Home Икономика Дистрибуционната политика на Шибър ЕООД

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Дистрибуционната политика на Шибър ЕООД ПДФ Печат Е-мейл

Обект на настоящата разработка е фирма “Шибър” ЕООД.

Забележка:

Имайки предвид конфиденциалността на информацията, както и това че с разработката основно се цели да се анализира и изследва дистрибуционната политика на фирмата, то част от данните са променени (най-вече финансовите показатели).

1. Представяне и анализ на фирмата.

Фирма “Шибър” е създадена през ноември 1995 година, регистрирана е като дружество с ограничена отговорност (ООД). От 20.02.2002 година формата на собственост на фирмата е променена и тя е преименувана в “Шибър” ЕООД.

Мисията на фирмата е свързана с основната идея за създаването и развитието й, натрупаният опит и изграденият имидж. Мисията е фактор, който се взема предвид при разработване целите и определянето на основната стратегия. Тя уточнява насоките и полето на дейност: основни продукти и пазари, които ще бъдат задоволявани.

Фирма “Шибър” ЕООД е специализирана в търговията с промишлена тръбопроводна арматура и помпи. Фирмата има представителни и дистрибурски права от следните производители:

K S B – Германия;  Holter Regelarmaturen – Германия; VEXVE Oy – Финландия; End Armaturen – Германия; ARMAK – Полша; F.A.G. – Полша;  Бург машинъри ООД – България; Спектър ЕООД – България; Възход АД – България.

В групата промишлена тръбопроводна арматура се включват следните стоки: спирателни и шибърни кранове, спирателни, възвратни и електромагнитни вентили, стоманена сферична арматура, чугунена арматура за ниско налягане, арматура за регулиране и контрол, стоманени горещо валуцувани колена и др. Помпите, които фирмата предлага са потопяеми, сондажни, едно и многостъпални хоризонтални и вертикални, помпи с двойновтичащо работно колело, помпи и системи с вграден или външен честотен преобразовател и др. Фирмата предлага и следните услуги: гаранционен и следгаранционен сервиз за предлаганите продукти, супервизия или техническа помощ при монтажа и пуска на доставените изделия.

“Шибър” ЕООД е насочила основните си маркетингови усилия към задоволяване търсенето на тези продукти на пазара на организациите потребители основно от отрасъл промишленост и по-точно химическата, хранително-вкусовата промишленост, както и водо-, газо и топлоснабдяването, енергетиката и строителството. Стоките предмет на търговската дейност на фирмата и предлаганите от нея услуги са взаимодопълващи се, което налага прилагането на синхронен маркетинг.

Целта на фирмата е, чрез по-пълно и цялостно задоволяване на потребностите да бъде завоюван по-голям пазарен дял, както и да се поддържа изградения с много усилия имидж на коректен партньор.

Във “Шибър” ЕООД работят общо 32 висококвалифицирани служители, от които 11 специалисти по продажбите и 8 сервизни инженери. Целият ръководен персонал е с висше техническо или икономическо образование. Фирмата ползва услугите на сертифицирани консултанти, юрист консулти, одитори от реномирани фирми и др.

Фирмата разполага със скалдова база с площ 3500 м2, а също и със собствен транспорт: товарен автомобил с товароподемност 5 тона – 1 брой, леко товарен автомобил с товароподемност 2 тона – 2 броя, товароподемна техника, обслужваща складовете: мотокари – 3 броя. В 70% от сделките фирмата осигурява транспортирането на стоките до клиента.

“Шибър” ЕООД е в процедура на сертифициране по ISO 9001: 2000. Внедряването на системата за управление на качеството ISO ще повиши конкурентоспособността на фирмата и ще затвърди позицията й на една от водещите фирми в бранша. Тенденциите за приобщаване на националната ни икономика към стандартите и изискванията на Европейския съюз обуславят и възходящото развитие на потребителското търсене и потребление на продукцията, отговаряща на високите стандарти за качество на Обединена Европа. Постепенното снижаване на мита и митнически такси, хармонизирани с единната политика на ЕС е още едно облекчение и перо за снижаване на стойността на продуктите.

Фирмата заема едно от водещите места в своята област на действие и разбира се има  своя не малък принос в регионалната и национална икономика, поради обема на внасяните данъци и такси. За доброто финансово състояние и финансовата сила на фирмата говори и анализа на изложените по-долу характеризиращи я параметри,.

Основни финансови показатели на фирма “Шибър” ЕООД:

*(цифрите са условни)

 • Коефициенти на ликвидност

-                                                         коефициент на текуща ликвидност:

Кл =

Текущи активи

=

1095

=

2.28

 

Текущи задължения

 

480

 

 

-                                                         коефициент на “бърза” ликвидност:

Кбл =

Текущи активи - Запаси

=

1095 - 510

=

1.22

 

Текущи задължения

 

480

 

 

-                                                         коефициент на парична ликвидност:

Кбл =

Парични средства + Реализируеми ценни книжа

=

32

=

0.067

 

Текущи задължения

 

480

 

 

 • Коефициенти, изразяващи ефективността на активите

-                                                         среден срок на събиране на вземанията:

ССв =

Средна стойност на вземанията

=

520

=

54.54

 

Среднодневни продажби

 

3480 : 365

 

 

 

-                                                         коефициент на обръщаемост на запасите:

Коз =

Стойност на продажбите

=

3220

=

6.31

 

Средно кол-во запаси

 

510

 

 

-                                                         коефициент на обръщаемост на оборотния капитал:

Ко =

Стойност на продажбите

=

3220

=

2.94

 

Средна наличност на активи

 

1095

 

 

 

 • Коефициенти на задлъжнялост

-                                                         коефициент на обща задлъжнялост:

Кз =

Общо пасиви – Собствен капитал

=

2055-955

=

0.54

 

Общо пасиви

 

2055

 

 

 

-                                                         коефициент на отношение дълг/собствен капитал:

Кдск =

Дългосрочни задължения

=

620

=

0.65

 

Собствен капитал

 

955

 

 

 

-                                                         коефициент на дългосрочна задлъжнялост:

Кз =

Дългосрочни задължения

=

410

=

0.30

 

Дългосрочни задълж.  + Собств.к-л

 

410 + 955

 

 

 

 • Коефициенти на рентабилност

-                                                         коефициент на рентабилност на активите:

Кра =

Брутна печалба - Данък

=

268 - 61

=

0.10

 

Средна стойност на активите

 

2055

 

 

-                                                         коефициент на рентабилност на собствения капитал:

Крск =

Нетна печалба

=

207

=

0.22

 

Средна стойност на собствения капитал

 

955

 

 

-                                                         коефициент на брутна печалба:

Кбп =

Продажби - Разходи

=

3480 - 3220

=

0.07

 

Продажби

 

3480

 

 

 

-                                                         коефициент на нетна печалба:

Кбп =

Нетна печалба

=

207

=

0.06

 

Продажби

 

3480

 

 

 

-                                                         коефициент на възвръщаемост на собствения капитал:

Квск =

Нетна печалба

=

207

=

0.22

 

Собствен капитал

 

955

 

 

 

-                                                         коефициент на възвръщаемост на инвестициите:

Кви =

Нетна печалба

=

207

=

0.10

 

Общо активи

 

2055

 

 

Извода, който може да се направи след анализ на финансовите показатели, е че “Шибър” ЕООД е една финансово стабилна фирма със сравнително добра ефективност на активите и средно ниво на коефициентите на рентабилност. По отношение на задлъжнялостта на фирмата може да се търси подобряване на показателите.

Фирмата набира необходимата за дейността си информация за състоянието на пазара, търсенето, предлагането и конкуренцията основно от вътрешни източници на информация. Информацията по движението на материалните потоци е от входа към изхода, т.е. по веригата производство – разпределение – потребление, а движението на управленската информация е от изхода към входа, т.е. събира се информация от клиентите за техните потребности, като тази информация се свежда и до знанието на съответните производители.

Стоковата политика на “Шибър” ЕООД се обуславя от стоковата политика на фирмите производители, на които е представител или дистрибутор за България. Фирмата следва политиката на производителите по въвеждане на новите продукти на пазара, по изтегляне на продукти, намиращи се в края на своя жизнен цикъл и т.н. Знаем, че най-важните характеристики на продукта, влияещи на стоковата политика са обем, тегло, габарити, устойчивост, качество. Стоките, предмет на дейността на “Шибър” ЕООД, са  доста разнообразни по габарити и обем, съотношението тегло/обем е голямо, не изискват специален температурен или друг специфичен режим на съхранение, но пък някои от стоките изискват транспортирането и складирането им да става по определен начин: например в проектно положение. Всичко това обуславя необходимостта от големи складови площи, товароподемна техника и квалифициран персонал.

Ценовата политика на фирмата също е изцяло обвързана с ценовата политика на производителите. И все пак “Шибър” ЕООД има макар и малка, но реална възможност за провеждане на собствена ценова политика, като дава отстъпки за големи количества на заявките, които отстъпки разбира се не надвишават размера на търговската отстъпка, която фирмата получава от производителите. Така “Шибър” ЕООД поощрява своите клиенти. Повишава се и ефективността на дейността, като за големите доставки се постига намаляване на транспортните разходи за единица стока, а също и намаляване разходите за дейностите по приемане, управление и обслужване на поръчките. Друг положителен елемент от ценовата политика е това, че фирмата финансира редовните си клиенти, като им предоставя стоките на отложено плащане.

Стоките са доста специфични и някои дори уникални, т.е. произвеждат се по строго зададени от клиента технически параметри, което изисква индивидуална поръчка към производителя за конкретната стока (това основно касае сложните от техническа гледна точка помпени системи). В този случай се практикува авансово плащане до 50% от стойността на продукта, което в известна степен е гаранция за това, че клиента няма да се откаже в последствие от поръчката, като разбира се вече преведен на производителя аванса служи и за частично финансиране на производството на уникалното изделие.

Фирма “Шибър” ЕООД провежда собствена комуникационна политика по представяне на стоките и производителите и по поддържане утвърденият им положителен имидж на българският пазар. Това е що се отнася до чуждите производители, за които фирмата е представител и дистрибутор за България. Българските производители, чиито продукти са предмет на дейността на “Шибър” ЕООД, паралелно провеждат собствена комуникационна политика. И в двата горни случая комуникационната политика на фирмата е в пълен синхрон и взаимодействие с тази на фирмите производители, което е логично като се имат предвид общите интереси и цели, които се преследват.

“Шибър” ЕООД участва в много изложения и технически панаири, където представя дейността си и продуктите, като там установява контакти с нови клиенти, а досегашните си клиенти запознава с новите продукти и услуги. Предвид спецификата на стоките, изключително голямо значение има поддържането на лични контакти с клиентите, като се цели постигане на дух на разбирателство и сътрудничество, взаимно доверие и коректност. Фирмата редовно предоставя на клиентите си каталози с новите продукти, уведомява ги за промени в ценовите равнища или за технологичните новости в бранша. За някои големи празници на клиентите се разпращат картички и рекламни сувенири. С всичко това фирмата доста успешно успява да установи интензивни комуникационни връзки с фирмите потребители, както и да поддържа доброто име на производителите. Така “Шибър” ЕООД печели доверието и на потребители и на производители.

Целевият пазар на фирма “Шибър” ЕООД е пазара на организациите потребители. Фирмата насочва усилията си към няколко сегмента на този пазар, а именно: сегментите на големите и средни български предприятия от различините подотрасли на отрасъл промишленост, както и сегмента на строителните и монтажни организации. Динамичната икономическа среда, в която фирмата функционира я поставя пред изпитание. Темпа на нарастване на пазара е доста нисък, но високата рентабилност го прави сравнително привлекателен за навлизането на нови конкуренти. За продуктите на K S B – Германия;  Holter Regelarmaturen – Германия; VEXVE Oy – Финландия и ARMAK – Полша “Шибър” ЕООД е единствен представител за България и това е конкурентно предимство за фирмата, като тя почти не е застрашена от навлизане на конкуренти на пазара конкретно на тези стоки. Като се има предвид изключително ниската взаимозаменяемост на изделията за индустриално потребление, т.е. вероятността от навлизането на пазара на продукти заместители е незначителна, а също и това че на българския пазар са навлезли малък брой от световните лидери в производството на тези продукти, може да се твърди, че “Шибър” ЕООД по отношение на тези стоки е в слабо конкурентна среда, което я извежда като лидер на българския пазар. Фирмата практически покрива почти изцяло търсенето на тези стоки на българския пазар.

Що се отнася до производителите F.A.G. – Полша, End Armaturen – Германия, Бург машинъри ООД – България; Спектър ЕООД – България; Възход АД – България, то те са избрали модел с широки канали на дистрибуционната си система, т.е. продуктите им достигат до потребителите чрез много на брой търговци на едро, като един от тях е и разглежданата в настоящата разработка фирма. Това поставя “Шибър” ЕООД в условията на силна конкуренция и обуславя малките пазарни дялове на търговците на едро, а също и засилващата се тенденция фирмите производители да установяват  директен контакт с по-големите клиенти. Посоченото по-горе прави пазара на продуктите на тези производители все по-малко привлекателен за навлизането на нови конкуренти. Усилията на “Шибър” ЕООД на тези пазари е насочено към запазване на пазарният дял. Като конкурентно предимство тук изпъкват на преден план предлаганите от фирмата услуги, съпътстващи стоките.

Използване на SWOT-анализ за оценка на фирмата:

силни страни

слаби страни

1. Фирма е единствен представител за България на водещи европейски производители

1. Внос на голяма част от стоките с валута

2. Продуктите са с високо качество отговарящо на европейските и световни стандарти.

2. Наличие на кредити и задлъжнялост

3. Висококвалифицирани мениджъри и технически специалисти.

3. Формира се тенденция на намаляване на търсенето поради влошаване финансовото сътояние на някои големи предприятия – клиенти на фирмата и поради намалялата инвестиционна активновст в промишлеността

4. Добър фирмен имидж и отличен имидж в световен мащаб на представляваните производители.

4. По отношение стоките на българските производители и някои от европейските - има силна конкуренция на пазара

4. Широка продуктова линия и взаимно допълващи се стоки и услуги.

 

5. Добър пазарен обхват и значително голям обем фирмени продажби.

 

6. За продуктите на KSB, Holter Regelarmaturen, VEXVE Oy и ARMAK е завоюван голям пазарен дял (около 72%).

 

външни шансове

рискове

1. Бърз пазарен растеж на пазара на продукт Помпи, производство на KSB, поради липса към момента на българския на адекватни заместители.

1. Намаляване разплащателната способност на клиент в затруднено финансово състояние след приватизация. Възможни са загуби в това отношение.

2. Възможно е навлизане на нови в отрасъл промишленост, което би довело до увеличаване търсенето на стоките

2. Навлизане на българския пазар на стоки с подобни технически и експлоатац. характеристики (с възм.за заменяемост) на други водещи производители

2. Анализ на дистрибуционната политика на фирма

“Шибър” ЕООД

Едно то задължителните условия за съществуване и развитие на фирмите в условията на пазарна икономика е осигуряването на бръзото придвижване на продуктите и тяхното разпределение по целевите пазари. Но това не е достатъчно, т.е. на клиента просто да се предоставят продукти, удовлетворяващи негоеи потребности, но тези продкти трябва да бъдат налични в коректните (точните) количества и качество, точно на местата, където ги искат клиентите (достъпни и удобни) и то точно по това време, в което ги искат купувачите. В противен случай би се получил нежелания ефект – стоките и потребителите да се разминат по място и време. Именно тези важни аспекти на меркетинговата дейност са предмет на дистрибуционната политика. Т.е. дистрибуцията е система от дейности, чрез които се доставят стоките до потребителите, когато и където те искат да ги купят. Главна цел е да се осигури движението на продуктите от сферата на производството до сферата на потреблението, за да се присбособистоковото предлагане към потребителското търсене и то при минимизиране на разходите.

Дистрибуцията от друга гледна точка е съвкупност от дейности, които се упражняват от независими организации, свързани от общата цел да придвижват стоката по веригата производство – разпределение – потребление. Посредниците в този процес действат като единна система.

В системата на посредниците извършва своята дейност и фирма “Шибър” ЕООД.

От гледна точка на прехвърлянето на собствеността и делегирането на права върху управлението и стопанисването на продуктите, фирмата е търговец с право на собственост върху продуктите и организиране продажбите (и по-конкретно търговец на едро).

Според характера на извършваните дейности “Шибър” ЕООД изпълнява основни дейности, при които се осъществява физическото придвижване на стоките.

От гледна точка на обхвата на обслужване фирмата е  с пълно обслужване (т.е. изпълнява всичките или основните технологични операции по придвижването на стоките: закупува и поддържа стокови запаси организират превоза на стоките , оказват допънителни услуги на клиентите си).

Основните функции, които “Шибър” ЕООД изпънява като посредник в дистрибуцията (т.е. индустриален дистрибутор) са следните:

 • Организира продажба и промоция на стоките. Осигурява персонал по продажбите, което позволява на производителите да достигнат до много повече клиенти.
 • Закупуване на стоки и преобразуване асортимента на производителите в търговски асортимент. Избира доставчиците и стоките, които закупува.
 • Раздробяване на големите партиди, които закупува от производителите на по – малки , в зависимост от търсенето на организациите потребители.
 • Поддържане и складиране на стокови запаси. Фирмата поддържа стокови запаси, за да гарантира регулярност на доставките за своите клиенти .
 • Организира транспортирането на стоките от производителите    до складовете и от тях до местонахождението на клиентите .
 • Финансират своите клиенти, като им доставят стоките на отложено плащане, както и на производителите като им предоставят предварителна поръчка за закупуване и навременно плащане на закупените стоки .
 • Поема риск, като закупува стоките от производителите със своите средства и за своя сметка, както и риск от повреди, стареене на стоките, кражба и др.
 • Предоставя пазарна информация на своите клиенти и на доставчиците си за обема и структурата на трърсенето, за конкуренцията, за ценовите промени и т.н.
 • Предлага и оказват редица услуги на клиентите си и на доставчиците: разфасоване на уедрени единици; формиране на нови такива; гаранционен и след гаранционен сервиз за предлаганите арматури и помпи; супервизия и техническа помощ при монтажа и пуска на доставените изделия.

Канали на разпределение.

Каналът за разпределение е подредена съвкупност от звената, през които стоките преминават, и където се осъществяват необходимите операции и процедури по дообработката, транспортирнето, складирането, разпределенито и т.н. на стоките от производителя до крайния потребител.

В началото и края на канала са съответно производителя и крайния потребител. Останалите участници в канала се наричат междинни звена.

Най-късият канал за разпределение включва само производител и краен потребител, това са така наречените директни канали или канали с нулево ниво. Каналите на дистрибуция с междинни звена се наричат индиректни и съответно могат да бъдат с едно, две или повече нива.

Ето няколко основни вида канали на реализация, които се използват за реализация на продукти:

производител =>потребител

производител=>търговец на дребно=>потебител

производител=>търговец на едро=>търговец на дребно=>потребител

производител=>агент(напр. търговско дружество)=>тър. на едро=>тър на дребно=>потребител

производител=> изкупвателни организации(напр РПК)=> тър. на едро=> тър. на дребно =>потребител

производител=>тър. на едро=>агент(джобер)=>тър. на дребно=> потребител.

(Последният вид канал включва междинно агентско ниво и се използва само в САЩ и някои други много добре развити страни, в които грижата за начина по който се излага стоката в магазина, за това да се съберат навреме и по-добре данни за търсенето и предлагането на дадена стока не отпада със сключването на договора за продажба).

Имайки предвид, че разглеждаме дистрибуцията на индустриални стоки, то трябва да се отбележи, че за разлика от каналите за дистрибуция на потребителски стоки, които се характеризират с по-голяма дължина, т.е. повече нива на посредничество, каналите за дистрибуция на индустриални стоки са с доста по малка дължина (обикновено са директни или индиректни с едно ниво).

В каналите за дистрибуция фирма “Шибър” ЕООД е дистрибутор (посредник) от първо ниво.

При дистрибуцията на помпи – всички разновидности и арматури с голям диаметър (над DN 65) технически по-сложни, които се използват за магистрални тръбопроводи, главни клонове на вътрешно-заводски промишлени тръбопроводи и помпени системи с голям дебит, работещи в агресивна среда и с по-високи коефициенти на сигурност, т.е. специфични изделия с голяма степен на индивидуализация, а също и за всички останали продукти, но за крупни клиенти (т.е. редовни заявки с висока интензивност и в големи количества), фирмата е ситуирана в канал с едно ниво, както е представено по-долу графично:

При дистрибуцията на арматурите с малки диаметри и ниска степен на сложност, “Шибър” ЕООД се ситуира като посредник от първо ниво в канал с две нива. Графично това се изразява така:

Второто ниво са индустриални дистрибутори с по-малки мащаби и пазарен обхват (обикновенно с метсно, регионално значение), които  обслужват клиенти извън сегментите, върху които се е фокусирала фирма “Шибър” ЕООД, това са клиенти търсещи да закупят малки количества от стоките и обикновенно за тях те не са основни, а спомагателни, поръчките са инцидентни или с ниска интензивност. Поради това се включва и второ ниво.

Според степента на специализация и обхвата на услугите, каналите, в които е фирмата са специализирани, продуктите придвижвани и разпределяни по каналите са от две стокови групи, които са взаимно свързани и допълващи се.

В зависимост от субектите, контролиращи каналите са както следва: И двата споменати канала контролиран от ТЕ - “Шибър” ЕООД, а също са и собствени за фирмата.

Според това какво се движи в канала: и двата разгледани канала са веществени.

Дистрибуционна мрежа.

От изграждането на ефективна дистрибуционна мрежа във висока степен зависи постигането на целите на фирмата и стопанските й резултати. Формирането на ефективна дистрибуционна политика не е функция само на производителя, който със съдействието на посредници реализира продукта, а е глобална цел всички звена, участващи в дистрибуционния канал.

Методите за изграждане на дистрибуционната мрежа са следните:

 • Интеграция: подбор на множество канали, чрез интегриране;
 • Центализирано управление;
 • Търгуване, чрез институционални посредници (борси и др.)
 • Динамичен метод – смяна на формите на организация на дистрибуцията; Селективен, изключителен или интензивен метод на истрибуция;
 • Интегриране на финансирането.

Форми на разпределение: интензивно, селективно и изключително.

Производителите Спектър ЕООД – България и Възход АД – България са избрали интензивно разпределение с множество канали.

Бург машинъри ООД – България, End Armaturen – Германия и F.A.G. – Полша използват селективна форма на разпределение за българския пазар, т.е. производителя ограничава броя посредници до тези, които са най-добрите професионално, имат добър имидж и икономическа мощ.

Що се отнася до производителите KSB – Германия;  Holter Regelarmaturen – Германия; VEXVE Oy – Финландия и ARMAK – Полша за българския пазар те подхождат с изключително разпределение. С тях “Шибър” ЕООД има договори за изключително представителство на територичта на страната.

Интеграционни процеси в дистрибуцията.

Интеграционните процеси в системата на дистрибуция са характерни при силно развитите и широко пространствено локализирани пазари.

Формите на интеграция са:

Вертикална – две или повече равнища на канала се интегрират под едно ръководство. (корпоративни, доброволни, управляеми);

Хоризонтална – обединение на аналогични по дейност и специализация фирми, участващи в дистрибуцията.

Многоканални маркетингови ситеми – договорни са; за обхващане на един или няколко пазара и разнородни пазарни сегменти.

Дистрибуционните канали в своето развитие формират собствени модели на поведение.

Между участниците в каналите се наблюдават различни степени на сътрудничество, конфликти и лидерство.

 • Каналово сътрудничество и партньорство – предопределя се от единството на целите и стратегиите, осигуряващи взаимна обвързаност на участниците в канала; работа на участниците като единна система; избор на единни средства и подходи за постигане на общата цел.
 • Лидерство в дистрибуционния канал – лидери, използващи някаква сила на въздействие: принуда, поощрение, законова сила, експертиза (специални знания), авторитет
 • Конфликти в канала – възникват поради несъвместимост на целите, неясни роли и права на участниците в канала, различни очаквания, голяма зависимост на посредниците от производителя.

В каналите, в които участва, фирма “Шибър” ЕООД между участниците се поддържат взаимоотношения на сътрудничество и партньорство, което спомага за оптимизиране на ефекта от общата дейност на каналите. Партньорството е пътят към прогресивната организация, която търси начини и стратегии за дългосрочно преуспяване, а не за краткосрочни печалби.

Подсистеми на дистрибуцията и функции на “Шибър” ЕООД във всяка една от подистемите.

Подсистема "Управление, информация, комуникация" - обхваща управленската, проучвателната, информационна, планова, финансова, юридическа и кадрови дейности в дистрибуционния процес.

В тази подсистема “Шибър” ЕООД извършва:

 • проучвателна дейност
 • организация, координация и контрол
 • информация и поддържане на информационната система, подготовка
 • подбор и мотивация на персонала по продажбите

Подсистема "Физическа дистрибуция" - обхваща процесите по физическото преместване във времето и пространството на стоки, и доближаване на потребителите до извършителя на услугите. Основните дейности са обработка на поръчката, регулиране на запасите, транспорт, складова дейност, обслужване на потребителя, сервиз и т.н.

В ситемата на физическата дистрибуция фирмата изпълнява най-широк кръг от дейности:

 • Приемане и изпълнение на поръчките – приемане и предаване на информацията за поръчката. По-голяма част от поръчките се приемат след личен контакт с клиента, а от познати вече клиенти и след писмена заявка по поща, факс или e-mail. След уточняване параметрите на поръчката, тя се изпраща в склада за изпълнение. За стоките, от които не се поддържат складови наличности (уникални стоки с индивидуални технически параметри), поръчката се изпраща на производителя за изпълнение на продукта, като предварително се превежда аванс 50%, като гаранция и частично финансиране на производството.
 • Транспорт – “Шибър” ЕООД разполага със собствен транспорт с голям тонаж, което от една страна намалява разходите по транспортиране, а от друга не оскъпява продукцията. Т.е. фирмата има възможност да превозва стоките директно от склада до клиента “от врата до врата”. Товаро-разтоварните работи се изпълняват също изцяло с подемната техника, собственост на фирмата.
 • Складиране, обработка, експедиция; Образуване и управление на запасите – Фирмата разполага със складова база с площ 3500 м2. Складовете са специално обособени и оборудвани помещения, в които се натрупват и поддържат необходимите стокови запаси, за да се задоволят потребностите на клиентите. Поддържането на стокови запаси в складовете позволява на фирмата да координира предлагането и търсенето, независимо от времето на доставка и несигурността на превозите. Складовата база отговаря на техническите, технологически и организационни условия за да не се допускат повреди и разхищения на стоките.
 • Манипулиране на стоките – Разфасоване на уедрени товарни единици, с които стоките постъпват от доставчиците /контейнери, палети, каси/ с цел подготовка за съхранение и продажба. Сортиране, комплектоване преобразуване на производствения асортимент в търговски. Формиране на единици за складиране в зависимост от прилаганата складова технология. Формиране на единици за изпращане на стоките на клиентите.
 • Обслужване на клиентите - гаранционен и след гаранционен сервиз за предлаганите арматури и помпи то високо квалифицирани инженери, дейността на който разпределена по райони; Сервизни автомобили на “Шибър” ЕООД пътуват до всяка точка на Бъ;лгария, 24 часа в денонощието, за обслужване на клиентите при възникване на извънредни обстоятелства. Супервизия (контрол) и техническа помощ при монтажа и пуска на доставените изделия. Фирмата финансира своите клиенти, като им доставя стоките на отложено плащане. Още при постъпване на поръчките Sales инженерите консултират клиентите относно приложението на продуктите и избора на подходящия за конкретните нужди на потребителя артикул.

Подсистема "Дигитална дистрибуция" отваря фирмите към кибер пазара. Осигурява се чрез навлизане на информационните, телекомуникационните технологии и електронната търговия. Променя характера на взаимодействието на участващите в дистрибуционния процес, активира, оптимизира пряките връзки в движението на продуктите, информацията, паричния поток, документооборота и т.н.

В подсистемата фирмата изпълнява:

 • Интеграция на компютърни системи по управление на регулирането на запасите, регулиране на складовите операции, чрез използването на интегрирани програмни продукти. “Шибър” ЕООД е изградила и поддръжа локална компютърна мрежа между за обмен на информация складовите наличности, продажбите и др. в реално време между офис и складова база.
 • “Шибър” ЕООД е изградила собствен канал за електонна търговия, чрез Интернет (http://shibar.911.bg). Сайта на фирмата последните няколко седмици е на първо място в класацията на бизнес сайтовете в електронния магазин www.911.bg.

Подсистема "Обратна дистрибуция" Моделът за формиране на тази концепция е свързан още със икономия на суровини и материали, възстановяване на потребителски стойности и предоставяне на продукти за втора употреба при силно намалени цени.

Фирмата не извършва дейности в тази подсистема, което се отчита като недостатък.

Факторите влияещи на промените на средата, в която функционара фирмата са породени от ускореното протичане на изменения в мезо, макро и национална среда. Международни директиви. Споразумения и конвенции. Митническа данъчна и акцизна политика в рамките на ЕС и др. международни пазари. Финансово-кредитна политика. Екологични и ергономични изисквания. Зашита на потребителите. Законодателство: Данъчна, митническа, финансово-кредитна политика. Стандарти, сертификати, нормали.

С цел да отговори на новите изисквания и стандарти на глобализиращата се световна икономика “Шибър” ЕООД е започнала процедура на сертифициране по ISO 9001: 2000. Внедряването на системата за управление на качеството ISO ще повиши конкурентоспособността на фирмата и ще окаже положително влияние върху развитието й. Тенденциите за приобщаване на националната ни икономика към стандартите и изискванията на Европейския съюз обуславят и възходящото развитие на потребителското търсене и потребление на продукцията, отговаряща на високите стандарти за качество на Обединена Европа. Постепенното снижаване на мита и митнически такси, хармонизирани с единната политика на ЕС е още едно облекчение и перо за снижаване на стойността на продуктите.

Трансевропейските коридори през територията на страната ще окажат също благоприятно въздействие на дейността на “Шибър” ЕООД. Ще се подобри инфраструктурата, ще се увеличи потока на чуждестранни инвеститори, готови да вложат средства в изграждането на промишлени предприятия в зоните около еврокородорите (вече се наблюдава такава тенденция – пример за това са новите предприятия като LIEBHER, ADF и др.). Очаква се да постъпват нови инвестиции в съществуващите предприятия за тяхната модернизация и привеждане в съответствие със световните стндарти. Всичко това ще доведе до нарастване и на търсенето на пазара, към който е насочена фирмата. Разбира се фирмата трябва да полага все повече маркетингови усилия, за да се впише успешно в глобализиращата се икономика и за да се справи в новите пазарни условия и високо конкурентна среда, след влизането на България в Европейската икономическа общностИзводи и оценк

“Шибър” ЕООД е посредник в системата на дистрибуция на водещи германски, полски, финладски и български предприятия, специализирани в производството на помпи и промишлена арматура. За разлика от много други обаче то е намерило своя пазарна ниша, чрез умела маркетингова стратегия разумно примерен мениджърски риск и ефективно действащи връзки в дистрибуционните канали. Врезултат се увеличават приходите от продажби. Положителният финансов резултат е постигнат през последните четири години, когато показателите за рентабилност са се увеличили. В същият период фирмата е сключила с отделни производители договори за изключително представителство за България, което я е извела на водещо място в бранша. Като минус, трябва да се отбележи, че дружеството е зависимо от кредиторите си. Но като цялостна картина фирмата е в добро финансово-икономическо състояние. На лице е добра организация и управлиние на дейностите. Мениджърското управление е пазарно ориентирано и достатъчно гъвкаво, за да отговори на динамичната обстановка в страната. На лице е една добра продуктова структура, предлагат се свързани и взаимодопълващи се стоки. Качеството на продукцията е на високо европейско равнище, благодарение на което фирмата намира пазар.

За по-доброто ситуиране на фирмата на пазара се препоръчва, тя да разшири обхвата на дистибуционните си дейност и особенно що се отнася до подсистемата на обратна дистрибуция, където “Шибър” ЕООД не изпълнява функции.

Дружеството би могло да помисли за откриване на регионални поделения, т.е. представителства на определени територии, които да се занимават с приемане на поръчки и с доставка на стоки. Регионалните поделения да разполагат с малки по площ складови бази, които да поддържат количества стокови запаси от най-често продаваните продукти. Това би довело до намаляване на транспортните разходи. Добре е да се подбере за регионално поделение отдалечен район с развита промишленост и висока концентрация на настоящи и потенциални клиенти (например Пловдив, Варна).

Съвременното общество е немислимо без добре организирана и ефективно управлявана дистрибуция. Тя осигурява връзката производители – потребители и прави  реално осъществим постоянно повтарящия се цикъл: производство – разпределение – потребление .

 

WWW.POCHIVKA.ORG