кинезитерапия, хидротерапевтични процедури (лечебни душове, подводен душов масаж, инхалации, електро-светолечебни процедури, парафинолечение, слънце-въздушни бани, спортно-лечебни игри, диетично хранене, медикаментозно лечение идр., а в хотела на "Балкантурист" - и сауна-бани, акупунктура имедицинска козметика.
Курортна база
Монументална нова балнеолечебница и пет други (изградени върху основите на древните римски терми), модерна курортна поликлиника със специализирани диагностични и лечебни кабинети, питейни павилиони с покрити колонади, летен плаж с хидроминерални басейни за възрастни и за деца, кинезитерапевтични и спортно профилактични терени и други общокурортни заведения. Легловата база е разкрита вмодерни нови хотели, санаториуми, почивни домове и пансионати на различни ведомства и организации. В нови хубави домове се ползват идобре уредени частни квартири.
За свободното време на пациентите са осигурени приятни занимания иразвлечения в различни заведения, в импозантния летен театър, музея на древността, в красивите околности на курорта.
Курортът функционира целогодишно. Водите в Хисаря са слабо минерализирани –170 до 275 мг/л.. Преобладаващо е съдържанието на хидрокарбонати и натрий.
Използват се за питейно лечение на бъбречни и урологични , на чернодробно-жлъчни и стомашно-чревни заболявания. 
Използването на водите за къпане създава възможност за външно въздействие върху заболявания на опорно-двигателния апарат, на гинекологичните заболявания, обмяната на веществата и ендокринната система. 
Радиоактивността на минералната вода, особено на каптаж “Момина баня”, на сондажи № 1 и № 5, дава възможност за провеждане на радонови инхалации. 
Минералната вода в с. Красново е слабо минерализирана – 354 мг./л., хидрокарбонатно-сулфатно натриева, с 3 – 4 мг./л. флуор. Приложението на водата е за лечение на опорно – двигателния апарат, периферната нервна система, на вътрешните органи, бъбречно-урологични, стомашно-чревни, чернодробно – жлъчни, гинекологични и кожни заболявания. 
Минералната вода от находището в с. Старо Железаре се използва само за пиене.

Девин (до 1934 година Дьовлен) е град в Южна България. Той се намира в Област Смолян, в близост до Пампорово и Чепеларе. Градът е трети по големина в областта след Смолян и Златоград и е административен център на община Девин.

На юг от града се издигат северните склонове на Девинската планина, а на изток - най-югозападните склонове на рида Чернатица. Обграден от скалисти зелени възвишения градът е запазен от студените и бурни северозападни и западни ветрове.

Регионът на град Девин се откроява с благоприятни климатични условия - мека зима, прохладно лято и продължителен брой слънчеви дни. Въздухът е свеж и приятно прохладен, влажността е нормална.

Град Девин и регионът са известни от дълбока древност с лековитите си води и голямото разнообразие на минерални извори. Минералните води според физико-химичната си характеристика са подходящи за лечение и профилактика на различни видове заболявания. Това са заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, половата система, сърдечно-съдовата система, кожни заболявания и други. Освен за външно приложение се използват за питейно и инхалационно приложение предимно при заболявания на дихателната система от възпалително, алергично и токсично естество.

Условията в Девин са подходящи за първична и вторична балнеопрофилактика и при всички случаи, изискващи общо укрепване на организма и възстановяване след боледуване от посочените заболявания.

Известната естествено газирана Михалковска минерална вода се намира в село Михалково и е най-силно газираната въглекиселата вода в страната. Благоприятна е за лечение на сърдечно-съдови заболявания, на храносмилателния апарат, на нервната система и ендокрийни заболявания.  В западната част на живописния Родопски масив се намира Девинска планина. Тя се издига между дълдоките склонове на долините на реките Девинска и Буйновска, които я ограждат на югоизток. На юг и запад граничи с Боринска река.

Град Девин е разположен в малка котловина на двата бряга на Девинска река, приток на река Въча. На юг от града се издигат най-високите склонове на река Чернатица.

Горската растителност е един от най-значителните природни ресурси в района. Тя пречиства и освежава въздуха. Четири растения са съименници на Родопите, които се срещат само тук и никъде другаде на нашата планета.

Животинският свят е изключително разнообразен. Девинска планина е населена с диви кози, тук е естественото им място. Реките изобилстват с риба, предимно балканска пъстърва.

Релефът на Девинската планина включва феноменални образувания, уникални пещери - "Дяволското гърло" и "Ягодинската пещера", ждрелата Триградско, Буйновско и Ягодинско. Величествените върхове в тези краища очароват погледите на посетителите с колоритните си местности и с великолепната си панорама. Където и да погледнеш все планини и върхове, които понякога плуват в прозрачна бяла мъгла. Богатото историческо минало на нашите земи и народ е създало едно неповторимо културно наследство в областта на музиката, танците, народнита обичаи и бит.

Сама по себе си родопската народна песен има неповторимо звучене, заедно със съпровода и на гайда тя се превръща в спектакъл и радва душата на слушателя. Песните се предават от поколение на поколение, а песенното творчество е толкова голямо, че е трудно да се обхване в няколко реда.

Местните хора с умение, завещано от дедите си, изработват типичните изделия за този край. Голям интерес представляват известните родопски одеала, китеници, губери, халища, чанове, терлици, чорапи и дърворезба.

Богатата душа на родопчанина, неговата воля за живот, любовта, с която отглежда добитъка и обработва земята, лекотата, с която запява и повежда хората са неща, които пленяват сърцето за цял живот.

Общоселските народни тържества завладяват със своята самобитност, задушевност и любов към рода, към българското, към родния край. Поради голямата надморска височина, изобилните валежи, дълготрайното задържане на снегове и най - вече наличието на висока дървесна растителност, този район се отличава с богатството си на водни ресурси. Те заемат 4 189 дка от територията на общината.    Територията около гр. Девин като планинска област е прорязана от дълбоки речни долини, с множество притоци, вливащи своите води в основната река в района - река “ Въча “. Нейни притоци са реките Девинска, Широколъшка, Триградска, Лясковска и други по - малки притоци. На територията и в близост до Община Девин се намират язовирите “ВЪЧА“, “Доспат” и “Беглика”, и микроязовир “Аванлиите”. Непосредствено до гр. Девин се изгражда язовир “Цанков камък “. За използуването на водите има изградени 2 бр. ВЕЦ - ВЕЦ “Тешел” с мощност 60 МВТ и ВЕЦ “Девин” с мощност 80 МВТ.    Водите в Община  Девин са със стабилни основни показатели на качество в дългосрочен период, с природно гарантирани условия за възпроизводство.

Ценни за развитието на туризма и отдиха в общината са минералните води:

Находище “ Беденски бани “, разположено в с. Беден, местността “Беденски бани“, Община Девин с температура 73,5 – 76оС. Минералната вода има следните приложения: подходяща за добив на хидрогеотермална енергия; за външно балнеологично приложение – основния профил за ползване включва заболявания на опорно-двигателния апарат – хронични възпалителни и дегенеративни ставни  заболявания; гинекологични заболявания; кожни заболявания – псориазис, невродермити, дерматити и др. Водата не е пригодна за бутилиране.

Находище “Девин”, разположено в гр. Девин,  Община Девин с температура 37 – 45оС. Минералната вода, според физикохимическата си характеристика, има следните предназначения: за питейно приложение – стомашно-чревни заболявания (гастрити и язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, протичащи с хипер- или хипохилия, дуоденити, ентерити, колити и ентероколити); жлъчно-чернодробни заболявания(хепатити, холангити, холецистити, жлъчно-каменна болест и др.); бъбречно-урологични заболявания (бъбречно-каменна болест, протичаща с кисела и алкална урина, състояния след литотрипсия, пиелонефрит, гломерулонефрит, хронична бъбречна недостатъчност І ст.); обменно-ендокринни заболявания (различни видове диабети, подагра и хиперурикемия, захарен диабет); за външно приложение – опорно-двигателен апарат (дегенеративни ставни заболявания,възпалителни ставни заболявания, следтравматични и ортопедични заболявания, увреждания на меките тъкани); заболявания на нервната система (периферна и централна); половата система (ендометрити, параметрити, стерилитет, простатити и др.), сърдечно-съдовата система (хипертонична болест, исхемична болест на сърцето и след инфарктни състояния) и кожни заболявания ( от възпалително, алергично и др. естество-екземи, дерматити, псориазис и др.); за инхалационно приложение – при заболявания на дихателната система от възпалително, алергично и токсично естество (трахеите, бронхиална астма, хронична пневмония и др.); за спортно-профилактични цели и закаляване на организма в закрити и открити водни басейни.

Находище “Михалково”, разположено до с. Михалково, Община Девин, със силно въглекисела, естествено газирана минерална вода с температура  16 - 26оС. Натуралната минерална вода “Михалково” може да се  използва по следните предназначения: за балнеолечение и балнеопрофилактика (питейно, външно и инхалационно) – бъбречно-урологични(бъбречно-каменна болест – уратна литиаза с дегазирана минерална вода, др.бъбречно-урологични заболявания с кисела реакция на урината – с дегазирана минерална вода, с алкална реакция на урината – с натурална или догазирана минерална вода; стомашно-чревни(хронични гастрити, язвена болест с повишена киселинност на стомашния сок – с дегазирана минерална вода, с понижена киселинност – с натурална или догазирана минерална вода, хронични колити); жлъчно-чернодробни(жлъчно-каменна болест, хронични холангити, холецистити, холангиохепатити, хепатити, дискинезии на жлъчните пътища, следоперативни състояния, хронични панкреатити); обменно-ендокринни(диабет, подагра – с дегазирана минерална вода, обезитас – с натурална или догазирана минерална вода); хронични професионални интоксикации с олово, токсични вещества от фармацевтичната промишленост, радионуклеиди и др. Профилактично влияе срещу кариес при деца и възрастни и остеопороза от различен произход. За инхалационно приложение оказва благоприятно въздействие при белодробни заболявания и при стоматологични иригации; за трапезни цели като натурална минерална вода на водоизточника или в бутилиран вид, вкл. и догазирана.

Находище “Настан-1”, разположено в кв.Настан, гр.Девин, Община Девин с температура 29оС. Натуралната минерална вода може да се използва по следните предназначения: за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика – стомашно-чревни(хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити, следоперативни състояния и др.); бъбречно – урологични (бъбречно-каменна болест, хронични пиелонефрити, състояния след литотрипсия, следоперативни състояния и др.); обменно-ендокринни (подагра, диабет) заболявания; за трапезни цели като натурална минерална вода на водоизточника или в бутилиран вид.

Находище “Настан-2”, разположено в кв.Настан, гр.Девин, Община Девин, с температура 20оС. Натуралната минерална вода може да се използва по следните предназначения: за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика – стомашно-чревни(хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити, следоперативни състояния и др.); бъбречно – урологични (бъбречно-каменна болест, хронични пиелонефрити, състояния след литотрипсия, следоперативни състояния и др.); обменно-ендокринни (подагра, диабет); жлъчно-чернодробни(жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, хронични хепатити, следоперативни състояния и др.) заболявания; хронични професионални интоксикации и при лица, експонирани на вредни вещества; алергични състояния от различно естество; за инхалации (заболявания на горните дихателни пътища и на белия дроб); за външно балнеолечение – заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични, кожни и гинекологични заболявания; за трапезни цели като натурална минерална водана водоизточника или в бутилиран вид.

Находище “Девин-Барутен извор”, разположено в гр.Девин, Община Девин с температура 15оС. Натуралната минерална вода може да се използва по следните предназначения: за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика – стомашно-чревни(хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити, следоперативни състояния и др.); бъбречно – урологични (бъбречно-каменна болест, хронични пиелонефрити, състояния след литотрипсия, следоперативни състояния и др.); обменно-ендокринни (подагра, диабет); жлъчно-чернодробни(жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, хронични хепатити, следоперативни състояния и др.) заболявания; хронични професионални интоксикации и при лица, експонирани на вредни вещества; алергични състояния от различно естество; за външно балнеолечение – заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични, кожни и гинекологични заболявания.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора, в партьорство с „Обществен дарителски фонд– Стара Загора” и СНЦ „Гражданско обединение – Стара Загора”, работи по проект „Партньорство за екополитика”, финансиран по програма ФАР „Развитие на гражданското общество”, Бюджетна линия: BG 2004/016-711.01.01.

Проектът е с продължителност 12 месеца и на стойност 22 271 евро. Финансирането от страна на Европейската общност е в размер на 19 771 евро.

Основната цел на проекта е: изграждане на дългосрочно сътрудничество и развитие на устойчив механизъм за публично-частно партньорство и консултативни процедури между държавни и местни власти, неправителствени организации, бизнеса и гражданите по отношение на екологичната обстановка в региона.

Курортът Старозагорски минерални бани се намира в Сърнена Средна гора, на 15 км. северозападно от Стара Загора. Средната надморска височина на котловината, в която е разположен е 360 м., а ограждащите я околни хълмове са с  височина от 500 до 700 м. Климатът е преходноконтинентален със слабо изразено планинско влияние. Зимата е мека със средна януарска температура около 1°С. Летните дни са слънчеви и горещи, а вечерите прохладни. Благоприятният климат и топлите извори са привличали хората още от древността.

Основните дейности по проекта са:

Изграждане на Граждански Екоцентър, чиято цел е да бъде фокусна точка за информиране, координиране и сътрудничество по всички екологични проблеми на региона. Дейностите на Екоцентъра са:

- Да приема сигнали от граждани във връзка с екологични проблеми и явления въздействащи върху хора, реколта, животни и околна среда.

- Да информира гражданите и институциите за екологичната обстановка в региона.

- Да организира посещения от граждани и експерти на места с проявени екологични проблеми.

- Да събира, обработва и анализира данни, предоставени от РИОСВ, РИОКОЗ, общини и други източници, за екологичната обстановка в региона.

- Да организира публични дискусии и работни срещи за изготвяне на анализ и оценка на околната среда на различни обекти.

- Да разработва и разпространява месечни информационни бюлетини, които са на разположение на всички заинтересовани.

Създаване на Еко Уебсайт на регион Стара Загора  (www.go-starazagora.org), чиято цел е да се повиши информираността и заинтересоваността на гражданите към състоянието на околната среда като цяло. На интернет страницата може да се намери информация за:

- Българската законова уредба в екологичната й част, както и ангажиментите на България, които следва да бъдат съблюдавани като страна-членка на ЕС;

- Европейско екологично законодателство и въпросите около присъединяването към него;

- Регионални екологични политики, еко стратегии и дейности;

- Текущи показатели за състоянието на околната среда;

- Наднормени екологични показатели;

- Донорски програми, финансиращи екопроекти;

- Дискусионен форум;

- Снимки, илюстриращи еко проблеми;

- Публикации, касаещи регионалната еко проблематика;

- Обяви за публични дискусии, относно екологична оценка за въздействие на околната среда/ОВОС/;

- Оn-line видеонаблюдение.

Създаване на Консултативен Екосъвет, чиято основна цел е да се създаде ефективен механизъм за междусекторно партньорство за провеждане на дискусии за решаване на екологичните проблеми в региона. Съветът включва представители на НПО, институции ангажирани с околната среда - РИОСВ, РИОКОЗ, Гражданска защита, местни власти, работодатели, фирми, експерти и медии. Задачите на Екосъвета са:

- Да организира работни срещи за изготвяне на анализ за състоянието на околната среда;

- Да подържа база данни със замърсени обекти и райони и изготвя предложения за намаляване въздействието на отделни замърсители или за тяхното премахване;

- Да подготвя и дава предложения за формиране на екологични политики на местно, регионално и национално ниво на съответните отговорни институции;

- Да организира публични дискусии за оценка на въздействието върху околната среда.

Балнeохотел Ропотамо СПА

Начало

Географско разположение

Минерални води

Курорта

Стаи

Апартаменти

Цени

Бар

Ресторант

Механа

Конферентна зала

Фолклор

Лов

Линкове

Минералната вода извира при температура 420 С и има следния състав:

Минерали – 0,003590                       Хлор – 0,004964

Карбонати – 0,014992                     Сулфати – 0,08686

Калций – 0,06575                             Хидрокарбонати – 0,3645

Магнезий – 0,026208                       Бикарбонати – 0,005206

Силикати – 0,03446                         СО2 – 0,035657

Минералната вода е с доказани и лицензирани лечебни качества. Нейната физико-химична характеристика я определя като слабо минерализирана, хипертермална с неутрална реакция вода. Тя може да се прилага при всички балнеологични методи.

Външно приложение на минералната вода:

·        Лечебни басейни – едни от най-посещаваните звена за балнеолечение. В закритите басейни минералната вода е с температура 360 – 380 С. Лечебното въздействие е термично, механично и химично. В басейна се провежда и подводна лечебна физкултура като двигателната активност се съчетава с релаксиращото действие на водата. През лятото работи хидроминерален открит басейн с плаж, където се съчетават балнеологичните и биоклиматичните фактори.

Минерални вани – предписват се като индивидуална балнеологична процедура, което създава удобства за дозировка температурата и възможност за добавка на медикаменти, хвойна и др. В курорта могат да се ползват: балнеологична вана за водолечебни процедури на цяло тяло; вана за подводен струев масаж; вана за екстензия; вана на Хубарт за лечебен масаж и подводни инвидивуални упражнения; универсална вихрова вана за масаж долни и горни крайници, посредством завихряне на водата във ваната. Служи за възобновяване функциите на двигателния апарат след операции и атрофии; галванични вани за крайници – за лечение посредством галваничен ток от водната среда към кожата на крайниците с цел поляризация на тъканите, което води до ускоряване на регенеративните трофични процеси и обезболяване; душова катедра – за външен механичен масаж посредством водна струя, с възможност за рязко сменяне на топлата и студената вода.

Вътрешно приложение – пиене на минерална вода

Поради ниските стойности на балнеоспецифичните компоненти водата е особено полезна за пиене и не съществуват фактори, ограничаващи приложението й за лечебен ефект.

Физикално лечение:

Лечебна физкултура

В курорта се лекуват следните заболявания:

Заболявания на опорно-двигателния апарат:

Състояния след прекаран – ревматичен полиартрит – не по-рано от осем-девет месеца след приключване на острите и подострите сърдечни и ставни явления и при състояния на сърдечна недостатъчност не повече от първа степен.

Инфекциозни полиартрити, включващи инфекциозен (ревматоиден) неспицифичен полиартрит в римисия или със слабо изразена активност на процеса.

Хронична деформираща остеоартроза, деформиращи артрозо-артрити, обменно-ендокринни и травматични артрити, остеохондропатии, болест на Бехтерев.

Заболявания на костите, мускулите и сухожилията от травматично, токсично и инфекциозно естество, бавно зарастващи костни фрактури, миозити, тендовагинити, бурсити, контрактури и деформации.

Заболявания на периферната нервна система:

Неврити, радикулити, полиневрити, неврофибромиозити. Състояния след травмени увреждания на периферната нервна система.

Заболявания на централната нервна система:

Остатъчни явления след прекаран мозъчен инсулт, полиомиелит, енцефалит, травми на главния и гръбначния мозък без силно изразени разстройства на тазовите резервоари.

Функционални заболявания на нервната система:

Неврози, неврастения – хиперстенна и хипостенна форма, леки форми на психастения и хистерия. Неврози, обусловени от инфекции, интоксикации и ендокринни заболявания. Вибрационна болест, съпроводена с вегетативна полиневропатия. Вегетосоматични неврози.

Гинекологични заболявания

Болести на придатъците на матката – андексити и периандексити – подостри и хронични, не по-рано от 4 седмици след острия период.

Хронични пери- и параметрити, пелвиоперитонити, следоперативни инфилтрати.

Бъбречно-урологични заболявания:

Бъбречно-каменна болест

Хронични пиелити, цистити, уретрити, простатити, везикулити от неспецифично естество и без силно изразени възпалителни явления и инфилтрати.

Заболявания на храносмилатения апарат:

Стомашно-чревни заболявания: хронични гастрити, язвена болест на стомаха на дванадесетопръстника, ентерити, колити, функционални разстройства на стомаха и червата.

Заболявания на черния дроб и жлъчните пътища: хепатити, холецистити, агиохолити, жлъчнокаменна болест, дискинзии на жлъчните пътища.

Ендокринно-обменни заболявания

Захарен диабет – лека и средно тежка форма без склонност към ацидоза и без рязко изразена съдова склероза на сърцето, бъбреците и мозъка.

Подагра, хипер и хипотиреози – леки форми.

Алиментарно затлъстяване.

Заболявания на дихателните органи:

Хронични ринити, фарингити, синуити, тонзилити, ларингити, трахеити.

Хронични бронхити, бронхиална астма – без чести и изразени пристъпи и без значителни нарушения от страна на сърдечносъдовата система и белите дробове.

Заболявания на сърдечно съдовата система

Хипертонична болест – бавно прогресираща (I и II стадий)

Кардиосклероза, атеросклеротична или постмиокардична, без чести и изразени пристъпи на стенокардия при сърдечна недостатъчност не повече от първа степен. Функционални сърдечно съдови нарушения от невротичен тип.

Петият етаж е медицински блок – за физиотерапия – солариум, лечебни масажи.

На партера има 3 броя тангентори и 3 броя вани за лечебен – воден масаж, сауна.

Нареченските минерални води включват няколко естествени и сондажни хидроминерални източници с аналогичен химичен състав, но те се различават съществено по своята радиоактивност и до известна степен — по температурата. Водите са бистри, безцветни, без мирис, с приятен вкус, едни от тях са силно, а други умерено радонови, силициеви и леко флуорни. Температурата им е от 11 до 29 °С. Повечето от сондираните води са с ниска температура (11-18 °С), което ги прави подходящи за пиене. Съдържание на някои микроелементи в 1 литър вода от

сондаж 28: манган — 0,015 мг, олово — 0,038 мг, цинк — 0,024 мг, кадмий — 0,019 мг. Нареченските минерални води съдържат радиоактивния елемент радон и продуктите от неговото разпадане.

2. Химически състав

Нареченските минерални води съдържат предимно сулфатно-хидрокарбонатно-натриево-калциеви йони и са хипотермални с леко алкална реакция, рН 7,6 до 7,5. Физиологичното и лечебно-профилактичното значение на водата се определя до голяма степен от нейната радиоактивност, наличието на метасилициева киселина, неголямото съдържание на флуор, хипотермалността. Нареченските минерални води съдържат до 1632 милиграма минерални вещества на литър. В минералните води се намират в разтворено състояние соли на бор, мед, германий, молибден, титан, манган, сребро, стронций, литий, алуминий, желязо, олово, барий, волфрам. Макар и в незначителни количества, те усилват биологичното действие на другите минерални съставки на водата, като повишават лечебните й качества.

3. Радиоактивност

Радонът е индеферентен радиоактивен газ без цвят и без мирис. Той се получава при радиоактивното разпадане на радия — отделяйки алфа частица, радият се превръща в радон. При минус 65 °С е течност, а при минус 113 °С замръзва. Разтваря се във водата (слабо), във въздуха (по-добре), в мазнини (най-добре). Склонен е към дифузия, поради което лесно излита от водата, когато над нея има голям обем въздух. Загубата му е толкова по-голяма, колкото е по-голяма повърхността на съприкосновение между водата и въздуха, колкото е по-малка дебелината на слоя вода, по-ниска температурата и по-силно движението на водата (разпръскване). Излъчва изключително само алфа-частици. Периодът му
на полуразпад е 3,825 дни. На практика след 1 месец се разпада напълно. При разпадането си радонът дава кратко живеещи продукти: радий А, В, Си др., които са много активни и тяхното лечебно действие се сумира с това на радона.

Еманиране. Еманирането е процес на отделяне на радона в окръжаващата среда — вода, въздух от минералите. В кристалната решетка на минералите просъществуват само най-дълго живеещите радиоактивни елементи — уран и торий. В т. нар. капиляри на минерала се намират вода, въздух, радон и неговите продукти на разпад в разтворено състояние. Концентрацията на еманацията в почвата се увеличава с увеличаването на дълбочината, поради непрекъснатия обмен, който се извършва между въздуха на почвата и атмосферния въздух. При увеличаване на температурата на въздуха излизането на радона от почвата се увеличава. Във влажно време съдържанието на радон и торий във въздуха превишава стотици пъти съдържанието им при сухо време. Излизането на радона във въздуха се колебае в зависимост от годишните времена, като е най-голямо през есента.

4. Лечебни свойства

а. Влияние на радона върху организма

Радонът постъпва в организма през кожата, храносмилателната система и белите дробове. През кожата преминава в малко количество, като прониква в кръвта и стига до вътрешните органи. Най-добре се поема през кожата във вода с температура до 37 °С. Освен това при къпане върху кожата се отлагат твърди, неразтворими радиоактивни вещества, които при по-нататъшното им разпадане оказват продължително въздействие
върху организма. Отделеният по време на балнеопроцедурата радон във въздуха се вдишва от болния и действа както при инхалация.
Престояване около 40 минути в помещението за инхалация е равносилно на 1 баня. Постъпилият чрез храносмилателната система радон преминава за кратко време през лигавицата на стомаха в кръвта и скоро се открива в потта, слюнката. При бързо пиене на радонова вода на големи порции газът се отделя по-бързо от организма, поради което водата трябва да се пие бавно и на глътки. Приетият чрез пиене радон се задържа най-дълго и
се отделя чрез белите дробове след 2-3 часа. Част от издишвания радон се резорбира отново от белодробните алвеоли и постъпва в кръвообръщението. Радонът ре задържа по-дълго в организма при пиене на минерална вода в условия на покой или след нахранване. Освен през белите дробове малка част от газа се отделя и чрез урината, изпражненията, потта и слюнката. Независимо от начина на приемането му газът се излъчва през белите дробове, докато продуктите на разпадането му се отделят главно през бъбреците. Лечебните свойства на радона са многобройни. Той действа общоуспокояващо и обезболяващо, подобрява сърдечната дейност, разширява съдовете, понижава или нормализира
кръвното налягане, усилва пикочоотделянето, обменните процеси и дейността на клетките. Има местно противовъзпалително й подпомагащо зарастването на раните действие. Приема се, че радонът в умерени дози регулира и укрепва жизнените процеси, като усилва дейността на тъканите и клетките чрез благоприятно повлияване на нервната система.

Върху централната нервна система той има изразено обезболяващо и успокояващо действие. След радоново лечение се наблюдават изменения в електрическата активност на мозъка с тенденция към подобрение или пълно изчезване на болестните изменения. Радоновите вани засилват оздравителния процес на увредената нервна тъкан. След радоново лечение се нормализират вегетативните нервни реакции.

Радоновите вани предизвикват свиване на капилярната мрежа, изразено с побледняване на кожата. Най-големият съдосвиващ ефект настъпва на 7-8 минута и изчезва 15-20 минути след излизане от ваната. Кожната температура се понижава.

При отслабване на сърдечната дейност и при разстройство в ритъма й радонът има подобряващо въздействие. Добре се повлияват и функционалните нарушения на сърдечната дейност.

След лечение с радонови вани повишеното кръвно налягане се нормализира. У болни със склероза на сърдечния мускул кръвното налягане показва тенденция към нормализиране.

У лекуващите се с ниско кръвно налягане в началото се наблюдава още. по-голямо спадане, което към края на лечението и по-късно достига изходното ниво и се насочва към нормализиране.

Лечението с радонова вода увеличава отделяната урина, което донякъде се дължи и на калциевите и магнезиевите йони.

Радонът влияе на всички жлези с вътрешна секреция, като изменя функциите йм. Особено добре се повлияват щитовидната жлеза и половите жлези. Радонът и продуктите му на разпадане оказват благоприятно въздействие върху газовата и енергетичната обмяна. Щитовидната жлеза намалява своята функция, като се понижава основната обмяна. Повлиява се благоприятно въглехидратната обмяна, като нивото на захарта в кръвта показва склонност към нормализиране. Това свойство на радоновата вода се прилага за лечение на диабета.

Радоновата вода задържа извличането на калция от костите дори при условия, причиняващи развитие на рахит. Това води до бързо зарастване на счупени тръбести кости.

При балнеолечение с радонова вода, организмът се разтоварва от пикочната киселина, особено при болни с подагра. Радонът засилва дейността на много ензими и в резултат се подобрява клетъчната обмяна. При нарушения в обмяната на холестерина той оказва регулиращо въздействие, като нормализира нивото му в кръвта.

По време на лечението с радонова вода може да се установи незначително увеличение на хемоглобина и на червените кръвни клетки, за което допринася и климатът. Отбелязва се леко увеличение и на белите кръвни клетки. Обикновено реакцията за утаяване на еритроцитите показва известно забавяне.

Газът засилва защитните функции на кръвта, като след балнеолечение нарастват съпротивителните сили на организма към инфекции.

Балнеолечението с нареченска вода усилва кръвообращението и лимфообращението. Засилват се обменните процеси в половите органи, което води до нормализиране на яйчниковата функция у жените. Яйчниково-менструалната функция при болни с възпалителни заболявания се подобрява поради стихване на възпалителния процес.

Настъпва подобрение при състояние на липсваща или намалена менструация. У болни в началния период на критичната възраст ванните процедури нормализират производството на полови хормони.

Активният газов налеп върху кожата след ванна процедура оказва продължително въздействие. Поради свиване на капилярите кожната температура спада. Еластичността на кожата нараства особено след десетата— дванадесетата баня и съвпада с периода на подобрението.

Радоновата вода оказва благотворно влияние върху заздравяването на кожни рани, като намалява възпалителните явления.

Като странични неблагоприятни въздействия на газа се сочат увеличаването на отделения белтък от бъбреците и кръвотеченията, влошаване на дисменореята.

Особено добри резултати се получават при курортолсчението на възрастни хора. Очебийни са промените, които стават с тях. Походката им става по-твърда, изразът — по-жив, кожата на лицето се изглажда и те напускат курорта освежени и укрепнали, в бодро настроение. Обяснението трябва да търсим в следните фактори:

1. Под влияние на балнеолечението се подобрява храненето на сърцето, особено при склероза на сърдечния мускул.

2. Радоновата вода оказва нормализиращо действие върху повишеното ниво на холестерина в кръвта и с това подобрява състоянието на болния или задържа развитието на атеросклерозата.

3. Нареченската вода има изразено въздействие върху еластичността на KO^Tai като след лечението тя се увеличава.

4. Известно е, че калият е агент на естествената радиоактивност в организма, който с остаряването се губи. Радонът сполучливо го замества.

5. Разтворените силициеви съединения във водата усилват активността на окислителните процеси.

6. Радонът стимулира функциите на жлезите с вътрешна секреция, чиято дейност у възрастните хора е намалена.

б. Лечебни свойства на микроелементите върху организма

Изследвано е взаимоотношението между микроелементите и белтъците, доказано е участието на микроелементите в ензимните системи, установена е връзката им с витамините и хормоните, влиянието им върху тъканното дишане, вътреклетъчната обмяна, кръвотворенето и други важни функции на организма. Особено биологично активни са микроелементите бром, йод, флуор, арсен, бор, мед, кобалт, манган,
магнезий, цинк.

Микроелементът бор влиза в състава на зъбите и кости те. Има отношение към растежа. Потиска повишената основна обмяна.

Медта е най-тясно свързана с процесите на тъканното дишане. Участва в образуването на меланин, в синтеза на хемоглобина. Стимулира костния мозък.

Германият активира процесите на кръвообразуване в костния мозък.

Барият се окрива в тъканите на очите, усилва съкратителната способност на съдовата мускулатура.

Молибденът ускорява възстановяването на зрителния пурпур.

Титанът има отношение към обмяната на веществата.

Манганът е необходим за нормалния растеж на организма, половото развитие и процесите на размножаване.

Среброто участва в ензимните системи на организма.

Нареченските минерални води се причисляват към газовите (радонови) води, поради съдържанието на газа радон в тях. Характеризират се като средно и силно радиоактивни.

5. Минерални извори

В курорта има няколко минерални извора, но за лечение се използват само два:

Бански извор

Използва се за лечебни цели от 1891 г., когато е била изградена първата баня. Банската вода е с три пъти по-ниска радиоактивност от „солената" вода. Понастоящем банската вода се използва за бани и за питейно лечение от чешмата пред поликлиниката в парка.

Солено изворче

Водата от соленото изворче притежава много висока радиоактивност — 3 пъти по-висока от тази на банския извор (1 200 емена). Поради това не е подходяща за питейно лечение, особено при хора със стомашни заболявания, тъй като дразни стомаха.

Очно изворче

С известност се ползва Очното изворче. Каптирано е било в скала-полупещера, впоследствие разрушена. Водата му е хипотермална, сулфатнохидрокарбонатна, натриева, флуорна и силициева.

Водата от Очното изворче е най-слабо радиоактивна — 4 пъти по-слабо радиоактивна от тази на банския извор. Използва се за изплакване на устната кухина и очите. Лечебното й въздействие се дължи до голяма степен на съдържащите се в нея следи от цинк.

Като питейна вода се използва рт диабетно болни — засилва обмяната на веществата главно поради съдържанието на следи от цинк.

1. Балнеолечение

При този вид лечение в Нареченски бани се използват вани или басейни с минерална вода.

а. Басейн

Къпането в басейни се практикува широко, тъй като върху организма действа значително по-голяма маса вода, което специално за радоновите води е от голямо значение. При тях важна е не толкова високата концентрация на. радона в единица обем, колкото общото количество радон, с което организмът влиза в съприкосновение. По стените и предметите в банското помещение полепва радиоактивна утайка, коя-
то продължава да се разпада и увеличава съдържанието на лъчите и радиоактивните елементи в помещението. Освен това на повърхността на басейните се образува по-голямо количество радон, който се вдишва от лекуващите се.

б. Вани

Преимуществата, които създават ваните са:
— точно дозиране на температурата (чрез разреждане с топла вода).

Ванните процедури се препоръчват при гинекологични заболявания, кожни, сърдечни, язвена болест и др. На хора с телесни дефекти, кожни заболявания и при други медицински съображения е подходящо да се осигури вана. Ванните процедури се понасят по-добре от болни с язвена болест, гинекологични заболявания, от хора, които изпитват страх от къпане в басейни.

Освен това във ваната се избягва големия воден натиск, процедурата се приема по-леко и по-приятно, особено от сърдечно-болните.

— хигиеничност

При ванното лечение има условия за спазване на необходимата хигиена. Преди ползване на ваната тя трябва добре да се измие с хлорен разтвор.

По време на банята върху организма действат следните фактори: механичен (хидростатично налягане, изтласкване, удар и тласък на водата в басейна), термичен, химичен („минерална мантия" на химичните съставки на водата, газова съставка — радон) и радиационен, дължащ се на радона.

Температурата на водата се определя от лекаря индивидуално за всеки болен, но се движи между 30 и 36 °С.

Режимът на балнеолечение (времепрестояване във водата, почивка между баните) се определя от лекуващия лекар.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РЕЖИМИ ЗА БАНИ

I-ва баня — времепрестой 3 минути.

С цел да привикне организмът към действието на минералната вода и да не се получи банска реакция, времето за къпане в хода на лечението постепенно се увеличава с 1-2 до 10 минути.

Между банните процедури се правят почивки, както следва:

Първи вариант: 1 ден баня— 1 ден почивка — този режим е подходящ за възрастни и сърдечно-болни и гарантира предотвратяване на банската реакция. Втори вариант: 2 дни баня, 1 ден почивка. Този режим е подходящ за по-млади хора и хора на сред-
на възраст със здраво сърце.

Провеждането на 3 дни баня и 1 ден почивка в никакъв случай не трябва да се използва (независимо дали е препоръчано от лекар), тъй като би натоварило много сърцето.

Не е препоръчително също и престояване във ваните или басейна повече от 10 минути, за да се избегнат натоварванията на сърцето и банските реакции.

Обръщаме внимание върху факта, че нареченската минерална вода е силно радиоактивна и оказва много силно лечебно въздействие и при малък престой във водата от 3 минути, така че времето от 10 минути е напълно достатъчно.

В Нареченски бани лечебният ефект се получава не от претоварването с бански процедури, а от комплексното въздействие на водата, въздуха и движението на чист въздух, както и от допълнителните лечебни процедури, като електро- или психосън, масажи и др.

За един лечебен курс са достатъчни 12 до 18 бани, като само в отделни случаи броят им може да стигне двадесет.

Самоволното удължаване на престоя във водата или на определения брой бани е излишно и често вредно за здравето. Вместо лечебно повлияване в благоприятна насока се получават дразнене и изтощаване на организма, които влошават общото състояние и забавят оздравителния процес. От
това може да последва спиране на лечението за няколко дни или прекъсването му въобще.

Преди процедурата болният трябва да бъде напълно спокоен и отпочинал. Ако е уморен, трябва да отпочине наймалко 15 минути. Бани не се правят във възбудено състояние, след продължителни, тежки разходки, физическо напрежение, игри, силни вълнения и др., както и на празен стомах
- или веднага след обилно хранене. Водната процедура се прави по възможност в строго определено време, обикновено между сутрешната закуска и обяда. Следобедна баня се разрешава най-малко 3 часа след хранене. Нерядко се предписват лечебни вани и вечер преди лягане за подобряване на съня.

Преди потапяне в радоновата вода болният трябва да направи хигиенна баня. Във водата той остава точно определеното от лекаря време при указаната температура. Във ваната лежи спокойно, удобно отпуснат, с ръце покрай тялото.
Краката и главата си опира в края на ваната или на специална подставка, като цялото му внимание е насочено към процедурата. Уместно е по време на процедурата да извършва с ръце леки, едва забележими плавни движения. Така тялото влиза в допир с по-голямо количество радон. В резултат върху кожата се увеличава радоновият налеп, който има продължително въздействие. Резките движения във водата (пляскания с ръце и крака) довеждат до обратния резултат: газът излита от водата и лечебнатай стойност намалява. Това особено важи за басейните. Във водата се влиза плавно, като раздвижването й на практика се осъществява само с влизането и излизането от нея.

Тялото се потапя до линията, съединяваща гръдните зърна или подмишечните ямки, а не до шията.

Водните процедури се извършват при добър ред, без шум, разговори, пеене, викане, които дразнят и отвличат вниманието от тях.

След определеното време болният излиза от водата със спокойни, нерезки движения за избягване на евентуално замайване или прилошаване, а също и за недопускане на големи загуби от радон. След банята тялото се подсушава добре чрез попиване с хавлия. Въпреки че радиоактивният налеп се задържа доста здраво върху кожата, особено енергични изтривания не са желателни.

По време на балнеолечението понякога се наблюдава обрив по кожата, който се приема като реакция на дразнене от радоновата вода. Обривът се получава у малък процент от болните (0,5*1%), най-често след втората или третата баня. Той е лек и се явява предимно по гърдите, корема, бедрата и ръцете. Има бледорозово-червен цвят и е придружен с лек сърбеж без възпалителни явления по кожата. При натиск дребните, гъсто разположени петънца изчезват. Обривът изчезва за 2-3 дни без никакво лечение. В редки случаи се съпровожда и от смущения в съня. За йзявата му се допуска участието на външни дразнители: механични (натиск на водата, дразнене от полепилите се по кожата кристали на минералната вода), физични (влияние на радона и продуктите от разпадането му, образуващи радиоактивен налеп върху кожата). Към тях може да се добави и влиянието на химичните съставки на водата (основи, сяра, хлор).

До обрив може да доведе и продължителното и често повтарящо се въздействие на самата вода, което е забележимо след балнеолечение и с други минерални води.

След баня лекуващите се трябва задължително да почиват на легло 2-3 часа. Подлагащите се на процедури в балнеолечебницата трябва да си починат поне 15-20 минути, след което се прибират и продължават почивката си на легло още 2 часа без горни дрехи.

През почивката след баня болният не бива да разговаря, нито да чете. Желателно е да заспи. Това усилва лечебния ефект на водната процедура. Не се препоръчват никакви други процедури през времето, определено за почивка. След банята не се излиза на открито с мокра коса, не се стои на сянка, на течение, на влага, не се пътува в открити превозни средства, не се правят усилени движения и разходки.

Комбинирането на бани в различни по температура басейни или душове може да се прилага само по лекарско предписание и контрол.

Почивните от бани дни трябва строго да се спазват и да се запълват с активна дейност (движение, спорт, игри) според състоянието на болния.

Върху лечението се отразяват неблагоприятно неспазването на лекарските предписания за постепенно увеличаване времетраенето на процедурата, нередовното почиване, променянето на температурата на водата, както и увеличаването на определения брой бани.

По време на лечението болният поддържа тесен контакт с лекуващия лекар и редовно го осведомява как се чувства и как понася процедурите. Това осигурява пълноценно провеждане на лечебния курс и своевременно реагиране на настъпили изменения в здравословното състояние на лекуващия се (банска реакция и др.).

БАНСКА РЕАКЦИЯ

Банската реакция се явява след шестата до осмата баня. Обикновено тя се изразява с известна отпадналост, елабост, лесна уморяемост, неразположение, разбитост, лошо самочувствие, безсъние, стягане в сърдечната област, задух, увеличена възбудимост и раздразнителност, неспокойствие, напрегнатост, треперене на крайниците, мравучкане. Засилват се главоболието и сърцебиенето. Ускоряване на пулса болки в сърдечната област, както и усещане за задушаване тревожат болните. Може да се наблюдават намаляване на апетита, тежест в стомаха, повдигане и дори повръщане.

Кръвното налягане най-често пада под нормата и също засилва неприятните усещания. Както се вижда, преобладават оплакванията от невротично естество. Това се обяснява с профила на курорта, в който се лекуват предимно хора с неврози.

От всички оплаквания по време на банската реакция най-постоянно и водещо остава безсънието. То се усилва у лекуващите се, които по начало са с разстроен сън, а се появява и у повечето болни, които спят добре. Разстройството на съня по време на банската реакция се изразява най-често в невъзможност да задлят или в късно заспиване. Нерядко болните се оплакват от често прекъсване, повърхностен сън или от много ранно събуждане.

Най-вероятно разстройствата на съня се дължат на специфичното действие на радона, който в съчетание с останалите лечебни фактори е дразнител на централната нервна система. Макар и неболестотворен, той създава известно пренапрягане на основните нервни процеси.

Разстройството на съня по време на банската реакция е характерно за балнеолечението с нареченските минерални води.

Макар и много рядко, може да се доловят леко покачване на температурата, незначителни промени в кръвната картина, повишение на увствителността. По-силно изразени са потенето и промените в поведението на болния. Много често по време на банската реакция във връзка с временното изостряне на състоянието им някои от болните губят вяра и са склонни да прекратят лчението си. Разбира се, след преминаването й те се чувстват много добре и биват изписвани с подобрено общо състояние. Банска реакция се наблюдава дори и у здрави хора.

Освен общата, съществува и огнищна банска реакция. При нея най-често са налице незначително зачервяване, болка и леко намаляване на функционалната дейност на даден орган. Тези прояви са много по-редки и се изразяват със слаба болка в ставите на крайниците, гръбначния стълб или в група мускули (при жените — в областта на половите органи). Тя се проявява, когато основното заболяване се съпътства от ставно, гинекологично или друго заболяване.

Нерядко в курорта е възможна и повторна банска реакция, но с по-слаби прояви. Ако общата банска реакция е настъпила след втората-третата баня, повторна реакция се повявява след десетата-дванадесетата баня главно у тези, които по една или друга причина са удължили престоя си в курорта и са се подложили на голям брой водолечебни процедури. Макар и рядко, може да настъпи и късна проява на банска реакция — в края на лечението и дори след напускането на курорта.

Много по-често се говори за минимална банска реакция, когато проявите й са едва доловими и от самия болен. Откриването й изисква от лекаря повишено внимание и наблюдателност.

В резултат на внимателното определяне и провеждане на балнеолечението в курорта не се установяват силни прояви на банска реакция, Освен в случаите на неразумно използване на минералната вода и неспазване съветите на лекаря.

Вие можете да избегнете банската рекция, като спазвате препоръчителните режими в тази книга, изведени от дългогодишната практика.

2. Лечение чрез пиене на минерална вода

Радоновата вода стимулира обмяната на белтъците и въглехидратите, секрецията и моториката на стомаха, червата и панкреаса. Тя има противовъзпалително, обезболяващо и хипосенсибилизиращо действие. Методиката на питейното лечение се обуславя от съдържанието на радон във водата, от заболяването, от общото състояние на болния и от сезона. Обикновено питейната доза се дава на три приема след хранене. При по-големи дневни дози приемите могат да се увеличат. Водата в курорта следва да се приема с нейната естествена температура, като пиенето се съчетава с лека разходка. Питейният курс се провежда през цялото време на пребиваването. При нужда водата може да бъде обезгазена,
като това става чрез загряване или продухване. Водата се пие в строго определен час при спазване на назначения режим на хранене, движение, почивка и сън. Не се допуска при питейно лечение да се употребява алкохол и да се пуши. Питейното лечение се съчетава подходящо с физиотерапевтични процедури, медикаменти, водолечение и кинезитерапия. При умелото им подбиране лечебният ефект на питейното лечение е най-изразен.

Пиенето на минерална вода с лечебна цел трябва да става само по указания на лекуващия лекар. Подходящи са водите на Банския извор и сондаж № 4 (Соленото изворче).

Водата на Банския извор се понася добре, не дава странични оплаквания и може да се пие от всички лекуващи се в курорта, на които е разрешена въобще употребата на минерална вода. Много редки са оплакванията от тежест в стомашната област.

Водата от Банския извор оказва успокояващо действие при спазми на хранопровода, стомаха и пилора. Когато премине в дванадесетопръстника, тя действа рефлекторно върху стомашните жлези, като потиска отделянето на стомашен сок. Затова при гастрити с повишена киселинност водата
се пие наведнъж. Приема се 60-90 минути преди хранене, по 300-600 мл три пъти дневно' при естествената й температура, а при условия за подгряване — 38-45 °С.

При заболявания, съпроводени с намалена стомашна секреция, водата се пие бавно, на глътки, като всяка глътка е дразнител за стомашната лигавица, на който тя отговаря с ново отделяне на стомашен сок. Водата се пие при естествената й температура или охладена до 15-20 °С 15 до 30 минути преди или по време на хранене по 200-250 мл. С това се увеличават количеството на стомашния сок и неговата киселинност, като се ускоряват изпразването на стомаха и червата.

При язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника по пътя на сложни нервнорефлекторни и хуморални механизми при водещото участие на централната нервна система са възможни редица благоприятни въздействия. В резултат на провежданото питейно лечение осезателно се повлиява местният възпалителен процес. Водата се приема по схемата за питейно лечение на гастритите с повишена или понижена киселинност. Не се назначава питейно лечение при колики, кръвоизливи от стомаха, спаднал стомах и др.

При хроничните колити, ентерити и ентероколити също може да се назначава питейно лечение, но дозировката е помалка.

При съпътстващо чернодробно-жлъчно заболяване питейното лечение се провежда със затоплена до 40^45 °С минерална вода. Тя се приема трикратно 45-60 минути преди хранене, по 200-300 мл. При запек водата се пие сутрин, като температурата трябва да е 22 °С.

Когато няма заболявания на храносмилателните органи, водата от Банския извор се приема след хранене, бавно, на глътки, в същите количества.

Желателно е храната да съдържа достатъчно мазнини, тъй като радонът се разтваря най-добре в тях, като с това се забавя отстраняването му от организма. Освен това, приета след нахранване, радоновата вода се всмуква по-бавно и се задържа по-дълго.

Усещането за известна тежест в стомаха, което се получава при поглъщането на водата след нахранване, прем инава след малка разходка и не е основание да се промени времето на пиене.

Наличието на сулфатен йон в съчетание с магнезия и натрия, съдържащи се във водата, подобрява оттичането на жлъчния сок и има леко прочистващо действие, по-добре изразено при запек.

Водата на Банския извор, приета чрез пиене, намалява болката, нормализира секрецията на стомаха, червата, черния дроб и задстомашната жлеза, смекчава възпалителните процеси в тези органи и подобрява отделителната функция на бъбреците.

Водата на сондаж № 4 (Соленото изворче) не се понася добре от болни с храносмилателни заболявания, затова отначало трябва да се приема по-предпазливо, в по-малки количества. Поради по-ниската си температура и по-високата си радиоактивност тя има подчертано изразен сокоотделителен ефект върху стомашната лигавица. При прилагането й за лечение болните се оплакват много често от тежест, подуване
и болки в стомаха, увеличение на киселинността, поради което не всички могат да я понасят.

Водата се пие обикновено по 200-300 мл 3-4 пъти дневно след хранене през целия лечебен курс при естествената й температура. Пие се предимно от лекуващите се със заболявания на нервната система, но без храносмилателни оплаквания.

Водата трябва да се пие от самите водоизточници, където има най-голямо съдържание на радон, който намалява при преливане, разклащане и др. Освен това районът около изворите е наситен с газа, който се отделя при свободното изтичане на водата. Като по-тежък от въздуха, той се задържа там, поради което е добре болните да престояват 10-15 минути непосредствено до изворите, където ще го поемат и чрез вдишване.

Определеният режим за пиене е строго индивидуален в зависимост от заболяването и състоянието на лекуващия се. При наливане в чаша радоновата вода трябва да се пие със стъклени или пластмасови тръбички от дъното на чашата. Препоръчват се и чаши с устие в основата им, в които се запазват всички газови съставки на водата. Установени са различни начини на пиене на водата в курорта. Може да се започне с вода от Банския извор и да се премине по-късно към водата от сондаж № 4 (Соленото изворче). Едновременно пиене на вода от двата извора се разрешава само на лекуващи се без заболявания на храносмилателните органи.

Пиенето се съчетава с лека разходка или движение на чист въздух. При раздразнена стомашна лигавица вода се пие също след нахранване, и то само от Банския извор. В отделни случаи при непонасяне на водата нагладно се допуска лека закуска. При пълна непоносимост пиенето може да се прекрати, за да се предотврати изостряне на заболяването. Определянето на температурата на водата за пиене е в зависимост от поносимостта на стомаха, който понася топлата вода по-добре от студената. Тя успокоява спазмите на стомаха и червата и намалява диарията. При запек или увеличаване на отделяната урина се пие минерална вода при естествената й температура.

Съществуват и други способи за използване на нареченската радонова вода от организма. Промивките на стомаха, дванадесотпръстника и червата са много полезни процедури.

Гаргарите и плакненията с минерална вода имат местен ефект. Правят се от 4 до 6 пъти дневно с 200-400 мл вода при естествената й температура. Прилагат се при фарингити и стоматити. Лечението се провежда 60 минути преди хранене.

Прилагат се и бани и промивки на носната лигавица.

Водата от Очното изворче се използва за:

— промивка на устната кухина

— промивка на очите, като се гледа в нея или се използват специални чашки за гледане във вода

— за пиене от диабетно болни

Компреси с вода от сондаж V* 4 се правят на възпалена кожна повърхност. Същата вода се употребява още за радиоактивни апликации или в състава на различни мазила.

Водата се използва също за душови процедури, гинекологични промивки и за ректално вкарване (сифонни клизми, микроклизми, чревни вани, субаквални чревни вани).

Тя намира приложение и при всички водолечебни процедури.

Бъдеще имат и въздушно-радоновите процедури (местни и общи, индивидуални и групови), а също и инхалационното лечение с мъгла от пулверизирана минерална вода в кабини и в зали за общи инхалации или в специален еманаториум.

3. Климатолечение

Климатът на Нареченски бани е преходен между континенталния на Южна България и средиземноморския на нашите най-южни гранични области. Той е мек и благоприятен
за курортолечение, понеже селището е защитено от високите планински вериги, и се смекчава от минаващата през него река. Очертава се като умерено щадящ климат.

Зимата е мека със слънчеви и ясни дни, особено през януари и февруари. Пролетта се характеризира с умерени валежи и с бързо настъпване на топло, почти безоблачно време.
В края на март тук вече разцъфтяват прасковите, сливите, игликата. Лятото протича-без изтощаващи горещини с прох
ладни нощи. Есента е топла и слънчева, почти без валежи.

Надморската височина на Нареченските бани се отразява благоприятно върху чистотата на въздуха и силата на слънчевата радиация. Приема се, че са увеличени и йонизацията, и електропроводимостта на въздуха. Интензитетът на биологично активната ултравиолетова реакция е средно със 7%
по-нисък от този в планинските местности, разположени над 1500 метра. Продължителността на слънчевото греене е намалена. Поради високите склонове, надвесени над курорта, са налице значителни разлики в условията на слънчевото им облъчване. Докато склоновете по десния бряг на реката получават много малко пряка слънчева светлина от ноември до март, южните склонове се облъчват много повече, което е решаващо за слънцелечението.

Околните горски площи намаляват шума и пречистват въздуха, като отстраняват много от дразнителите на нервната система (шум, вятър, прах, горещина).

Приятната зелена окраска на курорта, неговата тишина и светлите тонове на сградите подобряват също климатичните му условия, което влияе благоприятно върху самочувствието на болните: нервната система се уравновесява, изчезват явленията на умора, повишава се работоспособността.

Средното годишно атмосферно налягане е около 711 мм живачен стълб. То играе значителна роля, особено с измененията си във връзка с т. нар. почвено дишане — поглъщането или освобождаването от почвата на някои газове и конкретно на радона. При спадане на атмосферното налягане намиращият се в почвата газ получава наднормално налягане и излиза на повърхността в количества, по-големи от обикновените. Нарастването на съдържанието на радон в почвата и въздуха увеличава йонизацията на въздуха.

Средната годишна температура е около 10 °С (средна януарска — минус 1 °С и средна юлска — плюс 19 °С).
Средната от най-високите годишни максимални температури достига плюс 33 °С, а от най-ниските годишни минимални температури — минус 17°С.

Поради котловинния характер на местността и разположението на баните в речната долина са налице благоприятни условия за образуване на температурни локални обрати. Тъй като температурата оказва влияние върху много жизнени функции, сравнително неголемите денонощни разлики в курорта го правят подходящ за лечение На сърдечно-болни, болни с повишено кръвно налягане, с обща слабост и др.

Въздухът се оценява като умерено влажен и действа успокояващо на централната нервна система.

Средната годишна облачност е 55%, със средна годишна амплитуда 30 — 35%. Броят на ясните дни в годината е 70 (през август — 12, през декември — 4), а на мрачните — 100 (през август 2, през декември — 14).

Пейзажът е преимуществено ясен поради чистия въздух и оказва общо ободряващо въздействие, най-зебележимо у болните с неврози. Рядко в долината пада мъгла.

Валежите са умерени, предимно от дъжд и съвсем малко от сняг през кратката зима. Валежната вода, навлизайки в почвата, измества съдържащия се в нея радон и допринася за обогатяването на въздуха с лечебния газ.

Оскъдната снежна покривка се задържа по левия бряг на реката не повече от 50 дни, и то предимно през януари.

Валежи от град се наблюдават рядко (един — два пъти годишно), най-вече през пролетта.

Вятърът е слаб, с умерена скорост и с обикновена посока запад — югозапад. Дните с тихо време съставят около 70,2 % от годината. Нощем въздушният поток е с посока от височините към курорта, а денем обратно. Охладените въздушни маси „изтичат" по дефилето на реката. Бибклиматйчното значение на тези местни ветрове е голямо. Понеже са слаби, влияят освежаващо и пречистват въздуха, поради което няма задуха и големи горещини. Те не позволяват изНежване на организма и му действат закаляващо.

Доброто повлияване на болни, подложени само на климатолечение, дава основание да се предположи, че въздухът Значителна роля за обогатяване на двигателния режим играе теренното лечение, което е добре организирано в курорта. То се състои в дозирано ходене по пътеки с определен
наклон (3 до 20 градуса) и по определени маршрути с пълноценно използване на климатичните особености на курорта и планинския пейзаж. Дава много добри резултати при лечението на сърдечно-съдовите и функционалните нервни заболявания.

Кметство Нареченски бани се състои от три населени места:

с. Нареченски бани, кв. Наречен и с. Косово. Нареченски бани е национален курорт, разположен върху планинските хребети на родопския масив покрай р. Чая. Намира се на централния път Пловдив – Смолян на 45 км. от гр. Пловдив и 25 км от общинския център гр. Асеновград.

Надморска височина - 620 м, разнобразна растителност с преобладаващи дървесни видове – зимен дъб, благун, габър, бук, черен бор и др.

Курорта съществува официално от 01.07.1891г., когато е открита първата баня. Причината за създаването му са няколкото минерални извора с изключително лековита вода. През изминалите години той постоянно се е изменял и благоустроявал. Тук се лекуват заболявания на нервната система: невралгии, неврози, неврастении; хипертонии; захарен диабет; заболявания на щитоводината жлеза и др.

Месното население наброява около 1000 човека постоянно живеещи, а през летния сезон нараства до 3000 души с гостите на курорта. Основният поминък е балнеолечението. Построени са нови хотели, ремонтирани са старите бази, като са създадени прекрасни условия за нормално лечение и отдих.

Насоките за бъдещото развитие на курорта са: благоустройство, ремонт и построяване на нова инфраструктура, изграждане на нови екопътеки, повишаване качеството на профилактика и лечение, развитие на туризъм в неговите разновидности: балнеолечебен и спа туризъм а, в с.Косово - селски и еко туризъм.

Велинград

В него се лекуват и почиват над 300 000 български и чуждестранни граждани и туристи. Рядко се среща таково благоприятно съчетание на балнеологични и климатични фактори, каквото има във Велинград. Това съчетание дава възможност да се лекуват с успех много заболявания. Много и разнообразни по състав са минералните води на курорта. През цялата година климатът е благоприятен за лечение на редица заболявания на белите дробове и горните дихателни пътища. Курортът е профилиран за лечение на ставни заболявяния от възпалителен и дегеративен характер, след травматични заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични, гинекологични нетуберколозно естество и стерилитет, бъбречни, чернодробни и стомашно-чревни болести, възстановяване след някакво заболяване и др.

Географски данни - Велинград е разположен в западната част на Чепинската котловина, в близост до условно приетата граница между Родопите и Рила - долината на река Яденица, седловината Юндола, Аврамова седловина и долината на река Дрешенец. Градът е разположен на левия бряг на река Чепинска и от двете страни на реките Луковица и Еленка. Отвсякъде е обграден от планини и ридове - на север и запад е ридът Алабак с връх Черновец (1834 м.) и историческия връх Милеви скали (1593 м.) на юг е Баташката планина и по-точно нейния дял Сютка с връх Голяма Сютка (2186 м.), а на изток се издига хълмът Стражата.

Пазарджик се намира на 49 км североизточно от Велинград , а Пловдив на 85 км. Разстоянието между София и курорта е 133 км. На 31 км северно е гара Септември - от нея започва теснолинейна линия за Велинград. Чрез железопътна линия и шосе курортът е свързан на север със Септември и Пазарджик, на изток с Ракитово, Батак, Пещера и Доспат, на запад през Юндола и Куртово с високопланинската олимпийска база "Дружба", както с Юндола и Якоруда, а на юг със Сърница.

Добре маркирани пътища отвеждат до десетки исторически и природни обекти, даващи възможност за приятен отдих и отмора.

Хидрогеоложка характеристика - Велинградският водоносен басейн е силитен тип. Той е един от най-добре проучените в окръга и страната. Общият дебит на минералните извори е 170 л/с.

Разломно-дренажната зона на басейна се проследява по западния бряг на Чепинската котловина, долината на река Чепинска и северния ръб на Родобския масив. В границите на тази зона се обособяват шест термоминерални находища - Чепино, Лъжене - 1, Лъжене - 2, Каменица, Драгиново и Варварски бани. Водите на първите две находища са по-нови.

Басeйнът е с класически и уникален характер. Класически поради това, че в него се проявява почти цялата естествена хидро-геохимична гама на силитните акрототерми и уникален поради огромните се ресурси и необикновеното им съсредоточаване в една малка територия. Половината от годните ресурси се групират в Чепинското находище, което има сравнително ниска радиоактивност.

Минералните води на Велинград по количество и състав съчетават едновременно лечебните възможности, на водите на Хисаря, Баня и Наречен. Сходни са и минералните води в Красново, Костенец, Добринище, Елешница, Белчински бани и др. Това е една от основните предпоставки Велинград да се развива като първостепенен, национален и международен балнеологичен курорт.

Климат - Велинград е нископланински курорт с надморска височина 745 м. Атмосферното налягяне е ниско - 693 мм живачен стълб. Средната годишна темтература е 99С, средната януарска е 1,89С, средната юлска е 18,79С. Лятото е прохладно, а зимата мека. Есента е по-топла от пролетта. Средните денонощни колебания се движат от 9,6 до 16,2С. Валежите са през юни, а най-слаби през март и септември. Средният брой на валежните дни е 82. Снегът се задържа около 52 дни. Абсолютната влажност на въздуха е 6,8 мм, а относителната - 75%.

Продължителността и интензивността на слънчевото греене е голяма. Въздухът е чист и прозрачен. Няма силни ветрове и затова зимата е тиха и приятна. В Чепинското корито духа топъл южен вятър (фьон), познат като "белият вятър". Освен това духа и местен постоянен ветрец, наречен вечерникът. На този вятър се дължи вечерното и нощното захлаждане, поради което нощите винаги са хладни.

Иглолистните гори, силното слънчево греене и водното богатство създават условия, които влияят благоприятно на човешкия организъм.

Като нископланински климатичен курорт Велинград предявява по-малки изисквания към организма при неговото приспособяване. Това дава възможност с успех да се лекуват алергични и белодробни, сърдечно-съдови, както и много други заболявания на нервната система и вътрешните органи.

Пансионати През последните години пансионатното лечение намери широко приложение. Организирани са пансионати на МНЗ, ЦС на БПС, ЦКС и много други ведомства и предприятия. Болните се лекуват в Курортна поликлиника, санаториумите и някои от почивните домове. Храненето се извършва в специално разкрити столове и ресторанти. Годишно в курорта на пансионатни начала се лекуват 60000 български и чуждестранни граждани. Картите за пансионатно лечение се осигуряват от централните ведомства, но могат да се получат и във Велинград.

Лечението на пансионатни начала се доближава до лечението в санаториумите.

В Курортна поликлиника и здравните служби на ЦС на БПС се осигурява висококвалифицирана и действена медицинска помощ - прегледи, изследвания, балнеолечение, физиотерапия и рехабилитация.

Балнеолечебници За използване лечебните свойства на разнообразните по минерален състав и температура води, бяха модернизирани и благоустроени седемте стари бани. Към тях бяха изградени допълнително вани и душови помещения. Благодарение на това днес е трудно да се познаят баните, наследени от миналото. С база на балнеолечение разполагат Курортна поликлиника, Санаториум №3 на МНЗ. Балнеосанаториумът на ГУСВ, лечебно-оздравителна база на Държавния и Министерския съвет, Профилакториумът на Министерството на химическата промишленост, почивните домове на ЦКС на БКП, почивен дом на ЦС на БПС, почивният дом на МВР и др.

За балнеолечение се използва и минералният плаж. Той се намира в кв. Лъжене в близост до курортна поликлиника и женска баня. Има два басейна - голям предназначен за възрастни, и малък - за деца. Минералният плаж създава благоприятни условия за съчетание на хелиотерапия с аеротерапия и балнеолечение. Плажът работи от май до септември, а през останалото време на годината служи като база за подготовка на плувци. Тук се обучават хиляди деца от града и района, много от които са национални състезатели завоювали големи успехи в плувния спорт.

В балнеологичното отделение към курортна поликлиника се използват минерални води от термалните зони на кв. Лъжене, Каменица и Чепино. Отделението разполага с различни видове вани, басейн са подводна гимнастика, бидета за влагалищно оросяване, душова катедра и др. Освен това има и добре обзаведен салон за ЛФК и рехабилитация. Пропусквателна способност е около 550-600 души дневно.

Балнеолечебното отделение в санаториума на МНО разполага с вани и басейни. Минералната вода е от женската баня.

Бившият почивен дом на ЦК на БКП също има балнеологично отделение с вани. Водата е от термална зона Чепино и по специално от Радонова баня, пропусквателната и способнаст е 200-250 души дневно. Освен това има открит басейн с минерална вода, който се използва целогодишно. В дома функционира и сауна.

Велинградските води дължат своето лечебно действие преди всичко на минералния и газовия си състав, а също така и на редица други биологични активни вещества. Това са хидрокарбонатно и силициевите съставки, сярата, и сероводородът, а също и благородният газ - радон. Минералните води стимулират сърдечно-съдовата, нервната и еднокринната система. Оказват благоприятен ефект върху костно-мускулната система и ставния апарат. Подобряват обмяната на веществата и дейността на жлезите с вътрешна секреция.

Велинград придобива все по-голяма известност като балнеологичен курорт с национално и международно значение. Повечето от болните, ползвали минералните води за балнеопроцедури, получават подобрение в една или друга степен.

Тези природни дадености на България, в съчетание с нейния уникален южноевропейски климат, възможностите за целогодишен туризъм (и в съчетание с богатата и красива й природа, културна история и др.) й дава неповторими възможности да развие нов икономически и стопански сектор, който да има сериозен дял в Брутния Вътрешен Продукт на страната и който поради своите уникални възможности да привлече сериозни инвестиции отвън.

В Европа най-популярният туризъм в последните десетилетия става оздравителният туризъм в съчетание с балнеологията. Измореното, много работещо и застаряващо

население на Европа все повече изказва своите предпочитания към курортите с оздравителен туризъм, за профилактика и въз сгановяване и чак след това към другите курорти — морски, зимни и т.н. България, със своите големи природни и културни дадености може да прави успешно съчетание на всички тези видове туризъм.
Например съседна Гърция си прави почти 1/2 от БВП от туризма — сезонен морски, съчетан с културен и при това води неравна борба с конкурентите си — Испания, Италия,
Португалия, Франция, Турция. В нея единствено я спасява елемента на културния туризъм.

Не малък дял в БВП на България, може да има балнеолечението и оздравителния туризъм, улеснено от факта, че страната ни няма особени конкуренти на този фронт в Европа. В една голяма степен уникалните лечебните качества на българските минералните води и
калонаходища нямат еквиваленти и аналогии в Европа.

България изпитва остра нужда от свой собствен ифраструктурен модел на балнеологията и оздравителния туризъм като стопански сектор, използувайки местните традиции и световни тенденции, както и богатия ресурс от специалисти в страната — балнеолози, курортолози, проектанти, технолози и строители.

Инфраструктурният модел би могъл да има два важни елемента: национален — с обща единна идея за страната и индивидуален, касаещ всеки природен източник, зависещ
от особеността на природните богатства, техните специфични и индивидуални качества, дебита на изворите и вида на тяхната собственост — държавна или частна.

Инфраструктурният модел трябва да бъде подкрепен с финансова разработка за развитие на стопанския сектор и неговия бъдещ относителен дял в Брутния Вътрешен Продукт на страната. Тя е необходима, за да се направи аргументирана обосновка на развитието на стопанския сектор пред световните и европейски финансови институции за финансирането му.

Наред това е необходимо и създаването на национален инвестиционен фонд за развитието на балнеологията и оздравителен туризъм на територията на страната. Той ще насочи в правилна посока средствата за обновяване на старите балнеоложки бази, както и строителството на нови по конкретни проекти.

Балнеологията е скъп отрасъл. В последните две десетилетия в света в него навлязоха мощни технологии, с много електроника.

Състоянието на голяма част от балнеоложките бази в България е, меко казано, окаяно. Голям процент от базите са остарели, с изключителна нужда от ново, на съвременно ниво, технологическо преоборудване. Поради старата икономическа система от повече от двадесет години насам базите не са поддържани и развивани. Но през последните години в балнеоложките хотели в страната, се забелязва, че новите собственици влагат средства за обновяване на хотелската, ресторантската част, но и балнеоложката.

От казаното дотук можем да съдим, че спа туризмът в България е специфичен отрасъл с голямо бъдеще, който тепърва ще открива своите хоризонти на развитие. Проблемите са много, но и решенията не са малко, а в страната вече има предостатъчно условия за взимането на адекватни мерки по отношение на този отрасъл. Очакванията ни са, че с помощта на държавните органи и частни предприемачи, той ще достигне необходимото
конкурентно ниво, за да заеме своето място в икономиката на България и да влее свежи капитали в нея.

СИЛНИ СТРАНИ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

 • В областите на Южен централен район има благоприятни географски условия, за развитие на различните форми на туризъм ( балнеолечебен, екологичен, планински и селски туризъм, културен и научен туризъм и др.)
 • Климатът на района е преходен между континенталния на Южна България и средиземноморския на нашите най-южни гранични области. Той е мек и благоприятен за курортолечение.
 • Рекреационните ресурси в този район са главно минералните извори, който спомагат за възвръщането на силите, релакс, както и за лечение на различни видове заболявания.
 • В Южния централен район, заради минералните извори има развитие предимно на балнео и СПА туризъм, което е предпоставка за работни места на обучените в тази област, както и стимул за хората да се ориентират в тази област и да развиват все повече и повече знанията и уменията си в областта на този вид туризъм, както и да ги прилагат практически.
 • Благодарение на автомагистрала “Тракия”, която свързва София с Бургас и е част от Европейски коридор номер 8, Южен централен район има добра транспортна връзка, която също е не малка предпоставка за посещаемоста на района. Освен нея района разполага и с развита ЖП мрежа.
 • В Южен централен район се намират и не малко исторически забележителности, който също примамват туристите към него.
 • В района има добри предпоставки за доразвиване и изграждане на туристически комплекси свързани с лечение и профилактика на различни видове заболявания, или просто за релакс и почивки.

СЛАБИ СТРАНИ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

 • За съжаление и в този район има недостатъчна перспектива за младите хора, както и ниско платеният труд като цяло.
 • Както на повечето места в България и тук съществува риск от  обезлюдяване и разселване на населението. Икономически по-развити региони (като София- град) или пък чужбина са по- привлекателни за местното население и всяка година много хора се изселват в тези посоки.
 • Липсата на информираност сред мнозинството от населението за възможностите на този вид туризъм не само като лечебен а и за релакс и отдих.
 • Слабата или почти никаква реклама на съществуващите в този тип туризъм туристически обекти в района.
 • Слаба стратегия за устойчиво развитие на този тип туризъм в района и неефективното използване фондовете на Европейския съюз в тази сфера

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

 • По- добра стратегия за използване на различните видове финансирания от Европейския съюз в сферата на туризма и конкретно този вид туризъм.
 • Популяризиране на свойствата на минералните извори не само като средство за лечение, а и като възможност за релаксиране и отдих.
 • Засилена реклама на курортните центрове намиращи се в района и възможностите за отдих там.
 • Обучение на квалифицирани кадри в областта на здравния туризъм.
 • Привличане на инвестиции в района с цел изграждане и  развитие на повече такива  туристически  комплекси.

ЗАПЛАХИ

 • Една от основните заплахи за района в момента е нестабилното положение и икономическата криза, която влияе на икономиката като цяло  съответно не пропуска и туристи-ческия отрасъл.
 • Ограничаването на инвестиции в бранша.
 • Намаляване на туристическия поток.
 • Неспособност на местните управляващи да развият природните дадености в пълен мащаб.
 • Недостатъчно ценене на природните ни ресурси.
 • Липсата на средства за реклама

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG