Home Туризъм Социални и културни влияния на туризма

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Социални и културни влияния на туризма ПДФ Печат Е-мейл

Социални и културни влияния на туризма

 1. 1. Видове социални и културни влияния-туризмът е основната причина за производството на нови културни форми в глобален аспект.Последиците от движението на големи маси хора от едно място на друго с различна мотивация,нагласи,социален статус и желание да срещнат и опознаят нови места и хора намират израз в социалните и културните аспекти на промяната.Влиянията на туризма върху обществото се изразяват преди всичко в промените в качеството на живота на жителите на туристическите дестинации и са известни като социални влияния.Социално-културните влияния с малки изключения са по-трудно измерими.Те по скоро са наблюдавани,отколкото измервани. Социокултурен ефект е термин,който се използва за влияния обхващащи промени в социалната организация на група от хора.Социалните промени не означават непременно културна промяна,но са неин предшественик.Социално-културните влияния могат да бъдат групирани в 2 категории,качествени и количествени. Качествените влияние не се измерват лесно,те се наблюдават но се измерват трудно.От друга страна количествените са измерими.Социалните и културните изменения на домакините не се дължат единствено на туризма.Той е само 1 от начините на акултуризация.Определени аспекти на една култура се възприемат от другите. Съществуват 3 аспекта на социалните и културните въздействия на туризма: върху дестинацията,върху начина на живот,върху културата и изкуствата.
 • Социалните влияния имат следните възможни положителни ефекти:

-подобряване качеството на живот.

-развитие на социалната инфраструктура на общността.

-преодоляване на социалните и демографски противоречия.

-стимулиране на соц. стабилност и интеграция.

-задоволяване на различни социални потребности.

-укрепване на мира.

-улесняване на контактите с останалия свят.

-туризма често е причина за еволюиране.

 • Културното влияние има следните възможни ефекти:

-повишаване образованието и квалификацията на участниците в туристическия процес.

-разширяване на общата и специална култура на участниците в туристическото пътуване.

-реализиране на културен обмен между туриста и домакина.

-създаване на условия за развитие и стимулиране международния културен обмен.

-опазване на световното културно наследство.

-възраждане и съхраняване на древни изкуства и културни традиции.

-туристопотокът може да е причина за подобреното самоуважение на домакина.

 • Социокултурните влияния могат да бъдат и с отрицателен знак:

-възникване на негодувание на местното население.

-промени в житейските ценности и начина на живот.

-дезентеграция на местната общност.

-изселвания,заселвания и миграции.

-възникване на социално неравенство.

-увеличаване на престъпността.

-заетостта в туристическата индустрия често е дехуманизираща.

-загуба на гордост от културата.

-поява на негативно отношение на туристите към стандартизираните продукти за масово потребление.

-туристите имат нежелан ефект на демонстриране спрямо домакина.

 1. Социални влияния на туризма.
 • Влияние на туризма върху туристите-Туристическите посещения оказват дълбок ефект както върху туриста,така и върху общността домакин.преживяванията от пътуванията са сред най-видните спомени в живота на туриста.Те трябва да упражняват своите социални умения,за да бъдат задоволени потребностите им,а вероятно да намерят и приятелство.За туристите е характерен интересът към живота на другите народи. Туриста формира своя собствена култура,основана на дейностите,с които се занимава в дестинацията. Дестинациите,които развиват алтернативен туризъм имат напълно различна туристическа култура.Алтернативните туристи предпочитат да живеят в къщите на местните хора,временно да станат част от тяхната общност,за да ги опознаят по-добре. Туристите се намират в необичайна среда в дестинацията,докато местната общност остава в своя собствен нормален свят.Тази диференциация всъщност е сблъскване на културите.Ако културата на туриста е базирана на играта,удоволствието и свободното харчене на пари,тогава степента на разлика между необичайната среда и нормалната среда на домакина е висока.Културата на туриста може да се разглежда като доминираща култура,когато служи като пример за свобода от ограниченията на нормалния живот.
 • Влияние на туризма върху местните жители-Местната култура притежава определени норми и стандарти,определящи всекидневния живот на членовете на общността.Когато тези норми и стандарти се различават от тези на другите култури,който влизат в контакт с нея социокултурните влияния са най-забележими.Ако туристите не се чувстват добре в може да си тръгнат и да не дойдат отново.Ако обаче местните жители не се чувстват добре те не са в състояние да напуснат поради липсата на финансови средства или поради връзките,които ги задържат в това място.Независимо от причината за посещение на туриста в дестинацията от местната общност се очаква да осигури туристически услуги.Тя има много повече от обслужваща функция,като може да бъде част от атракциите на района.Колкото повече местната икономика е зависима от туризма,толкова по-голяма е степента на местното включване в туристическата индустрия.Местните общности  обаче не винаги са способни да контролират посоката на туристическото развитие вътре в общината. Отношението на местното население към туризма е в зависимост от степента му на обвързаност с туристическите дейности:
 • първата група са хората,които са в продължителен и пряк контакт с туристите.За развитите страни това са непривлекателни и непрестижни професии.Условията за труд са тежки,работното време е непостоянно,работи се сезонно. Извънработното време е почти задължително.Доходите са под средното ниво за индустриално развитите страни.
 • Втората група са партньорите от мастната индустрия.
 • Третата категория са местните жители в близост до туристическите места.
 • Четвъртата са жители,които нямат контакт с туристите.
 • Петата група са политиците.

На местните хора се внушава,че трябва да изпълняват изискванията на туристите и на туроператорите,за да бъдат в крак с пазара и да получат приходи.Те приемат като принуда маркетинговия принцип,че произвеждаш това,което се продава. Липсата на независимост на местното население е може би най-отрицателния ефект  от туризма. Туристите търсят неща,който не се намират навсякъде,поради което трябва да се внасят.

 1. 3. Характер на взаимоотношенията турист домакин- Социалнокултурните влияния са резултат от определени видове социални отношения,които възникват между туристите и домакините вследствие на техния взаимен контакт.Отношенията между туристите и местните жители могат да бъдат твърде разнообразни. .От една страна туристите са мотивирани от огромно разнообразие от фактори,от друга страна икономическите,социалните и технологичните условия в една туристическа дестинация,обемът,типът и зрелостта на нейната туристическа индустрия и местните културни и религиозни фактори също оказват своето влияние върху начина,по който местните общности възприемат туристите. Взаимоотношенията между туристите и местните жители води до размяна на ценности,при които местните хора обмислят ценностите на чужденците,а от друга страна те се идентифицират в известна степен със своите домакини. Срещата домакин-турист е поставена в контекста на различни цели и очаквания.Отношенията между двете групи се характеризират в 4 основни черти:имат преходна природа,ограничения във времето и пространството,липсва спонтанност,нервни и небалансирани преживявания.
 • Влияние на туризма върху социокултурната среда:

-раздразнение-на местните жители към туристите могат да възникнат при явна пропаст в икономическите условия,модели на поведение и икономически ефекти.Причините за поява за раздразнение са свързани с големия брои туристи.

-демонстрационен ефект-когато две култури си взаимодействат,доминиращата култура побеждава по слабата и води до промени в по-слабата.Най-очевидна е демонстрационния ефект,когато разликите в икономическата класа между домакини и туристи са най-големи.

-културен шок-може да се определи като безпокойство,което е резултат на загуба на физически и психологически знаци на обичайната среда.

-културна комодитизация -комерсиализация на местните обичай,ритуали и традиции за нуждите на туристическото търсене

-миграция-често срещано явление в западната общност.

-зависимост-когато туризмът замества традиционните икономически дейности,резултатът е зависими отношения.

 • Промяна на социалната структура-тя се променя след като туризма става важна икономическа сила.Взаимодействията на туризма със семейството и неговата променяща се структура предизвиква и промяна в отношенията между половете в едно общество.Социалните изменения се изразяват и в пренасочването на работна ръка от земеделието към туризма.
 • Възможни негативни последствия от развитието на туризма:

-престъпност-едно от малкото количествени социокултурните влияния е типът и величината на престъпността,асоциирана с туризма.Туристическата индустрия неможе да бъде държана за отговорна  за появата на престъпността,но допринася тя да се увеличи по редица причини.Важно значение имат икономическото състояние на страната,тежкото материално положение и безработицата.С разрастването на туризма се наблюдава съответстващо увеличение на хора привлечени към района.В този случай се увеличава гъстотата на населението.По принцип туристите са концентрирани в един район,което ги прави лесни за локализиране.Те също е малко вероятно да се върнат,за съдебен процес,ако престъплението не е първостепенно или липсите не са застраховани.Туристите стават лесна жертва,защото се намират в непозната среда сред непознати хора и обикновено не са подготвени за отблъскване на нападението.Те незнаят за опасните райони или ситуации,в които биха могли да бъдат уязвими.Болшинството от престъпления срещу туристи са кражби или обири,както и измами с валута.Доста често туристи ограбват туристи.Това са така наречените гастрольори.Те идват на почивка от други градове,но не с цел почивка,а с намерението да крадат.Това е характерно повече за морските туристически комплекси,отколкото при планинските.Обяснението е,че при първият е по-лесният достъпът на външни лица,което улеснява кражбите.Невинаги жертви на престъпността са туристите.Все по често в медиите се получават съобщения,в които агресори са туристите,а не местните жители.Въвеждането на значителни улеснения за свободно движение на туристите:визови,паспортни,транспортни,валутни и финансови.Тези свободи може да се използват и за насилствени цели от престъпни елементи.Поведението на туристическите агенти,също може да предизвика престъпни действия спрямо отделни туристи-предлагане на атракции с неконтролирана консумация на алкохол.За да се ограничи престъпността в туристическите дестинации трябва да бъдат предприети активни мерки както от местната власт,така и от туристическите предприятия.Курортите се опитват да ограничат инцидентите на криминална дейност чрез създаване на програми за сигурност на гостите,които включват повишен брой по сигурността в хотелите,съхранение за ценности,използване на камери за наблюдение в районите с висока престъпност или публикуването препоръки за места,които да се избягват през определен период от деня.Някои дестинации имат програми за компенсации на жертвите,включително покриване на разходи за повторно връщане за даване на показания за всяко следващо съдебно заседание.Престъпленията,които имат най-неблагоприятен ефект за развитието на туризма са терористичните акции.Там,където те вземат жертви,особено,ако жертвите са и туристи,за дълго немогат да се възстановят туристическите посещения.

-проституция- проституцията е съществувала много преди масовия туризъм,но нейното наличие в дадено  туристическо място може да привлече определен тип туристи и туризъм.Проституцията не е включена в категорията на престъпността,въпреки че е нелегална в много страни.Сред атракциите на някои европейски градове,като Хамбург и Амстердам са публичните домове,и улиците често са пълни с любопитни туристи,които искат да видят момичетата. Християнските групи все повече повдигат въпроса за характера на секс туризма в райони като Филипините и Тайланд на редица конференции.Туристическите агенции и туроператорите в страните пораждащи туризма,проявяват различна степен на откритост по отношение на някои от баровете на места като Патпонг,но за сметка на това в хотелите на Банкок има достъпна литература за интересуващия се турист.Християнски групи като Съюза на азиатските жени, протестантска организация,проучват туризма в Югоизточна Азия и получават високи резултати за броя на жените,работещи като проститутки и заети с подобни дейности-масажистки и компаньонки в баровете.

 • Етапи на взаимоотношения турист домакин-отношенията турист домакин търпят развитие в началото те са по-въодушевени.Постепенно с превръщането на туризма в бизнес тези отношения все повече се комерсиализират.Възникват конфликти.При развитието на туризма домакина минава през различни етапи.Бътлър ги разглежда като цикъл от 6 етапа в еволюцията на туристическия район: на изследване,на развитие,на укрепване,на застой и на упадък.

-Етап на изследване в този етап социалните влияния са слаби.Туристите са малко на брой.Много често те говорят езика на домакините си и приемат културата им. Търговската дейност е индивидуална или семейна.Липсват маркетингови стратегии.

-Етап на включване отношението между домакин и турист продължава да е хармонично и туристите все още проявяват висок интерес към местния начин на живот.Общността домакин започва вече да отговаря на увеличения брой туристи,като им предоставя някои условия-даване на квартири.Някои от общността домакин осъзнават,че туризмът ще продължава да се разраства и за да могат да спечелят повече от него,ще трябва да разширят предлагането.

-Етап на развитие-броят на туристите значително нараства.Общността придобива облика на туристически курорт.Тя започва да привлича интереса на външни организации и туроператори.Появяват се първите организирани туристи.Пространствените изменения на мястото бързо започват да се изменят. Туризмът се е превърнал в бизнес и липсват някогашните новост и въодушевление.Общността домакин има по-малък контакт с туристите,тъй като туристическият район привлича мигриращи работници за хотелите и ресторантите.С течение на времето индустрията намалява темпото.

-Етапи на укрепване и застой-курортът е достигнал пълния си капацитет,а през определено време на годината може би го е надвишил.Привлечените туристи спадът към типа организиран масов пазар.Стратегията на компаниите е ориентирана към поддържане броя на туристите,туроператорите може би ще са принудени да намалят цените.Започват да се появяват природните,социалните и икономическите проблеми.Настъпва периода на упадък.Ако не се постигне успех в обновлението или не се намерят алтернативни форми на употреба на активите от туризма,районът 6те продължи да запада.

Трудно се определя какво представя социалната полза или разход.Докси съставя Индекс на раздразнението.Туристическите места минават последователно през 4 етапа в процеса на развитие,които помагат да се определи кога е най-вероятно да се появят социалнокултурните влияния.В основата на измерителната схема на Докси е ценностната система на дестинацията.

-еуфория-този етап се появява по време на откриването и първоначалното развитие на туризма на дестинацията.

-апатия-стойностите на земята и разширяването на бизнеса продължават своето покачване на горе,но вече не с тези темпове както през периода на туристическия бум.

-раздразнение-този етап започва,когато индустрията доближава до точката на насищане или своята зрялост и започва да се отива към ниво,когато местните жители немогат да се справят с броя на туристите.

-антагонизъм-раздразненията са станали твърде големи.Взаимната учтивост вече е отстъпила.

 • Смекчаване на социално-културните влияния.
 • Да се информират жителите за предимствата и разходите,които може да причини развитието на туризма.
 • Да се планира туризма,основан на цели и приоритети,приети от местните жители.
 • Да се поддържа целостта на качеството на местните,ТР като се включат държавния и частния сектор.
 • Да се използва местен капитал,специалисти и работна ръка всеки път когато е възможно.
 • Да се създаде чувство на гордост.
 • Справяне със сегашните проблеми преди продължаване на растежа на туристическото развитие.
 1. Туризмът и културните дейности.-културата като дейност и наследство придобива ново значение и търси новото си място именно като ресурс.Културата и туризма имат взаимен интерес от устойчиво развитие.Основната цел на туризма е хората от различни страни да се опознаят по-добре.Това засилва разбирателството и взаимното уважение.
 • Архитектура-играе първостепенна роля за развитие на културния туризъм.Променя се обликът на туристическото място в резултат на архитектурните решения.
 • Сувенирна индустрия-развитието на международния туризъм показва в много страни,че той оказва силно въздействие върху производството и същността на местните форми на изкуство и занаятчийство.Занаятите са съществена част от културното наследство.
 • Музика-в резултат на интереса на туристите мастното общество преоткрива ценностите на собствената си музика,която е средство за утвърждаване на културното отличие.
 • Облекло и дейности през свободното време-туризма оказва влияние върху облеклото като създава интерес към традиционните облекла.
 • Религия-влиятелна сила,която кара хората да пътуват до религиозните средища по целия свят.Отношенията между туризма и религията са променили традиционната си форма.
 • Езици-отличава домакините от туристите,но може да е подложен на разрушаване. Промените в езика оказват значителен ефект върху домакина,тъй като това означава промяна на нормите и ценностите им с тези на външна култура и то в ежедневното общуване.
 • Кулинария-националната кухня представлява важен елемент от културата на дестинацията.Чрез туризма става известна местната кухня,тя се превръща в гордост.

Туризмът може да създаде проблеми в случай,че социалните проблеми се игнорират или омаловажават за сметка на икономически облаги.Той може да съществува,без да нарушава културната и социалната цялост на местната общност само ако е предшестван от грижливо планиране.

 

WWW.POCHIVKA.ORG