Home Право Лекция по частно право

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекция по частно право ПДФ Печат Е-мейл

Способи за упражняване на субективните права.

Сами решаваме дали да упражним дадено право или не, но възможността да го упражняваме не е безкрайна. Има давност. Упражняването на правата зависи от самото право.

Ако имаме компютър – правата са да го ползваме. Ако е храна – да я изядем. Храната е вещ, която погива при първа употреба.

Правото на собственост разширява множество възможности как да го упражним. С вещта (има някои вещи, които не можем да се разпореждаме както искаме – например паметници на културата, или животни) чрез специфични правила.

Право на членство на правоотношение. Ако членуваме в дружество – право на контрол, право на управление – участие в общото събрание, право – имуществено право – право на дял след лквидиране на дружеството, право на дивидент – право на част от печалбата – така се упражнява членственото право.

Право на глас в общото събрание – ако бъде накърнено (отказ да ни допуснат в ОС, или не зачитат гласа ни) – специален иск по чл. 74 и чл. 13 от търговския закон може да се поиска от съда да не зачете това решение.

Право на вземане.

 1. Да се предяви иск
 2. Извънсъдебно
 3. Чл. 90 ЗЗД, задължение за неизпълнен договор – Exeptio nonadimpleti contradictus
 4. Да се извърши прихващане, чл.103 ЗЗД (compensatio)
 5. Чл. 99, ЗЗД – cessio
 6. 6. Чл. 107 – novatio – подновяване

Чл. 90. Длъжникът, който има срещу кредитора си изискуемо вземане от същото правно отношение, от което произтича и неговото задължение, може да откаже да изпълни задължението си, докато кредиторът не изпълни своето. В такъв случай ответникът се осъжда да изпълни едновременно с ищеца.

Когато от обстоятелствата е ясно, че има опасност едната от страните да не изпълни задължението си, другата страна може да откаже да изпълни своето задължение, освен ако й се даде надлежно обезпечение.

Чл. 99. Кредиторът може да прехвърли своето вземане, освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допускат това.

Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, ако не е уговорено противното.

Предишният кредитор е длъжен да съобщи на длъжника прехвърлянето и да предаде на новия кредитор намиращите се у него документи, които установяват вземането, както и да му потвърди писмено станалото прехвърляне.

Прехвърлянето има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, когато то бъде съобщено на последния от предишния кредитор.

Чл. 103. Когато две лица си дължат взаимно пари или еднородни и заместими вещи, всяко едно от тях, ако вземането му е изискуемо и ликвидно, може да го прихване срещу задължението си.

Прихващането се допуска и след като вземането е погасено по давност, ако е могло да бъде извършено преди изтичането на давността.

Ако длъжникът се е съгласил с прехвърлянето на вземането, той не може да прихване задължението си срещу свое вземане към предишния кредитор.

Чл. 107. Задължението се подновява, когато се замени с друго по съглашение с кредитора. В такъв случай обезпеченията на старото задължение се запазват за новото, ако лицата, които са ги дали, се съгласят за това.

(Ал. 2 отм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.)

Исков процес, няколко вида искове.

 1. Постановителен иск
 2. Осъдителен иск
 3. Конститутивен иск
 4. Претендираме пред съда, че изобщо нещо е така както го твърдим

Res judicata – сила на правото

Непререшимост на спор – когато е решен и имаме присъда по него, не може да се предявява същия спор на същото основание.

Потестативни права

Потестативното (преобразуващо/вторично/секундарно) право е това право, което дава на носителя/титуляра си възможност да внесе промяна в чужда правна сфера (положение) без за това да е необходимо съгласието на носителя на тази правна сфера.

Никой не може да въздейства върху чуждата правна сфера освен ако не см получили съгасие за това. За да получим задължение е необходимо да има договор – съглсие. Потестативните права са изключение от това.

При развляне на договор без съгласието на длъжника – чл.87 ЗЗД. Чл. 30, ЗЗД – унищожаване на договора може да стане без чуждо съгласие/ чрез едностранно волеизявление.

Чл. 87. Когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма.

Кредиторът може да заяви на длъжника, че разваля договора и без да даде срок, ако изпълнението е станало невъзможно изцяло или отчасти, ако поради забава на длъжника то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, става по съдебен ред. Ако ответникът предложи изпълнение в течение на процеса, съдът може да даде според обстоятелствата срок за това.

Разваляне на договора не се допуща, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на кредитора.

Правото да се разваля договорът се погасява с петгодишна давност.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Заплашването е основание за унищожение на договора, когато едната страна е била принудена от другата страна или от трето лице да сключи договора чрез възбуждане на основателен страх.

Развалянето е волеизявление на потестативни права. Когато някой е страна по дело няма право на избор дали да присъства.

Подаването на иск е потестативно право. Припознаването на дете също е потестативно право.

Как се упражняват?

С едностранно волеизявление на титуляра. Поизключение, законът може да изисква да се упражняват по съдебен ред – за да се уведомят трети лица или защото последиците са сериозни. Те се упражняват чрез конститутивен иск.

Осъдителен иск – искаме съда да осъди ответника да извърши нещо след съдебна фаза и решение може да се отиде при съдия-изпълнител, който да принуди длъжника да изпълни това решение.

Несеквистируемо имущество – единствено жилище не може да се изземе, минимална работна заплата.

Правото освен чрез иск може да се упражни по съдебен ред или чрез възражение.

Чл. 90 ЗЗД – ако срещу иск се подаде насрещен иск.

Чл. 90. Длъжникът, който има срещу кредитора си изискуемо вземане от същото правно отношение, от което произтича и неговото задължение, може да откаже да изпълни задължението си, докато кредиторът не изпълни своето. В такъв случай ответникът се осъжда да изпълни едновременно с ищеца.

Когато от обстоятелствата е ясно, че има опасност едната от страните да не изпълни задължението си, другата страна може да откаже да изпълни своето задължение, освен ако й се даде надлежно обезпечение.

Съдебна такса – 4% от стойността на иска, но не по-малко от 100 лв. Адвокат – 2 до 4%, но не по-малко от 300 лв.

Разноските се изплащат от загубилия процеса. Държавата и организираната от нея защита на правата.Възбрана на недвижим имот.

При деликт несеквитируемостта отпада. Арбитраж – частен съд.

Чл. 19 ГПК.

Чл. 19. (1) Страните по имуществен спор могат да уговорят той да бъде решен от арбитражен съд, освен ако спорът има за предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение.

(2) Арбитражът може да има седалище в чужбина, ако една от страните има обичайно местопребиваване, седалище според устройствения си акт или местонахождение на действителното си управление в чужбина.

Трябва да имаме арбитражна клауза – част от договора. Страните се споразумяват при спор да го отнесат пред даден арбитраж. При такава клауза иск се предявява да го отнесат пред даден арбитраж. При такава клауза иск се предявява пред арбитраж, посочен от нас. Ответна страна може да посочи друг арбитър. Те посочват трети арбитър, който е председател на арбитражен състав. Арбитражното решение има същата сила като арбитър. Има една инстанция за разлика от съда (трета инстанция). Може да се посочи арбитър, на който вярваме, че е компетентен.

Отворена/затворена арбитражна листа.

След решение на арбитража не може да се обърнем към съда.

Трети вид на защита на правата – самозащита.

 1. Неизбежна отбрана
 2. Крайна необходимост
 3. Самопомощ

Държавата не е иззела разрешаването на спорове между отделните субекти. Наказателният кодекс, за самоуправство се предвижда наказание – чл. 12 и 13 НК.

Чл. 12. (1) Не е общественоопасно деянието, което е извършено при неизбежна отбрана - за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.

(2) Превишаване пределите на неизбежната отбрана има, когато защитата явно не съответствува на характера и опасността на нападението.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) Деецът не се наказва, когато извърши деянието при превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако това се дължи на уплаха или смущение.

Чл. 12а. (1) (Нов - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Не е общественоопасно причиняването на вреди на лице, извършило престъпление при неговото задържане за предаване на органите на властта и предотвратяване на възможността за извършване на друго престъпление, ако няма друг начин за неговото задържане и ако при това задържане не е допуснато превишаване на необходимите и законосъобразни мерки.

(2) Необходимите мерки за задържане на лице, извършило престъпление, се превишават тогава, когато има явно несъответствие между характера и степента на обществената опасност на извършеното от задържаното лице престъпление и обстоятелствата по задържането, както и когато на лицето без необходимост се причинява явно прекомерна вреда. В тези случаи наказателна отговорност се носи само в случаите на умишлено причиняване на вредата.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Не е общественоопасно деянието, извършено от лице, което е действало като служител под прикритие в рамките на определените му правомощия по закон.

Чл. 13. (1) Не е общественоопасно деянието, което е извършено от някого при крайна необходимост - за да спаси държавни или обществени интереси, както и свои или на другиго лични или имотни блага от непосредствена опасност, която деецът не е могъл да избегне по друг начин, ако причинените от деянието вреди са по-малко значителни от предотвратените.

(2) Няма крайна необходимост, когато самото отбягване от опасността съставлява престъпление.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) Не е общественоопасно деянието, което е извършено при оправдан стопански риск - за да се постигне съществен общественополезен резултат или да се избягнат значителни вреди, ако то не противоречи на изрична забрана, установена с нормативен акт, отговаря на съвременните научно-технически постижения и опит, не поставя в опасност живота и здравето на другиго и деецът е направил всичко, зависещо от него, за предотвратяване на настъпилите вредни последици.

(2) При решаване на въпроса, дали рискът е оправдан, се взема предвид и съотношението между очаквания положителен резултат и възможните отрицателни последици, както и вероятността за тяхното настъпване.

Неизбежна отбрана. Да са налице комулативно елементи:

 1. Да се защитава свое/чуждо право
 2. Срещу нападение
 3. Което е противоправно
 4. Е непосредствено
 5. При отблъскването на нападение се причиняват вреди
 6. На нападателя
 7. Е в рамките на необходими предели

Действие, извършено под контрола на съзнанието (кучето не е нападател). Пияният е нападател. Психично болният не е нападател.

Трябва да е неправомерно. Например нападението от полицай е правомерно.  Неизбежна отбрана срещу неизбежна отбрана не може да има.

Непосредствено. Дали е непосредствено и предстоящо или да е в разгара и да не е престанало, или да е предстоящо, но в твърде дълъг период от време.

Ако не се причиняват вреди.

Нападателя, а не някой от помощниците му.

Формалистична преценка. Брой и умения на нападателя трябва да се вземат предвид.

Крайна необходимост.

 1. За да се защитят свои или чужди права.
 2. Срещу опасност
 3. Която е непосредствена
 4. С действията си, които предотвратяват опасността се нанасят вреди
 5. Над чуждо имущество
 6. При положение, че нанесените вреди са по-малки от предотвратени вреди
 7. Не е имало друг по-икономичен начин за предотвратяване на опасността

Опасност – взема фактическа промяна в реалната действителност, която е естествено да нанесе вреда. Не е предизвикана. Под контролана човешкото съзнание. Опасност – улично куче, падаща тухла, но не хвърлен камък, наводнение, пожар, автомобил без спирачки, паднал проводник.

Чл. 50. За вредите, произлезли от каквито и да са вещи, отговарят солидарно собственикът и лицето, под чийто надзор те се намират. Ако вредите са причинени от животно, тези лица отговарят и когато животното е избягало или се е изгубило.

При крайна необходимост се гледа да се избегне вредата.

Срещу такава опасност действия с превантивен/ предотвратяващ характер – ето защо опасността трябва да е непосредствена.

Ако няма вреди няма и правен проблем.

Вреди се причиняват на чуждо имущество.  Например ако при пожар се запали нечия вещ.

Да не е имало друг начин за предотвратяване.

Трябва да се минимизира вредата.

Самопомощ.  Налице е когато имаме самозащита на наше право без да причиняваме вреди на друг.

Самоуправство – причиняваме вреди неправомерно.

Колижение – при упражняване на несъвместими права.

Злоупотреба с право.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG