Home Литература Лексикология

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лексикология ПДФ Печат Е-мейл

ЛЕКСИКОЛОГИЯ

Лексикологията е наука за думите, за тяхното значение и про- изход. Разглежда и отношението между думите, обогатяването на речника, промените в него.

Значение на думата

Думата е комплекс от звукове, по-рядко един звук, който функционира в даден колектив с определено значение. Вся ка дума има две значения - лексикално и грамагично. Лексикал110- то значение на думата се нарича още семантика. Граматичиото значение се описва с термините род, число, лице, време, залог, наклонение и пр., който разгледахме дотук.

Думата има две страни: вьншна, звукова, която се изучава от фонетиката, и вътрегина, смислова, която се изучава от лексико­логията. Думата има една основна форма, с която се пред ставя и речниците, и различии форми, с който битува в езика. Основна- та форма се нарича лексема, а формите, под който се среща в езика и речта, се наричат словоформи. Една дума може да има една словоформа, напр, предлози, съюзи, наречия, или повсчс. Най-много словоформи има глаголът.

Лексикалното значение на думата е съдържанието, смисълът на думата. Това е изразеното от думата понятие. Напр.: стол - предмет, който служи за сядане; син - мъжка рожба спрямо своите родители. Лексикалното значение на думата се изразява чрез описание или синоним в тълковните речници.

Думата може да има едно или повече значения. В зависимост от това се разграничават еднозначни и многозначни думи.

  1. 1. Еднозначни думи. Това са думи с едно определено, конкретно значение. Такива са:

а)         думите-термини в дадена наука, чието значение се предста- вя чрез дефиниция: хинин - горчиво лекарство, добивано от ко- рата па някои дьрвета; глагол - част на речта, която назова- ва действие или състояние;

б)          названия на машини и техни детайли: болт, мотриса, шал тер;

и) названия на отделни разновидности на дървета и растения: габър, дряНу коноп, чесън;

г)         названия натъкани: хасе, бархет, габардин;

д)          много думи от ежедневния бит: килим, канапе, вилица.

  1. 2. Многозначни думи. Това са думи, които имаг две или по- вече значения. Свойството на думата да има повече от едно зна­чение се нарича многозначост или полисемия. Отделното значе­ние на една многозначна дума се нарича сема. Напр.: мост 1.

('ъоръжение, по което се преминава над река, ж.п. линия и пр.

11}ютеза с изкуствени зьби, поставена между два живи чьба. .1 В спорта - положение, при което тялото заема дъго- образна форма с лице нагоре. 4. Част от автомобилно таси, кьм което се прикрепват колелата. 5. Пряка теливизионна арьчка между отдалечени дьржави или градове. 6. Прен. Нещо, което служи за връзка, за контакт.

Миогозначността не е проблем при разбирането, защото в контекста проличава ясно кое от значенията е използвано.

11апр.: Минахме по моста. Сложих си мост. Не мога да правя мост. Довечера ще има телевизионен мост между България и Америка.

Миогозначността се поражда в контекста и се коригира чрез

Пряко и преносно значение на думата

  1. 1. Пряко значение. Пряко е значението, с което думата се явява название на предмет, признак, действие и пр. Нарича сс още номинативно (назоваващо). Думите се използват най-м110- го с прякото си значение. Прякото значение е първично, обусло- вено от действителността и е нейно отражение.
  2. 2. Преносно значение. Преносното значение е вторично, възникнало в резултат на поставяне на думата в други условия, нехарактерни за пряката й употреба. Пренасянето на значение­то може да става по няколко начина.

а)         Метафора. Пренасяне на значение, основано на сходство между предметите и явленията, се нарича метафора, а сам ото значение - метафорично. Метафората е широко разпространено явление в езика и най-вече в художествената литература. Напр.: Усилен труд кипи на попето. Чрез метафората се изразява по- ясно, по-образно дадено явление, защото означава абстрактни предмета и явления с помощта на думи с конкретно значение: горчива мъка, сладка мисъл, остър ум, долен човек, времето лети.

б)         Метонимия. Пренасянето на значението на един предмет върху друг въз основа на постоянна връзка между тях се нарича метонимия, а самото значение - метонимично. Напр. съй - институтцията и сградата. Метонимично значение възникиа при:

* използване на формата и големината на предмета за назва­ние на неговото съдържание: Яденето ми хареса, изядох две чинии. Цялото село излезе на площада;

* пренасяне на название от процес върху резултат от процеса, напр, отчет - самото отчитане (действието) и докладът; диктовка - самото диктуване и написаното/

* пренасяне на материал върху изделието, на растението върху плода: бакър - материал и съдът; акварел - водните бои и картината; ябълка - дървото и плодьт; ягода - растението и плодьт;

* пренасяне на собствени имена върху названия: ампер - име

и мерна единица; каолин - планина и вид глина.

При метонимията няма образност. Тя възниква за техническо опростяване на говора, прави езиковия израз по-кратък.

в)           Синекдоха. Пренасянето на названието на част от цяло върху целия предмет също е вид метонимия, наречена синекдо­ха. Частта, чието име се използва и за предмета, се приема за важна и характерна. Напр.: бащино огнище вм. бащина къща\ родна стряха вм. родна къща; кракът ми няма да стьпи там, и пр.

г)          Ирония. Пренасянето на название на един предмет върху друг въз основа на противоположност, обратно значение, е иро­ния, а нолученото название - иронично. Напр, “хубава ” работа, и таз добра. Ироничният смисъл се подразбира от интонацията в устната реч, а в писмената по-често се отбелязва с кавички или сс иодчертава по някакъв начин. Ирония имаме и когато нещо маловажно се назовава със сериозни думи: Такава също опера­ция Хаджи Генчо произвежда и над другото момченце и после продължава своето пътешествие с радостно сърце и с уте­шена душа (Л.Кар.) - става въпрос за закланото пиле и за разход- ката из кухнята.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG