Home Икономика Държавен бюджет. Същност и функции и принципи на изграждане

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Държавен бюджет. Същност и функции и принципи на изграждане ПДФ Печат Е-мейл

Държавен бюджет. Същност и функции и принципи на изграждане- Държ. бюджет е основен финансов план на д-вата. С помоща  на д-вния бюджет се централизира и преразпределя съществена част от създадения нац. продукт. Важността на бюджета за поддържане на социален мир, справедливост и за създаване на условия за ефективно осъществяване на стоп. дейност е причина той да се обсъжда и приема ежегодно от Народното събрание, в резултат на което придобива силата на закон. Законовата му същтост не е 100%ова, тъй като събирането на предвидените приходи и реализирането на заплануваните разходи могат и да не се осъществят.  Д-вният бюджет е натоварен с осн. функции: 1.Стопанска. Това е функция по регулиране на доходите, осигуряване на достатъчно средства за инвестиции на стоп. субекти, стимулиране на полезни за обществото дейности. 2.Политическа. Постигане на параметрите, заложени в програмата за управление на партията или коалицията. 3.Социално-културна. Осигурява достоен начин на живот на най-бедните слоеве от населението ,на инвалиди, безработни. 4.Контролна. Дава възможност да се осигури прозрачност в разпределението и използването на публ. блага. 5.Военна. От бюджетните разходи за издръжка и превъоръжаване на армията и за научни програми с военна насоченост се определят боеспособността, мобилността, числеността на военните структури, надежността им при кризисни ситуации, породени от тероризъм, стихийни бедствия, регионални конфликти. 6.Екологична. Принципи за изграждане и функциониране на бюджета-Принципите от съвременна гледна точка са: публичност, реалност, пълнота, специлизация, единство, ефективност. Публичността означава оповестяване, гласност, достъпност за предложения по формирането, обсъждането и изпълнението на бюджета. Реалността на бюджета означава съгласуваност на приходи и разходи както по количество, така и по време. Пълнота на бюджета означава обхващане на всички д-вни приходи и разходи. Осъществяването на този принцип е предпоставка за постигане на реалност. Специализацията на бюджета означава конкретизация на приходите и разходите. Единството на бюджета означава утвърждаване и изпълнение на един бюджет. Ефективността на бюджета означава разпределението на средствата в бюджета по направления, дейности, институциии да гарантира постигането на максимален ефект от изразходването на средствата.

36.тема-Видове бюджети. Бюджетна технология-Най-често използваното разграничение на бюджетите е според техния обхват. По този признак съществуват: централен бюджет; териториални (местни) бюджети; специализирани бюджети. Централният бюджет вкл. приходите и разходите на централната д-вна власт. Териториалните бюджети са бюджети на самоуправляващите се териториални общности. В Б-я това са общинските бюджети, но в други страни съобразно особеностите на административното-териториално деление и степента на фискална автономия съществуват и други разновидности. Специализирани бюджети са бюджетите на отделни министерства и ведомства. Някои от тях са в рамките на д-вния бюджет и се разработват  по единна методика и критерии за ефективност, зададени от Министерството на финансите. Това са бюджетите на министерствата. Бюджетна технология-Бюджетната техология включва процедурите по подготовка, обсъждане, приемане, изпълнение и отчет за изпълнението на бюджета. Дейностите по тези процедури са: разработване на проектобюджета; обсъждане и приемане на проектобюджета от правителството и парламента; изпълнение на бюджета; отчет за изпълнението на бюджета. Със стартирането на изпълнението на бюджета за текущата година започва подготовката за разработване на проектобюджета за следващата. Проектобюджетът може да бъде определен като: оптимистичен-ако е налице известно надценяване на очакваните приходи и подценяване на разходите; песимистичен-ако е на налице известно подценяване на очакваните приходи и надценяване на разходите; рестриктивен-ако са заложени строги икономии във всички сфери и дейности. Гласуването по проектобюджета се осъществява в съответствие с пълната бюджетна класификация. При окончателно отхвърляне на проектобюджета от парламента е възможно: оставка на правителството, съставяне на ново правителство и разработване на нов проектобюджет; разпускане на парламента и провеждане на нови парламентарни избори. От  двата варианта по-вероятен и по-бърз е първият. Изпълнението на бюджета е свързано с изпълнението на приходната и на разходната му част. Във връзка с изпълнението на бюджета възниква понятието касово изпълнение на бюджета. То включва дейността на банковата с-ма по събиране, съхраняване и обслужване на д-вните приходи; обслужване на бюджетните и извънбюджетните сметки; отпускане на бюджетни кредити. Касовото изпълнение на д-вния бюджет се извършва под ръководството на центр. банка. Изпълнението на д-вния бюджет на Република Б-я приключва на 31 дек. След приключването на бюджета се съставя отчет за неговото изпълнение. За съставянето на отчета първостепенните разпоредители с бюджетни кредите изготвят отчети за изпълнението на бюджетите по ведомства съобразно възприетата бюджетна класификация. Одобряването на отчета за изпълнението на бюджета от Народното събрание има по-скоро политическо, отколкото икономическо значение.

 

WWW.POCHIVKA.ORG