Home Икономика Статистическо описателно (ситуационно ) изследване

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Статистическо описателно (ситуационно ) изследване ПДФ Печат Е-мейл

Статистическо описателно (ситуационно ) изследване

Същност,цел и задачи на изследването.Понятието статистическа величина.

І. Обща характеристика. Описателното (ситуационното) изследване има за цел да опише състоянието на изучавания обект,за определено време и място,за да се разкрият съществуващите проблеми и противоречия,които представляват интерес за управлението и за обществото.Описателното изследване - е изследване,което е насочено към описание състоянието на обекта,оценката на промените,които настъпват с течение на времето,тенденциите в тези промени,както и анализи на структурата в изследваната съвкупност.

ІІ.Методи. В теорията на статистиката са разработени три групи методи за определяне на описателни оценки :

  • Методи за оценяване на структури;
  • Методи за оценяване на средните значения;
  • Методи за оценяване на статистическото разсейване

ІІІ.Статистическа величина. - Това е количествената характеристика за съвкупността,получена в хода на провеждането на статистическото изследване и отнасяща се за съвкупността като цяло.

ІV.Видове статистически величини.

  • Според това на кой етап от статистическото изследване са формирани,те могат да бъдат :

А) Първични статистически величини - са отделните разновидности (признаци) за всяка отделна единица или обобщаващи числови  характеристики за съвкупността като цяло,получени в хода по набиране на данни за конкретното статистическо изследване и в хода на систематизация на сведенията и данните т.е. получават се при СН и СГ.

Б) Производни статистически величини - получават се в етапа на практическото провеждане на изследването в съответствие с разработената програма в методиката на конкретното изследване и в резултат на специални изчислителни процедури т.е. могат да се получат от първичните при статистическия анализ чрез прилагане на различни по сложност математически методи..

  • В зависимост от тяхното съдържание,статистическите величини могат да бъдат :

А) Абсолютни статистически величини - свързани са с вида на СС.Те са конкретни по съдържание,време и място и изразяват в абсолютен израз оценката на параметъра

Б) Относителни статистически величини - характеризират особености и различия в СС.Те изразяват в относителен израз оценката на параметъра.

В) Средни статистически величини - характеризират типични особености на СС по определен признак.

Абсолютни статистически величини ( АСВ )

І.Същност.Цялостното планиране,организиране и провеждане на СИ на масово проявяващи   се явления и процеси се свързва със събирането,обобщаването и анализирането на данните за признаците на единиците от СС.

В подготвителният етап на изследването се прави набор от необходимите статистически данни за практическото му провеждане.Всички тези данни представляват т.нар. абсолютни статистически величини.Това са наблюдаваните и регистрирани разновидности на признаците,които притежава всяка отделна единица от изследваната съвкупност или оценката на обобщаващата характеристика на съвкупността,представена в съответни мерни единици.

ІІ.Характерни особености на АСВ :

1. Те са първични СВ;

2. Те изразяват обема на СС и на нейните части,както и абсолютни различия между обема на две еднородни СС или между техните части;

3. Те са винаги конкретни по време,по място и се отнасят задължително за някаква СС.Това означава,че те винаги трябва да са резултат от СИ на конкретна СС.

4. Те са именовани величини,защото имат мярна единица.Мерните единици могат да бъдат прости ( см.,кг.,киловат и др.),а могат да бъдат и сложни (киловат/час,машиноден,машиночас и др.)

ІІІ.АСВ са :

1. Индивидуални,прости,единични -когато се отнасят за отделните СЕ или за отделните части на СС;

2. Сложни,съставни - получават се чрез сумиране на индивидуалните и показват обема на цялата СС.

ІV. Чрез АСВ се изразяват :

1. Обем  (q)- изразява се или с броя на единиците,или с количеството маса,които се съдържат в СС.

2.Равнище (p) (цена) - това са значенията по вариационен признак,които се отнасят за отделните единици или за отделните части на СС и по този признак не трябва и не могат да се сумират (цена,себестойност,ръст  и др.).

3. Количествена маса ( q . p ) - агрегатна величина,която се получава като произведение на обем и равнище и затова всяка промяна в обема или равнището води и до промяна в масата.

ЗАДАЧА: Магазин за спортни стоки разполага със следните артикули :

Спортни облекла

Количество в брой

Цена в лева

Стойност в лева

а

1

2

3

Детски дрехи

20

20

400

Дамски дрехи

40

35

1 400

Мъжки дрехи

30

45

1 350

Други

50

40

2 000

Общо

140

 

5 150

 

Обем (q)

Равнище (p)

Маса (q . p )

Определете :

1.Вида на статистическите величини в таблицата :

Колона № 1 изразява обема на СС;

Колона № 2 изразява равнището - цена на отделните части на СС;

Колона № 3 изразява масата на СС,защото е произведение от количеството и цената.

2.Статистическите величини:Детски,дамски и мъжки дрехи-са индивидуални,прости,

единични,защото се отнасят за отделните части на СС,а статистическата величина - други е сложна съставна,защото показва обем на няколко части от цялата СС.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG