Home Туризъм Климатични ресурси и развитие на туризма в регион Варна

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Климатични ресурси и развитие на туризма в регион Варна ПДФ Печат Е-мейл

Климатични ресурси и развитие на туризма в регион Варна

1. Климатични ресурси на региона

Релефът, с който се характеризира територията на община Варна, е съчетание от платовидни структури, долинни разширения на отводнителни артерии и многообразни брегови форми, изграждащи крайбрежната ивица. Старопланинската верига представлява естествена преграда за проникването на студени въздушни течения от север, като Старопланинската верига и близостта на Черно море са основни фактори, влияещи на климата в региона, а оттам и определящи развитието на морския туризъм.

Основната територия на община Варна е част от Дунавската равнина, а югозападната част попада в границите на Подбалкана.

Географското положение и природни дадености, териториалния обхват, изградената инфраструктура, равнището на заетост и безработица, инвестиционната активност оформят облика на Община Варна и предпоставят бъдещата насока за развитието й.

Варна е третият по големина град в България, заемащ площ от 205 кв.км. Разположението на града по северното крайбрежие на Черно море, както и богатите природни ресурси, го превръщат в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия в черноморския регион. Едновременно с това той е пресечна точка на пътя между Средния изток и Западна Европа

Релефът на територията на община Варна е разнообразен, като основната й част е ситуирана в Дунавската равнина, а югозападната част попада в границите на Подбалкана.

Централната част на територията е заета от обширна низина, формирана между Франгенското и Авренското плато, от двете страни на Варненския лиман и канала “море – езеро”. Средната надморска височина в района на общината е между 30 и 40 метра. В нея е разположено Варненското езеро, свързано със западната част на Варненския залив чрез изкуствен канал. Югоизточната част включва североизточните разклонения на Авренското плато, чиято височина достига малко над 200 метра. На север територията включва част от Франгенското плато, разположено между Варненската низина и долината на р. Батова. На север платото постепенно намалява височината си. На изток склоновете свършват със стръмен морски бряг, подложен на значителна свлачищна и абразионна дейност.

Атмосферното налягане в община Варна е средно 1010.4 hPa, а средната температура на въздуха 13,2 оC, максималната е 34,5 оС, а минималната -10 оС. Годишната сума на валежите на територията на общината възлиза на 357 мм, като достигнатия максимум е 23 мм. Зимата е сравнително топла и снежната покривка не се задържа за продължителен период от време. По данни на НСИ за 2001 година дните със снежна покривка са били 16, а с мъгла 12.

Характерни за района са умерените и силните ветрове - средногодишната скорост на вятъра е около 3.5 м/сек. През зимата преобладават ветрове от северозападна и северна посока, а през лятото - от северозападна, източна и североизточна посока. Близостта на морето е причина за локална циркулация на приземния слой въздух - бризова циркулация. През деня в приземните слоеве духа вятър от морето към сушата (разпространява се на дълбочина 30-40 км в сушата), а през нощта обратно - от сушата към морето.

Климатът, в съчетание с природните условия създават благоприятни възможности за развитие на индустрията, търговията, туризма и комуникациите в региона.

Дължината на морската брегова линия е общо 32 км. с начало на север – брегът при фар Екрене (Кранево) и на юг – носът от южната страна Паша дере. Абразионните и акумулативни процеси са факторите, определящи свойствата и състоянието на бреговата ивица. Значителна степен на активност имат абразионните процеси в границите на общината. Резултата от тяхното проявление са множеството случаи на свлачища и срутвания. Пясъчната ивица е с сравнително добри качествени характеристики, като върху състоянието й голямо влияние оказват антропогенните дейности. Извършваното хидротехническо строителство играе голяма роля за развитието на тази природна даденост.

Климатът в региона   може да се характеризира като преходно -средиземноморски. Той е силно повлиян от Черно море, както и от въздушните потоци, нахлуващи от Средиземно море. Преобладаващи са северозападните ветрове - 24%. Средната скорост на преобладаващите ветрове е около два пъти по-висока от средната за страната. Поради тази причина вятърът, особено през студената част на годината, е съществено препятствие за пълноценно целогодишно използване на крайбрежието за рекреационни цели, без коригиращи съоръжения. През топлото полугодие – април-август, преобладават   източните   ветрове,   свързани   с   дневния   морски   бриз.

Близостта на големия воден басейн благоприятства изпарението и наличието на голяма влажност на въздуха през цялата година. Средната продължителност на засушаванията през лятото и есента е 17-28 дни, а през зимата и пролетта – 14-15 дни. Често месеците юли, август и септември са изцяло засушливи, тъй като падналите валежи са незначителни.

2. Други природни фактори за развитието на туризма

Черноморието е близо до южната граница на ултравиолетовия комфорт. При определени условия то предоставя реални възможности за хелиотерапия от март до октомври и оптимални възможности през април-септември, като през юни-август дори е налице излишък от ултравиолетова радиация. Районът се характеризира с около 1 700 слънчеви часове от месец май до месец октомври. Летните температури достигат 20 0С – 26 0С на водата и 28 0С – 30 0С на въздуха. Температурните амплитуди между деня и нощта през лятото не надвишават 3 0С.

Съдържанието на морска сол е относително малко в сравнение с това в други морета (почти два пъти по - малка соленост от тази в Средиземно море). Голямо предимство на цялото Българско Черноморие е неговото източно изложение, което дава възможност на туристите да правят слънчеви бани още от ранни зори. Друго предимство на морето е, че няма опасни за живота на човека представители на морската флора и фауна.

По своя химичен състав и по физиологичното си действие морската вода се отнася към хлорно-натриевите и горчивите сулфатно-магнезиеви води. С тези си качества и състав морската вода има рекреационно и лечебно значение. Състоянието на морската вода в района на курорта  се изследва основно при кандидатури на отделните плажове за присъждане на Европейската еконаграда “СИН ФЛАГ за плажове”. Анализите на крайбрежните морски води показват, че физико-химичните им параметри отговарят на изискванията на българските и европейските нормативни документи (Наредба № 8/25.01.2001 на МОСВ и МЗ). Наблюдаваните микробиологични параметри също отговарят на изискванията на кампаниите “СИН ФЛАГ за плажове”.

Състоянието на атмосферния въздух също оказва пряко влияние върху развитието на туризма в региона.  Изследванията в този район показват, че стойностите на всички измервани показатели напълно отговарят на ограниченията за курортни места и зони за отдих, определени от Наредба № 9 и Наредба № 14 на МОСВ.

Пътната инфраструктура в региона  е зависима от републиканската и общинската мрежа.

3. Развитие на туризма в региона

Туристическата суперструктура в региона   се характеризира с голямо разнообразие по отношение на видове, категории, капацитети и функции.

На територията на самата община Варна  има  над 245 хотела, които разполагат с над 49 хил. легла. През 2005 г. в средствата за подслон на територията на община Варна са пренощували общо 517 хил. души, от които чужденци са 382 хил. Пренощувалите само в хотелите са 514 хил., от тях - 382 хил. чужденци.

Графика 1. Средства за подслон на територията на община Варна за периода 2000 -2004 година.

Източник: Стратегия за развитие на Община Варна: http://www.varna.bg/

Нараства броя на леглата и средствата за подслон. Туристическия бизнес в общината е с много добри показатели и големи перспективи за развитие, при наличието на благоприятна инвестиционна среда.

Графика 2. Средства за подслон – брой легла на територията на община Варна за периода 2000 -2004 година.

Графика 3.  Реализирани нощувки на територията на община Варна за периода 2000 – 2004 година.

Източник: Стратегия за развитие на Община Варна: http://www.varna.bg/

Данните до септември 2004 година са показателни за наблюдавания процес на непрекъснато увеличение на туристическия поток в общината. Това се дължи на мащабната специализирана база, инфраструктурата, качеството на предлаганите услуги и природните дадености. По – голямата част от курортистите са чужденци, като вътрешния пазар е все още свит и не може да достигне нивото от средата и края на осемдесетте години на миналия век. Следователно, може да се направи обобщение, че предлагането в региона е подложено на значителен натиск.

В региона има условия за развитие най – вече на морски туризъм. От друга страна, тъй като това е вид сезонен туризъм, то следва да се развива и други вид туризъм-  например конгресен туризъм, бизнес туризъм и пр, с цел да се използва богатата налична база.

 


 

WWW.POCHIVKA.ORG