Home Икономика ПУБЛИЧЕН ИЗБОР

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ПУБЛИЧЕН ИЗБОР ПДФ Печат Е-мейл

ПУБЛИЧЕН ИЗБОР!

1. Пряка демокрация: публичните решения се взимат пряко от народа. 

2. Представителна демокрация: публичните решения се взимат от избрани от народа представители.

3. Индивидуална данъчна цена: измерва дела на индивида във финансирането на една допълнителна единица публично доставено благо. (отразява прираста на данъчното задължение на индивида при нарастване на публичните разходи с 1лв).

4. Индивидуален най-предпочитан изход от гласуването: ниво на доставяне на ПБ, при което чистата нетна полза за i-тия индивид е в своя максимум.

5. Правила за галсуване: да бъде приемливо от морално-етична гледна точка; да функционира просто и лесно(технически); да бъде евтино за прилагане в практиката.

6. Правило на мнозинството: всеки гласоподавател дава своя вот за една-единствена алтернатива и алтернативата, която събере най-много гласове, се обявява за победител в изборите. Когато за избор са само две алтернативи, за победа са необходими 50% + 1 глас от общия брой гласове (правило на простото мнозинство) .

7. Правило на Кондорсе: избира се алтернативата, която в пряк двубой (т.нар. гласуване по двойки) победи (с просто мнозинство) всички други алтернативи.

8. Парадокс на гласуването(зацикляне): възниква, когато няма алтернатива, която в директен двубой да победи всички други алтернативи. Може да възникне, когато в гласуването участва индивид с многовърха функция на предпочитания.

9. Функция на индивидуалните предпочитания: едновърха, когато индивидът има един-единствен най-предпочитан изход от гласуването и всяко „отдалечаване” от този най-предпочитан изход (в двете посоки) генерира непрекъснато намаляване на балгосъстоянието на индивида.; многовърха е налице, когато „отдалечаването” от индивидуалния най-предпочитан избор от гласуването първоначално намалява благосъстоянието на индивида, но след това то нараства, ако „отдалечавето” продължи в същата посока.

10. Консенсус: за да бъде избрана алтернатива, тя трябва да бъде подкрепена от всички гласоподаватели (абсолютно мнозинство).

11. Цени на Линдал: различни данъчни цени за отделните индивиди, които генерират консенсус.

12. Медианен гласоподавател: този, чийто индивидуален най-предпочитан изход от гласуването е медиана за съвкупността от индивидуални най-предпочитани изходи от гласуването на всички гласоподаватели.

13. Теорема на медианния гласоподавател: при едновърхи функции на предпочитания и правило на простото мнозинство, изборите винаги се печелят от индивидуалния най-предпочитан изход от гласуването на медианния гласоподавател.

14. Търговия на гласове: позволява хората да разменят гласове(подкрепа) и по този начин регистрира интензитета на техните предпочитания.

15. Теорема на Ероу за невъзможността:  не съществува правило за вземане на колективни решения, което да отговаря на всичките условия за гласуване в демократично общество - недиктаторски избор; неограничен обхват; принцип на Парето; независимост от ирелевантни алтернативи; транзитивност.

16. Политически партии: групи от хора, които споделят обща идеология и се стремят към политическа кариера заради ползите, които тя им носи- пари, власт и т.н. Те се стремят да максимизират броя на гласовете в тяхна полза.

17. Нисканен: според Нисканен основната цел на държавния служител е да максимизира бюджета на своето ведомство. ДС знае, че законодателят приема всяко предложение, при което TSB>TSC и предлага такова ниво, което е Парето неефективно, измества кривата на TSB нагоре и увеличава допълнително своя бюджет. В обощение: стремежът на ДС да разширят границите на своето ведомство генерира неефективност и чисти загуби на благосъстояние.

18. „Други актьори”: групи със специален интерес; съдебна власт; журналисти; експерти.

19. Групи със специален интерес: лобита, които се стремят да извлекат максимална полза за своите членове и симпатизанти. Техните лидери не се борят за полититическа власт. Основното им оръжие е натиск . (синдикати; природозащитници; сдружения на расова основа и т.н.).

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG