Home Икономика МАРКЕТИНГОВИ ФУНКЦИИ И МАРКЕТИНГОВИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
МАРКЕТИНГОВИ ФУНКЦИИ И МАРКЕТИНГОВИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПДФ Печат Е-мейл

МАРКЕТИНГОВИ ФУНКЦИИ И МАРКЕТИНГОВИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Маркетингови функции – от управленска гледна точка, това са всички действия по планиране, анализ, организация и контрол на маркетинга, които трябва да се осъществяват в тяхната взаимна връзка и зависимост, за да бъде успешен практическият маркетинг. Маркетинговите функции (действия) включват:

v                  Анализ на маркетинговата обкръжаваща среда – маркетинговата обкръжаваща среда се представя от сили и фактори, които влияят върху търсенето на продуктите на фирмата. Когато те са в най-близкото й обкръжение, са фактори на микросредата. Разгледани в по-широк обществен план, факторите се определят като макросреда. В зависимост от възможността да бъдат управлявани, факторите се делят на контролирани и неконтролирани. Факторите трябва да бъдат изследвани, за да се вземат правилни фирмени решения относно настоящите и бъдещите продажби.

v                  Анализ на потребителите – потребителското поведение е обект на самостоятелен анализ, защото потребителят и неговата удовлетвореност са емблематични за маркетинга. Потребителите се различават по своя културен, личностен, социален и психологически профил, което резултира върху мотивацията им при покупка. Като познава тяхното поведение, специалистът по маркетинг може да предложи адекватни маркетингови стратегии, за да предизвика желана ответна реакция.

v                  Анализ на конкурентите – конкурентите са важен неконтролируем фактор на маркетинговата обкръжаваща среда, формиращ (заедно с потребителите) продуктовата структура и размера на производството. Анализът на конкурентите е насочен към:

ü                                   Изследване на типа пазарна структура (свободна или ограничена конкуренция) и съобразяване на маркетинговата стратегия с нея.

ü                                   Отчитане на силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред конкурентите.

ü                                   Определяне конкурентноспособността на продуктите на основата на конкурентните им предимства и формиране на конкурентни стратегии.

v                  Избор на целеви пазар – сегментирането, изборът на стратегии за прицелване в пазара и за позициониране на продукта са фундаментът на стратегическия маркетинг. Сегментирането е своеобразно начупване на пазара, при което хомогенният пазар се разделя на по-малки групи потребители със сходни потребности. Пазарните сегменти се оформят според различни признаци и могат да бъдат обслужвани с еднакви маркетингови програми. Позиционирането е обратната страна на сегментирането, чрез което фирмената оферта се откроява (диференцира спрямо конкурентната) в съзнанието на потребителите. Информацията за профила на потребителите и пазарните им изисквания, както и тази за конкурентите е в основата на стратегиите за сегментиране и позициониране.

v                  Планиране на продукцията или разработване на продуктова политика – широкият обхват на продукта обуславя разработването на множество стратегии, каквито са тези за марката, опаковката, маркировката, сервиза, жизнения цикъл, продуктовия асортимент, създаването на нови продукти.

v                  Планиране на цените или разработване на ценова политика – представя се чрез действия по установяване на ценообразуващите фактори и методи, възможните варианти на цени и съотношения между тях. Присъщо е разработването на стратегии и тактики при определяне и актуализиране на цени, както при техните намаления и повишения.

v                  Планиране на дистрибуцията или разработване на дистрибуционна политика – отнася се до стратегиите при избор на форма на разпределение, дистрибуционен канал, маркетинговите интеграционни системи и конфликтите в тях, както и до организацията на логистичния процес.

v                  Планиране на комуникациите или разработване на комуникационна политика – свързва се с дейностите по планиране на инструментите на комуникационния микс, в т.ч. реклама, лични продажби, насърчаване на продажбите и връзките с обществеността. Адресирано е към разработването на съответни стратегии, установяването на комуникационния бюджет, както и на ефективността от вложените за комуникация средства.

v                  Събиране на маркетингова информация – това е предварително условие за осъществяване на всички останали маркетингови дейности. Като се има предвид същественото място на потребителя в маркетинговата философия, особен акцент придобива първичното маркетингово проучване.

v                  Управление на маркетинга – чрез управлението на маркетинговите дейности се цели тяхната координация, за да се постигнат маркетинговите цели на фирмата. Процесът на управление на маркетинга се разглежда като поредица от следните свързани помежду си процедури:

ü                                           Анализ на маркетинговите възможности.

ü                                           Проучване и избор на целеви пазари.

ü                                           Разработване на маркетингови стратегии.

ü                                           Разработване на маркетингови програми.

ü                                           Организиране, осъществяване и контрол на маркетинговите дейности.

Маркетингови изпълнители – всички организации извършват маркетингови дейности (функции) за улесняване на размяната. Те могат да се изпълняват от единия участник или да се разделят между двете участващи страни, но не могат да се елиминират. По-активната страна в търсенето на размяна се нарича специалист по маркетинг, а другата – предполагаем клиент. Ако и двете страни активно търсят размяната, те са специалисти по маркетинг, при което е налице реципрочен маркетинг. Маркетингови изпълнители са производителите на стоки и услуги, търговците на едро, търговците на дребно, специалистите по маркетинг, организациите потребители и крайните потребители.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG