Home Право Правна и икономическа обосновка за учредяване на определен вид търговско дружество

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Правна и икономическа обосновка за учредяване на определен вид търговско дружество ПДФ Печат Е-мейл

Учредяването на търговско дружество е фактически състав, протича в две фази: учредителен акт и вписване на дружеството в търговския регистър при окръжния съд. Фазите протичат последователно. Учредителния акт изразява съгласуваната воля на учредителите да се обединят под обща фирма за извършване на търговски сделки с общи средства, т.е. да създават търговско дружество. Учредителния акт на повечето търговски дружества е дружествен договор. Учредителния акт е формална сделка. Нужна писмена форма. В дружествения договор на събирателното и на командитното дружество е нужна нотариална заверка на подписите на съдружниците иначе сделката е недействителна. След изготвяне на учредителния акт следва вписване на дружеството в търговски регистър. Те подписват заявлението до окръжния съд, към него се прилага дружествения договор.. Окръжният съд проверява спазени ли са всички изисквания на закона т.е. извършва контрол за законосъобразност. В правната литература се смята че дружеството е възникнало от деня на вписването му в търговския регистър.

Дружество с ограничена отговорност (ООД )

ООД е най- предпочитаното за нашите условия дружество, защото има преимущества. Може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Минималният размер на регистрирания капитал на ООД е 2.00 лв. Към датата на регистрацията на дружеството трябва да са внесени най-малко 2.00 лв. от капитала. Ако регистрирания капитал е по-голям от два лева, минималната сума на внесения капитал трябва да е 2 лв. 
Капиталът може да е разделен на дялове, като всеки дял трябва да е минимум 1 лв. и да е на стойност кратна на 1. Сумата на дяловете трябва да е равна на капитала.ООД е междинна дружествена форма; договорно дружество; ЮЛ; може да бъде еднолично (ЕООД); съдружниците носят ограничена отговорност за дружествените задължения, именно до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството. Учредяване на ООД –подготвителен договор (програма); сключване на учредителен (дружествен) договор; изплащане на поетите дялове (изпълнение на задължението за вноска); трябва да има управител (1 или повече);  вписване в Търговския регистър в Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.
Акционерното дружество (АД)

Акционерно дружеството е ТД, чийто капитал е разделен на еднакви части-акции, и което отговаря за задълженията си само със своето имущество. То е ЮЛ и по силата на Търговския закон се смята за търговец; АД подлежи на вписване  в търговския регистър при Окръжния съд (но възниква не от деня на вписването, а от деня на обнародването на решението за вписване); дружеството приема парични и непарични вноски; то има фирма, седалище и органи; учредители и членове могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица. Учредяване на АД - приемане на устава;  формиране на капитала; определяне на първите органи за управление;  регистрация на дружеството.

Командитно дружество (КД)

Съгласно Търговския закон КД се образува с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на търговското дружество, а другите са отговорни до размера на уговорената вноска. Основният капитал на КД се формира от дяловете вноски на неограничено и ограничено отговорните съдружници. Величината на вноските на ограничено отговорните съдружници се записва в дружествения договор, а неограничено отговорните съдружници участват най-малко с 1/10 от капитала на КД. Учредяване на КД – подготвителен договор, сключването на дружествен договор между съдружниците в писмена форма с нотариална заверка на подписите им; вписва се  в Търговския регистър; обнародване.

Командитно дружество с акции (КДА)

КДА е хибриден вид (между капиталово и персонално) търговско дружество. По своята същност то спада към дружествата на капитала, защото преобладават признаците на АД. Причината За появата му – потребност от големи капитали. .КДА  се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции,при което броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3. Няма изисквания за броя на неограничено отговорните съдружници. За вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции.

Събирателно дружество (СД)

В него могат да се включват физически и юридически лица. Съдружниците носят неограничена и солидарна отговорност за задълженията на дружеството. Основният капитал се формира от дяловите вноски на съдружниците, но може и чрез дялови вноски в брой и непарични вноски (сгради, магазини, стоки и др.), които се внасят и записват в основния капитал и стават фирмена собственост. Основният капитал на СД се увеличава чрез: привличане на нови съдружници, капитализиране на част от печалбата (след облагане с данък), натрупване на резерви и тяхното трансформиране в основен капитал. Основният капитал на СД се намалява при: напускане на  съдружник, покриване на загуби.  Учредяване на СД  -  Сключване на дружествен договор; Вписване на дружеството в търговския регистър.

Различията между ООД и СД – при ООД характерните признаци са разделяне на уставния капитал на дялове на участниците и липсата у последните на отговорност за задълженията на дружеството,а носят риск от загуба на своите вноски, а при СД съдружниците носят неограничена и солидарна отговорност за задълженията на дружеството.

Различията между ООД и АД – при ООД има дялове, а при АД акции. АД се различава от другите търговски дружества по това, че представлява изключително обединяване на капитала и не предполага възможност за участниците му за тяхното непосредствено лично участие в търговската дейност на дружеството.При АД има наличие на основен капитал,основна част, на която е раздробен капиталът – акция, всеки акционер участва с дял в основния капитал, чийто размер се посочва в акцията, изключена е поначало всякаква лична имуществена отговорност на акционера, наличие на одобрен и приет от учредителното събрание дружествен устав. При учредяването на АД с писмен учредителен акт се утвърждава уставът (при 1 лице), а в другите случаи АД се учредява на учредително събрание, на което присъстват всички лица, които записват акции, а при ООД учредителния акт трябва да съдържа размера на дяла на съдружниците.

Различията между ООД и КД -  при ООД съдружниците носят ограничена отговорност за дружествените задължения, а при КД съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на търговското дружество, а другите са отговорни до размера на уговорената вноска.При учредяването на КД  дружествения договор  трябва да бъде съставен писмено с нотариална заверка на подписите на съдружниците, докато при ООД  не се изисква. При ООД  дружествения договор трябва да съдържа  размера на капитала и размера на дяловете на съдружниците.

Различията между ООД и КДА  - КДА се създава преди ООД. На практика този вид ТД се използва ограничено.Този вид дружество се състой от два вида съдружници – неограничено отговорни и ограничено отговорни.КДА  се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции,при което броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3.Тук разликата от ООД  е, че ограничено отговорните съдружници отговарят за задълженията на КДА до размера на записаните акции, а комплементарите – солидарно и неограничено с цялото си имущество, заедно с дружеството.Размерът на вноските на съдружниците се определя в устава.

 

WWW.POCHIVKA.ORG