Home Икономика Възникване на класифицизма в Англия и Франция

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Възникване на класифицизма в Англия и Франция ПДФ Печат Е-мейл

Възникване на класифицизма в Англия и Франция.

1. Критици на меркантилизма:

- Джон Лок – принцип на индивидуализма, търсенето и предлагането на стока.

- Дъдли Норс – зависимост на лихвата от търсенето и предлагането на пари, а не от количеството на пари

- Давид Юм – цените на стоките зависят от масата на парите в обръщение.

- Ричард Контелиент – богатството се определя от земята и труда; цената на стойностите първо се кръгообразуват на променлив капитал, първи опит за количествена теория на парите.

ИЗВОД: Икономическата наука се намира в преход. Меркантилизма се заменя от класическата, политическа икономика, т.е. научното познание се пре4нася в сферата на производството и разкриване на вътрешна същност и природа на икономическото явление.

2. Уилям Пети – като родоначалник на класическата – политическата икономика в Англия.

- няма единство сред историците за ролята и значението на Пети. Един от основоположниците на политическата икономика като наука. Силно се преувеличават заслугите на Пети.

- безспорно е, че той е първият професор икономист, защото разкрива икономическата наука , по своята същност е икономическо приложение. Икономическите познания представляват самостоятелен интерес на учения.

Конкретни преносни моменти на класицизма  в Англия.

-                                 стойността – източник на стойността е съдържащи в стоките количество труд за тяхното производство.

-                                  Два вида цени- “естествена” цена е стойността на стоките. “ политическа “ цена. В основата на това стои естествената цена.

-                                 “ Труда е баща и най-активен принцип на богатството, земята е негова майка”.

-                                 Работната заплата. Цената на труда от минимума необходими средства за съществуването на работника.

-                                 Рента. Надбавка над стойността на работната сила, създава определен излишък.

-                                 Цената на земята. Като капитализирана рента от съвместната продължителност на три поколения, т.е. рентата от определено число равна на числото 21.

-                                 Парите. Стока, която се определя от труда за нейното производство. Парите притежават: месна стойност (номинална стойност); вътрешна стойност (стойността на благородните метали).

3.Пиер Боалгилбер - за рационализиране на икономическите системи.

Оригинални идеи са:

-                                 свободен житейски пазар. Ще ограничи изкуственото покачване на цените на пазара .

-                                 свободната конкуренция на пазара. Ще води до по-динамично развитие на производителя.

-                                 Реформа в данъчната система. Препоръчително, леко прогресивно данъчно облагане, с повишаването на доходите се увеличават и данъците.

-                                 Освобождаване на вътрешната търговия от всякакви ограничения.

-                                 Хуманист. Привърженик на радикалните промени и защитник на угнетеното множество на френски народ.

ИЗВОДИ:

1. При Уилям Пети. Един от гигантите на икономическа Британия, който поставя началото за трудовата теория за стойността и издигна научното познание на ниво на по- високо стъпало.

2. За Пиер Боалгилбер . един от първите учени, които лансират идеята за по- широка практическа насоченост на икономическата наука и за рационалност на нейната икономическа система.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG