Home Икономика МОНЕТАРИЗМА КАТО ИКОНОМИЧЕСКА ДОКТРИНА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
МОНЕТАРИЗМА КАТО ИКОНОМИЧЕСКА ДОКТРИНА ПДФ Печат Е-мейл

МОНЕТАРИЗМА КАТО ИКОНОМИЧЕСКА ДОКТРИНА

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МОНЕТАРИЗМА.

- Миотон фрийдмън е роден през 1912г. в Бруклин в с-во на имигранти.

-от 1946г. е проф. в Чикакския универ. Той и изследва икономическите цикли и парично-кредитна политика на държавата.Самоопределя се като привърженик на класическия либерализъм.

-през 1976г. печели Нобелова награда за изследванията си в областта на потребителските функции-той доказва влиянието на дългосрочните оценки за текущия доход на икономическите агенти върху икономическите процеси.

-водач на Чикакската школа, откривател на “знаменатото ателие на парите.”

-основна цел на монетариската доктрина : намалянето на парите и паричната политика,като решаващо и най-ефиктивно средство за ръководене на пазарното стопанство.

За Запада той остава преди всичко политикът,който говори за свобода като икономически категория.

Теоретични фундаменти на монетаризма

  • Икон. Либерализъм за икономията без държава за доминираща роля на частния сектор и пазарна конкуренция.
  • Теория на Австрийската субективна школа
  • Теория на Вероятностите

Тезата: Икономическата нестабилност е почти винаги с резултат от погрешно организирано предлагане на пари

За търсена на пари в икономиката

3 външни аспекта на търсенето на пари

  • Богатство и неговите съставки
  • Оценка на богатството
  • Факторите,от които зависи търсенето на пари:

1.тотално богатство и желание на собственика да подържа такава структура на влизащите в него активи,която да му носи макс. изгода.

2.Цената и доходът от съответни форми на богатство

3.Вкусът и препочитания на единица,притежаващ богатство

Краен извод:Както при индивидите, така и при производителите единица търсенето зависи от едни и същи фактори,стига само разбиранията за полезността да са изравнени.

Предлагането на пари в монетариската теория

-основна сила предизвикваща красноречия ефект от паричната политика не е в дейността на банката, емитираша допълнително количество пари.

-Тя е в поведението на частния сектор,който предвид ниския лихвен процент търси възможността да се освободи от излишни парични запаси, с което активизира търсенето на стоки и услуги и от там на произвотствто.

Ролята на парите в икономиката

-Тя се обяснява с паричния мултипликатор който има 2 варианта:

1.дългосрочния мултипликатор е равен на скоростта на обръщение

2.краткосрочният е равен на 3 пъти мултипликатор за дълъ период от време.

Следователно: Не е рядкост да констатира,че краткосрочно увеличаване на паричния запас с1%,предопределя нарастване на националния доход с 4,5%.

  • За кратък период от време,паричните изменения влият преди всичко върху производството.
  • За продължителен период от време растежът  на паричната маса влияе най-вече върху цените.

За така наречената контра революция в паричната теория.

1.Количествена теория за парите

2.Основен механизъм,чрез изменението в равнището на цените е фактът на реалните касови остатъци

3.Неефективността на  държавното регулиране особено в дългосрочна перспектива.

4.Монетариското правило,което трябва да е в рамките на 3-5% годишно.

За инфлацията

ТЕЗА: Инфлацията е финансово явление,което е резултат на по-бързо увеличение на количеството на парите по отношение на производството.

Следователно под инфлация се разбира устойчивото  и продължително нарастване на парите.

Причини,които карат правителствата да практикуват инфклационна , икономическа и парична политика:

1.Метод за бързо набира на приходи за държавен бюджет

2.пълна заетост от кейнскианския тип

3.контрол върху изменение на паричната маса.Два аспекта на борба с инфлацията:

-Рестриктивна парично-кредитна политика

-индекси

Монатариска  хипотеза за инфлация

1.Инфлация винаги и навсякъде е парично явление

2.В качеството си на данак върху наличните пари инфлацията може да бъде по-малко значима.

3.Главно и основно доказателство за съществуване на инфлация е покачването на цените.

Реформи в данъчната система

1.Той напомня ,че плоския данък,това,като допринесе за икономическото чудо в Естония и се разпространява много бързо в централна и Източна Европа,също с идея ,предложена и защитавана от Милтон Фридман

2.Винаги и при всякакви обстоятелства Фридман е подкрепял намалението на дануците. Обяснявал позицията си така:”Бюрокрацията харчи чужди пари за чужди хора,което е много по – неефективно от харченето на свой пари за себе си. ”

Бюджетния дефицит в икономията

1.Дефицитите са пагубни за световната икономика

2.Препоръчва на съвременните правителства да балансират ежегодно дуржавните бюджети и да намалят данаците.

Основни варианти на монетаризма

1.Глобален монетаризъм – Робър Мънден и други

2.Фридмански монетаризъм

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG