Home Туризъм Класификация на средства за послон и местата за настаняване

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Класификация на средства за послон и местата за настаняване ПДФ Печат Е-мейл

Класификация на средства за послон и местата за настаняване. Категоризация на средствата за подслон и местата за настаняване.

В съответствие с препоръките на съответните администрации всички средства за подслон и места за настаня-ване могат да бъдат класифицирани в 2 категории:

√ колективни и индивидуални места за настаняване.

Към колективните заведения за подслон и места за настаняване се отнасят хотели, специални заведения, пансиони, туристически общежития.

Към индивидуалните влизат самостоятелни стаи, които се дават под наем или срещу заплащане от туристически агенции. За да бъде определено едно място като заведение за пребиваване, сградите и съоръженията трябва да отговарят на изисквания, одобрени от световната туристическа организация те са: обекта да притежава не по-малко от 10 стаи, да отговаря на стандартите по хигиена, всички материали на сградите – декорации, бельо да са съобразени с категорията на обекта. Хотелския персонал да притежава необходимото образование и квали-фикация, средствата за подслон да са съобразени с техническите условия които осигуряват безопасност на средата и гостите, обслужващия персонал да е с униформено облекло със съответния фирмен знак. Средствата за подслон и местата за настаняване се класифицират на база различни признаци:

1. В зависимост от тяхното разполо-жение – градски, къмпинги, планински и морски средства за подслон.

2. В зависимост от периода на експло-атация – целогодишни, двусезонни и едносезонни обекти.

3. В зависимост от вида на съоръ-жението – постоянни, временни или подвижни.

4. В зависимост от нивото предлагани услиги – нискокатегорийни, висококате-горийни, самостоятелни и комплексни.

Съгласно закона за туризма заведенията за пребиваване в Б-я делят на 2 големи гр.

І група -средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища.

Хотелът е общо достъпна сграда с общо 20 стаи за подслон. Трябва да предлага основни и допълнителни услуги и се дели на различни видове.

Мотелът е вид крайпътен хотел. Предназначен за обслужване на авто туристи. Разполага се до автомагистрали или активен туристически възел.

Вилно селище с самостоятелно обособена група от ниско етажни масивни вили с изградена инженерна и тур. инфраструктура. Предлага основни и допълнителни услуги. Има най-малко 10 вили и заведение за хранене.

Турист. селище е самостоятелно обособена група от хотели, бунгала с изградена инженерна и тур. инфраструктура. Включва най-малко 10 места за подслон и най-малко 1- заведение за хранене и развлечение.

ІІ група – Места за настаняване – пансиони, почивни станции, самосто-ятелни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинти и тур. хижи.

Пансион – за наем за по продължително време. Създаден е сервиз за самостоятелно обслужване.

Почивна станция – има соц. функции и инфраструктури, предлагащи здравни и балнео-услуги.

Самост. хотел – има капацитет от 10 до 20 стаи, като организацията на работа е на семеен принцип.

Самост. стаи – те трябва да са до 5 в една сграда.

Вилата – трябва да има предверие, хол, 2 спални, кухненски бокс, трапезария, санитарен възел, тераса, паркинг.

Къща – тя да притежава минимум 10 стаи. Обслужването става от домакините на къщата. Има бърза кухня.

Бунгало – има сезонно използване, няма изискване за кухненски бокс.

Къмпинг – има охраняем терен с необ-ходими условия за пренощ. на туристи.

Хижа – Подчинени са на Българския туристически съюз.

- сгради за по продълж. пребиваване.

- специализ. хотел, който прите-жава и конюшна за конете на туристите,

Морски плавателни съдове – които са закотвени в пределна акватория и са обособени като хотели, и до тях туристите пристигат с воден транспорт.

- специални пристанища за устано-вяване на различни кораби или яхти.

Спални вагони – във влакови композиции.

Студентски общежития - стопанисват се от вузът или училища.

Катег-та се налага от няколко фактора:

• Туристическите обекти се характер-изират с голямо разнообразие.

• Големите различия в МТБ, експло-атацията, организацията на произв-одството и обслужването, които съще-ствуват в един и същи тур. обект налага въвеждането на определени критерии за групиране на обектите.

• Дава се възможност на потребителите на услуги предварителна да си съставят мнение за качеството на предлаганите услуги, кулинарна и сладкарска продукция и за възприетата организация на обслужването.

• Категоризирането създава условия за въвеждането на стандарти за произ-водство, реализацията и потреблението на Х и Р продукт. Възприето е катего-ризацията да се означава с различни символи – цифри, букви, корони и др.

В Б-я наредбата за категоризация гласи - да се прилага звездната система, която оговаря на международни стандарти и е съобразена с традициите на бълг. турист. критерии. Има изисквания за:

  • Изграждане на обекта – кри-териите касаят стълби, коридори, пар-кинги и др.
  • Обзавеждане и оборудване – той касае фоайето, регистрацията, касите, телефона, факса, телекса, стаите, апартаментите и т.н.
  • Обслужването – отнася се до спалното бельо, периодичност на тяхното зареждане и смяна. Спазване на правилата за обслужване.
  • Предлагани услуги – има определени услуги, които трябва да се прадлагат в зависимост от катего-ризацията на обекта.
  • Професионална и езикова квалификация на персонала, за различните длъжности има различни изисквания, които са съобразени с обекта.

Категоризирането може да се извършва от вторична общинска адми-нистрация (кмет) и министерство на ико-номиката. Кмета определя категорията на:

√ Средствата за подслон, категория 1 звезда и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения.

√  Семейни хотели, пансиони, къщи и самостоятелни стаи и прилежащите към тях ЗХИР са 1,2 и 3 звезди.

√  Други места за настаняване с 1,2 звезди и прилежащите към тях ЗХИР.

√ Самостоятелни ЗХИР с 1,2 звезди.

Министъра на икономиката определя категорията на средствата за подслон с категория 2,3,4,5 звезди и прилежащите към тях ЗХИР, места за настаняване с изключение на сем.хотели, пансиони, къщи, самосто. стаи с категор. 3,4,5 зв. и прилежащите към тях ЗХИР, самост. ЗХИР с категория 3,4,5 звезди.

Всички обекти, които се категоризират и вписват в регистър – получават документ за стандартизиране. Всички категоризирани обекти подлежат на контрол и трябва да защитават тази категория.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG