Home Политология История на българското образование

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
История на българското образование ПДФ Печат Е-мейл

История на българското образование

Предмети и задачи на дисциплината. Връзка с другите науки. Литературно наследство, свързано с образованието у нас.

Въпроси по темата:

 1. Какви са връзките и различията между историята на педагогиката и историята на образованието в България?
 2. Какви са предпоставките и основанията за възникване на историята на българското образование в България?
 3. Какъв е предмета на тази дисциплина?
 4. Кои са задачите на педагогиката?
 5. Кои са методите, които използва тази научна дисциплина?
 6. Кои са принципите, от които се ръководи историята на образованието?
 7. Каква е методологическата основа на българското образование?
 8. Какво е мястото на историята на българското образование в системата на педагогическите науки и каква е връзката с педагого-психологическите научни области?
 9. Кои са литературните източници, които свидетелстват за отношението на българина към образованието-  литературно наследство ?
 10. Кои са имената, които са свързани с историята на българското образование?

Едно основно изискване при провеждане на образователната работа е да има единство цялост и неделимост .Чрез образованието трябва да се постигне единство във възпитанието и обучението да се развива детето интелектуално и морално. Всяко образователно въздействие обогатява със знания и средства.

РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО – ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

1.             Приемането на християнството – основна предпоставка за развитие на българското образование.

През 9 век княз Борис решава България да приеме християнството като официална религия от Византия, при условие, че с него не се приема и гръцкият език като официален. Така въвеждането на християнската религия създава условия за преминаване от безписмена към писмена култура и за развитие на организирано образование.

В този период започва мащабно строителство на църкви и манастири, а към тях възникват книжовно-просветни школи.

2.             Делото на Св. Св. Кирил и Методий и развитие на образованието и педагогическата мисъл.

3.             Първи български училища и учители.

 1. Охридска школа – основател Климент Охридски.

5.             Плисковско – Преславска школа.

Представители на школата: Константин Преславски, Йоан Екзарх, презвитер Григорий, Черноризец Докс и др.

БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЕСКАТА МИСЪЛ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА /12-15 ВЕК/

Книжовната култура разцъфтява особено много през втората половина на 14 век, малко преди падането по турско робство. Явлението се нарича „втори златен век на българската култура”, подпомагано от владетелите Иван Александър и Иван Шишман.

Втората българска държава – периодът след възстановяването на българското царство от византийско робство, осъществено от братята Асен и Петър /1186 г./.

Образованието:

Придържа се към традициите на християнската църква. Осъществява се в църковните и  манастирски училища, както и индивидуално в дворцовите училища на владетелите.

 • Исихазъм - създател Григорий Синаит
 • Теодосий Търновски основава Килифаревската школа
 • Търновска книжовна школа – школата на патриарх Евтимий
 • Константин Костенечки – основоположник на българската педагогическа мисъл

БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА ПО ВРЕМЕ НА ТУРСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО /15-17 ВЕК/

Българската просвета в условията на турско владичество – основни фактори: църквата и семейството.

 • Манастирите
 • Възпитателната роля на семейството
 • Килийни училища
 • Софийска и Етрополска книжовно-просветни школи

. БЪЛГАРСКО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО. ЕЛИНСКИ УЧИЛИЩА

1.             Паисий Хилендарски и новите идеи на образованието. „История Славянобългарская” /1762 г. /

2.             Софроний Врачански /1739-1813/ за просветата и училището.

3.             Елино-български училища.

 • Котленско и Карловско елино-български училища на Райно Попович
 • Елино-българското училище на Емануил Васкидович в Свищов
 • Елино-българско /славяно-българско/ училище на Христаки Павлович

Общотеоретични основи на историята на българското образование

І. Предмет – историята на българското образование изследва въпросите на обучението и възпитанието като теория, система и практика, закономерностите в процеса на тяхното възникване и развитие у нас.

1.Основни задачи:

 • да се проучи и оцени национално-педагогическия опит
 • извеждане на тенденции и открояване на перспективите пред българското училище на основата на закономерностите в неговото развитие
 • възраждане на идеята за хуманизъм във възпитанието и образованието и реалното и въвеждане в училищната практика
 • систематизиране на световния опит в областта на просветното законодателство с цел оптимизиране на собственото ни училищно законодателство

ІІ.Извори за историята на образованието в България

1.Запазените досега архивни материали на обществени, политически и културни организации и учреждения.

1.1Най-голямото архивохранилище е българският исторически архив на националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”

1.2.Централният държавен исторически архив

1.3.Окръжни, градски, училищни и читалищни архиви

1.4.Архивът и музеят на Светия Синод

2.Вторият по мащаб и значение източник е книжнината (литературата).

2.1Само за възраждането това са 1600 печатани книги и ръкописи като повече от половината са авторско дело на български книжовници.

2.2 В пресата за периода 1842-1877г. в България и извън нея излизат 63 вестника и 36 списания. В тях има богати сведения за стопанския, обществения, политическия живот. Именно в тях най-точно се долавя духа на епохата, но не е сигурен, точен документ.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG