Home Икономика Лекция от 11.04.2008 - Материални запаси

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекция от 11.04.2008 - Материални запаси ПДФ Печат Е-мейл

Материални запаси

1. Същност и причини за образуване на запасите

Годни за употреба продукти, за които не е настъпил момента на потребление. Всички суровини и материали преди да бъдат вложени в производството. Има различни видове запаси – такива които са постъпили на входа на производството; във входа се образуват полуфабрикати и това са производствени запаси; когато е произведен крайният продукт се образуват стокови запаси. Те могат да се поддържат при производителя, при дистрибуционни центрове (търговия на едро и дребно). Когато суровините и материалите се намират в транспортни средства, пътуват от едно място към друго са запаси на път или транспортни запаси.

-                      текущи запаси

-                      гаранционни запаси

Текущ е запаса, който осигурява производствения процес между две доставки. Ако доставките са през 5 дни текущия запас осигурява следващия 5 дневен период.

Гаранционния запас има за задача да покрие нуждите на прозводството при закъснение на следващата доставка или при непланирано нарастване на потребностите на суровини и материали.

Причини за образуване – две концепции:

-                      запасите се образуват в резултат на обективни фактори

-                      запасите се образуват в резултат на субективни фактори

Обективни фактори – при тази група образуването на запас се приема като обективно, необходимо подсигуряване. Мястото и времето на производството не съвпадат с мястото и времето на потреблението. Закономелности:

-                      суровините, материалите, продуктите се потребяват през определен период от време в по-малки количества от колкото се произвеждат

-                      сезонен характер на производството на някои суровини и материали

-                      сезонен характер на потреблението – производството през определен период на време налага поддържане на запаси, които да посрещнат потреблението. Зимата повече горива в сравнение с лятото

-                      транспорт – предпочита се да се возят по-големи количества, поради което тези количества стоят като запас, защото се потребяват по-дълго

Редица процеси в икономиката имат случаен характер. Факто свързани с този характер:

-                      вероятностният характер на транспортирането – никога не може да се предвиди възникване на причина за закъснение на транспортното средство и затова се налага поддържане на запаси

-                      вероятностният характер на търсенето – този, който търгува никога не може да предвиди търсенето, което го кара да поддържа запаси

-                      характер на производството – може да не се произвеждат достатъчни количества и затова дистрибуторите поддържат запаси

По – големите запаси създават по-надеждно разпределение. Противоречие при формиране и поддържане на запасите:

-                      запасите представляват инвестиран капитал, който на практика е замразен и не носи доход

Търси се оптимизация на запасите

-                      значителни разходи за създаване на складове за съхранение, за операции в складовете

-                      да оптимизираме значи да повишим надеждността на системата и да намалим разходите

Субективни фактори – водят до несъгласуване на производството и потреблението. Решението на този проблем – концепция за минимизиране на запасите.

В практиката се приемат начините на материалите, суровините, продуктите – как се придвижват до местата на потребление. 2 начина на придвижване:

- метод на тласкане или бутане - push

- метод на теглене или дърпане – pull

Push – при него между производителя и търговеца се сключва договор. Производителя произвежда количество равно на вместимостта на транспортното средство и се доставя до дистрибутора.

Pull – при него между производителя и дистрибутора съществува договор, но няма клауза която да задължава дистрибутора кога да изкупува, т.е не се знае точно в кой момент ще бъде закупена продукцията. Тук се формират запаси.

 

2.  Метод за управление на запасите – да управляваш запасите означава да управляваш потока от стоки и услуги. Ако потокът от суровини и материали спре за момент, онова което се намира в логистичния канал е запас.

Система за управление на запасите

С-ма за      с нулев       с-ма                              МАР (DRP)                          с постоянно       с периодич-

управле-    запас          „Камбан”                                    следене на          но следене

ние                                                                                                       запасите             на запасите

Just in time няколко       няколко дни   няколко сед -      няколко

1 час      часа мах 1    до седмица    мици до месец    месеца ( до

ден                                                                           3 м повече)

Just in time – въведена е в Тоуота преди 20 год. Цели се чрез нея да не се поддържат запаси, за всяка смяна веднага да се доставя наново. Тази система не може да се прилага там, където няма силни доставчици

„Камбан” – кутия от японски. Разновидност на Just in time. С-ма, която се управлява вътре в производствените предприятия.

МАР (DRP) – създават запаси от няколко дни до седмица

МАР – работи на входа на предприятието

DRP – на изхода на предприятието

В договорите за доставка се записва с-мата за управлението на запасите

Допотопно управление на запасите – последните 2 системи

Just in time работи в 4 предприятия в България

 

WWW.POCHIVKA.ORG