Home Икономика Жизнения цикъл на продукта

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Жизнения цикъл на продукта ПДФ Печат Е-мейл

Да се каже , че даден продукт има жизнен цикъл, означава да се твърдят четири неща:

 1. Продуктите имат ограничен живот
 2. Продажбите на продуктите преминават през различни стадии с различни предизвикателства, възможности и проблеми за продавача
 3. На различни етапи от жизнения цикъл на продукта продажбите се увеличават и намаляват
 4. Продуктите изискват на всеки етап различни стратегии за маркетинга, финансите, производството, снабдяването и персонала.

Кривата на жизнения цикъл на повечето  продукти има камбановидна форма. Тя се разделя на четири етапа:

 • Внедряване (Въвеждане, лансиране) – период на бавно нарастване на продажбите с въвеждането на продукта на пазара. На този етап няма печалби поради големи разходи на лансиране на продукта.
 • Нарастване (Растеж ) – период на бързо възприемане на продукта от пазара и на значителни подобрения в печалбата.
 • Насищане  (Зрелост) – период на забавяне в растежа на печалбите, тъй като продуктът вече е приет от повечето потенциални купувачи. Продуктът се стабилизира или тръгва надолу поради увеличаващата си конкуренция.
 • Спадане (Упадък) – период в които продажбите тръгват надолу и печалбите намаляват.

Концепцията на жизнения цикъл на продуктите съдържа в себе си множество аспекти на оценяване и избор на стратегически продуктови решения. Общата конфигурация и принципното ограничаване на фазите не са достатъчни. Те немогат да прецизират редица моменти, защото:

П ъ р в о, формата, общата продължителност и фазите на жизнения цикъл са специфични за всеки продукт. Трудна е без конкретни проучвания да се предвиди каква е общата продължителност на жизнения цикъл, кога започва всяка отделна негова фаза, каква е продължителността на всяка фаза, на каква фаза се намира продуктът в момента, каква е продължителността на фазите при съответния продукт и т.н.

В т о р о, жизнения цикъл на продуктите, броят, последователността и продължителността на фазите зависи от влиянието на макро- и микросредата. Трудна е обаче да се измери и въздейства върху протичането на жизнения цикъл под влиянието на елементите на макро- и микросредата. Докато при микросредата (доставчици, конкуренти, посредници, контактна аудитория) все пак има елементи на обратна реакция, то при макросредата (демографски условия, общоикономически условия, социални условия, политически условия, географски условия, правни условия, култура на средата и др.) организацията въобще не е в състояние да въздейства, а само ги отчита. Тяхната трудна предсказуемост ограничава възможностите за регулиране на жизнения цикъл.

Т р е т о, развитието на жизнения цикъл може да подскаже различни тенденции и структура (фази) в зависимост от това, дали се наблюдава продуктова група, подгрупа или конкретни търговски марки. Колкото продуктите са по – комплицирани представени, толкова оценката за жизнения цикъл е по – трудна, защото освен специфични свойства на отделните продукти, тук влияят структурните характеристики на групата.

Ч е т в ъ р т о, удължаване на жизнения цикъл, особено на неговите фази „Развитие” и „Насищане” може да се постигне с различни средства (маркетингови инструменти), които се мобилизират в рамките на различни стратегии. В този смисъл анализът на продуктите по техния жизнен цикъл е тясно свързан с разработването на различни продуктови стратегии.

П е т о, специфицирането на жизнения цикъл на продуктите зависи от пазарния сегмент, на който се осигуряват на отделни продукти, начина на употреба на продуктите и т.н.

Формално-логическия анализ на продуктите позволява да се разкрие тяхната специфична линия на развитие. Последната описва последователността от състояния, които се заемат от продуктите като пласментен обем през периода на жизнения цикъл.  Идеалният вариант на кривата на жизнения цикъл на продуктите като последователни изменения на пласментния обем и печалбата предполага някои дефинитивни състояния на характеристиките на развитието, описана на таблицата по долу.

Характеристики

Фази на жизнения цикъл на продукта

 

 

 

Разработване

Навлизане

Развитие

Насищане

Спад

Обем на пласмента

xt=0

xt>0

xt>0

xt>0

xt>0

Развитие на пласмента

xt'=0

xt'>0

xt'>0

xt'=0

xt'<0

Изменение в развитието на пласмента

xt''=0

xt''>0

xt''<0

xt''<0

xt''<0

Печалба от реализацията

Отрицателна

Отрицателна

Средна

Висока

Ниско

Изменение на печалбата

Загубата расте

Загубата намалява

Печалбата расте

Печалбата е относително постоянна

Печалбата намалява

Купувачи

Няма

Иноватори

Ранно реагиращи, ранно мнозинство

Късно реагиращи, късно мнозинство

Ретрогради, закъсняващи

Аналитичното описание на тези характеристики може да се представи със следната функция:

xt=atbe-ct

Където:

xt - пласментен обем (фактически реализираното пласментно количество) на един продукт от организацията в период t;

t – времеви период (например години) след въвеждането на продукта на пазара;

е – основа на натуралния логаритъм (2,7182…)

a, b, c – параметри

В тази функция има няколко типични характеристики:

 • Точка на въвеждане на продукта на пазара. Тя е началната точка на кривата на продукта на жизнения цикъл и нейните координати са t = 0 и xt = 0;
 • Точка на достигане на максималните продажби. Това е точката, където се реализират най – висок оборот и печалба. Продажбеният растеж е нулев. Определя се като се приравни на нула първата производна на аналитичния вид на функцията:

dxtdt=atb-1e-ct(b-ct)

Тук се определя периодът на максималния пласментен обем xtmax, който е t =b\c. След тази точка пласментните обеми намаляват, печалбата спада. Благоприятно за бизнеса е ситуацията xtmax да настъпи колкото се може по-рано и да се задържи продължително във времето.

 • Ъгъл на интензитета. Той описва скоростта, с която се изменя пласментното количество. Измерва се със стойността на ъгъла, който кривата на жизнения цикъл на продукта (линията на развитието ) сключва с вектора на времето  t (абсолютната ос). Стойността на tga (пласментното количество за периода, разделено на неговата продължителност) определя средногодишното изменение (интензивността на изменение) на пласмента, която представлява скоростта на развитие на продажбите по жизнения цикъл на продукта при t = 1. При граничен период  tga = dxtdt . Колкото е по-голям този ъгъл толкова по интензивно расте пласментното количество, следователно по-бързо се преминава през началните фази и вероятността за кратко време да достигне насищане е голяма.
 • Инфлексна точка. Това е точка на огъване на кривата на жизнения цикъл на продукта, изменение на посоката на нейното развитие. В класическата крива на жизнения цикъл това е преминаване от нарастващи към намаляващи темпове  на изменение  на пласментния обем и печалбата. По принцип тази точка се намира на прехода от фаза „Развитие ” към фаза „Насищане”. Нейните координати се определят чрез решаване на втората производна на функцията, приравнено към нула, спрямо t:

d2(dt)2=atb-2e-ctbb-1+ctct-2b  и  t=b±bc

 • Продължителност на  жизнения цикъл. Определя времето от началото въвеждане на продукта на пазара до неговото отпадане от продажба. Няма нормирано време, през който продуктите изминават своя жизнен цикъл. Като преобладаваща обаче се очертава тенденцията за съкращаване на продължителността на жизнения цикъл на продуктите. Причинете тук са много – технически нововъведения, ускорено потребление и други. Определя се емпирично или експертно на база натрупания опит и очакваните изменения както в конкретните условия на производство и продажбите, така и в общите условия на стопанско-икономически живот.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG