SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лизинг ПДФ Печат Е-мейл

Лизинг

Лизингът е дългосрочно арендуване на такива индустриални продукти като оборудване, машини. Извършва се от лица, които ги придобиват, за да ги отдават по наем. Понятието лизинг винаги предлага срочна аренда за срок от три години. Посочената особеност на лизинга е свързана с обектите на този вид продажби. Това са скъпо струващи машини и съоръжения. Този вид продажби водят началото си от втората половина на 19в, когато в САЩ са организирани първите лизингови продажби. От тогава съществува и нормативна уредба за този вид продажби. Законодателството дава определение за лизинга като операция за отдаване под наем на оборудване и на различни видове технически изделия, закупени за тази цел от организации. Тези организации стават собственици на съответните лизингови обекти след изтичането на срока на наема. Съществуват два вида лизингови операции – финансов и оперативен. От гледна точка на експлоатацията на обекта съществува т.нар лизинг от първа ръка. Отнася се за имущество, което не е използвано до момента на отдаването му под наем. Съществува и т.нар лизинг от втора ръка. Отнася се за вече използвани обекти. В зависимост от степента на участие на лизингодателя в обслужването на обекта съществува т.нар нетен, чист лизинг. При него лизингодателя не участва в обслужването на обекта. Лизинг с пълно обслужване – лизингодателят поема пълното обслужване на обекта в целия период, в който той е нает. Съществува и мокър лизинг, при които наред с пълното обслужване на лизингувания обект, лизингодателя осигурява и екипа, който обезпечава ползването на обекта.

Финансовият лизинг е основна форма на лизингуване. При него лизингодателя се задължава да предостави определения обект на лизингополучателя, който го ползва съгласно указания, намерили израз в спецификацията към договора за наем. Получателят се задължава да заплаща периодични вноски, разпределени във времето по предварителни договорки. Срокът на договора може да покрива икономическия живот на съответното изделие. Ползвателят има право да закупи обекта след изтичането на договора за наем. Възможно е да се договорят условия за ползването на обекта в по-кратки срокове. Най-малко за половината от срока за амортизация. В някои страни съществува т.нар пропорция 40 към 90. Означава, че срокът за лизинг на съответния обект трябва да бъде най-малко 40% и най-много 90% от срока за амортизацията му. Такава е практиката в Италия. При отдаване на обекти под лизинг съществува един начален период, наричан неотменяем. В този период никоя от страните няма право да прекрати действието на договора. От позицията на лизингодателя финансовият лизинг е една кредитна операция по предварително зададени от ползвателя спецификации. Лизингодателят купува обекта, за да го даде по наем. Това по същество дава отговор на въпроса: Защо страни в тези отношения се явяват банки или други финансови институции? И още отговор на въпроса: Защо лизингът се нарича финансов?

След приключването на срока съществуват три алтернативи:

а/ да се договорят нови условия на базата на остатъчната стойност, с право във всеки момент договорът да бъде прекратен. Няма неотменяемост на договора;

б/ обектът да бъде купен по остатъчна стойност;

в/ да бъде върнат на лизингодателя;

Освен финансов лизинг съществува и оперативен. Исторически той предхожда финансовият лизинг. Особеното при него е, че срокът на действие е от няколко часа до три години, т.е оперативният лизинг се изчерпва чрез рентинга и хайдинга. Наемодател при оперативният лизинг често се явява производител или специални лизингови фирми. Особено при този вид лизинг е, че съществува възможност за предсрочно прекратява на договора с предизвестие за определен срок. Всеки лизингов договор съдържа предмет на договора, където се формулира целта, конкретизират се услугите, които собственика ще окаже на купувача при получаване и време на ползване.

Предимства и рискове. Лизингът притежава предимство като форма на финансово обслужване. Банковият кредит е изгоден, когато е краткосрочен. Ако е средносрочен и дългосрочен цената му е много висока. При банковият кредит се изискват гаранции, най-често ипотеки. Договорите за лизинг нямат такова искане, като гаранция са авансовите плащания. При банковите кредите се осигурява максимум от 80-85% от стойността на обекта. При лизинга се придобива 100%. Лизинговите операции са особено благоприятни при бързото морално остаряване на много технически съоръжения. За стопански организации е по изгодно да наемат под лизинг. Друго предимство на лизинга е, че позволява да се увеличи производствения капацитет в периоди, когато пазарната конюктура е благоприятна и фирмите трябва да отговорят бързо на тази конюктура. Лизингът е и възможност да бъдат проучени практически технико-икономическите параметри на определени съоръжения, с оглед евентуално придобиване на такива съоръжения.

Лизингът съдържа и рискове. Рискът от морално остаряване на дадено под наем оборудване, ако неговият икономически живот е дълъг, а в договора за лизинг е спазено условието – договорът да покрие икономическия живот на изделието. Риск е и възможността за прекратяване на оперативния лизинг – не позволява възстановяване на разходите на лизингодателя.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG