Home Икономика Международни ценови политики

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Международни ценови политики ПДФ Печат Е-мейл

Международни ценови политики

А. Международни ценови политики според Критерий „Избор на граници в цели на цените"

- Политика на ниски цени - отчита се реален доход, съотно­шение Качество-цена, цена на основното изделие и Консумативи, цена на продуктова линия и др. Прилага се при широки пазари с много потребители.

- Политика на високи цени - при уникални продуктови свой­ства с патентна защита, КратъК Жизнен циКъл на продукта и сла­ба Конкуренция.

- Конкурентни цели в ценова политика:

- Настъпателна ценова политика за противодействие на Конкуренцията. Атакува се ценовата политика на Конкурента чрез разрешени и непозволени ценови облеКчения.

- Политика „следване на лидера"- отбранителни, неадеКватна за малък и среден пазар. Цените се определят под тази на лиде­ра в бранша, но достатъчно близо до нея.

Б. Политики на международни цени според Критерия„степен на отклоняване от характеристиките на международния продукт"*"

- Ценова политика за принципно нови продукти - поставят се относително високи първоначални цени.Използва се за обиране на Каймака, максимизиране на печалбата.

- Ценова политика за имитиране на нови продукти - използва се от фирми - лидери на международните пазари със силни произ­водствени възможности

-Ценова политика за съществуващи, модифицирани и слаби продукти - За базисна цена се приема цената на усъвършенства­ния в международната продуктова листа или мандатпродукт.

В. Политики па международни цени на основата на психологически елементи

- Политика „чифт плюс тек"- влияе върху възприемането на це­ната чрез определяне на благоприятни за това цифри в дадена страна.

- Политика на ценообразуване чрез традиции - цената в да­ден пазар се определя на базата на възприемането за стойността на продуКтите.

- Политика на престижно ценообразуване - цените се опреде­лят на изкуствено високо равнище, за да се представи престижен имидж на фирмите.

- Политика „ценова линия"- едни и същи цени за стойките, вли­защи в предварително стандартизиран международен продуктов Клас и линии.

Г. Международни ценови политики свързани с отношението „промоция - пазарна цел - продукт - Качество"

- Политика на ценообразуване според промоцията:

- ценообразуване за специални случаи - сезонни или специални цени;

- политика на повърхностно намаление на цената;и др

- Политика на максимизиране на пазарния дял - разглежда се отношението цена-пазарен дял:

- чрез максимизиране диверсификацията до повишаване потребителската чувствителност на продукта; и др..

- Политика на максимални продажби и оборот- изследва от­ношението „цена - продажби" и „цена - оборот":

- маКсимален пазарен дял, осигуряващ условия за либерализи­ране на цените;

- привличане на потенциални потребители и тези на КонКу­рентите;

- осигуряване силни позиции на продукта - патент, търговска марка, при Което цената се увеличава.

- Политика на максимизиране на Качеството – отношението

„цена-Качество", Като:

- цената се предопределя в зависимост от равнището на про­изводството и потреблението в години;и др.

Д. Политики на ценообразуване .съобразно бизнес решенията

По отношение ценовата политика на фирмата съобразно ней­ните бизнесрешения Катеора разглежда две алтернативи:

- Ценообразуването да се разглежда Като аКтивен инструмент за постигането на маркетинговите цели;

- Ценообразуването да се приеме Като статичен елемент в  бизнес решенията.

Основни фактори при определяне на цената'в тези аспекти са: обща печалба, възвръщаемост на инвестициите, Желан пазарен дял, общ обем на продажбите и ликвидността.

С. Маджаро прави обзор на основните ценови цели, Които фир­мата може да преследва на международните пазари:

Възстановяване на инвестициите

Маркетологът определя цена, Която да задоволи нуждите на потребителите от една страна и Която в същото време да позволи на фирмата да постигне предварително зададена възвръщаемост на вложените Капитали.

Пазарна стабилизация

Целта е да се действа, така че да намали до минимум безпокойството от КонКурентите на пазара. Подходяща стратегия тук е да се следва пазарният лидер.

Постигане и подобряване на пазарната позиция

Цената е потенциален инструмент за подобряване на пазар­ната позиция на малко чувствителните пазари, а Когато фирма­та е в позиция на защита, й помага да постигне Желания пазарен дял.

Да предизвикаш или следваш лидераИдеална цел, Когато някой наблиза на пазар за първи път или Където един или повече Конкуренти заемат доминантна позиция.

Ценообразуване с цел продуктова диференциация

Фирма с много продукти, обслужващи един и същ пазар, може да подчертае диференциацията между тях чрез вариации в цената.

Обиране на Каймака

Целта е да се установи възможно най-висоКата цена. Прода­вачът продължава с нея, доКато пожелае да проникне по-дълбоко на пазара, а за да постигне това, я намалява особено там, Където има сведение за съществуването на еластичност на търсенето.

Пазарно проникване

За да се постигне, фирмата определя ниски първоначални цени, да достиг­не незабавно масовия пазар. Добър ефеКт от прилагането й може да се постигне, при условие че съществуват доказателства за търсене чувствително Към цената, при производствен процес, оси­гуряващ големи икономии от мащаба, при неадекватен иноваторски пазар, Който да подкрепя политик ата на „обиране на Каймака" или Когато КонКуренцията може да се предотврати чрез агресивно

ниски цени.

Бързо възстановяване на паричния поток

Тази политика е хараКтерна за фирми с проблеми в ликвидността. Често се прилагат специални отстъпки, за навременно пла­щане, за да се мотивират Купувачът или дистрцбуторът да пла­ща.

Предпазване от ново навлизане

Като част от маркетинговите си цели фирмата може да Же­лае да попречи на Конкуренти да навлязат на пазара или на част от него.,

Губещ лидер

Основната маркетингова цел тук е чрез ниска цена на един продукт потребителят да бъде привлечен Към пазара на доставчика и при това той да закипи и други стоки, чиито цени са „нор­мални".

Специфични ценови стратегии в международния маркетинг

МенидЖмънтът на цените е един от основните проблеми на мениджъра по международни цени. Въз основа на целите и ценови­те граници на цената Както и различните начини на регулиране по страни и пазари се разработва и избира стратегия на цената.

В тази връзка в международния бизнес се използват следните

три стратегически алтернативи в международното ценообразу­ване:

• стандартизирано ценообразуване;

• пазарно ценово диференциране;

• дихотомно ценообразуване на основа на национално и международно стандартно ценообразуване;

Стандартизираното ценообразуване се основава на избора

на фиксирани международни. равнища на цените въз обнова на такива фактори Като Коефициент на валутно равнище, равнище на регулация и таксите и отстъпките в международния бизнес

Пазарното ценово диференциране е основано на ценова политика при преход от един на друг пазар, съобразно маркетинговите стратегии на фирмата и теКущото и бъдещо състояние на паза­рите, на Които се Наблиза.

Стратегията на дихотомното ценообразуване е подходя­ща и често прилагана поради възмоЖността за адаптиране на це­новите условия между националното и международно стандартно ценообразуване 6 генерирането на ценови решения.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG