Home Икономика Електронни продажби

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Електронни продажби ПДФ Печат Е-мейл

Електронни продажби

І . Същност и обхват на електронните продажби

Развитието на съвременните средства за комуникиране предлага нови организациоони решения на интерактивните продажби .Това са електронните продажби ( е - търговията ). Наличието в дома на клиентите на един телевизионен приемник или персонален компютър  в мрежа и телефон ( факс ) дава възможност за уреждане на различни покупки – на стоки за потребление , за билети за пътуване , билети за културни и зрелищни мероприятия , участие в борсови операции и други .

Електронните продажби включват „ широко разнообразие от електронни платформи , като изпращане на поръчки за покупка до доставчиците чрез електронен обмен на данни , използване на факс и електронна поща за извършване на транзакции, електронни търговски терминали и смарт карти за улесняване плащанията чрез електронни ( дигитални ) пари, използване на ИНТЕРНЕТ и on-line услуги. ” Тези продажби се осъществяват в дигитално пазарно пространство , а не на физическо пазарно място .

Създаването на информационни супермагистрали чрез ИНТЕРНЕТ прави истинска революция в продажбите . Сега продажбите чрез ИНТЕРНЕТ бележат революционен бум и са достъпни до всички хора , дори и да не разполагат със собствени компютри. ИНТЕРНЕТ – клубовете със свободен достъп позволяват и на хора с огграничени финансови възможности да осъществяват такива продажби . Създадоха се и специални организации за осигуряване на ИНТЕРНЕТ – услуги . Например WWW( World Wide Web ) е най- разпространена електронна система за електронен обмен на данни . Организацията Jahoo!, създадена от Стендфордския университет , в момента е масово ползвана и най – често посещавана интернет страница . С помощта на тези и други системи светът наистина се превърна в едно „ информационно село ” . Така той става едно много прозрачно и удобно място за всестанни връзки , в т.ч. и за продажба на стоки , капитали , идеи и други .

Днес е трудно да се каже колко пренасят информация по електронните „ трасета ” и колко потребители наброяват ИНТЕРНЕТ . Перспективните предначертания са главозамайващи . Поради това маркетингът също се изменя . Например , коренно се променя понятието „ пазар ” . Губят се характеристиките „ център ” и „ периферия ” . Определящо условие за позициониране на бизнеса е бързият и надежден обмен на информация . Чрез модемите всеки участник в системите може да получи достъп до хиляди бази данни и информация със светкавична скорост .Чрез тази мрежа компютрите стават „ пощенски кутии ” , „ зали за съвещания ” , „ търговски обекти ” и др .

Широкото използване на ИНТЕРНЕТ доведе до разработване на стандарт за широк достъп до WWW и неговото програмно осигуряване ( Netscape , Microsoft Internet Explorer , Mosaic ) . Чрез използването на  Web може да се обменя електронна поща , да се предават графически изображения , да се извършват електронни покупки , да се четат вестници и списания и други. Особено бързо расте делът на ИНТЕРНЕТ – продажбите . Електронните продажби са масово средство за осъществяване на сделки , като се ползват новите електронни търговии . С разрастването на обхвата на електронните продажби расте и доверието към системата , изграаждат се бариери за гарантиране на сигорност на сделките .

Електронните продажби породиха и нови характеристики на „ електронния купувач ” . По принци в това събирателно понятие

се включва една елитна група купувачи , за които отпадат традиционните сегментационни признаци . По принцип това са достатъчно млади , образовани и осигурени материално хора , професионалисти и мениджъри в съответната област . Но заедно с това расте групата и на дилетантите , които разширяват възрастовите , образователните и професионалните граници на пазара . Изменя се отношението на купувачите към сделките . Те ценят много информацията , активно следят съответните Web страници . Създават се ИНТЕРНЕТ – групи от купувачи по интереси . Всичко това проемня коренно организацията на продажбите .

On-line купувачите имат 24- часов достъп до различни информационни източници . Те са много по – информирани от класическите купувачи , затова в повече от случайте са инициатори на продажбата , дори определят правилата на сделката . Те изискват необходимата информация , желаната оферта , предпочитаната цена . Така се променят диаметрално противоположно представите за процеса на продаване .
Основни предимства на електронните продажби се свеждат до :

Удобство – само чрез „ кликване ” на клавиша или „ мишката ” може да се поръча вестник , книга или обувки , да се плати , да се оформи поръчка на партида от стоки и други;

Икономичност – сделките не се съпровождат с никакви традиционни разходи , освен предварително платена такса за ползване на ИНТЕРНЕТ и разходите по доставянето на стоките

Информация – бързо и лесно се намира пълен набор от информация за организации , продукти , конкуренти , цени и други;

Безконфликтност – отпадат конфликтни ситуации , породени от продавач-консултанти , касиери , други купувачи на опашката и т.н. ;

Приспособимост – бързо могат да се актуализират списъците от предлаганите продукти , ценовите листи и други ;

Контактност -  може да се влезе в диалог с всички потребители и да се размени информация ;

Измеримост – подлежат на количествено оценяване посещенията на сайта , времето на задържане в него , резултатът от посещението и други ;

Достъпност – може да се ползва от всички организации и лица , имащи достъп до системата без ограничение;

Неограниченост във времето и  пространството – няма реални граници на пазара и на достъп по време и място ;

Създаване на нов тип on-line посредници – инфопосредници и др.

Основните проблеми , които могат да възникнат при ИНТЕРНЕТ – продажбите се свързват с :

Техническа ограниченост – не всички купувачи имат достъп до техническата база и мрежата ;

Едностранчивост на информацията за купувачите – не могат да се набират данни за редица потребителски характеристики , предимно психографски ;

Информационно – претоварване – многото адреси в ИНТЕРНЕТ правят „ пътуването ” във виртуалното пространство много трудно ;

Несигурност – свежда се до трудното индетифициране на on-line партньора , който може да бъде с некоректни намерения , като шпионаж , саботаж , „ източване ” на чужди сметки и други ; . .. .

 

WWW.POCHIVKA.ORG