Home Икономика Маркетинг на потребителския пазар

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Маркетинг на потребителския пазар ПДФ Печат Е-мейл

ИСТОРИЯ:

Преди петнадесет години, тъй като мобилен телефон е доста рядко, и в днешния технологично напреднали света, почти всеки има мобилен телефон.Възрастни, юноши и дори деца носите преносими модела на телефона.
Чрез богата история на мобилен телефон, може да се получи картина на начина, преносими чудо стана това, което е днес.
През 1843 г. на квалифицирана, аналитичен химик на име Майкъл Farady започна изчерпателен изследвания, за да се намери място, че може да провежда електричество.Той разказа за своите открития, и тези постижения на 19 век науката и технологиите са имали неизмерима сила за развитието на мобилен телефон на днешния ден.
До 1865 година на един зъболекар с името на д-р Лумис Маалон стана това, което се смята за първия човек, който е в състояние да комуникира безжично чрез атмосферата.Между 1866 и 1873 изпращат телеграфически депеши 18 мили между върховете на Cohocton и Beorse Deer планини в щата Вирджиния.
Д-р Лумис Маалон разработи начин за предаване и приемане на съобщения чрез използване на земната атмосфера като диригент.Той също така започна хвърчила затворени с медни екрани, които са били свързани към земята с медни кабели.Той е наградена с $ 50 000 научно финансиране от Конгреса да продължи обучението си.
След това, през годината от 1973 г., бивш генерален мениджър на системите за разпределение на Motorola, д-р Мартин Купър, който стана е смятан за създател на първия преносим телефон.Д-р Купър е и първият човек, за да проведете разговор с помощта на портативен телефон.
В Ню Йорк, той създаде базова станция, първия работен прототип на мобилен телефон, Motorola Dyna-Tac.Той и Motorola се тази технология в Ню Йорк, за да покаже на обществеността.
По-късно през 1977 г., мобилен телефон стана публична и обществена тестване започна.Чикаго е дом за първи проучвания с 2000 души.След Чикаго, имаше по-късно проучвания във Вашингтон и Балтимор, след което се разпространява в Япония през 1979 година.
Обичайните технологии промени през 1988 г., когато CTIA - клетъчна технология Industry Association - е създадена, за да се предложат реалистични цели за доставчиците на мобилни телефони.Изследвания за нови приложения на развитие е била включена.
През 1991 г. Разградска област асоциация постави нов стандарт със създаването на TDMA Временния стандарт 54.
Клетъчните телефони са имали доста дълго пътуване.Въпреки че имаше голямо търсене на мобилни телефони, тя е 37 години за да станат те предлагат на пазара в Съединените щати.
Wireless услугата действително е изобретил почти 50 години, така че е трудно да се повярва, че мобилните телефони са само станаха популярни през последните няколко десетилетия.В момента има повече от 60 милиона души, които притежават мобилни телефони.

Структура на GSM

Системата GSM се състои от три основни подсистеми:

  • Подсистема на базовите станции (BSS — Base Station Subsystem),
  • Подсистема за комутация (NSS — Network Switching Subsystem),
  • Център за техническо обслужване (OMC — Operation and Maintenance Centre).

В отделен клас от структурата на GSM са отделени терминалните устройства — подвижните станции (MS — Mobile Station), известни като мобилни (клетъчни) телефони.

Мобилната станция (мобилен апарат) МS е мобилен терминал и като такъв има структура и функции, описани в модул седми. МS съдържа цялото потребителско оборудване и софтуер, необходими за свързването на МS с мрежата на GSM. Кът тях се отнасят:

  1. Независимото от мобилния телефонен апарат (от терминалното оборудване) хардуерно и софтуерно осигуряване:
  • телефонен и други видове интерфейси (компютърни радиомодеми, за технологиите IrDA или Bluetooth),
  • предавател с мощност 2 W (за GSM 900) или 1 W (за GSM 1800),
  • схемата за опознаване на оборудването EI, чрез която се защитава от кражби, и др.;

Модул за идентификация на абоната (Subscriber Identity Module – SIM), т.н. SIM-карта. За разлика от аналоговите мобилни клетъчни системи абонирането за мобилен оператор е отделено от терминалното оборудване. В SIM-картата се съдържат всички индивидуални данни за потребителя (абонатен профил, такси и пр.), идентификатори (регистрационен номер, тип на картата, списък на абонатните услуги, личен идентификационен номер -PIN, ключ за снемане на блоокировката -PUC, ключ за автентикация K1 и международната идентификация на мобилното оборудване IMEI (international mobile equipment identity).

SIM е персонална абонатна карта, която всеки получава, когато се регистрира като абонат на мобилния оператор и заплати абонатната такса. Съдържа памет и микропроцесор. Оформена е като малка печатна платка, адаптирана към всички телефонни апарати от съответния стандарт. Един абонат може да си купи нова MS или да ползва MS на друг абонат, но ще бъде таксуван за своя сметка. Това се постига благодарение на SIM-картата. При връзка с MSC за ползване на услуга, от SIM-картата се предава информация, по която HLR разпознава абоната.

Подсистема на базовите станции (BSS)

BSS се състои от самата базова станция (BTS — Base Transceiver Station) и контролер на базовите станции (BSC — Base Station Controller).

Областта, покривана от мрежата GSM, е разделена на клетки с шестоъгълна форма (понякога наричани килийки или килии - аналогия, дошла от пчелните пити). „Диаметърът” на всяка шестоъгълна клетка може да е различен — от 400 m до 50 km. Максималният теоретичен радиус на клетката е 35 km, което се определя от ограничената възможност на системата за синхронизация към компенсация на времето за закъснение на сигнала. Всяка клетка се покрива от една BTS, като при това клетките частично се припокриват една друга, с което се запазва възможността да се прехвърля обслужването на MS при преместването ѝ от една килийка в друга без прекъсване на връзката.

Базовата станция (BTS) осигурява приемане и предаване на сигнала между MS и контролера на базовите станции. BTS е автономна и е построена на модулен принцип. Насочените антени на базовите станции могат да се разполагат на стълбове, кули, покриви на сгради и т. н.

Контролерът на базовите станции (BSC) управлява връзките между BTS и подсистемата за комутация. В неговите пълномощия влиза също управлението на реда на свързванията, скоростта на предаване на данните и разпределението на радиоканалите Базовият контролер, освен да събира трафика от своите базови станции и да го насочва към централата, изпълнява важни функции по комутация през времето на преход на обоната от една клетка в друга. Когато тези клети са от неговата област LA (фиг 9.8) превключването се извършва от него, вместо да товари централата.

Информира базовата станция в клетката, която трябва да поеме разговора, и изпраща на мобилния телефон информация за това. Базовите станции могат да се свържат с контролера по различни топологии – звезда , пръстен, каскада и др.

Подсистема за комутации (NSS)

Мрежовата подсистема NSS е ядро на GSM-системата. Тя съединява RSS-подсистемата със стандартните мрежи за общо ползване и може да определи местонахождението на абоната във всяка точка от планетата. Осигурява таксуването на потребителя, заплащането на услугите и роуминга на потребителите между различни оператори в различни страни.

NSS се състои от следните компоненти:

Център за комутация (MSC — Mobile Switching Centre)

MSC управлява определена географска зона с разположените в нея BTS и BSC. Осъществява връзките в GSM-мрежата от и към абоната, осигурява интерфейса между GSM и телефонните мрежи за общо ползване, другите мрежи за радиовръзка, мрежите за предаване на данни. Изпълнява също функциите по маршрутизация на повикванията, управление на повикванията, щафетно предаване на обслужването при преместване на MS от една клетка в друга. След края на повикването MSC обработва свързаните с него данни и ги предава в изчислителния център за оформяне на сметката за предоставените услуги, а също така набира статистически данни. MSC също така постоянно следи за положението на MS, използвайки данните от HLR и VLR, което е необходимо за бързото намиране и установяване на връзка с MS в случай на повикването му. На фиг. 9.8 се вижда, че освен MSC има и още една централа Gateway MSC (GMSC), която изпълнява функции покомутацията, предмет на изложение по-долу

Домашен регистър на местоположението (HLR — Home Location Registry)

HLR съдържа база данни за абонатите, придадени към него. Тук се съхранява информация за предоставяните на дадения абонат услуги, информация за състоянието на всеки абонат, необходима в случай на повикването му, а също Международен Идентификатор на Мобилния Абонат (IMSI — International Mobile Subscriber Identity), който се използва за установяване автентичността на абоната (при помощта на AUC). Всеки абонат е придаден към един определен HLR. Към данните в HLR имат достъп всички MSC и VLR в дадената GSM-мрежа, а в случай на междумрежови роуминг — и MSC на другите мрежи.

Посетителски регистър на местоположението (VLR — Visitor Location Registry)

VLR осигурява мониторинга на придвижването на MS от една зона в друга и съдържа база данни за преместващите се абонати, намиращи се в дадения момент в тази зона, включително и абонатите на други GSM-системи — така наричаните роумери. Данните за абоната се изтриват от VLR в случай, че абонатът се премести в друга зона. Такава схема позволява да се съкрати количеството запитвания към HLR за даден абонат, а следователно и времето за обслужване на повикването.

Операционна подсистема

Подсистемата OSS изпълнява функциите по експлоатация и обслужване на мрежата. Към нея се отнасят следните обекти:

Център за експлоатация на обслужването (Operation and Maintenance Center – ОМС), който чрез О-интерфейс управлява и контролира всички обекти на мрежата, наблюдава информационния обмен, безопасността на абонатите и техните сметки. Тук се регистрират (откриват и закриват) абонаментите и услугите, наблюдават се и се регистрират отказите.

Регистър за идентификация на оборудването (EIR — Equipment Identification Registry)

Съдържа база данни, необходима за установяване на истинността на MS по IMEI (International Mobile Equipment Identity). Формира три списъка: бял (допуска се за използване), сив (има известни проблеми с идентификацията на MS) и черен (MS, забранени за обслужване). В EIR има “черен списък” на откраднатите или блокирани устройства. Достатъчно е собственикът да заяви за кражбата, мобилния телефон става безполезен, тъй като не може да се активира.

Център за установяване на автентичността (AUC — Authentification Centre)

Тук става установяване на автентичността на абоната, а по-точно — на неговата SIM-карта (Subscriber Identity Module). Достъпът към мрежата се разрешава само след преминаване на SIM-процедура за проверка на истинността, в процеса на която от AUC към MS пристига открит ключ, след което в AUC и MS паралелно става шифриране на уникалния за дадения SIM ключ за установяване на автентичността при помощта на също така уникален алгоритъм. След това от MS и от AUC към MSC се връщат «подписани отговори» — SRES (Signed Response), които са резултат от даденото шифриране. В MSC отговорите се сравняват, и в случай на съвпадението им установяването на автентичността се счита за успешно.

Центърът за кратки съобщения (SMS), който се грижи за съхранение и пренасочване на SMS-съобщенията. Той следи, дали съобщението е доставено, и препредава съобщения, които не са приети коректно. Когато мобилния телефон е изключен или няма покритие, всички съобщения се запазват и ще му се доставят, щом апаратът се регистрира отново в мрежата.

РАЗНОВИДНОСТИ

Мобилният телефонен апарат или накратко мобилният телефон е оборудването, използвано за достъп до мрежата. За недългата си история на развитие мобилните телефони са претърпели поразителни изменения - и по размер, и по тегло, и по функционални възможности. Първите телефони са били предназначени за инсталиране в превозни средства или за пренасяне в куфар или чанта на неголямо разстояние. Такива телефони са имали слушалка с клавиши, приемо-предавател, източник на захранване (акумулатор) и антена. Тежали са значително повече от килограм. Появилите се в средата на 80-те години ръчни телефони (handheld, handset) са съдържали всички необходими елементи в един корпус, но са били груби на външен вид и са тежали около 700-800 г. Постепенно ръчните телефони са изместили всички други типове и техните размери непрекъснато са се смалявали.

Функционално, съвременният телефон е също така несравнимо по-съвършен от първите модели. По същество, това е телефон-компютър, програмно свързан с определен телефонен номер, с телефонен указател, със съвършена система за защита, с удобна система с меню и т.н. Менюто позволява настройване на много от функциите на телефона по вкуса на потребителя,

Съществуват мобилни телефони, предназначени специално за приеман; и предаване на факсове и данни, разбира се като допълнение на обикновената телефонна връзка. Това са така наречените комуникатори. Телефонът-комуникатор обединява на практира мобилния телефон и джобния компютър. Такива телефони са удобни за работа с Интернет. Много съвременни модели предоставят услуги на Интернет - на първо място електронна поща (e-mail) и имат съответно програмно осигуряване и по-голям дисплей. В такъв телефон се вписват функциите на радиоприемник, плейър, видеотелефон.

Мобилният офис е понятие, което се е развило като стъпка към увеличаване на взаимната работа между комуникационни устройства и компютри. Идеята е да се предоставят възможности на абонат, който се придвижва, средства за комуникация и обработка на данни, т.е. мобилният телефон да може да се свързва с персонален компютър-лаптоп, оборудван с модемна карта. Тогава лаптопът може се свърже директно към модемния порт на телефона. Портативната факс-машина е друг терминал, който може да се използва в мобилна мрежа.

Друг пример са многорежимните и многодиапазонни телефони, предназначени за работа в мобилни мрежи, експлоатиращи различни стандарти или различни варианти на стандарти, реализирани в различни честотни диапазони: AMPS/D-AMPS, AMPS/GSM 1900, GSM 900/GSM 1800, GSM 900/GSM 1800/GSM 1900 и др

Производители

Някои от най-големите световни производители на мобилни телефони са

Опаковка на мобилни телефони

Една от функциите на опаковката е защитата на продукта в нея от влошаване на качеството му за периода на съхранение, вследствие на външни и вътрешни фактори. От просто средство за защита на продукта срещу въздействието на околната среда постепенно опаковката се превърна в мощен инструмент на маркетинга и рекламата, който помага за бързото придвижване и реализация на стоките на пазара. От опаковките се очаква да градят добър имидж на производителя и съответно да осигурят успешни продажби. Качествената опаковка обаче не е само атрактивна и модерна. Тя трябва да отговаря на поредица от изисквания, предявявани към нея от потребителите, пазара и съответните нормативни документи. Най-важни за здравето на потребителя са защитната и информационната функция на опаковката.

Европейският съюз е издал директиви и регламенти в областта на безопасността на храните, които пряко засягат и тяхното опаковане.

Mobile phones arrive in the shops in stylish boxes / packaging. Мобилните телефони пристигне в магазините в стилните кутии / опаковки. This is usually manufactured from card with the insert being made from either lower quality, recycled card or vacuum formed hi-density polystyrene. Това обикновено се произвеждат от карта с вмъкнете се прави или от по-ниско качество, рециклирани карта или вакуум формира хай-плътност от стиропор.

Card is popular as it is cheap and can be recycled. Картата е популярен, тъй като е евтин и може да се рециклира. Also, colour and images can be applied using a number of printing techniques. Също така, цвят и изображения могат да се прилагат с използване на редица печатни техники. Normally the card is lacquered to give the box a gloss / satin finish. Обикновено на картата е лакиран да се даде на кутията блясък.

Usually the packages are cuboids in shape as this means that they can be transported and stacked on shelves easily, efficiently using space. Обикновено пакетите се cuboids във форма, тъй като това означава, че те могат да бъдат транспортирани и подредени върху рафтове лесно, ефективно използване

A mobile phone package should give a message about the product image for a customer. Мобилен телефон пакет, трябва да дава съобщение за продукта изображение за клиента. It should also complete the experience that the product is providing for the user. Освен това следва да завърши опит, че продуктът дава възможност за потребителя.

"The package is important for the image of a product but there are also ethical concerns," says Senior Design Manager, Ulla Uimonen from Nokia. "Пакетът е важна за имиджа на продукта, но има и етичен характер.Мобилните компании  произвежда стотици милиони телефони с клиента пакети и въздействието върху околната среда трябва да бъдат сведени до минимум."

In an ideal world mobile phones would not need a package at all. В един идеален свят мобилни телефони няма да се нуждаят от пакет на всички. Now they have to be protected for storage and transportation. Сега те трябва да бъдат защитени за съхранение и транспортиране. However, with proper design and material choices the environmental impact of packaging can be reduced significantly. Въпреки това, с правилно проектиране и избор на материали, въздействието върху околната среда може да бъде намалена значително. There are several players, setting various requirements and participating in package design. Има няколко играчи, като определя различни изисквания и участие в дизайн на опаковки. Designers, product managers, package automation representatives, sourcing and logistics representatives and package suppliers all want to set requirements for packaging. Дизайнери, продуктови мениджъри, представители пакет за автоматизация, снабдяване и логистика представители и доставчици пакет всички искат да определят изисквания за опаковки.Основната цел на дизайна е ефективност, която може да се постигне също така например под формата на компактна опаковка по време на транспортиране и съхранение. Ефективност обикновено означава екологична ефективност, както добре. Екологосъобразно материали също са красиви и се чувстват комфортно."

Nokia uses recyclable materials, mainly wood fibers in its product packages. Производителите на мобилни телефони  използват рециклирани материали, предимно дървесни влакна в продукта си пакети. Coloring and patterning help cardboard to support products' image and their message. Оцветяване и моделиране помогне картон в подкрепа на изображение на продуктите и тяхното послание. Some 35-100% of materials are also made of recycled fibers. Някои 35-100% от материалите са изработени от рециклирани влакна. Their availability vary from region to region. Тяхното наличие варират според региона. 

New packaging materials are sought continuously. Етикетирането Mobile phones arrive in the shops in stylish boxes / packaging.

Етикетите са древно изобретение. Най-ранните образци, достигнали до наши дни са се появили преди около 3 хиляди години. Това са били парченца папирус, на които било написано съдържанието на глинените амфори.

До началото на 15 век етикетите са водили жалко съществуване. Нямало е подходящи материали за тяхното изработване. Широкото разпространение на хартията дава тласък и за развитието на етикетите. С тяхна помощ започва етикетирането на големи товари, стоки. Започва масовото етикетиране.

Появата в средата на 20 век на магазини на самообслужване, супермаркети и хипермаркети, където има голяма номенклатура от продукти и изделия с еднакво предназначение на различни производители окончателно превръща етикета в мощен инструмент за реклама и придвижване на стоките на пазара.

Основната цел на етикета според Наредбата за изискванията за eтикетирането и представянето на продуктите е да дава достоверна информация за продуктите и инструкции как те да се използват. Информацията върху етикетите на мобилните телефони  е видима, четлива и ясно разбираема, да не заблуждава потребителите за качествата на продукта. Тъй като потребителят комуникира по особен начин с продукта – чрез информацията върху етикета, тя е поднесена подходящо, което не е никак лесен проблем за решаване.

Съгласно изискванията на ЕС за етикетирането върху опаковката,мобилните телефони имат информация за:

наименованието, под което продуктът се продава

списъка на съставките /аксесуарите/

количеството на определени съставки или категории съставки


специалните условия за съхранение и условия за употреба

нетното количество

името или търговското наименование и

адреса на производителя или на продавача
подробности за мястото на произхода или за мястото, от което идва продукта (липсата на подобна информация може да заблуди потребителя за истинския произход или място, от което идва продуктът).

2. Oбем на пазара

Понастоящем 68% от пълнолетното население на страната ползва мобилен телефон. Тази цифра не се е променила спрямо 2007 година, което е ясен знак, че насищането на пазара е достигнало на практика своя предел.

Този резултат показва, че процесът на привличане на потребители сред пълнолетното население е почти приключил, като операторите могат да разчитат на приток от напълно нови потребители, преимуществено сред младежите под 18 години.

Доколкото на пазара има динамика, тя е в обмена на потребители между операторите, както и сред онези потребители, които са абонати на повече от един оператор, или притежават повече от една карта на един и същ оператор. Очевидно, различните оферти способстват за тази динамика, колкото и нелогично (и неудобно) на пръв поглед да изглежда притежаването на повече от един мобилен телефон.
През 2007 година близо половин милион пълнолетни българи са ползвали услугите на повече от един оператор (което е около 8% от пълнолетното население на страната). През 2008 година този дял достига 10%, като в същото време още 9% имат повече от една карта при един и същ оператор. Което означава, че почти всеки пети пълнолетен българин (или малко над един милион души), поддържат повече от една СИМ карта, очевидно търсейки по-голяма финансова изгода за себе си.

 

Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: пролет - лято 2010
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1000 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю

Тенденции в пазара на мобилни услуги

Въпреки, че мобилните услуги стават все по-достъпни, наситеността на пазара до голяма степен зависи от доходите и възможностите на потребителите. На практика към момента в най-ниска степен действащите оператори са покрили хората с най-ниски доходи (под 50 лв. на член от домакинството), с основно образование, възрастните, жителите на малките населени места.
Това още веднъж показва, че бъдещото развитие на пазара в много по-голяма степен ще се изрази в преразпределение на настоящите клиенти и в по-незначителна степен – в привличане на нови. Проучването очертава потенциал от напълно нови клиенти в рамките на 300-400 хиляди души. При това тук става въпрос за не добре платежоспособни и следователно не така привлекателни потребители.

 ПАЗАРЕН ДЯЛ НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА  2010Г.

Nokia запазва първото място в световния пазар на смартфони, според iSuppli, дори и получаване на дял в Q2. (Q1- Първо тримесечие (от Quarter 1) на календарна или счетоводна година)

Android е нарастващата популярност се е проявил след печалби виждал от няколко производители на мобилни телефони, особено HTC и Samsung

ПАЗАРЕН ДЯЛ НА ПРОДАЖБИТА НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ НА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 /Хиляди единици/

Пазарен

Компания                   Единици        дял в %

ПАЗАРЕН ДЯЛ НА ПРОДАЖБИТА НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ НА

КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 /Хиляди единици/

Операционна                                          Пазарен

Система                         Единици        дял в %

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG