Home Икономика Каптивни компании

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Каптивни компании ПДФ Печат Е-мейл

Каптивни компании

Каптив - зависим, подчинен. Обсебване от промишлена фирма от дейност на друг отрасъл или влизане в състава на фирмата от друг отрасъл. Създава се или закупува ЗД, което се контролира от една или няколко индустриални компании. Създател на каптива се нарича Компания -  майка. Целта на КК е да задоволява изцяло или само основните застрахователни потребности на КМ. Към КК могат да се привлекат и други застрахователи. ОСОБЕНОСТИ на КК

 1. КК може да работи като професионален застраховател – по този начин самозастраховането се поставя на по-широка основа
 2. КК на застрахователния пазар се явява конкурент на професионалните застрахователи
 3. Опасността  от неправилното нарастване на самофинансирането принуждава професионалните застрахователи да намаляват цените на предлаганите от тях застраховки.
 4. Причините за орг. на КК се  свеждат до намаляване на разноските за сигурност на КМ
 5. Чрез КК се цели да се запази цялата или макс. част от застр. премия, която би трябвало да се изплати на проф. застраховател
 6. КК поема отговорността за всички загуби или за част от тях
 7. Средствата от застр. премия +премии на външни застраховки остават за каптива.Те се използват в стопанския оборот под формата на инвестиция, която носи приходи от лихви на КМ.
 8. Причината за създаването на КК- стратегия относно управляването на риска.КК създава възможност за изграждане на единна рискова стратегия.
 9. КК се орг., когато застр. пазар не е в състояние да предложи търсената застр. Защита
 10. КК се създава от това, че характера на застр. Работа създава реални условия за акумулиране на значителни финансови средства, които не са ангажирани към даден момент.

Видове-

 1. КК изцяло собственост на КМ-занимава се само с покриване на загубите от реализираните рискове в нейното стопанство. Налице е самофинансиране на загубите на ниво КМ.
 2. КК комбиниращ самоф. И застр. – създаден за да поема рисковете на КМ, но се занимава и със застр. като проф. застраховател
 3. КК собственост на КМ, което обслужва фирми от даден отрасъл- самоф. На загубите на ниво отрасъл, което доближава КК до традиционни застр.
 4. КК за взаимно покритие на щетите, но то няколко различни компании- възстановява загубите, за които застр. пазар не предлага необходимите услуги. В случая КК е взаимозастр.
 5. КК презастр. – голяма свобода на действие при работа на чужди застр. Пазар, орг. Се от мултинационални компании с цел създаване на дъщерни фирми работещи на външни пазари като преки застр. Дъщерните фирми се задължават да преотстъпят основна част от отговорността отново в КМ.

Каптива като форма на самоф. Е за предпочитане в случаите

-                      когато застр. Услуга е скъпа

-                      когато загубите до опр. Размер могат да бъдат покрити от СС

-                      когато създаването на КК от стоп. ед., които са включени в един отрасъл е ик. оправдано.

Застрахователни пулове

Те са разновидност на застр. концерни. Те се свеждат до обединение на застр. и презастр / застр. или презаст.

Целта на ЗП е да поемат отговорността на катастрофални, анормални рисковани обекти, които изграждат малка застр. съвкупност, търси се изравняване на риска в стопанствата на голям брой застр. Посредством ЗП се постига по-добра ефективност от застр. операции . Чрез пула се избягва презастр. От страна на преки застр. Посредством обединяване на няк. Застр. в пул се образува по-големи по размери и сигурност резерви. Разпределение на поети отговорности за големи по стойност обекти и катастрофални рискове, както и за все още непознати опасности. Пропорционално разпределение на отговорностите между членовете в съответствие с техните индивидуални финансови възможности. Участие в операциите на всеки член от пула, което осигурява еднопосочност на интересите. Постигане на по-съвършена координация и унификация на застр. условия.

Видове

-                      застр. пулове, които съгл. Предварителното договаряне в края на финансовата година поделят помежду си целият размер на нетната печалба реализирана от ЗП.

-                      ЗП, при които съгл. Предварително договаряне на крайния финансов резултат е свързан или произтича от съвместното участие в застр. операции и отговорности.

Взаимозастрахвоателни кооперации

Форма на осъществяване на застр. дейност – доброволно сдружаване на ФЛ, които се застр. на основата на взаимност. За да стане едно лице член кооператор то трябва да се застр. при нея, след това трябва да плати първоначалната  застр. премия. ВЗК е кооперация получава лиценза за извършване на застр. дейност от КЗ. ВЗК се учредява, извършва дейността си, преобразува се и прекратява своята дейност по реда на ЗК-закона за кооперациите. Предмета на дейност – една или всички видове застр. по реда на КЗ без застр.”Злополука”. При ВЗК СС=ГП, средствата се набират от ЧК. Наименованието на ВЗК не може да съдържа име на ЧК. ВЗК се учредява най-малко от 500 човека. Учредител и член може да бъде всяко ФЛ навършило 18 години. Учредителите се застр. във ВЗК само след като е получила лиценз и внесат застр. вноски по избраната от тях застр. Всички вноски на ЧК са парични. Всеки член прави встъпителна и дялова вноска, размера на които се опр. В устава и сключения застр. договор на застр. „Живот” не по дълъг от 3 години. Дялова вноска- служи за попълване на миним. Гаранционен капитал. Членството във ВЗК възниква или се прекратява единствено със скл. На застр. договор. ВЗК разполага с непостоянна членска маса – непрекъснато се променят вноските предназначени за плащане на загубите, тъй като се изменя самата застр. съвкупност. Мин. Гаранционен капитал и ГП – Общото събрание взема решение за събирането на допълнителните и целевите вноски от ЧК. Тези вноски могат да се връщат на ЧК, когато това няма да доведе до намаляване на СС под ГП или на мин. гаранц. Капитал. След прекратяването на ВЗК дяловите, допълнителните вноски подлежат на връщане, само след като са изплатени всички задължения. Устав- чрез него се ръководи дейността, съдържа информация за видове застр., средствата на ВЗК, вида , начина на внасяне и размера на вноските, обема на отговорността на членовете и задълженията на ВЗК

 

WWW.POCHIVKA.ORG