Home Право Административен процес

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Административен процес ПДФ Печат Е-мейл

План

  1. Административен процес в широкото му понятие

a)                   Административният процес е част от процеса изобщо , от цялостната процесуална дейност

-                      Цялостната процесуална дейност се обособява в три направления : граждански , наказателен и административен процес

-                      За административния важат общите процесуални принципи като цяло , защотъо той е част от процеса изобщо

b)                  Специфики, които определят различията на принципите на административния процес от   от гражданския и наказателния процес

-                      Различни подходи за определяне  основните и допълнителните принципи на административния процес

-                      Три основни стадия на административния процес в широкото му понятие :

ü                   Издаване на административен акт (безспорно производство ) – стадий , развиващ се в рамките на администрацията

ü                   Контрол върху акта  – тази фаза има 2 части :

  • Оспорване по административен ред  - на йерархичен принцип
  • Оспорване по съдебен ред – дейността по решаване на спора е друга ; това е правораздаване , съдебен надзор над изпълнителната власт  други особености

ü                   Изпълнение – стадий , развиващ се в рамките на администрацията

-                      В рамките на изпълнителната власт има едни принципи , а в тези на съдебния надзор – други

-                      Но има обособени принципи , общи за адм.процес като общо понятие – важащи във всяко от различните производства

-                      Във всяка фаза на адм.процес могат да се определят основни и допълнителни принципи – подход при разделението им е разглеждането им за съответната фаза на процеса , за да се отчетат особеностите на всяка фаза

  1. Принципи на АПК

-                      Основните са изброени в чл.4-14 вкл. , главяа втора „Основни принципи „ – не ги изброява изчерпателно и следва да се извеждат от съответните текстове в отделните производства

-                      Принципите на кодекса са посочени в началото , защото о върху тях следва да се изградят всички следващи глави и за да се подчертае задължението да се прилагат във всяко от уредените в АПК производства

  1. Принцип на законността – чл.4 АПК ; вземането на каквото и да е управленско решение , вкл. налагане на адм.санкции трябва да се извършва при строга зачитане на материалните и процесуални разпоредби на действащото законодателство – законът и всички , издадени въз основа на него нормативни актове

-                      Но ал.1 съдържа всъщност първото и най-важно изискване за законосъобразност на всеки адм.акт – компетентност на автора

-                      Ал.2 посочва още 3 от изискванията за законосъобразност – съответствие с целта на закона , материалноправните норми и производството по издаване на акта

-                      Ал. 3 потвърждава общ (не само за АП) правен принцип – никой не може да упражнява правата си във вреда на другиго

-                      Сравнен с т. 1 , 3, 4 и 5 на чл.146 съвпадат с ал.1 и 2 на чл.4  чл.4 не урежда принципа на законност , а посочва изискванията за законосъобразност

  1. Принцип за съразмерност – чл.6

-                      Съдържа изискванията за целесъобразност на адм.акт

-                      Според чл.6 адм.органи упражняват  правомощията си по разумен начин , добросъвестно и справедливо

-                      Ал.2 – принцип , важащ в последната фаза на процеса – изпълнението – то не може да засяга права и  законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта , за която се издава .

-                      Следващите 3 алинеи са свързани с изпълнението и не са основни принципи  на адм.процес като цяло – характерни са само за една от неговите фази

-                      Чл.6 формулира принципи , типични в производството по изпълнение , но не основни за адм.процес като цяло

-                      Съразмерността трябва да се отнесе главно в случаите на оперативна самостоятелност

  1. Принцип за самостоятелност и безпристрастност -  в чл.10  - забранява изземване на компетентността за издаване на административен акт от по-горестоящ административен орган ( в случаи на изземване на компетентност адм.акт е нищожен )
  2. Принцип за бързина и процесуална икономия – чл.11 , АПК

-                      Основен за административния процес като цяло

-                      Кратки срокове за извършване на определено действие или за решаване на поставения въпрос

-                      Въвеждане на бързи производства в АПК

-                      Осигурява по-бързо развитие на процеса във всяко производство

-                      Осигурява спестяване на време , разходи и по-бързо внасяне на окончателност на съответния спор

-                      Пр . оформяне на I съдебна инстанция по АПК  като инстанция по същество – чл.173

-                      Уреждане на касационната инстанция  по АПК в чл.222- когато отмени решението ВАС решава делото по същество

е. Принцип за достъпност , публичност и прозрачност и за последователност и предвидимост – чл.12 и чл.13

-  Всички органи са длъжни да осигуряват на гражданите и ю.л  откритост , достоверност и пълнота в информацията в адм.производство

-  забранява се събирането на държавни такси и плащане на разноски във всички производства

- Другият принцип се отнася за случаите на оперативна самостоятелност – не е основен за процеса като цяло

f. Принцип на езика – чл.14 ал.1 , АПК

- Общоважащ за всички производства – водят се на български език

g. Принципа на истинност и на служебно начало – чл.7 и чл.9

-  Също основни

- Принцип за обективната истина – във всяко производство да се оформи кръгът от факти и обстоятелства  , които са от значение за решаване на спора

- АПК показва какви доказателства и доказателствени средства се използват  - обяснения , декларации , експертизи

- Доказателствата събрани редовно пред адм.орган имат сила и пред съда

- При условия , предвидени в закона , адм.орган е длъжен да започне , да проведе и да приключи адм.производство , освен ако издаването на адм.акт е предоставено на неговата преценка

-  Служебно адм.орган събира доказателства , дори и да няма искане от заинтересованите лица

h. Принципът за равенство – чл.8 ал.1

- Всички лица , участващи и заинтересовани от изхода на производствата по АПК , имат равни процесуални възможности за защита на своите права и законни интереси в тях

- Главно се отнася за оперативната самостоятелност

- По АПК  равенство на страните не може да бъде основен за всички производства принцип

- Има разлика м/у страни в процеса  и в страни в отделните производства

- В производството по издаване на адм.акт равнопоставени са заявителят , привлечените и встъпилите заинтересовани лица , които са страни в производството по издаване на индивидуалния адм.акт

- Адм.орган – автор на акта не е страна нито в производството по издаване , нито е страна в процеса , а е решаващ въпроса орган

- Страни в производствата пред съда  са оспорващият , органът – автор на акта , както и всички заинтересовани лица  - принцип на равенство на страни , защото трети орган решава спора м/у тях

3. Други основни принципи

- чл.168 , АПК

- чл.26 , ал.1

- чл.154, ал.1

- Принципът за диспозитивното начало – чл.218 , ал.1 , АПК – съдът е длъжен да даде защита само в рамките посочени от оспорващия , посочени в касационната жалба

- Диспозитивното начало е точно обратното на служебното

- чл.218 съчетава диспозитивното и служенбото начало

- Принцип на двуинстанционност  - съд.производства по АПК са двуинстанционни  ( може ч/з закон да се определи друго – 1 съд.инстанция за определени случаи )

- Други принципи : ограничаване на съдебната проверка само относно законосъобразността на адм.акт ; забрана за отказ от правосъдие , принцип за сезиране на съда

- Всички те са основни за адм.правораздаване

 

WWW.POCHIVKA.ORG