Home Икономика Рекламна кампания

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Рекламна кампания ПДФ Печат Е-мейл

Рекламна кампания.

Рекламата е всяка платена форма на нелично представяне и промоция на идеи, стоки и услуги от страна на определен спонсор. Рекламата преминава през няколко основни етапа:

І етап – определяне на рекламни цели – предходни решения свързани с целевия пазар, пазарно позициониране и маркетинговия микс. Основните рекламни цели са, комуникационни и продажни. Видовете реклами са: информационната реклама (използва се основно в началния етап), убеждаваща (целта е да подтикне купувача към търсене), напомняща (при продукти които са на фаза напускане от пазара).

ІІ етап – определяне на рекламния бюджет: тук се прилагат същите методи които са общовалидни за всички промоционални елементи. Тук влияние оказва жизнения цикъл на продукта, защото новите продукти получават по-голям рекламен бюджет. Влияние оказва и конкуренцията, ако има голям брой конкуренти има и големи рекламни разходи.

ІІІ етап – разработване на рекламното послание: то трябва да изразява основна полза която марката предлага. След време посланието може да се промени без да се променя продукта. Целта на рекламата е да се накарат хората да действат така както желае рекламодателя. За изпълнение на посланието трябва да се намери подходящ стил, тон и думи. Също при изработване на рекламното послание е важен и рекламния лозунг или заглавие. Създаването на заглавие е една от най-важните дейности, тъй като неговата цел е да привлече хората към покупка.

ІV етап – избор на рекламни канали – необходимо е да се подбере канал който най-точно да съответства на рекламното послание.

Рекламните средства се делят на следните групи:

І група – печатни средства за разпространение

– директна реклама, адресна, листовки, каталози;

-презреклама – вестници и списания.

ІІ група – електронно разпространителни – радиореклама, телевизия, интернет.

ІІІ група – външна и транспортна – билбордове, надписи, светещи съобщения и др.

Избора на рекламен канал и средството, с което може да се направи е въз основа на следните характеристики: привързаност на целевата аудитория, специфика на стоки и услуги, рекламно послание, географско покритие, цена на канала. Всеки канал и средство има своите специфики.

V етап – оценка на рекламната ефективност – след провеждането на рекламната кампания трябва да се оцени рекламната ефективност, те са три вида:

-социална ефективност – разширяване на знанията на потребителите за потребителските качества на стоката. Създаване на нови потребности и вкусове на хората, опазване от употребата на вредни за здравето и морала стоки, повишаване на културата в обслужването;

-икономическа ефективност – показател за ефективността и разходите за реклама като показател за ефективност може да се използва: печалба, обем, продажби, брутен доход и чист доход.

-ефективност на психологическо въздействие, тя е свързана с убеждаването и насочването на съзнанието на потребителите за постигане на положително отношение към рекламния продукт.

Те представляват материални стимули или търговски трикове които имат задачата да подтикнат потенциалния потребител към покупка. За разлика от рекламните средства за насърчаване на продажбите тук съдействат за бързото въздействие върху търсенето. Съществуват различни стимулиращи средства за насърчаване на потребителите към купуване на дребно. Тези средства са:

-безплатни мостри – количество от стоката което се предлага на купувача да ползва безплатно;

-талон – те се изпращат по пощата или се използва ежедневния и периодичен печат;

-връщане на част от стойността – този метод не е ефективен защото връщането на сумата изисква повече разходи и усилия;

-премиране на купувачите – изделието което ще премира винаги трябва да има висока стойност;

-действащи цени – намалената цена ще действа в определен период от време и се предлага в производствени фирми;

-картички – представлява картинка която описва паричната сума на продукта или брой точки при покупката му;

-конкурси – томболи;

-премия за чести покупки – купони които се залепват на специален формуляр;

-демонстрация – тестване на нови стоки;

-свързани стимули – две или повече фирми комбинират своите усилия така че продажбата на една стока да води до продажбата на друга;

-стока с предварително предназначение – опаковката;

Стимулиращите средства използвани за въздействие върху търговски посредници са:

-вариращи цени -  при този вариант равнището на цената се образува с количеството на закупената стока;

-цени за постоянни клиенти;

-парични премии – такава премия търговеца получава когато предварително закупи определено количество стока;

-премиране на търговски персонал – даване на премия на търговския персонал е необходимо е за да работят по-добре и да бъдат мотивирани да извършват повече продажби;

-дисплей – предоставяне на хладилни шкафове с цел не само съхраняване на стоката но и напомняне за нея;

-обучение – търговеца обучава своя персонал на посредниците по канала как да осъществяват продажбите;

-изложби – търговските посредници ги организират със стратегията за новия планов период нови начини и др.;

-свободни мостри – даване на допълнителни отстъпки;

-поемане на част от разходите – този вариант изисква производителя и търговеца на едро да си разделят разходите за телевизия и друга реклама.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG