Home Право България и защитата на правата на децата

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
България и защитата на правата на децата ПДФ Печат Е-мейл

България и защитата на правата на децата

Най – малкото и необходимото, което може да осигури тази политика е ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА.

 • В съответствие със “Световната декларация за оцеляване, закрила и развитие на децата” и “ Конвенцията за правата на детето” на ООН от 1990 г., българското законодателство се нуждае от модернизация и усъвършенстване в частта си за правата и защита на децата и детството у нас. Промените в обществото и усложняващата се ситуация в страната засягат както правните, така и социалните отношения на детското население с всички правителствени и неправителствени институции. Тези отношения следва да благоприятстват  един справедлив правен статут на децата в семейството и обществото в интерес на опазването на живота, оцеляването и пълноценното развитие на децата.

В областта на правното положение на децата в обществото, като необходими се очертават следните законодателни приоритети:

 1. Разработване и приемане на национална концепция с Програма за действие за защита на децата от народното събрание, които да се конкретизира политиката по отношение на децата в следващото десетилетие и създаване на системи за наблюдение и изпълнение на Декларацията за оцеляване, закрила и развитие на децата и Конвенцията за правата на детето.
 2. От радикално нова правна уредба се нуждае българското законодателство, регулиращо правата и статута на децата в неравностойно социално положение в семейството и обществото:
 • Правото на родителство и осиновяване. Необходимо е да се прецени досегашната система  и практика на придобиване и отнемане на правото на родителство, както и осиновяване на деца. Нашето специализирано законодателство за лицата и семейството, регулиращо отношенията Деца – родители”, не е съобразено с принципа “В интерес и доброто на детето”. Нужно е да се обхванат случаите на безотговорно родителство и майчинство и да получат адекватно правно решение. За родителите, които са предоставили децата за отглеждане в социални заведения следва да бъдат лишавани от родителски права, ако в продължение на една година не се интересуват от съдбата на децата си. Същите деца следва да имат възможност да бъдат осиновени без да се иска съгласието на техните законни родители. Нужно е правно олекотяване на процедурата за осиновяване на деца без родители, както и деца на родители, проявяващи безотговорно родителство, които не полагат грижи за децата си.
 • Малтретиране и насилие срещу деца в семейството. Създаване на правен механизъм за защита и самозащита на детето от проява на неуважение към личността му, от малтретиране и насилие. Съдебно – процесуалните процедури в тази връзка следва да бъдат олекотени и действени. Нужно е да се уредят случаите на ограничаване или отнемане на правата на родители, които увреждат физически, психически и морално децата си, проявяват системно насили и не полагат грижи за тяхното отглеждане или предприемат действия с децата си, които са неприемливи от правна и нравствена гледна точка, в нарушение на правата и добрите интереси на децата.
 • Засилване на закона срещу сексуална експлоатация, сексуален тормоз и включване на децата до 18-годишна възраст в порнографската индустрия. Зачестилите прояви на сексуално насилие и сексуална деморализация придобиват все по – широки мащаби и са тежки последствия за подрастващите. Подтикването на деца към проституция от родители и възрастни , примамването им с цел сексуално използване са тежки посегателства  срещу физическото здраве и моралното достойнство на децата.
 • Хуманизация на правната уредба за отглеждане на деца в социални заведения. Голяма част от социалните заведения за отглеждане на деца в неравностойно физическо и социално положение не допринасят за тяхното пълноценно отглеждане и влошават физическото, интелектуалното, психическото и социалното им здраве. Това налага разработването на нова правна уредба за статута на тези заведения и държавни изисквания за отглеждане на децата в тях.

In practice the Bulgarian government does not make real efforts to support the families to take care of their children and to replace institutional type of care with family or family-like care . На практика българското правителство не прави сериозни усилия за подкрепа на семействата да се грижат за децата си и да се замени институционален тип грижи със семейство или семейството подобни грижи.

The State supports the institutions more in terms of funding, human resources and expertise than it supports the families. 2 The European Committee of Social Rights (ECSR) reviewed Bulgaria's compliance with the Revised Charter in 2004 and in 2006 in terms of social assistance and in both reviews the ESCR concluded that the situation in Bulgaria is not in conformity with Article 13, para.                Държавата подкрепя институции повече, по отношение на финансирането, човешките ресурси и опит, отколкото подкрепя семейства. Европейският комитет за социални права (ECSR) преразгледа спазването на България с Ревизираната харта през 2004 г. и през 2006 г. по отношение на социалното подпомагане и в двете преразглеждания на ESCR заключи, че положението в България не е в съответствие с член 13, ал. 1 because the social assistance provided by the State is manifestly inadequate. 3 1, защото социалните помощи, предоставяни от държавата, е явно недостатъчно.

At the end of 2006 there were 817 servants in Child Protection Departments to serve child population of 1,4 mln.                В края на 2006 г. са 817 служители в отделите за закрила на детето да служи детското население от 1,4 млн. евро. The staff in children institutions during the same period was 6212 to serve 8600 children. Персоналът на децата в институции през същия период е 6212 да обслужва 8600 деца. The average monthly amount of allowance for a child placed in institution in 2006 was around 240 Euro and no parents who take care of their own children received such allowance by the State. Средният месечен размер на надбавката за дете в институция, поставени през 2006 г. е около 240 евро и без родители, които се грижат за собствените си деца получили такава помощ от държавата. For parents of children at risk to be abandoned little or no financial support is ensured. За родителите на деца в риск да бъдат изоставени малка или никаква финансова подкрепа е гарантирана.

1.1 DeinstitutionalisationДеинституционализация

Bulgarian government declared deinstitutionalisation as main priority in childcare field                Българското правителство обявява ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ като основен приоритет в детските област 4but still more children are placed in institutions that those who leave them. The official data shows that in 2006 more children were placed (3122) in institutions than those who left them (2348). 5 In addition to the children placed in homes – 8600 in number, there are 7896 children who study in special boarding schools (mainly labelled as “disabled” or “delinquent” children) where they live at least 9 month, но все още са деца, настанени в институции, че тези, които ги оставите. Официалните данни показват, че през 2006 г. повече деца са били пуснати (3122) в институции, отколкото тези, които ги остави (2348). В допълнение към децата, настанени в домове - 8600 в брой, има 7896 деца, които учат в специални училища с пансиони (главно етикетирани като "инвалиди" и "престъпно" деца), където живеят най-малко 9 месеца в годината.

The State Agency for Child Protection's recommendations addressed to the reform of each child institution in 2004, 2005 and 2006 were not implemented by the local authorities in charge of management of institutions.                Държавната агенция за закрила на детето с препоръки беше разгледано по отношение на реформата на всяко дете в институция, 2004, 2005 и 2006 г. не са били изпълнявани от местните власти, отговарящи за управлението на институциите. The recommendations were vague, insufficient and incompetent to guide the reform in the childcare for institutionalised children. Препоръките бяха неясни, недостатъчни и некомпетентен да ръководят реформата в детски заведения за институционализирани деца. This was so because of lack of powers of the SACP, lack of co-ordination between the ministries, the SACP and the local authorities and lack of expertise and proper planning on the very process of the reform. Това е така поради липса на правомощията на ДАЗД, липса на координация между министерствата, ДАЗД и местната власт и липсата на опит и правилното планиране на самия процес на реформи. Besides the local authorities are still not provided with more funding and support to develop services tailored to individual children's needs but are rather encouraged by the State to maintain institutions. Освен това местните власти все още не разполагат с повече средства и подкрепа за разработване на услуги, съобразени с индивидуалните нужди на децата, но са по-скоро насърчавани от държавата за поддържане на институции.

1.2 Prevention of abandonmentПревенция на изоставянето

There are no real community-based alternatives for children who are placed or who are at risk of placement in institutions . 6 Parents are not sufficiently and sustainably supported, 7 small children group homes to provide close to family-type care are available only in one city in Bulgaria for 40 children aged 3 to 7.                Няма реални обществени алтернативи за децата, които са поставени, или които са в риск от настаняване в институции. 6 Родителите не са достатъчно подкрепени и устойчиво, малка група деца, домове за предоставяне в близост до семеен тип грижа се предлагат само в един град в България за 40 деца на възраст от 3 до 7. The number of foster families reached 135 in 2007 and was 75 in 2006. Броят на приемни семейства достига 135 през 2007 г. и е 75 през 2006 година. The adoptions for 2004, 2005, 2006 were respectively 645, 642, 634 children. В осиновявания за 2004, 2005, 2006 са били съответно 645, 642, 634 деца. International adoptions in 2006 were 103. Международни осиновявания през 2006 г. са 103. Registered as willing to adopt in 2006 were 2308 Bulgarian people and children waiting for adoption in 2006 were 2512. Регистриран като готови да приемат през 2006 г. са били 2308 български хора и деца чакат за осиновяване през 2006 г. са 2512. Comprehensive analysis of the reasons why only 25 % of the registered children are adopted has never been presented. Подробен анализ на причините, поради които са приети само 25% от регистрираните деца никога не са били представени. The State has not planned and funded any services for early intervention, placement after reaching the age of 18, placement in alternative residential services for children, etc. Държавата не е планирал и финансират всякакви услуги за ранна интервенция, разположение след навършване на 18, жилищно настаняване в алтернативни услуги за деца и др

VII. Здравеопазване и социални грижи

Ministry of Healthcare (MH) did not introduce any programes/measures/legislative amendments alone or with other ministries to improve access to quality healthcare services of children and young adults, to prevent early pregnancies, to provide early intervention services, to provide special care for children with disabilities, to reform the 32 homes for children under its subordination. There are 18 day-centers for disabled children at these 32 institutions which served 458 children in 2006. Министерството на здравеопазването (МЗ) не се въвеждат никакви programes / мерки / законодателни изменения, самостоятелно или с други министерства, за да подобрят достъпа до качествени здравни услуги за деца и млади хора, да се предотврати ранен по време на бременност, за да осигурят своевременна намеса услуги, предоставяне на специални грижи за деца с увреждания, за реформиране на 32 домове за деца под негово подчинение. Налице са 18 ден центрове за деца с увреждания в тези 32 институции, които са послужили 458 деца през 2006 година. For the same period 1,561 children were institutionalised in these homes. За същия период 1561 деца са институционализирани в тези домове. MH is not aquatinted to the current social services system and is not interested in that. Thus in 2005, 10,160 children were born by girls under the age of 20.През 2005 г., 10160 деца са родени от момичета под 20-годишна възраст.

Medical supervision in children institutions is vague and done in very unprofessional manner. Evidence for that is what was shown in the BBC documentary “Bulgaria's abandoned children” shot in 2007. Медицинско наблюдение на деца в институции, е неясно и направено в много непрофесионално начин. Доказателство за това е, което беше показано в документален филм на Би Би Си "изоставените деца на България" заснет през 2007. Medical documentation in children homes is not kept regularly with credible information and no regular and systematic review of the children's condition is performed. Медицинска документация в домовете на децата не е редовно с достоверна информация, и няма редовен и систематичен преглед на състоянието на децата се извършва.

Medical interventions that are not urgent are problematic in terms of informed consent when the parent is missing but is holder of parental rights.                Медицински интервенции, които не са спешни са проблематични по отношение на информирано съгласие, когато майка липсва, но е притежател на родителски права. Guardianship system for children needs serious review and amendments. Настойничество система за деца се нуждае от сериозно преразглеждане и изменения.

Day-care centres and other services for children with disabilities (63 day-care centers for 1495 children) are not legally regulated in details thus allowing low quality of care to be provided even in the newly established services with EU funding.                Дневните центрове и други услуги за деца с увреждания (63 центрове за дневни грижи за деца, 1495), не са законово регламентирани в детайли като по този начин ниско качество на здравното обслужване да се предостави дори и в новоучреденото услуги с финансиране от ЕС. Staff is insufficient in number and qualification and is very low paid. Персонала не е достатъчно по брой и квалификация и е много ниско платени. The centres do not manage to assess and meet the needs of the children adequately. Центровете не успяват да се оцени и да отговарят на нуждите на децата адекватно.

VIII. Образование

Education of Roma children and of children with disabilities is of a particular concern. Around 50% of Roma children are educated in de facto segregated educational environments. 8 These include schools for general education established in segregated Roma neighbourhoods to serve the needs of the local community; special schools for children with developmental disabilities (also known as “remedial schools”) and special schools for children with delinquent behaviour.                Образованието на ромските деца и децата с увреждания е от особено значение. Около 50% от ромските деца се обучават в де факто сегрегирани образователната среда. 8 Те включват училища за общо образование, установени в сегрегирани ромски квартали да обслужва нуждите на местната общност ; специални училища за деца с увреждания в развитието (известен също като "помощни училища") и специални училища за деца с престъпно поведение.

The segregated Roma neighbourhood schools offer substandard schooling due to poor performance of the teachers involved, total lack of bilingual education, lack of supervision by regional educational inspectorates and lack of pre-school education for Roma children.                Изолиран ромския квартал училища предлагат нестандартни образование поради слабо представяне на участващите учители, пълната липса на двуезичното обучение, липса на контрол от страна на Регионалните инспекторати по образование и липсата на предучилищното образование за ромските деца. The special remedial schools for children with developmental disabilities enrol disproportionally high share of Roma children. Специалните помощни училища за деца с увреждания в развитието запишат disproportionally високият дял на децата от ромски произход. The procedure for placement in these schools lacks uniform standard methodology for assessment the education needs of children. 9 More specifically: Процедурата за настаняване в тези училища няма единен стандарт за методологията за оценка на образователни нужди на децата.

 • Psychiatrists and psychologists are not trained to use ICD 10 and this leads to many discrepancies during the assessment process. Психиатри и психолози не са обучени да използват МКБ 10 и това води до много несъответствия по време на процеса на оценяване. Teachers, speech therapists and assisstants need also practical training to be able to educate chilren with special needs which they do not receive in universities and their workplaces. Учители, логопеди и асистенти имат нужда от практическа подготовка, за да могат да се образоват децата със специални нужди, които не получат в университетите и работните си места.
 • Despite the legislative requirement, there are still no unified methodologies for assessment of different special needs of the child and those who have to assess have no clear job descriptions and instructions about this process. Въпреки законодателните изисквания, все още няма единна методология за оценка на различни специални нужди на детето и тези, които трябва да оценят нямат ясна длъжностни характеристики и указания за този процес.
 • For children with special education needs there are still no educational standards for the necessary amount of knowledge and skills that they should have mastered after a given grade. За децата със специални образователни потребности все още няма образователни стандарти за необходимия обем знания и умения, които те трябва да са овладели след определен клас.

Already in 1999 the government adopted the Framework Program for Equal Integration of Roma in Bulgarian Society, which envisages desegregation of Roma education and ceasing of the practice to track Roma children in remedial schools.                Още през 1999 г. правителството прие Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, който предвижда десегрегация на ромското образование и прекратяване на практиката за проследяване на ромските деца в помощни училища. A number of subsequent documents were adopted as a follow up. The implementation of this program in practice remains a serious concern however. 10 А броя на последващите документи бяха приети като продължение на това. Осъществяването на тази програма, на практика остава сериозен проблем, все пак.

IX.Special Protection MeasuresСпециални мерки за защита

Juvenile Justice Reform (discussed in para. 134 and the following of the Bulgaria's governmental report) Младежко правосъдие – реформа (обсъдени по ал. 134 и следващите от правителствен доклад за България)
 • Bulgaria did not comply with the UN standards and UN Convention on the Rights of the Child and it did not establish specialised courts for juvenile as recommended by the UN Committee on the Rights of the Child in 1997 . 11 Such courts had not been provided for in legislation and had not been established in Bulgaria. България не отговаря на стандартите на ООН и Конвенцията на ООН за правата на детето и не създават специализирани съдилища за непълнолетни, както се препоръчва от Комитета на ООН за правата на детето през 1997 година. Такива съдилища не са били предвидени в законодателство и не са били установени в България. Correctional measures and penalties for juvenile delinquent behaviour are imposed by two bodies that function in parallel and operating under two parallel procedures. These are the procedures before the local commissions for combating anti-social behaviour of juveniles under the Juvenile Delinquency Act (JDA) and the criminal procedure under the Criminal Procedure Code. The 2004 reform of the JDA introduced indication of measures involving deprivation of liberty by courts but did not go further than that. Correctional мерки и санкции за младежката престъпно поведение, наложени от две организации, които функционират паралелно и работа в две паралелни процедури. Това са процедурите преди местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни съгласно Закона за младежка престъпност (JDA) и Наказателно-процесуалния по Наказателно-процесуалния кодекс. Реформата от 2004 г. на JDA въведени посочване на мерки, включващи лишаване от свобода от съдилищата, но не отиват по-далеч от това.
 • The courts that hear cases and indicate measures involving deprivation of liberty in a special school under the JDA are ordinary criminal courts with no educators or other specialists. Съдилищата, че разглеждане на дела и да посочи мерките, включващи лишаване от свобода в специално училище под JDA са обикновени наказателни съдилища, без преподаватели или други специалисти. Involvement of an administrative body, such as local commission, in indication of a correctional measure where it does not involve deprivation of liberty, is a violation of basic principles of justice and a clear case of discrimination. Участие на административен орган, като местната комисия, в посочването на поправителни мерки, когато това не води до лишаване от свобода, е нарушение на основните принципи на справедливост и ясен случай на дискриминация.
 • The legal defense of the juveniles in the proceedings under the JDA is regulated as a matter of rights but not as a matter of obligation to provide a lawyer if the defendant is unable to hire one . Правната защита на младите екземпляри в хода на делото на JDA е регламентирано като въпрос на права, а не като въпрос на задължението за предоставяне на адвокат, ако ответникът не е в състояние да наемат един.
 • “Anti-social behavior” interpretation of the local commissions goes way beyond what the Bulgarian criminal justice system penalizes in the behavior of the adults and as such contradicts the international standards . 12 With the amendment of the JDA in July 2004 a very general definition of “anti-social behavior” was introduced – “an act that is socially dangerous and illegal or contradicts the morals and the good manners”. 13 Statistical data on the implementation of the amended JDA 14 show that the local commissions indicate sanctions for different types of offences, including status offences in an arbitrary way. "Анти-социално поведение" интерпретация на местните комисии път отива отвъд това, което на българската система на наказателно правосъдие наказва в поведението на възрастните и като такова противоречи на международните стандарти. 12 С изменение на JDA през юли 2004 г. много общо определение на "анти-социалното поведение" е въведена - "един акт, който е обществено опасно и незаконно или противоречи на морала и добрите нрави". 13 Статистическите данни относно прилагането на изменената JDA 14 показват, че местните комисии посочва санкциите за различните видове престъпления, включително статута престъпления в произволен начин. Bulgarian JDA needs to introduce internal differentiation in the concept by defining the elements of specific offences, in keeping with the principle that any conduct not considered an offence or penalized if committed by an adult should not be considered an offence, and should not be penalized if committed by a juvenile. Български JDA трябва да създаде вътрешна диференциация в концепцията чрез определяне на специфични елементи на престъпления, в съответствие с принципа, че всяко поведение, не се счита за престъпление, или наказвани, ако е извършено от пълнолетно лице не трябва да се счита за престъпление, и не трябва да бъдат наказвани, ако извършени от непълнолетни.
 • Further reform of the substantive and procedural aspects of the criminal law dealing with juveniles should be envisaged and implemented . Нататъшната реформа на материални и процесуални аспекти на наказателното право, занимаващи се с младите екземпляри трябва да бъдат предвидени и изпълнени. The imprisonment sanctions that are too harsh should be reduced; limits of the discretion in diversions should be introduced; parents should be involved in investigative activities; educators should be involved as members of the court panels, also when a juvenile is tried for a crime, which he/she has committed in complicity with an adult. Лишаването от свобода санкции, които са твърде тежки трябва да се намали; границите на свобода при отклонения трябва да бъдат въведени; родителите трябва да бъдат включени в дейности по разследване; възпитателите трябва да бъдат включени като членове на съдебните състави, също така, когато младежката е съден за престъпление, което той / тя е извършено в съучастие с един възрастен.
 • Further reforms in the procedure for indication of correctional measures under the JDA through elimination of the existing contradictions and ambiguities , should be undertaken establishing clear rules of evidence, and involving educators in the court panels indicating correctional measures or reviewing the correctional measures indicated. По-нататъшни реформи в рамките на процедурата за индикация на изправителни мерки в рамките на JDA чрез премахване на съществуващите противоречия и неясноти, следва да бъдат предприети за създаване на ясни правила на доказателства, и привличането на преподаватели в съдебните състави посочва изправителни мерки или преразглеждането на поправителни мерки, посочени.
 • BHC has always considered correctional-educational institutions (Correctional Boarding School and Social Pedagogical Boarding Schools) as places for deprivation of liberty and found that they do not serve any useful individual or social purpose . БХК винаги е смятал изправителни-образователните институции (възпитателни училища и социално-педагогически интернати) като места за лишаване от свобода и е установено, че те не служи за никаква полезна индивидуални или социална цел. On the contrary, they are places of violence and neglect, with multiple detrimental effects on the personal development of their inmates. Напротив, те са места, на насилие и пренебрежение, с много вредно въздействие върху личностното развитие на техните обитатели. This obviously was also the opinion of Ministry of Education, which decided between 2000 and 2006 to close 3 CBS and 15 SPBS. Това очевидно е и становището на Министерството на образованието, който реши между 2000 и 2006 г. близо 3 КБС и 15 SPBS.
 • Juvenile prisons and especially in the correctional home for boys in Boychinovci should be improved in terms of material conditions, possibilities for rehabilitation, disciplinary sanctions, qualification of the staff and inspections. Conditions in the investigation detention facilities require even more radical reform as at present they, with few exceptions, impose inhuman conditions with lasting damaging effects on juveniles. Младежката затворите и особено в изправителен дом за момчета в Boychinovci трябва да се подобри по отношение на материалните условия, възможностите за рехабилитация, дисциплинарни наказания, квалификация на персонала и инспекции. Условията в съоръжения разследване задържане изискват още по-радикална реформа, както в момента те , с малки изключения, да наложи нечовешки условия, с трайно разрушителни ефекти върху младите.

През 1990 г. България участва в Световната среща на върха за децата и да се приведат в съответствие с окончателните документи - Декларацията и Плана за действие. Българското правителство споделя мнението, че специална политика за децата е необходимо да се изправи на ангажиментите, поети на срещата на върха.Hence, my country was among the first Member states of the United Nations to ratify the Convention on the Rights of the Child. Затова България бе сред първите държави-членки на Организацията на обединените нации за ратифициране на Конвенцията за правата на детето. Afterwards, Bulgaria became a Party to the two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child. След това България става страна по два факултативни протокола към Конвенцията за правата на детето. After submitting its Initial Report and in conformity with the recommendations of the Committee on the Rights of the Child the Bulgarian Government has undertaken some legislative initiatives to comply appropriately with its obligations. След първоначалното си представяне на доклад и в съответствие с препоръките на Комитета по правата на детето на българското правителство, предприети някои законодателни инициативи, които да отговарят по подходящ начин своите задължения.In 2000 the National Assembly adopted the Child Protection Law establishing measures for the full implementation of the rights of the child. През 2000 г. Народното събрание прие Закон за закрила на детето за установяване на мерки за пълното прилагане на правата на детето. An independent State Child Protection Agency and Municipal services for social assistance were established and entrusted with the realization of the National Strategy arid the National Action Plan on Child Protection . Независима държавна Агенцията за закрила на детето и общинските служби за социално подпомагане са установени и натоварени с реализацията на Националната стратегия сухите Националния план за действие за закрила на детето. The main priority of the State Child Protection Agency is to coordinate the governmental policy in the field of child protection and to exercise comprehensive control on the implementation of the rights of the child. Основен приоритет на Държавната агенция за закрила на детето е да координира държавната политика в областта на закрилата на детето и да упражнява пълен контрол върху прилагането на правата на детето.

One of my Government's main concerns is to make reality the right of every child to live in a family .                Един от основните проблеми на правителството е да направи реалност на правото на всяко дете да живее в семейството. This priority is laid down in the political programme of the Government People Are The Wealth of Bulgaria . We hope to achieve our goal through different projects aimed at reducing the number of children placed in institutions by supporting their families and relatives, by developing social services and training social agents. Some of these projects are financed by donors and implemented with the participation of foreign partners. Този приоритет е предвидено в политическата програма на правителството „Хората са богатството на България”. Някои от тези проекти са финансирани от донори и реализира с участието на чуждестранни партньори.

Fight against poverty is still a serious concern of my Government. We devote a great deal of efforts to the financial assistance for the families with low incomes. Борба срещу бедността все още е сериозен проблем на правителството. Isolation of disabled children is another serious problem which we are strongly committed to resolveИзолиране на деца с увреждания е друг сериозен проблем, който ние сме силно ангажирани с решаването му. In this regard legislative and practical measures aimed at facilitating the full integration of disabled children are on the social agenda of the Bulgarian Government. В тази връзка законодателни и практически мерки, насочени към улесняване на пълната интеграция на децата с увреждания са на социалната програма на българското правителство.

I would also like to point out the successful cooperation between the Bulgarian Government and NGOs - both national and international, especially with regard to vulnerable groups.Важно е да сеподчертае успешното сътрудничество между българското правителство и неправителствените организации - както национални, така и международни, особено по отношение на уязвимите групи. That includes projects developed by the Ministry of Labor and Social Policy related to education, reintegration and desegregation of Roma children, to integration of disabled children, etc. Това включва проекти, разработена от Министерството на труда и социалната политика, свързани с образованието, реинтеграция и десегрегация на ромските деца, за интеграцията на децата с увреждания и др.

In conclusion, I would like to emphasize that my Government is determined to achieve the highest standards concerning the rights of the child in Bulgaria.Правителството е твърдо решено да постигне най-високите стандарти по отношение на правата на детето в България. This comprises an important element of the Bulgarian Government's policy towards European and Euro-Atlantic integration. Това включва важен елемент от политиката на българското правителство по пътя към европейската и евроатлантическата интеграция.

When we face the challenges related to children we are fully aware that the common efforts of all United Nations Member States are needed in today's globalazing world.                Когато сме изправени пред предизвикателства, свързани с деца, ние сме напълно наясно, че общите усилия на всички държави-членки на ООН са необходими в днешния свят. We are convinced that more concerted and timely efforts are necessary to combat smoking, drug and alcohol use, AIDS/HIV, trafficking in children and violence against children. Ние сме убедени, че по-съгласувани и навременни усилия са необходими за борба с тютюнопушенето, наркотиците и употребата на алкохол, ХИВ / СПИН, трафика на деца и насилието над деца. Today, we confront one of the greatest challenges of the modern world - combating terrorism. Днес ние сме изправени пред едно от най-големите предизвикателства на съвременния свят - борбата с тероризма. Therefore, we believe that only coordinated actions can protect our children. Ето защо,  само координирани действия могат да защитят нашите деца.

Bulgaria reiterates its readiness to be fully involved in the consolidated actions within the framework of the United Nations.                България потвърждава готовността си да бъдат изцяло включени в консолидираните действия в рамките на Организацията на обединените нации. We share the noble goal to create a world fit for children. Ние споделяме благородна цел да създадем един свят, подходящ за деца. In this respect I would like to assure you that we fully support the Outcome document of the Special Session. В тази връзка ние изцяло подкрепяме заключителния документ от извънредната сесия.

We believe that it is within the ability of the United Nations to successfully continue the fulfillment of their highly responsible mission in the protection of the rights of the child.Трябва да вярваме, че то е в рамките на възможностите на Организацията на обединените нации за успешно продължаване на изпълнението на много отговорна мисията си в защита на правата на детето.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG