Home Икономика ФУНКЦИИ НА МАРКЕТИНГА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ФУНКЦИИ НА МАРКЕТИНГА ПДФ Печат Е-мейл
 1. ФУНКЦИИ НА МАРКЕТИНГА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Съвкупност от отделни видове дейности, които са свързани с изучаването на пазара, с развитието на асортиментните линии на продукцията, с формирането на каналите на реализация, с осъществяването на комуникационна политика и рекламна дейност, с управлението и контрола върху стопанската и маркетингова дейности на предприятието. Функциите трябва да се разглеждат в тяхната взаимна връзка и обусловеност – като система.

I. ПО КРИТЕРИЙ „ОБЩНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ”:

А. ОБЩИ ФУНКЦИИ – реализирани от отделни екипи, отдели и звена във фирмата:

ПАЗАРНА ФУНКЦИЯ

 • Изследване и анализ на характеристиките на пазара
 • Изследване и анализ на потребителското поведение
 • Изследване и анализ на конкурентите
 • Изследване и анализ на дистрибуцията по всички пазари и сегменти

ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ

 • Изследване, организация и поддръжка на поведението на продуктите на фирмата и нейните конкуренти
 • Цените и механизма на ценообразуване на собствените и конкурентни продукти
 • Техниката, технологията на производство
 • Реализацията на нови и съществуващи изделия
 • Номенклатурата на асортимента

ПЛАСМЕНТНО-ПРОДАЖБЕНА ФУНКЦИЯ

 • Изследване и прогнози на продажбите по сегменти, канали, цени, договаряне
 • Изследване и анализ на сделките
 • Изследване, организация и контрол на физическата дистрибуция
 • Информационно осигуряване на дистрибуцията

РЕКЛАМНА ФУНКЦИЯ

 • Организация, планиране и контрол на рекламните средства и кадри
 • Организация и контрол на проектирането на рекламата
 • Изследване и контрол на ефективността от рекламната дейност на фирмата

ИНОВАЦИОННА ФУНКЦИЯ

 • Изследване, организация и внедряване на патенти, лицензи, техника и технологии, нови материали, ноу-хау и др.

ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ

 • Анализ и контрол на приходите и разходите от маркетинговата дейност
 • Прогнозиране на основните показатели за дейността на фирмата като цяло и на маркетинга в частност

Б. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ - изпълнявани от маркетинговите звена и специалисти:

 • Планиране, организация и контрол на информационното осигуряване на фирмения мениджмънт
 • Организация, планиране и контрол на опитни образци и техните продажби
 • Консултации по внедряването на новите изделия
 • Фирмено разузнаване на политиката на реализация на контрагенти и конкуренти
 • Планиране, организация и поддръжка на маркетинговата информационна система
 • Планиране, организация и контол на маркетинговата стратегия и тактика
 • Координиране, регулиране и контрол на целевите съответствия между фирмените програми и планове 

II. ПО КРИТЕРИЙ „ЙЕРАРХИЧНОСТ НА ПРОЯВЛЕНИЕ”

УПРАВЛЕНСКИ ФУНКЦИИ

 • Оперативно управление – в краткосрочен период
 • Стратегическо управление – в дългосрочен период
 • Контрол – завършващ стадий на маркетинговата дейност

-                      стратегически контрол

-                      тактически контрол

-                      контрол върху печалбата

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG