Home Право Едноличен търговец търговец поединец тп

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Едноличен търговец търговец поединец тп ПДФ Печат Е-мейл

7.1.  Едноличен търговец /търговец – поединец /ТП/
Едноличен търговец е физическо лице, което извършва някоя от търговските дейности определени в ЗТД. Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно (навършило 18 г.) физическо лице с местожителство на територията на Република Македония. Едноличният търговец отговаря за своите задължения лично и неограничено с цялото си имущество. Чуждестранен гражданин може да регистрира фирма като едноличен търговец само в случай че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република Македония, издадено в съответствие със Закона за чужденците и актовете по неговото прилагане.  Всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Фирмата на едноличният търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото и следва да бъде с уникалност на името и съкращението ТП.

Процедура за регистрация на Едноличен търговец
Вписването на едноличен търговец се извършва въз основа на ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ (ПО). Вписването на едноличен търговец се заявява лично от търговеца. С оглед вписването и свързаните с него обстоятелства в търговския регистър, търговецът е задължен да посочи в заявлението своето име, местожителство, адрес и единен граждански номер. Подписът върху заявлението се поставя в присъствието на длъжностно лице от службата по регистрация, приемащо заявлението, като се проверява и самоличността на подписващия се. Ако заявлението се подава по пощата, чрез приносител до службата по регистрация или по друг начин, при който е невъзможно заявлението да се подпише от заявителя в присъствието на длъжностното лице и да се провери неговата самоличност, тогава е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя. Заявлението за едноличен търговец може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай едноличният търговец следва да подпише заявлението с универсален електронен подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на македонски език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като документите се представят заедно със заверен превод на македонски език.
Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистрация на едноличен търговец) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Централен регистър по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за регистрация на едноличния търговец най-късно до приключване на осмия работен ден след приемането му. Решението за вписване се извършва в деня на неговото произнасяне. Отказът да се регистрира едноличен търговец се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 8-дневен срок от връчването му. Във връзка с процедурата по регистрация на едноличен търговец се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 1.100 МКД.
Подлежащите на вписване обстоятелства в търговския регистър относно едноличния търговец са:
• Име и фамилия, личен идентификационен номер и адрес по местожителство;
• "Фирма", в което се посочва наименованието, под което търговецът ще извършва търговска дейност;
• "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на едноличения търговец, а по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
• "Предмет на дейност", в която се посочва предметът на дейност на едноличния търговец;
• Необходими документи към заявлението за вписване на едноличния търговец.
Към заявлението се прилагат:
• Нотариално заверен ОБРАЗЕЦ ОТ САМОРЪЧНИЯ ПОДПИС на лицето.
• Декларация от физическото лице че няма забрана да извършва някоя от дейностите определени с ЗТД.
• Декларация от физическото лице че е платил данъчните задължения и пенсионна, инвалидна и здравна застраховки, съгласно член 29 от ЗТД.

7.2. Дружество с ограничена отговорност и дружество с ограничена отговорност от едно лице (ДОО/ДООЕЛ)
Дружество с ограничена отговорност (ДОО) е дружество, което се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Капиталът на ДОО се състои от вноските на съдружниците. Дружество с ограничена отговорност се създава въз основа на дружествен договор, който се сключва в писмена форма и съдържа данните по член 171 от ЗТД. ДОО може да има най-много 50 съдружници. Ако ДОО се учредява от едно лице, вместо дружествен договор учредителят прилага декларация за основание. Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ДОО", а когато дружеството се учредява от едно лице, фирмата съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност от едно лице“ или съкратено “ДООЕЛ“. Капиталът на дружество с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 5 000 евро в денарска равностойност.

Процедура за регистрация на ДОО и ДООЕЛ
Вписването на ДОО/ДООЕЛ се извършва въз основа на ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ /ПО/, подадено от управителя на дружеството. Подписът върху заявлението се поставя в присъствието на длъжностно лице от службата по регистрация, приемащо заявлението, като се проверява и самоличността на подписващия се. Ако заявлението се подава по пощата, чрез приносител до службата по регистрация или по друг начин, при който е невъзможно заявлението да се подпише от заявителя в присъствието на длъжностното лице и да се провери неговата самоличност, тогава е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя.
Заявлението за регистриране на ДОО/ДООЕЛ е по образец, и може да бъде подадено, както на хартиен носител, така и в електронна форма при спазване на условията и реда съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, а може да се вземе от регионалните регистрационни офиси и от уеб сайта на Централен регистър. Заявлението и приложенията към него се подават на македонски език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на македонски език.
Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистриране на ДОО/ДООЕЛ) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Централен Регистър на Р. Македония по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за регистрация на ДОО/ДООЕЛ  най-късно до приключване на осмия работен ден след приемането му. Решението за вписване се извършва в деня на неговото произнасяне. Отказът да се регистрира ДОО/ДООЕЛ се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 8-дневен срок от връчването му. Във връзка с процедурата по регистрация на ДОО/ДООЕЛ се заплаща държавна такса за вписване в търговския регистър в размер на 1.700 МКД. Подлежащите на вписване обстоятелства в търговския регистър относно ДОО/ДООЕЛ са посочени в заявлението:
• "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност;
• "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството, а по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
• "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейност на дружеството;
• Име и фамилия, личен идентификационен номер, длъжността, номер на паспорта/ личната карта, ако лицето е чужденец и негово гражданство и адрес по местожителство или фирмата, седалището, ако съдружникът е юридическо лице;
• Износът на основния капитал;
• Деня на сключване на договора/декларацията;
• Срок на дружеството, ако то е основано за определено време;
• Име и фамилия на управителя, членовете на надзорния съвет, личен идентификационен номер, длъжност, номер на паспорт/лична карта за чужденец и неговото гражданство, както и адрес на местожителство;
• Уеб сайт, ако дружеството има изграден такъв.
Необходими документи към заявлението за вписване на ДОО/ДООЕЛ. Към заявлението се прилагат:
• Дружественият договор/декларацията за основание и пълномощното на упълномоще-ния за застъпване на дружеството;
• Копия от паспорта или лична карта за чужденец и неговото гражданство (за физическо лице) или копия от доказателство за регистрация (за юридическо лице);
• При парична вноска - документ за внесен в банката капитал, че всеки учредител е внесъл най-малко една трета от основния паричен капитал;
• Доказателство, че е внесен най-малко половина от основния капитал, но не по-малко от 2.500 евро в денарска равностойност;
• При непарична вноска – договорите, с които се утвърждават и провеждат те, заключението на вещите лица и доказателство за собственост (на недвижимо или движимо имущество);
•  Решението за назначаване на управител, ако той не е назначен с договора;
• Нотариално заверена Декларация от всеки от управителите, че уважават избора на управител или застъпник;
• Решение за назначаване на членове на надзорния съвет;
• Доказателство за собственост;
•  Нотариално завереното съгласие и декларация по чл. 29 от ЗТД от застъпника по закона на юридическото лице;
•  Декларации по чл. 32 от ЗТД;
• ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС на лицата, овластени да представляват дружеството, съглсно с член 65 от ЗТД.

7.3. Командитно дружество (КД)
Командитното дружество (КД) е дружество, което се образува с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като най-малко един от съдружниците е солидарно и неограничено отговорен за задълженията на дружеството с цялото си имущество (т.нар. комплиментар), когато КД е учредено от двама съдружника, а другият отговаря за задълженията на дружеството само до размера на уговорената вноска (т.нар. командитор). Дружественият договор трябва да бъде съставен в писмена форма с нотариална заверка на подписите на съдружниците. Фирмата на дружеството трябва да съдържа и обозначението "командитно дружество", или съкратено "КД". Договорът за учредяване на командитно дружество трябва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 151 от ЗТД. За регистрация на КД няма изискване за минимален капитал.

Процедура за регистрация на Командитно дружество
Вписването на КД се заявява от неограничено отговорните съдружници. Подписът върху заявлението се поставя в присъствието на длъжностно лице от службата по регистрация, приемащо заявлението, като се проверява и самоличността на подписващия се. Ако заявлението се подава по пощата, чрез приносител до службата по регистрация или по друг начин, при който е невъзможно заявлението да се подпише от заявителя в присъствието на длъжностното лице и да се провери неговата самоличност, тогава е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя.
Заявлението за регистрация на КД е по образец и може да бъде подадено, както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, а може да се вземе от регионалните регистрационни офиси или от уеб сайта на Централен регистър. Заявлението и приложенията към него се подават на македонски език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на македонски език.
Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистриране на КД) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Централен регистър на Р. Македония по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за регистрация на КД най-късно до приключване на осмия работен ден след приемането му. Решението за вписване се извършва в деня на неговото произнасяне. Отказът да се регистрира КД се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 8-дневен срок от връчването му. Във връзка с процедурата по регистрация на КД се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 1.600 МКД. Подлежащите на вписване обстоятелства в търговския регистър относно КД са посочени в заявлението:
• Име и фамилия, личен идентификационен номер, длъжност, номер на паспорта/ личната карта, ако е лицето чужденец и неговото гражданство и адрес по местожителство;
• "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност
• "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на командитното дружество, а по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
• "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейност на командитното дружество;
Необходими документи към заявлението за вписване на КД:
• ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР;
• Копия от паспорт/лична карта за чужденци или доказателство за регистрация ако основател е юридическо лице;
• Доказателство за собственост (на движимо или недвижимо имущество).
• Декларация от основателите по чл. 29 от ЗТД.
• Декларация от основателите по чл. 32 от ЗТД.
• Ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение, когато това се изисква от закон за извършване на вписването.

7.4. Събирателно дружество /Явно търговско дружество /ЈТД/
Събирателно дружество (Явно търговско дружество) /JТД/ е дружество, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят солидарно и неограничено. За регистрация на явно търговско дружество няма изискване за минимален капитал. Договорът за учредяване на дружеството се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите на съдружниците и съдържа определените в чл. 112 от ЗТД реквизити.

Процедура за регистрация на събирателно дружество
Вписването на ЈТД се извършва въз основа на ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ (ПО). Вписването на ЈТД се заявлява от съдружниците или от лицето/лицата, които според дружествения договор представляват дружеството. Заявлението за регистриране на ЈТД може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, а може да се вземе от регионалните регистарционни офиси и от уеб сайта на Централен регистър. Заявлението и приложенията към него се подават на македонски език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на македонски език.
Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистриране на ЈТД) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Централен Регистър на Р. Македония по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за регистрация на ЈТД най-късно до приключване на осмия работен ден след приемането му. Решението за вписване се извършва на дена на неговото произнасяне. Отказът да се регистрира ЈТД се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 8-дневен срок от връчването му. Във връзка с процедурата по регистрация на ЈТД се заплаща държавна такса за вписване в търговския регистър в размер на 1.600 МКД. Подлежащите на вписване обстоятелства в търговския регистър относно ЈТД са посочени в заявлението: 
• "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност;
• "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството, а по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
• Име и фамилия, личен идентификационен номер, длъжността, номер на паспорта/ личната карта, ако лицето е чужденец и неговото гражданство и адрес на местожителство или фирма, седалище ако съдружника е юридическо лице;
• "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейност на дружеството;
• Видът и размерът на дела на всеки от съдружниците;
• Форма на представителство на ЈТД.
Необходими документи към заявлението за вписване на ЈТД:
• Дружественият договор за основане и пълномощното на упълномощения за застъпване на дружеството;
• Копия от паспорта или лична карта за чужденец и неговото гражданство (за физическо лице) или копия от доказателство за регистрация (за юридическо лице);
• Доказателство за собственост;
• Разрешение или друг акт на държавен орган или на друг надлежен орган, ако това задължение е определено със закона за вписване на дружеството в ТР;
• Нотариално завереното съгласие и декларация по чл. 29 от ЗТД от застъпника по закона на юридическото лице;
• Декларации по чл. 32 от ЗТД;
• ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС на лицата, овластени да представляват дружеството, съгласно с член 65 от ЗТД.

7.5. Акционерно дружество (АД)
Легалната дефиниция на акционерното дружество (АД) се съдържа в чл. 270, ал. 1 ЗТД - акционерно е дружеството, в което акционерите участват с влогове в основния капитал, който е разделен на акции. Акционерите не носят отговорност за поетите от АД задължения. Сборът на акциите в АД формират неговия капитал. Във фирмата на акционерното дружество се включва означението "акционерно дружество" или съкращението "АД". Акционерно дружество може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица. Те могат да формират дружеството симултанно или сукцесивно. Минималната стойност на капитала на АД, когато то се формира симултанно е 25 000 евро в денарска равностойност спрямо средния курс на Национална Банка на Р. Македония, докато когато то се формира сукцесивно (чрез публично повикване за записване на акции) минималната стойност на капитала на АД е 50 000 евро в  денарска равностойност спрямо средния курс на Национална Банка на Р. Македония. Уставът на АД трябва да съдържа реквизитите съгласно чл.  287 от ЗТД.

Процедура за регистрация на акционерно дружество
Вписването на АД се заявява от членовете на съвета на директорите (при едностепенна система на управление на АД) или на управителния съвет (при двустепенна система на управление на АД) или овластен от устава или упълномощен член на органите на управление на АД.
Заявлението за регистрация на АД става по образец, който се подава, както на хартиен носител, така и на електронен носител, а може да се вземе от регионалните регистрационни офиси и от уеб сайта на Централен регистър. Заявлението и приложенията към него се подават на македонски език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на македонски език. Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистриране на АД) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Централен регистър на Р. Македония по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за регистрация на АД най-късно до приключване на осмия работен ден след приемането му. Решението за вписване се извършва в деня на неговото произнасяне. Отказът да се регистрира АД се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 8-дневен срок от връчването му. Във връзка с процедурата по регистрация на АД се заплаща такса за вписване в търговския регистър на акционерно дружество. За вписване на акционерно дружество таксата е 3.000 МКД. Подлежащите на вписване обстоятелства относно АД се посочват в заявлението по образец:
• "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност
• "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на акционерното дружество, а по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
• "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейност на акционерното дружество;
• Износът на основния капитал и броя на издадените акции. ("Акции", в което се посочват видът, броят и номиналната стойност на акциите);
• Целокупния брой на изплатените акции. ("Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала);
• Името и фамилията, личен идентификационен номер, номера на паспорта/личната карта, ако лицето основател е чужденец и негово гражданство, както и адреса на по местожителство, или фирмата, адреса ако лицето основател е юридическо лице;
• Името и фамилията на всички членове на органа на управление, тоест на надзорния съвет, тяхно ЕНГ, номера на паспорта/личната карта, ако лицето-член е чужденец и неговото гражданство, както и адреса на живеене, или фирмата, адреса  ако лицето член е юридическо лице;
• Срок на дружеството, ако то е основано за определен срок.
Необходими документи към заявлението за вписване на АД
• Устав, съответно учредителният акт;
• Копия от паспорта или лична карта за чужденец и неговото гражданство (за физическо лице) или копия от доказателство за регистрация (за юридическо лице);
• При парична вноска - документът за внесен в банката капитал;
• При непарична вноска – договорите, с които се утвърждават и провеждат те, заключението на вещите лица и доказателство за собственост (на движимо или недвижимо имущество).
• Решението за избиране на членовете на органа на управляване/надзорния орган ако те не са назначени с Устава.
• Ако при основаването на дружеството са зачертани отделни условия, договорите с които те се потвърждават и провеждат.
• Извлечение за средствата, изхарчени за основаване на дружеството (в нея да се опишат и отделните ставки).
• ПРОТОКОЛЪТ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ и протокол от ревизия на основаването, ако такъв бил изготвен.
• Удостоверение или друг акт на държавен орган или на друг надлежен орган, ако това задължение е определено със закона за вписване на дружеството в ТР.
• Нотариално завереното съгласие и ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 29 от ЗТД от застъпника по закона на правно лице.
• ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 32 от ЗТД.
• ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС на лицата, овластени да представляват дружеството, съгласно с член 65 от ЗТД.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG