Home Литература Правописна норма

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Правописна норма ПДФ Печат Е-мейл

В кореспонденцията на АСП моля да имате предвид следното:

1. Специално внимание да се обръща на правилата за слято , полуслято и разделно писане на сложни думи и изрази:

Думи, в състава на които влизат части от съществителни имена, между които има отношение на подчинение (първата пояснява втората), се приемат за сложни думи и се пишат полуслято с малко тире (с дефис):

министър-председател;  премиер-министър, заместник-министър,

съдия-изпълнител, заместник-директор,

план-програма, план-график, приемо-предавателен протокол  и др.

При съкращения на този тип сложни думи дефисът се запазва:

мин.-председател, зам.-министър, зам.-директор. ........

Сложни думи (съществителни, прилагателни, наречия предлози и съюзи) са тези думи, които са образувани от две или повече основи на отделни лексикални единици (т.е. на други думи) със или без съединителна гласна като:

градоначалник,  документооборот, тригодишен, здравноосигурителен, административноправен, вдясно, нагоре, накратко,  отсега и др. наречи, извън, докъм, наоколо и др. предлози, докато, отколкото и др. съюзи,

Когато се добавя пояснение към сложна дума, която се изписва полуслято, добавеното пояснение се пише разделно поради струпването на три съставни части:

заместник министър-председател и др.

Не са сложни думи изрази като изпълнителен директор, главен директор. Ако се налага още едно пояснение към такъв тип изрази, те не променят изписването си, т.е.добавеното пояснение се пише разделно:

заместник изпълнителен директор, заместник главен директор и др.

Думи, съдържащи като първа част небългарска съставка като вице, евро, екс и пр., които не се употребяват като самостоятелни думи, не са сложни думи. Тези съставки се приемат за суфикси и се прибавят към изходната дума:

вицепремиер, евроинтеграция, ексминистър и др.

Не са сложни думи, съчетания, съдържащи като първа част небългарска дума, която се употребява самостоятелно:

интернет

Тези думи участват като самостоятелни единици в свободни словосъчетания:

интернет страница

2. Специално внимание трябва да се обърне на разликата между малкото тире (дефис, -) и дългото тире (–).

Малкото тире (дефис) се използва при правописното оформяне на сложни думи. Употребата на дефис, не се поставя интервал.

молба-декларация

неправилно изписване: молба – декларация

При използването на дълго тире се поставя по един интервал преди и след него:

Дирекция „Социално подпомагане” – Люлин

Неправилно изписване: Дирекция „Социално подпомагане”-Люлин, Дирекция „Социално подпомагане” Люлин и др.

При обозначаването на дати и периоди се използва дълго тире, а след последната цифра се поставя интервал и се изписва съкращението на годината:

януари – март 2011 г.; 1 – 10 януари 2011 г. и др.

неправилно изписване: януари-март 2011г.; 1-10 януари 2011г. и др.

3. При изписването на числа се използва точка (както е на някои чужди езици) или запетая (както е обикновено в България), като важното е възприетият принцип да се спазва в целия документ. След последната цифра се поставя интервал и се изписва общоприетото съкращение за лева:

125,00 лв. (сто двадесет и пет лева) или 125.10 лв.

неправилно изписване: 125 00лв. /сто двадесет и пет лева/  или др.

4. Не се поставя интервал преди знаците за градус, за процент (%) или индекс, но след знаците за номер (№) или параграф (§) се поставя интервал:

25°, 25%, № 28, § 2.

неправилно изписване: 25 %, №28,  §2, и др.

5. Поставя се интервал след юридически съкращения като чл., т. и др.

чл. 1, ал. 2, т. 4  или чл. 1, (2), т. 4

неправилно изписване: чл.1, ал.2, т.4  или чл.1,(2),т.4

6. Кавичките се използват в целия текст еднотипно. В повечето компютърни текстообработващи програми, графичното изображение на кавичките зависи от избрания шрифт.

7. При абревиатура не се използват кавички

 • Агенция за социално подпомагане, абревиатурата е: АСП;
 • Главна дирекция „Социално подпомагане”, абревиатура: ГДСП

неправилно изписване: ГД”СП”;

 • Дирекция „Социално подпомагане” – Люлин, абревиатура: ДСП – Люлин

неправилно изписване: Д”СП”;

 • Дом за стари хора  (ДСХ);
 • Дирекция „Закрила на детето”, абревиатура: ДЗД или Дирекция ЗД

неправилно изписване: Д”ЗД”;

 • Отдел „Социална закрила”, абревиатура: ОСЗ или Отдел СЗ

неправилно изписване: О”СЗ”;

 • Отдел „Информационно обслужване”, абревиатура: ОИО или Отдел ИО

неправилно изписване Отдел „ИО”;

 • Регионална дирекция за социално подпомагане, абревиатура: РДСП
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, абревиатура: ОПРЧР или Оперативна програма РЧ

неправилно изписване: ОП”РЧР”;

8. Скобите се използват в целия текст еднотипно.

Препоръчително е да се използват кръгли скоби (АСП).

Знакът / не е скоба. Той означава деление или дроб: 2/3 от служителите, или има друго значение (най-често замества думата „или”):

Заповед за отпускане/отказ на целеви помощи за отопление

9. Употреба на главни букви.

Синтактичната употреба на главните букви е свързана със строежа на текста.

Като отделни изречения се приемат напр. думи и изрази, изпълняващи функция на реквизити в административен документ: съдържателната и заключителната формула, наименованието на документа, информация на препис, копие или извлечение, информация за приложенията и т.н.

Относно: Проект на Решение на Министерски съвет за ....................

Уважаеми госпожи и господа директори,

Уважаеми господин Министър

Уважаеми господин Изпълнителен директор

В съответствие с решенията на МС за .............................

Съгласувал:

Иванка Иванова – Началник на Отдел „Правно-нормативно обслужване”

или Ив. Иванова – Началник на Отдел ПНО

Яна Янева – Главен експерт в Отдел „Административно обслужване”

или Я. Янева – Гл. експерт в Отдел АО

Рада Радева – Главен директор на Главна дирекция „Социално подпомагане”

Или Р. Радева – Гл. директор на ГДСП

Петър Петров – Заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане или П. Петров – Зам. изпълнителен директор на АСП и др.

С главна буква започва всеки ред при изреждане, ако отделните части на изречението се приемат с относително самостоятелни елементи или представляват по-големи езикови цялости.

Пример:

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП има следните правомощия):

1. Ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на Агенцията;

2. Представлява АСП;

3. Планира, разпределя и контролира използването на финансови и материални ресурси на Агенцията;

В структурата на АСП е сформирана Главна дирекция "Социално подпомагане (ГДСП), която е част от специализираната администрация на Агенцията и има следните дейности:

1. Координира, подпомага и оперативно ръководи дейността на териториалните поделения на Агенцията;

2. Осъществява методическо ръководство по:

 • Отпускането на социални помощи;
 • Предоставянето на социални услуги в специализираните институции и в общността;
 • Социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания.

3. Участва при изготвянето на проекти на нормативни актове по социално подпомагане;

С главна буква започва всеки ред при попълване на таблици (матрици), които съдържат езикови части, ако езиковите части на реда се приемат за относително самостоятелни елементи по отношение на

На думите и словосъчетанията, които се използван като собствени имена, или е приписан статут на собствено име чрез установена процедура – напр. създаване, именуване и отбелязване в съответните документи на организации, институции, търговски обекти и пр.; имена на документи и т.н.

Министерство на труда и социалната политика

Агенция за социално подпомагане

Главна дирекция „Социално подпомагане”

Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град

Дирекция „Социално подпомагане” – Младост

Отдел „Социална закрила” в ДСП – Възраждане към РДСП – София-град

Заповед № СП-0125/18.05.2011 г.

Наказателно постановление № 123/12.05.2011 г.

Постановление на Министерски съвет № 2 от 25.07.2011 г. или ПМС № 2 от 08.08.2011 г.

Пояснение: когато съответната длъжност се изписва в текст, следва да бъде изписана с малка буква, пример:

Днес, министърът на труда и социалната политика беше на посещение ......................

По нареждане на изпълнителния директор на АСП ................................

Документите бяха внесени в Община – Бяла Слатина.............. (когато е административно название се изписва с главна буква).

Молба-декларацията, подадена в Дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол, е с вх. № 2/15.07.2011 г.

Въз основа на изложеното директорът на Дирекцията е издал Заповед № 5/12.02.2011 г.

След извършване на социална анкета, социалният работник от Отдел СЗ при ДСП – Велико Търново, е изготвил социален доклад, с предложение за .......

 

С главна буква се пише първата дума на съставните собствени имена и всяка следваща дума или словосъчетание, която е собствено име или се употребява като собствено име.

Западна България

Търговска банка „Средец”, Обединена българска банка (ОББ), Банка ДСК и др.

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Район „Младост” – Столична община

В конкретен текст, с главни букви се пишат съкратени или модифицирани имена на широко известни състави на собствени имена, когато са изложени преди това в текста.

Агенцията (= Агенцията за социално подпомагане”)

Министерството (= Министерство на труда и социалната политика)

Дирекцията (= Дирекция „Социално подпомагане” – Слатина)

Директорът (= г-жа Иванка Иванова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Красно село)

С главна буква се пишат инициалните кирилски и латински съкращения, като в кавичси не се ограждат абревиатури.

МТСП, АСП, ДСП – Лозенец,

С главна буква, като знак за учтивост се пише личното местоимение за 2. л. мн.ч., както и пълните и кратки форми на притежателните местоимения за 2. л. мн.ч.

Вие, Ваш, Ви и т.н.01

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG