Home Икономика Фактори влияещи върху каналите за пласмент

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Фактори влияещи върху каналите за пласмент ПДФ Печат Е-мейл

Фактори влияещи върху каналите за пласмент

Някои от факторите, които влияят при избора за пласмент са свързани с характера на пазара, други с особеностите на конкретните продукти, трети с вида и състоянието на фирмата – доставчик/производител. В повечето случаи се отчитат следните групи фактори:

  1. Типа пазар – вертикален и хоризонтален:

q                               вертикален – Пазар, на който продукцията на съответната организация се продава в един или ограничен брой отрасли, при което броят на фирмите купувачи не е голям. Това е характерно за много идустриални продукти, които нямат универсален характер. Ползването им е тясно специализирано. Препоръчителният вариант за пласмент е прекият канал между доставчика и купувача. Поддържането на такъв тип взаимоотношения не изисква поддъжане на регионални бази и големи пласментни звена.

q                               хоризонтален – Продуктите на конкретните фирми се продават в много отрасли и на голям брой стопански субекти. Обхващането на такъв тип контрагенти изисква да се използват търговци на едро. Смята се за нецелесъобразно създаването на собствени звена чрез които да се прави опит за обхващане на значителна част от тези контрагенти. Разходите за създаване на такъв тип пласментно звено ще бъдат значителни.

  1. Големината на пазара.

Пряк пласментен канал е възможен на пазар, на който може да се реализира значителна част от продукцията на съответната организация. Обратно е, ако пазарът е малък. Прекият канал ще бъде скъп. Преките канали са просто решение при пласмента. Много често, обаче, поддържането им е сравнително скъпо, защото обемът на продажбите е недостатъчен за да компенсира свързаните с това разходи.

  1. Географска концентрация на купувачите – При такова условие в индустриалните центрове, където са разположени определена част от купувачите, е възможно да се организира пряк канал. В случая малките количества, които купуват отделните купувачи, не са определящ фактор. Разходите, свързани със създаването на такава пласментна мрежа се компенсират от общия обем продажби. В такъв случай фирмите – производителки могат да пренебрегнат останалите купувачи (извън конкретния регион) и дъги и да ги обслужват чрез посредници.
  2. Предпочитания на купувачите  – Ако те купуват малки количества с изискване за срочна доставка, е препоръчително обслужване чрез търговци на едро. Когато предпочитат доставки на по-големи партиди или на цялото договорено количество, е целесъобразна пряка доставка. Когато купувачите купуват само количества, обезпечващи текущите им потребности или  когато се стремят да поддържат установения минимален норматив за производствени запаси и купуват, когато наличностите паднат под този норматив, е необходимо да се организират собствени регионални бази или да се осъществяват преки доставки.

Наред с тези два варианта, такива купувачи могат да се обслужват чрез търговци на едро, в които са концентрирани количества, обезпечаващи обслужването.

  1. Нормата на печалба във фирмата производител – Когато продаваната продукция е с голям процент печалба, фирмите производителки могат да изберат и по-скъп канал за пласмент; и обратно – пряка доставка може да бъде предпочитана и когато това ще осигури финансов ресурс за късо време, ако фирмата има такъв тип проблеми.
  2. Стабилност на цените – В много случаи, при основните и спомагателни материали, цените са подложени на чести колебания. Ако те се продават чрез търговци на едро, постоянно се налага да се променят надценки, предизвикани от промяна в пазарната цена. Ако продуктите се продават чрез посредници, които получават твърд процент, тази промяна на надценките не се налага. В такива случаи е препоръчително да се ползват търговски агенти или да се ивършват преки доставки.
  3. Каква е необходимостта от техническо обслужване – Когато продуктът е сложно техническо изделие и въвеждането му в действие, а и по нататъшното му фунцкиониране изисква наличието на специалисти, тогава се налагат преки връзки или изграждане на регионални бази от доставчика, които да извършат тези действия. Това се отнася и за химическите продукти, които трябва да се смесват, дозират, съхраняват при специални условия. Това налага на фирмите-доставчици да възприемат или пряк канал за доставка, или да изграждат собствени регионални центрове.
  4. Важността на качеството на продукта за купувача – ако то е от особено значение за продукта, за производството на който ще бъде използван този проукт, трябва да се използват преки канали. Това е основно характерно за фармацевтиката. Всяко опосредстване на движението на продукта нарушава прекия контакт и възможността да се предостави информация да се носи отговорност за качеството. Преки връзки се препоръчват в случаите, когато купувачите имат много специални изисквания и те не се вместват в традиционната схема или стандарт на продукта. Когато се налага всяка партида да се изработва специално за съответните продавачи, посредниците биха били пречка. Обратно е ако продуктът се търси в стандартни параметри. Пласментът му, при равни други условия, може да се осъществи и чрез посредници.
  5. На какви партиди се продава продуктът – Ако се купува или доставя чрез ЖП траснпорт за всеки купувач, посредниците са ненужни.
  6. Какъв е размерът на фирмата и нейното финансово състояние – Когато купувачът е голяма организация и е финансово стабилна, тя е в състояние да приеме разходите за изграждане на мрежа за преки доставки и съответно регионални складови бази. Обратното е, ако доставчикът/производителят не разполага с такива средства.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG