Home Икономика Безработицата в България

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Безработицата в България ПДФ Печат Е-мейл

Безработицата в България

Безработицата се явява продукт на пазарната икономика. Като такава тя е неизбежно явление за съвременното общество. По време на прехода у нас безработицата обхвана всички региони на страната, както и всички възрастови групи. Основното предизвикателство пред българското правителство днес е да бъдат създадени предпоставки за повишаване на заетостта, за намаляване на бедността и за преодоляване на социалната изолация в условията на все още неблагоприятната икономическа среда, вследствие прехода към пазарно стопанство. Предизвикателство е също овладяването на негативните тенденции на трудовия пазар, където предлагането на работна ръка значително превишава търсенето; съществуването на относително голям дял “сива икономика”; недостатъчният обем чужди инвестиции; значителното несъответствие между квалификацията на работниците и потребностите на преструктуриращата се икономика от квалифицирани специалисти.

С оглед смекчаването на остро негативния  социален ефект е необходимо да се работи в редица насоки за повишаване заетостта и ограничаване безработицата в България.

Обхватът на досегашната политика беше насочен към минималната работна заплата, гарантирания минимален доход, минималната пенсия, осигуряването на обезщетенията и социалните помощи при безработица. Новите акценти произтичат от съчетаване на различни политики и инструменти на базата на целенасочени проучвания и съвместни усилия на Министерството на труда и социалните грижи и на Министерството на икономиката на Република България. Така например, след направените обстойни анализи на структурата на безработицата, бе променен подходът към програмите и активните мерки в тази сфера, а също и тяхната насоченост. Усилията бяха преориентирани от получаването на обезщетения и помощи към осигуряването на трудова заетост. Сега акцентът пада върху превантивната намеса, с цел хората, останали без работа, да не изпаднат в състояние на трайна безработица и оттам до необходимостта от социално подпомагане. В условията на недостатъчно търсене на работна ръка, като вследствие на икономическата криза ,породена от прехода към пазарна икономика, преобладаващите действия са за насърчаване и запазване на заетостта чрез субсидиране на работодателите, които наемат трайно безработни лица и стимулиране на предприемачеството.

В областта на нарастването на доходите, усилията са насочени към това да се създадат условия за увеличаване на нетния разполагаем доход за населението. До голяма степен преследваната цел е свързана с данъчната политика на страната, но от съществено значение е и прилагането на финансово обезпечени активни политики на пазара на труда, които да осигурят заетост на хората в трудоспособна възраст, преживяващи от социални помощи. Що се отнася до растежа на пенсиите, то той е възможен при разширяване на осигурителната база чрез борба със “сивата икономика”.

В сферата на социалното подпомагане е необходима промяна в цялостната философия за социална защита на хората в България. Това означава преосмисляне на формата на социална защита чрез трансформирането й от пряко парично подпомагане в подкрепа за осигуряване на работа и на социални услуги. Социалната помощ в “кеш” да се дава при изчерпване на всички други възможности.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG