Home Икономика Основни групи индустриални продукти

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Основни групи индустриални продукти ПДФ Печат Е-мейл

Основни групи индустриални продукти.

Особености на маркетинговата дейност

Индустриалният продукт е всеки продукт, който се използва като производствен ресурс под формата на дълготраен материален актив или който се подлага на първична преработка, на дооработка, yпотребява се за вграждане, до комплектовка и който фирмите производители предлагат на пазара  за размяна в повечето случаи срещу пари и в много по-малка степен срещу насрещни доставки. Индустриалните продукти се наричат още инвестиционни  продукти.

Формулирано по този начин понятие е твърде обобщено и не отразява спецификата на маркетинговата дейност във всеки конкретен случай. Самата маркетингова дейност е твърде различна при всяка конкретна група или видове изделия от тази категория продукти. Нещо повече тя съдържа редица особености, дори при близки стокови групи. Съществуват становища, че в резултат на изключителното разнообразие е почти невъзможно тези продукти да бъдат класифицирани в отделни групи със специфика в маркетинговата им дейност, без това да предизвика спор в точността на класификацията.

Независимо от това такава класификация съществува и тя се използва широко в практическата организация на маркетинговата дейност. В повечето случаи като критерии за класификация на индустриалните продукти се възприема тяхното предназначение, т.е. според ролята им в производствения процес. Тази класификация е основна. Наред с това класификацията се прави и в зависимост от равнищата, на  които се взема решение за покупката, според стойността им, според бързината на потреблението им.

Особеното в търсенето на индустриалния пазар е, че то включва продукти с различна степен на обработка, от суровини до готови изделия. Съществуващите разнообразия на продуктите от индустриалния сектор в значителна степен влияе върху цялостната маркетингова дейност на фирмите, които произвеждат и тези които купуват. Това е характерно за фирми купувачи, които произвеждат сложни технически изделия и поради това осъществяват доставки от най-различни контрагенти. Това се отнася и за фирмите производители с широка номенклатура, т.е. такива, които имат диверсифицирана продуктова структура. Съществуват особености не само в търсенето, но и обхвата на пазара. Много от фирмите производители могат да работят само в отделен сегмент, ако продуктовата им структура е силно ограничена (тясно специализирани предприятия). На този пазар съществуват и различия в честотата на доставките. Не са еднакви възможностите да се поддържат запаси. Изразена специфика съществува и в характера на връзките и в дължината на каналите за доставка, а така също в системата за стимулиране на продажбите.

Според първият основен критерий/тяхното предназначение/ индустриалните продукти се делят на следните главни групи:

  1. Oсновно оборудване;
  2. Спомагателно оборудване;
  3. комплектни обекти;
  4. части, възли, детайли;
  5. основни и спомагателни материали;
  6. суровини;

I. Основно оборудване

Към него се отнасят всички видове крупни машини, чието придобиване се разглежда като дългосрочна инвестиция. Към основното оборудване  се отнасят 2 големи подгрупи технически устройства:

- универсални ( многоцелеви или стандартни машини);

- специализирани машини;

Характерно за универсалните машините е че те могат да бъдат използване в различни индустриални сектори. Причината е, че при тях е възможна определена модификация на продуктите чрез подмяна на отделни работни устройства, нар. още модули или приспособления. Само по себе си това разширява обхвата на пазара, увеличава  броя на сегментите, в които тези продукти могат да бъдат продавани. Това позволява да се увеличи обема на производството перспективно, да се снижат някои производствени разходи, при което се реализира икономия от мащаба, което допринася за тяхното поевтиняване. Високата цена на тези индустриални продукти оказва влияние върху начина, по който се взема решение за покупка, а така също и върху каналите за пласмента им.

( Какви са каналите от гледна точка на характера на продукта?)

(Отговор: те са къси и непреки)

Често този вид индустриални продукти могат да се използват по – продължително и в рамките на един и същ период като се натоварват в по – голяма степен  в сравнение със специалните машини. Това позволява по – ускорена амортизация на тези изделията, възможност да бъдат обновявани в по – къси срокове. Когато тези срокове за амортизация не се скъсяват, по-голямата степен на натоварване води до намаляване на амортизационните отчисления върху единица продукт.

Особеното при специализираното оборудване е, че търсенето е ограничено в малко на брой потребители, понякога само от едно предприятие. Това като правило това са скъпи технически изделия, някои от тях имат поръчков характер. Покупката на такъв изделия изисква участие на голям брой специалисти от различни звена на  организацията  купувач. Необходимо е също така тясно сътрудничество между технологичните и пласментните звена на доставчиците и купувачите. Сроковете за купуване на този вид изделия и техния жизнен цикъл се определя от жизнения цикъл на произвежданите с тези машини изделия. Особеното при този вид оборудване е че колкото по – тясна е специализацията му и колкото по – кратко е времето за експлоатация, толкова по – големи са разходите за амортизация на тези машини и по – голямо е натоварването за тези разходи на единица  изделие.

Това, че стойността на единица закупено основно оборудване е сравнително висока и това, че неговата покупка може да постави в затруднено положение организациите купувачи,  при този вид покупки е причина да се правят задълбочени проучвания, да се водят продължителни преговори с широко участие на различни специалисти. При този вид продукти широко разпространен вид на продажбите е лизингът.

II. Спомагателно оборудване

Характерно за него е че стойността му е сравнително по – малка в сравнение с основното оборудване. Като правило придобиването на такъв вид имущество се финансира за сметка на текущите финансови разходи. Фирмите купувачи не прибягват до търсене на заемни средства. Този вид покупка се характеризира с това, че е стандартизирана. Това позволява да бъде използвано в различни работни операции, в това число в рамките на отделното предприятие.

Посочената особеност оказва влияние върху процеса на покупко – продажбата. При този вид изделия броя лица оказващи влияние е по – малък. За този вид продукти каналите на дистрибуция са различни – по-дълги. Възможно е фирмите производителки да разкрият собствени търговски канали (транспортни ленти, мотокари, електромотори).

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG