Home Икономика Представители на социалистическото течение

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Представители на социалистическото течение ПДФ Печат Е-мейл

Представители на социалистическото течение.

Жан Сисмонди прави най- задълбочен анализ на икономичесата криза при капитализма. Първи доказва, че цикличността е присъща на капиталистическите производствени отношения.

Икономическият цикъл се състои от четири фази ( фазата е времето от едната до другата криза )- криза, депресия, оживление, подем. Дължината на цикъла се определя от времето необходимо за обновяване на основния капитал. Ж.. Сисмонди описва какво представлява кризата, само на свръхпроизводството ( се появява, когато агрегатното предлагане надвиши агрегатното търсене AS > AD, а при равновесие AS = AD ). На пазара се оказват относително излишни части от стоките и услугите ( според доходите на потребителите ), поради което не могат да се намерят реализации. С тази цел по- време на AS > AD, цените започват да падат до нивото на производствените разходи. Това предизвиква съкращаване обема на произведеното количество ( Q ), това е свързано с освобождаване на работната сила и с ръст на безработицата- падат доходите ( заплати, печалби ), свива се кривата на агрегатното търсене и това рефлектира върху БВП, който също пада. Безработицата и лихвите растът. Лихвеният % има долна граница 0, а горна граница има средна норма на печалба. лихвеният % зависи от търсенето и предлагането.

Причини да се получи криза на свръхпроизводството- това е несъответствие на доходите на обществото и произведеният продукт. І ( V + M ) ІІ ( V + M ) < ІІ ( C + V + M ).

Чрез третият сектор ( сферата на услугите ) той възстановявя равновесието. След като констатира причината за икономическата криза на свръхпроизводството като предлага следното:

-  развитие в сферата на услугите ( третичен сектор);

- относително излишните стоки да се реализират на външният пазар;

Марксизъм. Маркс .

Научни подходи в изследватето на Карл Маркс.

В трите тома на капитала излага бъдещото развитие на капитала, а четвъртият том е върху теории за принадената стойност.

Основни методологии.

Начини, по- които се формират обществено- икономическите формации:

-                                        формационен подход;

-                                        цивилизационен подход;

-                                        информационно общество;

Обществено – икономическа формация- е съвкупност от производствени сили ( ПС ) + производствени отношения ( ПО ). Отношенията межу хората и прир одата са ПС. Отношенията между самите хора в процеса на на създаване на благата са ПО.

ПС има три елемента:

-                                        средства на труда- оръдия на труда, съдове, материални условия за протичане на производството;

-                                        предмети на труда;

-                                        работна сила- не трябва да се смесва с фактора труд, работната сила е съвкупност от физически и умствени умения;

Производствено отношение се състои от три компонента:

-                                          отношение на собственост- владеене, ползване, разпореждане. Собствеността е в основата на отношеният между хората;

-                                          от тези отношения произтичат класите и групите в обществото;

-                                          а също и начина на разпределение на благата

ПС подчиняват развитието на закона на диалектиката. Като използва в анализа научната абстракция, научна- защото се основава на основните движещи сили в обществото, а абстракция – защото се абстрахира. Той въвежда бързо революционно изменение на обвивката, но това не се харесва на критиците.

За да има производствен процес трябва да има три моминта:

-                                          средства на труда;

-                                          предмети на труда;

-                                          работна сила;

Той ги представя като три прости елемента. За Маркс всички тези три елемента са капитали и се делят на:

-                                          постоянен капитал- const капитал;

-                                          променлив капитал;

Как участват тези елементи в създаването на стоката? – чрез амортизацията. Работната сила в процеса на труда създава стойност по- голяма от своята собствена стойност- това е променлива величина.

Как нараства стоката?- разглежда я като основен капитал, които са само средствата на труда; оборотен капитал- работната сила. Средствата на труда и предмета на труда – СП, само средата на труда е основен капитал, а предмета на труда е оборотният капитал.

Маркс обяснява явленията и процесите в капиталистическото общество, въз основа на трите закона на диалектиката .

І закон – количествените натрупвания водят до качествени изменения ( ПС; ПО );

ІІ закон- закон за отрицание на отрицанието- чрез него се обяснява мястото на историческият капитализъм в сравнение с предходната обществено- икономическо формация;

ІІІ закон- единство и борба на противоположности- по- отношение на процеса на производство се намира в единство, а по- разпределение на благата се намира в противаречие.

Той си служи с метода на научната абстракция, историческият метод с количествени методи (статистически ) с метода на индукцията и на дедукцията ( обяснява нещата от общото към единичното и обратното). Основният метод, който използва е на далектично- историческия метариализъм. Основата на хегеловата диалектика и на материализма на Фойербах.

Анализ на основните идеи на Маркс в І том на капитала.

 

 

  1. 1. Стоката като основна клетка на капиталистическото стопанство.
  2. 2. Характеристика на работната сила като специфична стока.
  3. 3. Създаване на принадена стойност ( не е добавена ). Видове принадена стойност.
  1. Стоката като основна клетка на капиталистическото стопанство.

C + V + M;  разликата е в тълкуването на тези елементи  е:

V + М са нова стойност;

V – в парична форма е паричен израз на необходимият продукт;

М- принаденат стойност, която е стойност на стойността на стоката работна сила, която се присвоява безвъзмездно от капитала;

М’ = М х100

V

Тази формула показва каква е степентта на експлотация на работната сила.

М = 100 %

V = М

Нормата на принадена стойност показва как и по- какъв начин капиталите експлотират работната сила.

Работната сила е стоката, която:

-                                        е юридически свободна;

-                                        да е икономически освободена от средствата за съществуване;

-                                        някой има потребност от тези качества и ги търси чрез пазара;

Работната сила притежава:

-                                        потребителна стойност;

-                                        стойност;

При определяне на величините на стойността на стоката работна сила Маркс изхожда от обществено- икономическите условия, поради което възпроизводството на работна сила се определя от нормалните, а не от минимума средства ( нормални, разумни ).

2.   Характерискика на принадената стойност. Видове:

  • Абсолютна принадена стойност- онази принадена стойност, която се получава в резултат на удължаване на работният ден.

Схема:

 

8 ч.                     + 2 ч. = 6 ч.

 

10 ч.

6 ч.са абсолютна принадена стойност;

 

 

 

 

 

  • Относителна принадена стойност- повишаваме производствената сила.

Схема:

.

8 ч.

2 ч.   2 ч.                            4 ч.

6 ч.

ІІ том на капитала- Маркс посвещава на оборота и на кръгооборота на капитала и неговото възпроизвадство т.е. спира се на просто и разширено възпроизводство. В този том той описва как идеално, а не реално трябва да се установи макроикономическото равновесие. Целият съвкупен и обществен продукт се реализира напълно и без остатък ( AS = AD ). По- подобие на класиците той приема, че водещо и определящо е AS за общественото производство. Той застъпва идеята, че държавата със свойте институции и инструменти за регулиране ще поддържа това макроикономическо равновесие.

ІІІ том на капитала- в този том Маркс разглежда реалното капиталистическо пазарно стопанство. Централно място заема тезата за печалбата. Печалбата е паричен израз на принадената стойност, но печалбата може да се отклонява над и под принадената стойност, защото тя се формира на пазара.

Р = М     т.е.    печалба = принадената стойност ( Р = m);

Схема:

Д> S                 P = m

+                              W

-

Д< S

S- предлагане;

Д- търсене;

Р = m принадената стойност и стойността;

Фактори, от които зависи печалбата и нормата на печалба:

-                                        от стойността на стоката- права зависимост;

-                                        от принадената стойност- права зависимост;

-                                        от търсенето и предлагането;

Скорост на обръщение на оборотният капитал- обратна зависимост:

АК е С + V

Р’ = Р х 100

АК

АК – авансиран капитал;

Р- печалба;

Р’- норма на печалба;

Нормата на печалба показва каква е доходността от вложеният капитал за годината.

Р’ = P’ N х  100

АК

N – броя на оборотите;

Нормата на печалба има тенденция към спадане, за да се стопира се използват противодействащи фактори- ограничителната структура на капитала са отношенията между постоянният и променливият капитал. Това отношение може да бъде стойностно или техническо. Урганическият капитал е стойностният капитал, доколкото зависи от техническото като изразява промините.

  • Анализ на кризата на свръх производството и кризата на не достатъчното производство.
  • Маркс разглежда превръщането на капитализма в монокапиталистически.

Монополно висока цена:

-

Мв.р. = С + V + Р + Р + св.р.

С,V- разходи;

Р- средна печалба;

Р- добавена печалба;

Св.р.- монополна свръхпечалба;

 

Д                     S

Графика:

Концентрация на капитала и центрлизация на фирмите. Централизацията е свързана с обединяването на капитала, без да нараства неговият размер. Концентрацията води до нарастване на капитала. И двете са взаимно свързани.

В ІІІ том от своята книга- Маркс за първи път говори за финансов капитал. Това е органичено вплитане на банков и промишлен капитал.

В ІV том от своята книга той пише за – теории за принадената стойност- видове, норми и начини, по- които да се избегнат експлотациите над работническата класа.

Модел за макроравновесието според Маркс.

Водещата роля се отрежда на AS както за кратък така и за дълъг период. Поддържането на равновесие AS и АD се осъществява чрез пълна намеса на държавата в икономиката. Господстваща е държавната форма на собственост, която определя разпределението на благата, според количеството и качеството на вложения труд т.е. чрез централизирано планиране.

Ленин и неговият производствен “ империализъм ”, като разработва пет признака:

-                                        капитализма се превръща в монополистичен;

-                                        господство на финансовия капитал;

-                                        износа на капитал преобладава пред износа на стоки;

-                                        икономическа подялба на света;

-                                        териториална подялба на света;

Изместване на центъра на революционното движение и на центъра на икономическата дейност.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG