Home Икономика Джон Мейнард Кейнс, т. нар. кейнска революция в икономиката

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Джон Мейнард Кейнс, т. нар. кейнска революция в икономиката ПДФ Печат Е-мейл

Джон Мейнард Кейнс, т. нар. кейнска революция в икономиката .

 • обстановката преди и след великата депресия 1929-1933г. голямата икономическа криза.

- реалните факти се разминават с теоретичната схема. След класиците макро- икономисти равновесието е неизбежно, в резултат от действието на пазарния механизъм, а именно:

 1. предлагането само по себе си формира адекватно търсене ( закон на Жан Батист Сей).
 2. Гъвкавия лихвен % е способен да осигури превръщане на спестяванията в инвестиции.
 3. работната заплата и цените са гъвкави, от където се постига пълна заетост на ресурсите.

Но в началото на 30г. спестяванията се изравняват с инвестициите , така че няма нито спестявания, нито инвестиции. С това приключва класическото шоу.

Реформатора лорд Джон Кейнс

Той предлага алтернативна макроикономическа теория. Характерен момент е психологизирането на икономическите явления и процеси. При Кейнс доминира макро- икономически подход на изследването. Т.е. изследват се пропорциите и взаимовръзките между макро- икономическата величина- спестяване и инвестиции, съвкупно търсене  и предлагане, национален доход и т. н. … “ функционалния макро- икономически анализ” .

Обща теория за заетостта , лихвата и парите, т. нар. “ кейнска революция в икономиката”

- Кейнс даде обяснение за причините за велика депресия

- Кейнс посочи механизма  на развитието на икономиката след нея.

Конкретни икономически възгледи.

Теория за ефективно търсене.

- нарастването на заетостта води до нарастване на националния доход, потреблението като елемент от този агрегатен доход, естествено бележи тенденция към нарастване, но не с такава степен, с която нараства дохода, защото се засилва стремежа към спестяване. Човешката психология е такава , че с нарастване на дохода относително намалява потреблението , а се засилва нарастването  на спестяванията. Това води до спадане на ефективното търсене и спадане на заетостта. То може да бъде компенсирано с нарастването на инвестицията.

 • Фундаментален психологически закон – хората са склонни , като правило и общо взето да увеличават своите потребления при увеличаването на доходите си, но не с толкова  с колкото е нарастването на дохода.
 • Субективни фактори – карат индивидите да се въздържат от изразходване на своя доход: предпазливост, предвидливост, преценка и др.
 • Обективни фактори – промени в единица работна заплата, промени в разликата между доход и нетен доход, непредвидими промени в величините на капитала, промени в нормата на сконтиране, промени във фискалната политика  и др.

Спестяване и инвестиции.

 • Заетостта – функция както на очакваното потребление, така и на очакваните паралелно с нарастването на инвестициите.
 • Критерии за нараства на ефективното търсене – “ очаквано  нарастване на инвестиции спрямо спестяване.
 • Инвестиции – продължават да нарастват до тогава, докато снижаващата се пределна ефективност на капитала се изравни с величината на лихвата . следователно всичко зависи от това, доколко лихвения процент е благоприятен за инвестиции след като се  вземе предвид пределната ефективност на капитала.
 • Мащаба на инвестициите - зависи от отношението между лихвения процент и пределната ефективност на капитала.
 • Лихвен процент – като възнаграждение за раздялата с ликвидността за определен период от време.

Мултипликатори и неговите положителни ефекти в икономиката – за първи път отрича Кан 1931г. . Мултипликатори на  заетостта е равно на отношение между прираста на общата заетост и прираста на първичната заетост в сфери , които са свързани с инвестиция. При Кейнс мултипликатора е инвестиционно отношение между прирасти на реалния брутен продукт и прирасти на инвестиция.

За икономическа политика.

Теза: частния сектор не може да осигури пълна заетост в икономиката и затова трябва да бъде допълвано от държавата, чрез държавно регулиране в икономиката, т.е. чрез държавни инжекции.

Следователно: осигуряването на достатъчно ефективно търсене е ангажимент на държавата чрез:

- съответна система на данъците

- фиксиране на лихвения процент

- бюджетна политика

- политика на дефицитно дефициране на икономическата активност.

Макро-икономическо равновесие.

 • При класиците – на равнището на потенциалния брутен вътрешен продукт при пълна заетост в икономиката.
 • При кейнсианците – при равнището на RGDP ,който е под потенциалния вътрешен брутен продукт при непълна заетост на ресурсите.

Какво означава да си кейнсианец?

- достатъчно да преведем тук 2 базисни предложения:

 1. частната икономика не може да достигне пълна заетост
 2. държавните разходи могат да предизвикат икономията да запълни пропастта.

Съвременно кейнсианство и посткейнсианство

 • след военно кейнсианство: консервативноцентристка , либерално – реформистка е лява радикално- реформистка.
 • Неокейнсиански теории за растежа – сър Рой Харод, Е. Домар
 • Ляво кейсианство – Джон Робинсън
 • Посткейнсианство – Саймън Уайнтрауб, Никалък Калдор , Лионел Пазинета.
 • Ново кейнсиаство – концепция за портфейла адаптация: съществува възможност за висока степен на заменяемост на паричните и финансови активи, откъдето изменението на търсенето поражда промени в относителните цени а портфейла от актива, както реално , така и финансово
 • Неокласически анализ – Дж. Хикс, Пол Самуелсон

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG