Home Икономика Маркетенгова обкръжаваща среда

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Маркетенгова обкръжаваща среда ПДФ Печат Е-мейл

Маркетенгова обкръжаваща среда.

Управлението на всяка фирма предполага едновременно осъществяване на различни управленски функции,свързани с производството, финансите и счетоводството, управлението на персонала, научно-изследователска и иновационна дейност и т.н.Част от тези функции, напр. управлението на персонала, са насочени изцяло към вътрешни за фирмата ресурси и ограниченията върху тях са наложени от самото ръководство.За разлика от тях маркетингът има отношение към най-широк за фирмата кръг от външни ресурси и ограничения и това произтича от отговорностите му за резултатите на фирмата на пазара.Определя се необходимост за отчитане на най-широк кръг от външни фактори и условия, които можим да определим като маркетингова околна среда.Бихме могли да представим всяка фирма като организъм, който функционира в няколко носложени едно в друго полета на действие на външните фактори.Фиг.2.1

Най-вътрешния квадрат включва ръководството на фирмата,другите подразделения на фирмат(извън маркетинга), с които маркетинговия отдел на фирмата съгласува дейността си.

Вторият пояс се определя като поле на действие на свързаните с фирмата външни фактори- акционерите й, нейният пазар(купувачи), доставчиците й, посредниците, нейните консултанти, нейната банка, пазарът на работна сила, където тя оперира.Характерът на взаимоотношенията с тези външни за фирмата сили е често пъти специфичен и предполага различни форми на въздийствие и възможности за постигане на изгодни условия.Доставчиците например, могат да бъдат в по-слаба или силна позиция в зависимост от това дали са монополисти на пазара, или са много и са в остра конкурентна борба.Акционерите във фирмата могат да бъдат по-благаразположени, ако финансовите резултати са по-добри, или да изискват незабавни и неприятни промени в нийната политика, ако не са удовлетворени.Пазарът й зависи от рекламата, която конкурентите й правят, но и от много други фактори като общо икономическо и технологично развитие, изменения в законовите рамки, демографски изменения.

Третият пояс представя полето на въздействие на външните за фирмата и нейните потребители и доставчици фактори, като правна система, местна власт, пазар на природните ресурси, които фирмата потребява, тендинции в социалното и икономическо развитие на страната, културни фактори, състояние и развитие на технологиите в страната.Правната система на всяка страна например, е в процес на не прекъснато усъвършенстване и развитие.Видимо въздийствие върху фирмената дейност оказват например измененията в законите и разпоредбите по опазване на околната среда.Те могат да установят забрана за производството и използването на конкретни стоки или усруги, както обратното – да нарожат използването на други.

Най-външния квадрат отразява полето на въздийствие на онези фактори, които са несонролируеми от страна на фирмата.Това са международните фактори, които могат да влияят върху бизнеса на фирмата, климатичните и демографски процеси в континентален и планетарен мащаб, промени в законодателството или други правни норми на страните- пазари на фирмите.Примери за такива фактори са: налагане на ограничения върху вноса на определени стоки на даден пазар от страни извън даден икономически съюз, налагане на ембарго с търговията на дадена страна, военни конфликти и др.Всички изброени по-горе фактори не могат да бъдат управлявани от фирмата в неин интерес.Поради тези съображения факторите, които формират околната среда и въздействат върху пазара и фирмата наричаме неуправляеми.

2.1Елементи на маркетинговата макрообкръжаваща среда.

Това са несонтролируемите за фирмата фактори.ТЕ не могат да се управлявят, но фирмата трябва да се съобразява с тях, ако иска да постигне набелязаните цели.Макроелементите са както следва:

-Демографски фактори

-Икономически фактори

-Екологични фактори

-Политически условия и правни норми

-Социални фактори, традиции, бит, култура

-Климатични и географски фактори

-Технологични изменения

-Средства за масово осведомяване

Демографските фактори са винаги в центъра на вниманието на специалиста по маркетинг.Това е разбираемо , та нали пазарът се състои преди всичко от хора.Съществена особеност е, че те протичат бавно и се прогнозират лесно

Икономически фактори.Сами по себе си хората не правят пазара.Те трябва да разполагат със средства и да имат желание да ги разменят срещу предлаганите стоки.Освен от броя на потребителите потенциалът на пазара се определя и от текущите разходи, цените, обема на спестяванията и възможностите за получаване на кредити, равнище на инфлацията, равнище на безработицата,общо състояние и тенденции в развитието на икономиката.Типичен пример за неблагоприятно въздействие на икономически фактори е  висока инфлация и нестабилен курс на месната валута.Типичен пример за това е  икономическата обстановка в България през периода септември1996г.- февруари1997г. Съчетанието на тези две икономически тенденции буквално срина българската икономика.Желанието да се купи е не по-малко важно от наличието на париПри определени иконимически условия желанието за изразходване на средства намалява за сметка на спестяванията.Хората се чувстват несигурни и не купуват, за да имат спестявания за “черни дни”.Обратно при инфлация хората  се стремят да превърнат парите в нещо със сравнително постоянна разменна стойност.Всичко казано дотук означава промяна в търсенето на определени стоки и услуги, респективно- промяна в условията за развитие на съответните фирми, под влиянието на икономически фактори.Икономическите условия трябва непрекъснато да бъдат внимателно наблюдавани и анализирани, за да могат фирмите да осигуряват своята пазазарна адаптация спокойно.

Екологични фактори

Влиянията на екологичните фактори и условия нарастна неимоверно през последните години.Производителят на стоки, които замърсяват околната среда, има малки шансове за успех в конкурентната борба.Мощният автомобил става непредпочитан, защото изразходва повече гориво, а то е невъзвратим природен ресурс.Металната опоковка за еднократна употреба, която не се приема за рециклиране, се натрупва и замърсява жизнената му среда.Той вече изпитва удовлетворение,че е предпочел стока в опоковка, която се рециклира.Това е неговият малък принос за равновесието в природата.ВЛиянието на екологичните фактори е особено силно в международната търтовия.Всяка страна използва различни стандарти и свързаните с тях ограничения върху качествата на стоките, както и на компонентите, суровините, материалите и процесите, с които са произведени тези стоки, за ограничаване на вноса и защита на собственото производство ипазар.Отделно от това действат различни неправителствени организации, при това не само еколгични, които могат да вгорчат живота на всеки производител и вносител.В крайна сметка фирмата няма друг избор,освен да се съобразява с наложените екологични и други отраничения и изисквания на своите потребитли.

Политически условия и правни норми

Политическата стабилност и предвидимост води винаги до по-добри условия за бизнеса.Собствениците и ръководството на фирмата могат да планират по-добре своята стопанска дейност – инвестиционните си задачи,без които никой бизнес не може да се развива успешно в условията на вътрешна и международна конкуренция(Политическите идеи на правителствата често се трансформират за фирмите в по-добри или обратно – в по-лоши условия за бизнес.Когато става дума за “правителства в условията на преход” нещата са безкрайно сложни и трудно предвидими.Достатъчно е дадено правителство да предприеме ориентация към приватизация и реституция или обратно към задържане на статуквото и за бизнеса това би означавало коренно различни условия за развитие.За бизнеса няма никакво значение коя политическа партия е на власт.Важното е да провежда политика, която не затваря пазарите и осигурява свеж поток от инвестиции, която осигурява преструктуриране на икономиката съм приемливи равнища на безработица.Не защото безработицата е социално зло,  азащото високата безработица означава свито потребление, а това води до намаляване на търсенето и до влошаване на възможностите за развитие на бизнеса.Задачата на маркетинга е да отчете както измененията в международен план, така и тези във вътрешен план за да може фирмата да реагира адекватно на промените и по този начин да провежда ефективна маркетингова политика.

Социални фактори, традиции, бит и култура

Всяко общество се състои от различни социални слоеве и групи.Те се отличават по между си от много покозатели,сред които за нас представляват интерес потребностите, предпочтанията, начинът на вземане на решение за купуване, реалните покупатерни възможности и т.н.Чиновниците, работниците, дейците на изкуството се обличат по различен начин.Някой са задължени да носят постоянно костюм, а други се чувстват най-добре в джинси.Това означава много неща например за производителите на готово облекло.Различия има в начина на хранене, предпочитаните забавления, изискванията към средствата за масова информация и т.н.Вътре в самата социална група нещата стоят по-различно.Силно влияние оказват традициите, бита, културата.Също така важен фактор за определяне на потребителският вкус и предпочитания имот традиците в семейството и религията.Едва ли има човек, който не знае, че мюсюлманите не ядат свинско месо, че вярващите християни постят в месеците преди двата големи християнски празника Рождество Христово и Великден.Същото нещо важи и за културата.Това е твърде широко понятие, а като фактор се отчита от маркетинга в най-широкият му смисъл.Всяко общество се характеризира  с някаква общоприета ценностна система, която влияе върху всички по нататъшни прояви на неговите членове.Тук става дума за проверени от времето убеждения, които са се превърнали в критерии за оценка на дейността на индивида, социалната група и обществото ката цяло. Вобществото се създават множество субкултури,които характеризират проявите на отделни социални групи и прислойки.Важно е да се знаят какви са характеристиките на всяка субкултура, за да се произвеждат и предлогат стоки, които ще стигнат до своя купувачЗа разлика от основната ценностна схема, която общо-взето е твърде устойчива, ценностните системи на субкултурите бързо се променят под влиянието на различни фактори.Едни са предпочитанията на младежите в училище ,други след като тръгнат на работа и създадат семейство.Работата на маркетинга е  тенденциите в предпочитанията и проявите на различните субкултури и да прогнозира продължителността в тяхното влияние.

Климатични и географски фактори и условия

Не е трудно да се илюстрира значението на климатичните и географски фактори и условия.Широко известна шега във външната търговия е ,че истински търговец е този, който може да продаде хладилници на ескимосите и зимни палта на живеещите около екватора.Малко хора се замислят колко важно е да се вземат впредвид фактори като микрофлора, релеф на местността, влажност, запрашеност и т.н.Маркетинговият специалист трябва да взиме впредвид влиянието на тези фактори, за да работи ефективно в маркетинговата среда.

Технологични изменения.

Технологичните изменения оказват огромно влияние върху начина на живот, върху поведението, потребностите и предпочитанията.Нека си спомним за парната машина, антибиотиците, телевизията, компютрите и т.н., кито предизвикаха революционни изменения в начина, по който се удовлетворяват съответните потребности.В повечето случаи потребителите се ориентират в измененията много по-бързо от производитвлите и това дава шанс на всеки производител в конкурентната борба.През 80-те години “Булгарплодекспорт” срещаха значителни трудности при износа, губеха клиенти и пазари поради липса на предпочитаните на съответните пазари разфасовки, лошото качество на самите етикети и тяхното залепване.Ясно е, че производителя се кланяше на производствени съображения и не отчитеше достатъчно нито ролята на качеството (грозни етикети, залепени на криво),нито предпочитанията на потребителите към малките, удобни за дома разфасовки.Задачата на маркетинга е да проучи съответните изисквания и предпочитания и да разясни на стопанското производство, чрез него на инжинерите и работниците, че потребителя иска опаковка с красив и добре залепен етикет.Иначе няма да купи.Или ще купи само при много по-ниска цена от тази на конкурентите.

2.2 Маркетингова микросреда.

Тя включва:

- доставчици

- фирми

- конкуренти

- клиенти

- маркетингови посредници

- компактни аудитории на фирмите

Доставчиците са делови фирми и отделни лица, осигуряващи на компанията и на конкурентите й материални ресурси, необходими за производството на конкретни стоки или услуги.Управляващите маркетинга трябва внимателно да следят цените на предметите на снабдяването, доколкото растежът на цените на закупуваните материали може да наложи увеличение на цените на продуктите на фирмата.Липсата на един или друг материал, стачките и други събития могат да нарушат регулярността на доставките и графика на изпращане на стоките до придназначението им.В краткосрочен план ще бъдат изпуснати възможностите за продажби, а в дългосрочен – уронване на престижа на фирмата пред клиентите й.

Фирми. При разработването на маркетинговите планове ръководителите на марктинговата служба трябва да отчитат интересите на друтите групи във фирмата, като весшето ръководство, финансовата служба, отдела по НИРД, отдела по материално – техническо снабдяване, производството и счетоводството.За разработването на маркетинговите планове всички тези групи съставляват микросредата на филмата.Управляващите по маркетинг трябва да работят в тясно сътрудничество и с другите подразделения на фирмата.

Конкуренти.

Това е на пръв поглед най-ясният от всички елементи на маркетинговата обкръжаваща среда. Традиционното разбиране за конкуренцията включва преките конкуренти на пазара, предлагащи аналогични стоки. За съжаление картината по отношение на конкуренцията няма да е пълна, ако разглеждаме само аналогичните продукти на други фирми.Техническият прогрес непрекъснато създава нови решения за удовлетворяване на същата потребност-такава, каквато тя е, или модифицирана под влиянието на създадените нови стоки.Традиционната ориентация към следене на действията на класическите конкуренти вече недопринася достатъчно за подържане и развитие на пазарните позиции на фирмите и маркетинг менидгърите трябва да отчитат този факт.За съжаление често от специалиста по маркетинг се изисква данни за цените на продукцията на конкурентните фирми и се мисли, че с това е изследвана конкуренцията.От време на време към това се добавя набиране на каталози и фирмена информация.Изключение са случаите, в които се тръгва едновременно и от другия край-от потребностите и потребителите. Небива да се забравя, че всеки, които обслужва същите потребности, макар и по друг начин, е наш конкурент.Просто защото намалява броя на потребителите, които иначе може би ще се обърнат към нас.

Клиенти.Фирмата трябва внимателно да проучи клиентите си.Тя може да излезе на пет типа пазари:

- потребителски пазари - отделни лица и домакинства, купуващи стоки и услуги за лично потребление.

- пазар на производителите – организации, купуващи стоки и услуги за използването им процеса на производството.

- пазар на търговските посредници – организации, купуващи стоки и услуги за последващите им препродажби с печалба за себе си.

- пазар на държавните учреждения – държавни организации, купуващи стоки и услуги или за последващото им използвоне в сферата на комуналните услуги, или за предаването на тези стоки и услуги на тези, които се нуждаят от тях.

- международен пазар – купувачи извън границите на страната, включващи задгранични потребители, производители, търговски посредници и държавни учреждения.

Маркетингови посредници.Това са фирми, помагащи на компанията при предвижването , продажбите и разпространението на стоките й сред клиентите .Към тях се отнасят търговските посредници, фирмите – специалисти по организирането на стокопридвижването, агенциите за маркетингови услуги и кредито - финансовите учреждения.

Контактна аудитория. Всяка група, която проявява реален или потенциален интерес към организацията или оказва влияние върху способността й да достигне поставените цели.Контактната аудитория може да улеснява или да продиводейства на фирмата по обслужването на пазара.Всяка фирма действа в обкръжение от контактни аудитории седем типа: финансови кръгове, контактни аудитории на средствата за масова информация, контактни аудитории на държавните учреждения, граждански групи за действие, местни контактни аудитории, широка публика, вътрешни контактни аудитории.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG