Home Икономика Счетоводно отчитане на застрахователните резерви

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на застрахователните резерви ПДФ Печат Е-мейл

Застрахователните резерви са специфични резерви, които застрахователят е задължен да формира, съгласно Кодекса на застраховането. Застрахователните резерви са  най-голямото пасивно перо от задълженията в счетоводния баланс на застрахователя.

Видове застрахователни резерви:

  1. В Общото застраховане:

-                      Запасен фонд

-                      Резерв за предстоящи (висящи) плащания

-                      Пренос-премиен резерв

-                      Други резерви, одобрени от Държавния надзорен орган

  1. В Животозастраховането:

-                      Запасен фонд

-                      Математически резерв

-                      Резерв за предстоящи (висящи) плащания

-                      Пренос-премиен резерв

-                      Капитализирана стойност на премия

-                      Други резерви, одобрени от Държавния надзорен орган

Запасен фонд – създава се с помощта на застрахователната математика и статистика като достатъчен фонд за посрещане на плащанията на обезщетения или суми от застрахователя на застрахованите лица. Той е сума, изразена в парични средства на заделени застрахователни премии от събраните вноски от застрахованите лица.  Намира се като разлика между очаквания и действителния размер на щетите, изразени в пари. Тази разлика не е печалба и трябва да бъде отнесена като резерв за следващи години. Запасният фонд се образува от неизразходената част от събраните застрахователни премии (рисковите вноски + добавката за сигурност) + Отчисления от годишната печалба на застрахователя, след облагането и с корпоративен данък, ако размерът на резерва не е достатъчен. Запасният фонд се начислява в края на календарната година.  Друго предназначение на запасния фонд е за покриване на неблагоприятни колебания на застрахователния риск при кризи и катастрофи.

Премиен резерв по застраховка Живот (Математически резерв) – образува се за сметка на спестовната премия и е предназначена за покриване на поетите от застрахователя задължения към застрахованите, по повод на изплащаната доходност в края на срока на договора. Служи за покриване на риска и разноските през следващите години на застраховката. Математическият резерв е разликата между настоящите стойности на бъдещите застрахователни плащания и настоящата стойност на бъдещите застрахователни премии. Този резерв е дължим на застрахованите или ползващите се лица от застраховката, независимо от факта дали застраховката е изтекла или е действаща, а също дали застрахованото лице е живо, или не е.

Капитализирана стойност на пенсия – този резерв включва стойността на пенсиите, които застрахователят е длъжен да изплати на застрахованите в бъдеще с капитализация (с лихва).

Резерв за предстоящи плащания – заделя се за покриване на щети и свързани с тях разходи, настъпили преди датата на ГФО, но неизплатени към същата дата. Задържа се до 5 години. Размерът му се изчислява по метода „Щета по щета” , т.е. очаквания размер на обезщетението за всяка обявена, но не изплатена щета. Размерът на резерва се увеличава и с частта на настъпилите, но не обявени щети в % към застрахователните премии или изплатените обезщетения.

Пренос-премиен резерв – заделя се по всички доброволни застраховки, тъй като при тях признаваме приход веднага, когато получим застрахователната премия. Този резерв включва част от постъпилите премии през отчетния период, намалени с калкулираните аквизационни разноски, отнасящи се за времето между края на отчетната година и датата на края на застрахователния договор.

Други застрахователни резерви, одобрени от Държавния надзорен орган :

-                      Втори сигурностен запасен фонд

-                      Резерв за участие в дохода

-                      Резерв за аквизационни разноски

-                      Резерв за сторни разноски

Счетоводното отчитане на резервите се осъществява по сметките от група 13 „Застрахователни резерви”:

Вид застраховане

Вид стоп. операция

Пряко застраховане

Активно презастраховане

Пасивно презастраховане

Заделяне за застрахователни резерви

Д-т см/ка 665 Разходи за заделени застр. резерви

К-т гр. 13 Застрахов. Резерви (без см/ка 135 Резерви за презастраховане)

Д-т см/ка 685 Разходи за заделени презастр.резерви

К-т гр.13 (без см/ка 135)

Д-т см/ка 135 Резерви за презастраховане

К-т см/ка 775 Приходи от резерви за презастраховане

Освобождаване на застрахователни резерви

Д-т гр.13 Застр.резерви (без см/ка 135)

К-т см/ка 765 Приходи от освободени застр. резерви

Д-т гр.13 (без см/ка 135)

К-т см/ка 785 Приходи от освободени презастр. резерви

Д-т см/ка 675 Разходи за освободени резерви по пасивно презастраховане

К-т см/ка 135 Резерви за презастраховане

Примерна задача за отчитане на заделянето и освобождаването на застрахователни резерви

  1. В края на календарната година ЗПК „Аполон” АД, извършваща Общо застраховане, заделя резерв „Запасен фонд” като разлика между очаквания и действителния размер на щетите по договори за пряко застраховане в размер на 10 000лв.

Д-т см/ка 6653 Резерви за запасен фонд                                                                10 000

К-т см/ка 134 Резерви за запасен фонд                                                                       10 000

  1. В ЗПК „Живот инс” АД по повод на задължението на презастрахователя да изплати полагащата се доходност в края на срока на презастрахователните договорите, са заделени 15 000лв. за покриване на рисковете и разноските през следващите години от презастраховките „Живот” , като Математически резерв.

Д-т см/ка 685 Разходи за заделени резерви по активно презастр-не 15 000

К-т 1311 Математически резерв                                                                      15 000

  1. „Корект” ЗАД извършва пасивно презастраховане и заделя 8 000 лв. по извършените през отчетния период презастраховки в ЗПК „Сигурност ” АД като Пренос-премиен резерв.

Д-т 132 Пренос-премиини резерви                                                                                        8 000

К-т см/ка 775 Приходи от резерви за презастраховане                                              8 000

  1. ЗАД „Сила инс” освобождава 5 000лв. от резерва си „Капитализирана стойност на пенсиите” за ненастъпване на задължението си по пряко застраховане, включващо и съответния размер капитализация.

Д-т см/ка 1312 Капитализирана стойност на пенсиите                                           5 000

К-т см/ка 765 приходи от освободени резерви                                                             5 000

  1. ЗПК „Хоризонт” АД освобождава 12 000 лв. от резерва си за предстоящи плащания по извършени презастрахователни договори, поради изтичане на законовия срок за заделянето им от 5 години.

Д-т см/ка 133 Резерви за предстоящи плащания                                                      12 000

К-т см/ка 785 Приходи от резерви по активно презастраховане               12 000

  1. „Време инс” ЗАД е пасивен застраховател по презастраховки „Пожар и природни бедствия”. В края на срока на договора освобождава презастрахователни резерви в размер на 6 000лв.

Д-т см/ка 675 Разходи за освободени резерви по пасивно презастраховане  6 000

К-т см/ка 135 Резерви за презастраховане                                                                 6 000


 

WWW.POCHIVKA.ORG