Home Икономика МАРКЕТИНГ-ФУНКЦИИ, МАРКЕ-ТИНГ-МИКС,ВИДОВЕ ТЪРСЕНЕ И ЗАДАЧИТЕ НА МАРКЕТИНГА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
МАРКЕТИНГ-ФУНКЦИИ, МАРКЕ-ТИНГ-МИКС,ВИДОВЕ ТЪРСЕНЕ И ЗАДАЧИТЕ НА МАРКЕТИНГА ПДФ Печат Е-мейл

МАРКЕТИНГ-ФУНКЦИИ, МАРКЕ-ТИНГ-МИКС,ВИДОВЕ ТЪРСЕНЕ И ЗАДАЧИТЕ НА МАРКЕТИНГА

Маркетингът като концепция за управление на производствено-пласментната дейност изпълнява редица функции, присъщи на всеки тип управление, а именно: планира-не, организация, координиране и кон-трол. В  същото време тези функции, характерни за различните системи на управление, могат да бъдат конкретизирани и допълнени със специфичните функции на маркетинга:

- Аналитична функция на марке-тинга:

комплексно изследване на па-зара;

анализ на производствено-пласментните възможности на фирмата;

разработване на маркетингова стратегия.

- Функцията планиране:

планиране на маркетинговия комплекс;

разработване на маркетингови програми.

- Производствено-пласментна функ-ция;

Продуктова политика

Ценова политика

Пласментна политика

Комуникационна политика

Къдрова поликика

- Контрол на маркетинговата д-ейност и оценка на нейната ефе-ктивност.

Маркетинг-миксът (маркетин-говият комплекс) съчетава всич-ки мероприятия и инструменти, с помощта на които може да се води активна маркетингова дей-ност във фирмата.

В класическата литература по маркетинг променливите са раз-

пределени в четири основни групи, наречени „четирите Р".

Продукт (Ргoduct)

Цена (Рrice)

Място (Дистрибуция) (Plaсе)

Промоция (Ргоmotion)

Маркетинг-миксът е основна предпоставка за разработването и провеждането на ефективна ма-ркетингова стратегия на орга-низацията, осигуряваща й реа-лизиране на поставените цели и задачи. Ето защо когато се разра-ботва маркетинг-микса, решени-ята за продукта, цената, дистри-буцията и промоцията трябва да са съвместими едно с друго и с желанията на целевия пазар, да се вместват в ресурсните възмо-жности на компанията, да са до-бре координирани и да предла-гат ясно отличително преиму-щество.

Съществуват различни видове търсене, като всеки от тях изиск-ва изпълнението на различни мар-кетингови задачи. Във всички слу-чаи обаче, те се свеждат до ефек-тивно управление на търсенето, съобразно целите на организа-цията.

-  Отрицателно търсене

Отрицателно търсене има в слу-чаите, когато значителна част от потребителите не харесват про-дукта и правят всичко възможно да избегнат неговото потребле-ние. Задачата на маркетинга е да анализира защо потенциалните потребители не харесват дадената стока и да разработи маркетин-гова програма, целяща да проме-ни негативното отношение чрез изменение на продукта, намаля-ване на цената, стимулиране на продажбите и др.

- Отсъствие на търсене (нулево

търсене)

Отсъствие на търсене се наб-людава, когато потребителите са безразлични към продукта (не са заинтересовани да го купуват). Задачата на маркетинга е да от-крие способи за обвързване на притежаваните от стоката ползи с потребностите и предпочитанията на потребителите.

- Скрито (латентно) търсене

Скрито търсене има, ако голя-ма част от потребителите не мо-гат да удовлетворят желанията си (предпочитанията си) чрез предлаганите на пазара стоки и услуги. Задачата на маркетинга е да определи обема на потенциал-ния пазар и да разработи и пред-ложи на пазара съответните сто-ки или услуги.

- Намаляващо търсене

След определен момент търсене-то на всеки продукт намалява по-ради насищане на пазара, оста-ряване на продукта, промяна в модните тенденции и др. Зада-чата на маркетинга е да опреде-ли причините за намаляващото търсене и да предотврати тази тенденция чрез промяна на про-дукта, ориентиране към нови па-зари, по-ефективни комуника-ции и др.

- Непостоянно търсене

Непостоянно е търсенето, кога-то то се колебае на почасова, ежедневна или сезонна основа. Тази неритмичност създава проблеми с претоварване или ненатоварва-не. Задачата на маркетинга е да предложи начини за намаляване на колебанията в търсенето чрез гъвкави цени, разнообразен асор-тимент, стимулиране на продажби-те и др.

- Пълноценно (пълно) търсене

Пълноценно е търсенето когато организацията е доволна от своя търговски оборот. Зада-чата на маркетинга е да поддъ-ржа съществуващото равнище на търсене, въпреки промените във външната среда – измене-ние на потребностите и жела-нията на клиентите, засилваща се конкуренция и др.

- Свръхтърсене

Ако равнището на търсене е по-високо от това, което фирмата може или иска да удовлетвори, налице е свръхтърсене. Задачата на маркетинга (наречен демар-кетинг) е да намали равнището на търсене до оптималното за организацията (чрез увеличава-не на цените, съкращаване на дейностите по обслужването на клиента, намаляване на разхо-дите за реклама и стимулиране на продажбите и др.). Могат да се прилагат два варианта на демаркетинг - общ и избирате-лен. Целта на избирателния де-маркетинг е да се намали търсе-нето в най-ниско доходните паза-рни сегменти. И в двата случая тъ-рсенето не трябва да се ликви-дира, а само да се намали него-вото ниво.

- Нерационално (нежелано) търсене

За някои стоки и услуги има търсене, което е нежелано от обществото като цяло - цигари, алкохол, филми на ужасите и др. Задачата на маркетинга е да ограничи или пренасочи потре-бителското търсене чрез пред-лагане на подходящи алтерна-тиви, разпространяване на ин-формация за вредите, огранича-ване на достъпността на стоката и др.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG