Home Икономика Анализ и оценка на банковите приходи и разходи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Анализ и оценка на банковите приходи и разходи ПДФ Печат Е-мейл

Доходите и разходите са главните фактори , от които пряко зависи величината на банковата печалба. За това е логично оценяването на финансовите резултати да започне именно с тях и преди всичко с анализа на доходите.

1. Анализ на банковите д-ди - той се осъществява в 2 осн. аспекта: анализ на структурата и динамиката на д-дите и анализ на осн. фактори, влияещи в/у тях. От гл. точка на спецификата в дейността на банките най-често техните п-ди се разделят на лихвени и нелихвени. В зав. от операциите д-дите биват оперативни и неоперативни. Операт. включват лихвените д-ди и др. д-ди, които са непосредствено свързани с осн. операции на банката и се намират под непосредственото влияние и контрол от нейна страна. Неоперат. д-ди са резултат от преоценка и търговия и имат случаен, извънреден или спекулати-вен х-р. Те не произтичат от нормалните операции на банката, не са редовни д-ди а възникват само при опред. ситуации. При оценяване динамиката на лихв. д-ди е подходящо да се направи сравнение със състоянието през предходните периоди с цел разкриване на опред. тенденции в развитието на тяхната величина - общо и по опред. гр. За благоприятна се приема тенденцията към постепенно и равномерно нарастване на лихв. д-ди. А изследването на структурата на лихв. д-ди става ч/з установяване относителния дял на всеки вид д-ди от лихви в общата им величина. В процеса на анализа ценна информация се получава при сравняване темпа на увеличение на лихвоносните активи и измененията на величината на лихвите , получени от тях. Нормално е при нарастване на тези активи да има опред. нарастване и на д-дите от лихви.

Вертикалният структурен анализ на д-дите включва представянето на всяка гр. д-ди в % спрямо опред. ст-ст ,наречена базова ст-ст. Обикновено базовата ст-ст = 1 или 100 %. При хоризонталният структурен анализ на д-дите първоначално се определя разликата м/у д-дите през текущия и предходния период. Тя показва дали те се увеличават или намаляват. По-нататък се представя % на изменение на всеки вид д-ди на текущия спрямо предходния период, приет като база. Процентът на изменение се получава като разликата се раздели на величината на д-да през базовия период.

Р-рът на д-дите от лихви по кредити пряко зависи от 3 осн. фактора:

- величината на кредитния портфейл

- структура на портфейла по видове кредити

- равнището на лихв % по отд. видове кредити

Друг важен източник на банкови приходи са доходите от инвестиции в ценни книжа. Тяхната величина зависи от 3 основни фактора: величината на портфейла от ценни книжа, структурата на портфейла по видове ценни книжа и доходността от отделните видове ценни книжа

2. Анализ на банковите р-ди - осъществява се в 2 осн. аспекта: анализ на величи-ната, структурата и динамиката на р-дите и анализ на осн. Фактори, влияещи в/у тях. В зав. от иконом. си х-р р-дите се класифицират на:

- финансови р-ди - 70-80 % от общия р-р на р-дите

- р-ди по иконом. елементи - имат условно постоянен х-р в известна степен са фиксирани (р-ди за заплати, р-ди за реклама, управленски р-ди и др.)

- извънредни р-ди - платени глоби, неустойки, липси на мат. ценности и др.

- специфични резерви, формирани преди облагането на печалбата с данъци.

В структурата на р-дите осн. значение имат фин. р-ди, които оказват съществено влияние при формирането на печалбата.

От гл. точка на спецификата в дейността, р-дите се разделят на: р-ди за лихви и нелихвени р-ди. В процеса на анализа важни изводи могат да се направят при сравняване темпа на нарастване на осн. гр. привлечени ресурси и измененията на величината на лихвите, плащани по тях. Естествено е, ако при даден прираст на пасивите се наблюдава опред. нарастване на р-дите за лихви по тях. Структу-рният анализ на оценяване на р-дите е подобен  на този на д-дите - вертикален и хоризонтален структурен анализ. При вертикалният анализ всяка гр. р-ди се представя в % спрямо опред. базова ст-ст. А при хоризонталният анализ се проследява % на изменение на всяка гр. р-ди за текущия спрямо предходния период, приет като база.

В зав. от начина, по който се отнасят към конкретни дейности или операции р-дите биват: преки и косвени р-ди. Преките р-ди могат непосредствено да се обвържат км осъществяването на дадени дейности или операции, а косвените не е възможно да бъдат отнесени към точно опред. дейности и операции, а имат обществен х-р.

Р-ра на лихв. р-ди зависи от 3 осн. фактора:

- величината на влоговете и др. привлечени средства в общата сума на ресурсите

- структура на привлеч. средства

- равнището на лихв. % по отделни видове влогове и др. привлечени ресурси.

Доходност на банките – Доходността е един от главните компоненти на финансовата устойчивост на банките. Анализът на доходността се основава на взаимната връз-ка и зависимост м/у п-дите и р-дите и тяхното отражение в/у др. страни на банковата дейност. Доходността се оценява ч/з система от фин. показатели, по-често използвани от които са:

- доходност на активите - изразява отношение на получените д-ди за дад. период към средния р-р на активите през периода - нормално 10-15 %.

- дял на печалбата в д-дите - изразява отношение печалба / доходи и отразява каква част от д-дите след приспадане на съотв. р-ди, формира банковата печалба. Тенденцията към постоянно намаляване на този показател е негативна - нормално равнище 5-10 %

Чист лихвен доход, лихвен марж и лихвен спред

1. Чист лихв. д-д - изразява разликата м/у п-дите от лих-ви и р-дите за лихви по пасивите. А чистият нелихвен д-д /разход - представлява разликата м/у другите(извънлихвени) п-ди и другите р-ди. Интересно е, че при много банки извънлихвените р-ди са по-големи от нелихвените д-ди и това се приема за нормално

2. Чист лихвен марж - представлява нормата на чистия лихвен д-д, т.е. относителната ст-ст на чистия лихв. д-д спрямо сумата на активите. При неговото изчисляване се вземат под внимание 3 величини: получени лихви, платени лихви и средна ст-ст на активите.Чист лихвен марж =[ (лихвени д-ди - лихв. р-ди) / активи ] х 100 = (чист лихвен д-д / активи ) х 100. Този показател се използва за оценяване ефективността на банковата дейност от гледна точка на нейната доходност.А чистият нелихвен марж намира приложение, когато става дума за оценяване на ефективността на контрола в/у р-дите Чистият нелихвен марж =[( нелихв. д-ди - нелихв. р-ди) / активи ] х 100

3. Лихвен спред = (получени лихви / лихвоносни активи) х 100 - (платени лихви / пасиви по които се плащат лихви) х 100. Лихвеният спред дава ценна информа-ция, тъй като неговите ст-ти се обуславят от състоянието на 2 основни балан-сови групи - лихвоносните активи и пасивите, по които се плаща лихва, както и съвместното им влияние в/у д-дите, р-дите а от там и в/у печалбата - за нормална се приема ст-та от 1,25 %.

Лихвена и падежна структура на балансовите позиции на банката и нейното влияние в/у чистия лихвен д-д - Основните постановки, от които се изхожда при анализа на разрива между активите и пасивите от гледна точка на измененията на лихвените проценти и влиянието им върху лихвения доход , се свеждат до следните:

1. Лихвоносните активни и пасивни позиции на банките взаимно се обвързват с цел предпазване от лихв. рискове и максимизиране на лихвения д-д

2. В зависимост от своята чувствителност към колебанията на паз. лихв. % лихвоносните активи се разделят на 2 гр: активи, чиито д-ди са чувствителни към измененията на паз. лихв. %  през даден период(активи с променлив лихвен процент активи с фиксиран лихвен процент , но с настъпващ падеж през разглеждания период) , и такива, които не са чувствителни към пазарното изменение на лихвените проценти..

3. Разривът м/у активите и пасивите измерва чувствителността на чистия лихв. д-д от измененията на паз. лихв. % през опред. период.

4. Когато активите и пасивите с променливи лихви са напълно балансирани, т.е разликата м/у тях е 0, е прието да се счита, че съществува нулев разрив

5. Разривът  м/у А и П от гл. точка на тяхната чувствителност към колебанията на лихв.%, оказва влияние в/у величината на чистия лихвен д-д. Банките биха загубили, ако финансират част от своите активи ,носещи фиксирани лихви, с ресурси, които имат променливи лихв%.

Особеностите на анализа на падежната структура на А и П са следните:

1. Сравнява се средната продължителност на А. и П със фиксирани лихви, за да се оцени риска от неочаквани промени в лихв. %

2. Отчита се структурната х-ка на съответните А и П, като се изчислява тяхната среднопритеглена продължителност, с което оценката става по-прецизна

3. Величината на средно-претегл. продължителност на А и П оказва влияние в/у р-ра на д-дите и р-дите.

Изменението на чистия лихв. д-д може да се установи като произведение м/у разрива в продължителността на А и П и съответното изменение в лихв. %.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG