Home Икономика Видове агенти на транспортния пазар

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Видове агенти на транспортния пазар ПДФ Печат Е-мейл

Видове агенти на транспортния пазар

Глобализацията насърчава предимно въздушния и морския транспорт. При рязък спад на световната икономика, последван от постепенно увеличаване, за транспортния сектор като цяло се очертават негативни последствия. Към него се поставят нови изисквания, предимно екологични.

Съществуват агенти, които се занимават пряко с организиране и/или оказване на транспортни услуги. Това са:

a) превозвачи в отделните видове транспорт;

b) инфраструктурни оператори – пасивни участници, които извършват свързани с транспортната дейност услуги;

c) спедиторски фирми – по принцип се занимават организиране и успешно провеждане на транспортния процес.

(5.1)Преки

Спедиторите не са превозвачи, а представители на товародателя. Спедиторът е агент, който сключва договор за превоз от свое име, но за сметка на своите клиенти. Спедиторът би могъл да е и превозвач. Като цяло става дума за международни превози. В автомобилния транспорт, по силата на международната конвенция CMR, действаща официално от 1947 г., но нератифицирана от България, международният автомобилен превозвач, независимо дали желае, се превръща в спедитор. Лично водачът на автомобила носи отговорност за натоварването, попълването на превозните документи, пломбирането на транспортното средство и представянето на превозваните продукти пред митническите власти.

Автомобилите за международни превози трябва да са регистрирани по конвенцията TIR. Изисква  се представяне на TIR карнети. Водачът на превозното средство трябва да следи за безопасността на товара по време на превоза.

Спедитори могат да бъдат и товарните железопътни превозвачи. Те се заемат с оформяне на документацията, експедиране на стоки и др. Все пак на пазара съществуват железопътни спедитори. Те работят предимно в областта на международните превози, докато с вътрешните превози се ангажира БДЖ Спед.

В сферата на водния транспорт съществуват морски спедитори. Те действат предимно в областта на линейното корабоплаване. Спедиторът подготвя товарите за даден кораб, за да се оптимизират товаро-разтоварните дейности; подготвя документите; други. Възможно е и да няма морски спедитори, тъй като в морския транспорт работят и други агенти. Типичен пример са фрахтовите брокери, които се занимават с наемане на кораби или части от тях на свободния (т. нар. фрахтов) пазар. Среща се и т. нар. агенцийско обслужване, свързано с корабни агенти. Корабният агент се ангажира с приемането на съответния кораб в пристанището и всички дейности, необходими за обслужването. Може да изпълнява и спедиторски функции. За всички свои услуги корабният агент представя дисбурсментска сметка. Тя се подписва от капитана на кораба, но се изпълнява от корабособственика.

При товарните въздушни превози задължително се ползват услугите на спедитор, защото клиентите нямат възможност за пряка връзка с превозвача. Всички случаи на директен комбиниран транспорт се организират и управляват от спедитор. Единствено той може да издаде документ, който покрива цялото превозно разстояние.

Логистичният спедитор се стреми към самостоятелно организиране на транспортни услуги. Осъществява се чрез комбинирани транспортни технологии. България е сред първите, които развиват комбинираните Ro-Ro технологии.

Независимо от вида транспорт, спедиторите изпълняват няколко основни функции:

a) спедиторът е специализиран по вид транспорт, поради което избира вид транспорт и сключва превозен договор, за чието изпълнение отговаря пред клиента солидарно с превозвача;

b) спедиторът носи отговорност за подготовката и приключването на основната транспортна услуга. Спедиторът може да се ангажира със:

  • избор на опаковка;
  • комплектоване и опаковане на превозваните стоки, като се издава документ, посочващ съдържанието на всяка опаковка;
  • спомагателни транспортни операции – превоз до и от основното транспортно средство;
  • натоварване/разтоварване на основното транспортно средство;
  • издаване на т. нар. чисти транспортни документи. Те показват, че превозвачът признава приемането на стоката в изправно състояние и с изправна опаковка;
  • попътно проследяване на стоките, когато това е необходимо;
  • застрахователни операции за продукти, които са обект на международни превози, от име и за сметка на клиента. Става дума за cargo застраховките;
  • представяне на стоките пред митническите власти и получаване на митнически режим.

Спедиторът съставя дисбурсментска сметка, която съдържа начисленията за извършените от него услуги. Спедиторът осъществява директен контакт с превозвачите. Превозвачите са стопански организации с основен предмет на дейност предлагане на превозни услуги на обществен принцип. Получаването на статут на обществен превозвач се свързва със следното:

a) издаване на лиценз, който представлява документ за професионална компетентност;

b) осигуряване на подходящи транспортни средства, които да съответстват на определени изисквания. Годността им се удостоверява чрез застраховка каско;

c) способност за извършване на безопасни транспортни услуги.

(5.2)Косвени агенти

Става дума за асоциации и сдружения. В тях се включват превозвачи от един вид транспорт, които освен това са обединени и по тип на оказваните услуги. Играят много важна роля за съответния транспортен сектор. Развиват дейност, насочена към облекчаване на условията за работа на превозвачите, и предприемат мерки за подобряване на тяхната защита. Тези асоциации и сдружения имат идеална цел, т.е. не са стопански организации. В България съществуват няколко сдружения на превозвачите. Съществува и национално сдружение на българските спедитори.

Важна роля играят международните търговски организации, които де факто отговарят за глобалното или регионалното развитие на съответните видове транспорт. В областта на въздушния транспорт действат две изключително важни организации – ICAO (International Civil Aviation Organization) и IATA (International Aviation Transport Association). В областта на морския транспорт могат да бъдат посочени няколко важни организации – IMO, IMCo, BIMCo и др. В чартърния морски транспорт за всеки вид товар съществува специфичен договор. В областта на речния транспорт трябва да се посочи Дунавската комисия, в която членуват дунавските държави. Разположена е в Будапеща. В сферата на автомобилния транспорт действат IRU (International Road Union), разположена в Берн, Швейцария. Отговаря за спазването на конвенциите CMR и TIR. Организацията управлява пазара на TIR карнети, като определя видове и цени. В областта на железопътния транспорт работи ОСЖД, в чийто състав влизат бивши социалистически държави и бивши съветски републики. Разположена е във Варшава. Организацията съвместно с UIC разработва международни конвенции за железопътния транспорт. Друга важна организация, която действа в железопътния транспорт, е CER (Community of European Railways). Тя определя железопътната транспортна политика на Европа.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG