Home Икономика Продуктова политика 3

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Продуктова политика 3 ПДФ Печат Е-мейл

Продуктова политика

 1. Продуктова политика – фундамент, върху който се изграждат политиката на цените, дистрибуцията и промициите.
 • Цели на Продуктовата политика – да разработи и подържа такъв асортимент от стоки и услуги, който би осигурил висока обр. на капитала, стабилен и нарастващ пазарен дял и образ, предизвикващ положителни реакции в обществото.
 • Продуктова политика – комплекс от взаимосвързани решения произтичащи от целите на фирмата и насочени към определен асортимент и обема на произвежданите стоки.

2.  Продукт – Всяко нещо, което може да бъде предложено на пазара за привличане на вниманието, прибобиване, използване или потреблениее в състояние да задоволява желания и потребности.

А) Нива на продукта – те са 5:

1) първо – Същинска полза- основно предназначение

2) второ – Първичен продукт – същност, идея, проект, материализирани в конкретно изделие.

3) трето – Очакван продукт – име, размер, качество, ергоноличност, сигурност, ризата, опаковка.

4) четвърто – Допълнителен продукт – подкрепата на продукта от параматри , елементите на останалите направления от маркетинг микса.

5) Петото - Потенциален продукт – бъдещето на продукта, престижа, статус.

Б) класификация на продуктите:

1. Според дълготрайност и осезаемост

- за краткотрайна употреба

- за дълготрайна употреба

- услуги

2. Според типа потребител

1)Потребителски

- удобни – от първа необходимост, импулсивни, при нужда,лесно достъпни ефтини, слаба привързаност към марката, рутинни.

- магазинни – обувки, мебели, техника,скъпу специализирарни магазини, позициониране, предпочитания към марка, ограничен ПВРП.

- луксозни – луксозни автомобили, часовници, бутикови облекла, мног скъпи, уникалност и статус на марката, лоялност към марката,рядко се купуват, разширен ПВРП.

- нетърсени ( пасивни) – непознати, нежелани, застраховки.

2) Индустриални –

- Суровини – селскостопански и природни

- Полуфабриканти – материали и компоненти

- Инвестиционни – съоражения – сгради и машини, оборудване – инструменти.

-             Спомагателни материали и услуги – текущи материали да поддържка за ремонт; услуги от външни организации – консултантски услуги.

3)Продуктова йерархия – групиране на продуктите съобразено със съотношението им с потребността, за което са създадени.

Фамилна потрбност   ( Маслоу)

↓↓↓

Продуктова фамилия   -   Продуктите задоволявващи една фамилия

↓↓↓                                        потребности.

Продуктов клас          -      Според функциите си ( хранителни)

↓↓↓

Продуктова линия      -     Според начина на функциониране на млечни изд.

↓↓↓

Продуктов тип           -    Една продуктова линия, разграничена по

↓↓↓                                съществен придатък ( мляко- прясно, кисело)

Марка                          -     Име на продукта

↓↓↓

Продуктува единица -    разновидност, марка и продукт. линия

-             Асортимент – всички отделни продукти и разновидностите им.

1)          Ширина – брой продуктови линии

2)          Дълбочинна – брой прод.единици в продуктова линия

3)          Дължина – наситеност – броя на всички продуктови единици

4)          Съгласуваност – хармоничност – връзките между асортимента и крайното потребление, производство и дистрибуция.

 1. Конкурентно способност на продукта – спосоноста на производителя да произведе и предложи продукт, който да бъде  предпочетен от доставчици, брой потребители, за да е ефективно производството, и то при разходи, съпоставени с разходите на аналогичните изделия на конкурентите.

-             конкурентите по качество

-             конкуренти по икономическа ефективност

5.  Жизнен цикъл на продукта

а) фаза на внедряване – от първата поява на продукта на пазара, търсят се загуби и слаба конкуренция.

б) фаза на разтеж – бързо нарастване на продажбите,печалбата, поява на първите имитатори, към края на фазата намаляване на цените и печалбата, да се удължи фазата – нова ценова политика и модифициране на продукта.

Цел – нови купувачи от нови пазарни сегменти

в) фаза на зрелост – макс продажби, печалбата намалява, цените намаляват, силна конкуренция, необходимо усъвършенстване и модифициране на продукта,

Цел – нови канали на дистрибуция, нови пазари, разнообразяване на продукта.

г) фаза на спад – края на пазарния живот, продажбите намаляват, печалбите намаляват.

Цел – да лансира нов продукт

 • Видове ЖЦК

1)                   на продуктова разновидност  ( стоков тип) – цигари без филтър

2)                   на продуктова фамилия ( стоков клас) – тютюнови изделия

3)                   на отделни марки

 • Задача на маркетинга

-             да удържи фазата на зрелост

-             да скъси на внедряване

-             да отложи фазата на спад

6. Продуктови стратегии – комплекс от взаимосвурзани решения, насочени към оптимирани характеристиките на асортимента в съответна с целите на организацията и пазарните условия.

а) Стратегии за диравление на ЖЦП

 1. Стратегии във фазата на въвеждане

-             бавно обиране на каймака – при труден за имитиране продукт, липса на заплахи от конкуренция; силно мотивирани клиенти, луксозни прод., Никакви разходи за реклама и висока цена на продукта.

-             Бързо обиране на каймака – високи разходи за реклама, всички цени на продукта, при продукта с потенциал да станат хит, лестни за имитиране.

-             Бавно проникване на пазара – пасивен маркетинг – голям пазар, силна осведоменост за продажа, чувственост към цената, слаба конкуренция,.

Ниска цена и ниски разходи за реклама.

 1. Стратегия във фаза на разтеж

-             усъвършенстване на продукта – подбор на качество

-             усъвършенстване на дистрибуция – мотивиране на дистрибуция, нови клиенти

-             Активна промоция –

 1. Стратегия във фазата на зрелост

-             модификация на пазара – увеличение на пазарния дял и обема на потребителите

-             модификация на продукта – подбор на качеството, подбор на характеристики, усъвършенстване на дизайна.

-             Модификация на маркетинг микса

 1. Стратегия във фазата на спад

-             потапяне – прекратяване на производство

-             жътва – на инвестиране в продукта

-             договаряне – от големи организации – прехвърляна на производство на по –малки организации

б) стратегии за управление на продуктовия микс

1. Стратегии за продуктови линии – определяна на оптиманлната дължина на конкретна продуктова линия

- изтегляне на долу – удължаване на пресечена линия с представители в по ниски ценови категории за обхвърляне на по – неплатежоспособни сегменти

- Двупосочно изтегляне – стремеж към пълно отхвърляне на пазарите

- Допълване на продуктова линия – удължаване на продуктовата линия с нови изделия в същата ценова категория

- Скъсяване на продуктова линия – отпадът продукти от линията, които носят загуба, нямат достатъчно производствени мощности.

- Модернизиране на линията – остарелите изделия се подменят с нови, няма промяна в дължината.

2. Стратегия за продуктовия асортимент –

7.Иновационна политика

а) Иновационни стратегии

- чрез закупуване на:

* на др.конпании

* на патенти

* на лицензи

* фрайчанйзинг

- чрез разработване ан нови стоки :

*самостоятелно

* в сътрудничество със специалнизирани институции

б) Новост на стоката

1) от гледна точка на потребителя:

осведоменост – постоянна иновация – не изисква нови познания

реклама – Динамична иновация – нарушава рутината, но не изисква тотално ново обучение.

Дегустация и придажби – Скокообразна иновация – нови познания

1)          от гледна точка на фирмата :

-             оригинални / безаналогови – произвеждат се само от една фирма, революционни новости

-             Модифицирани – само някои характеристики се променят

-             Усъвършенствани – доставят по голяма полза

в) Стратегия за разработване на нови стоки :

1) Активни – целят форморане на нови потребности или задоволяване на стари по нов начин

2) Пасивни – целят да се подобрят начина на удовлетворяване от потребността, копират/подобряват произвеждани стоки; фирмата реагира на натиск от страна на конкуренцията.

г) Алгоритъм за разработване на нови стоки :

- идентифициране на източници

1. Генериране на идеи

2. Подбор и оценка на идеи

3. Разрабитване на конкуренция и тестване

4. Бизнес анализ

5. Разработване на маркетингова стратегия

6. Разработване и тезтване на прототипа

7. Пазарно тестване

8. Комерсиализация

* Идентичност на източниците

- определяне на кръга от потребители

- сътрудници

- конкуренти

- дистрибутори

1) Генериране на идеи

- списък на атрибути

- метод на усилените връски

- морфологичен анализ

- метод потребности – проблем при задоволяването им, и мненията на потребители.

- метод на ............. атака – дискусия в група

2) Подбор и оценка на идеите - комисия

критерии:

-             вътрешни – сравни с организацията

-              външни – оценки от потребителите

2)          РАзработване на концепция – развитие и конкретизация на идеята

-             дефиниране на образа на продукта

-             тестване на концепцията

3)          Бизнес анализ

-             продажби

-             разходи за продукта

-             печалба

-             възвръщане ан разходи

-             степен ан риск

4)          Разработвана на маркетингова стратегия.

5)          Разработване на прототипа – тестванне

-             технически тест

-             потребителски тест

6)          Организиране ан ограничено производство и пазарни тестове

 • приемане на продукта

-осведоменост

- интерес

- оценка

- проба

- приемане

8) Серийно производство

1) КОга да се въведе ?

- изпреварване на конкуренцията

- едновремено с конкуренцията

- след конкуренцията

2) Каде да се въведе?

- един пазар

- няколко пазара

3) На кого да се продаде?

4) Как да се продаде?

Пазарна дифузия на иновацията?

1)             Процес на възприемане на новата стока от потребителя

-             осведоменост – потребителя знае за стоката, но няма достатъчно инфо

-             интерес – има стимул да търси инфо

-             оценка – решава дали има стимул да проверява

-             опит – ще използва стоката за по пулна представа

-             въприемане – решава ребовно да купува

2)  Модел ан Роджърс за дифузия на иновацията

8.Търговска марка – знак отличаващ стоките и услугите на едно лице от тези на други, представени графично

а) функции на ТМ

1) Разделителна

2) Гаранционна – информация за стоката, асортимента и производителя

3) Реклама – неценова конюктура, психология на продавача.

4) Конкуренция – лицензи, фрайчаизинг

5) Защитна – Защита на търговската марка

б) Видове Търговски марки

1) Според сферата на макропритежателя:

- промишлени

- търговски

- марки за услуги

2) Според естеството на знака

- словни – думи

- образни – картини, монограми, лого

- комбинирани – словни + образни

- пространствени – форма на изделието, опаковка, триизмерни.

3) Според сферата на приложение:

- общи – на производителя

- стокови – асортименти , специализирани

в) Изисквания към Търговската марка

1) Търговски

- асортиментност

- еднозначност

- запаметимост

- благозвучие

- графичност

2)             Правни  – Парижка конвенция за индустриална собственост.

 1. Опаковка  - материал в който се поставя стоката за транспортиране, продажба и последващо потребление.

1)                Транспортна – запазва стоката от почистване и ограбване

2)                Потребителска – защитина функция,

 • вътрешна
 • външна – рекламна

Алгоритъм на разработване на потребителска опаковка:

Създаване на концепция                 Вид, функция, правни изискавания

↓↓↓

Констроиране                                   размер,форма,материал,цвят,инф.блок

↓↓↓                                                       марка

Тестване                                          технически, търговски,  потребителски,

Рекламни

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG