Home Икономика Дистрибуционна политика 3

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Дистрибуционна политика 3 ПДФ Печат Е-мейл

Дистрибуционна политика  

  1. Дистрибуция – прогрес на придвижване на стоката от производителя до потребителя с цел продажба, погледнат като комплекс от управленски и технологичен аспект.

а) Основна цел на политиката по дистрибуция ускоряване на реализацията на готовия продукт чрез усъвършенстване на дейностите, свързани с движението на продукта от производството до потредителя.

б) Характеристиката на дистрибуцията :

1) Трасира пътя до транзакцията – актат на покупко продажба

2) патралелно текат прцеси на прехвърляне на собствеността на стоката и физическото и придвижване

3) Включва материални, информационни и парични потоци

4) носи всички характеристики на процес

в) Дистрибуцията като процес:

- управленска – политика на дистрибуция системи от взаимо свързани решения, подчинени на обща философия и насочени към оптимализиране параметрите на дистрибуционна процес в съответствие с целите на организацията.

- технология – Логистика – операциите, свързани с физическото придвижване на стоки от производството до потребителя и е  насочен към тяхното усъвършенстване.

г) Решения в дистрибуционна политика:

1) Избор на канали на дистрибуция

2) Координация и сътрудничество

3) мотивиране на посредниците

4) разпределение на инвестициите по канала.

2. Дистрибуционни канали

Съвкупност от всичкиикономически субекти, които участват в процеса на придвижване на стоката от производителя до потребителя

а) Причина за появата на посредници:

1) Концентрация на производството

2) съображения за ефективност на производството – приспособяването на стоковото предлагане към търсенето на различни сегменти и индивидуални преди....

3) разлики между производството и портреблението във времето и пространството.

б) работа на канала ( 3фази)

1) Концентриране на еднородна продукция

2) Добавяне на стойност

- сортиране

- разфасоване

- алокация – голямите партиди на по малки

- формиране на комплекти

3) деконцентрация

в) Функции на посредниците

1) Транзакционни – изкупуване, продажби поемане на риск

2) Логистични – форма на асортимент, складиране и съхранение, сортиране, групиране,комплектовка, транспорт

3) Спомагателни – финансиране, окачесвяване и стоков контрол, набиране на маркетингова информация

г) Видиве посредници

1. Посредници с основни функции:

- агент – на производителя, търговски, на придобиваната собственост на стоката, получава комисионни, ФЛ или ЮЛ

- брокер – отношенията имат краткотраен характер; ФЛ или ЮЛ

- собствени звена с посреднически функции:

* търговски клон – Филиал, дъщерна фирма

* търговска кантора – реализира продуктите без без функция на ТЕ

-             търговия на едро – придобива собственост

-             търговия на дребно – продава на кайните потребители, придобите собственост

-             дистрибутор – индустриални пазари

1)                Посредници сус споменателни функции:

-             финансови компани

-             панаири, изложби, търговски центрове

-             публични складове

-             транспортни компании

д) Взаимодействие по канали

- договаряне

- обмян на собственост

- заплащане

- транспорт

- стимулиране на продажби

- движения на пазари

е) Равнища на канали – посредник с основно функции

- канали за дистрибуция на индустриални стоки

ж) Форми на интеграция по дистрибуторските канали

1) Вертикална интеграция – процес на търсене на общи решения в интерес на участниците придобива контрол върху някой от останалите нива на канала чрез продобиване на собственоста им:

1) чрез интегриране сливане с последващи движения

2) чрез контрол върху предшестваще поглъшания

-             контрактна ВМС

  • инициирани от ТЕ доброволни вериги
  • инициирани от ТД кооперативи
  • франчайзинг

-             Административна ВМС  управляеми)

2)Хоризонтална интеграция процес на търсене на общи решения в интерес на участниците на една и също ниво в различни дистрибуторски канали.

1)             Избор на дистрибуционни канали – фактори опреелящи изборите

а) сързани със средата – географски равни на технологиите, конюктура, конкъренция, юредически, обществени процеси.

б) свързани с особеностите на потребителите

в) с особеностите на продукта

- индустриални продукти

- потребителски продъкти

г) с организация

2)             Дистрибуционни стратегии

а) интензивна дистрибуция – предполага продажба в много голям брой сегменти – стоки с имполсивно търсене или с всекидневно търсене, ( удобни, рутинни)

б)  селективна дистрибуция – предполага продажба в достъпен брой търговски точки, обслужване на няколко сегмента – стоки с предварителен избор

в) Ексклузивна дистрибуция – продажба в малък брой търговски точки във въсок ценови сегмент – стоки с особено търсене и с много скъпи стоки с предварителен избор ( луксозни)

*къс и прав канал

5) Комуникационни стратегии по ДК

a) Изтегляне ( издърпване ) – фирмата отправя комуникативните си посляния към потребителите, формира интерес и очаква те да предизвикват предвижването на стоките между различните равнища .................................

* Стоката е нова, сложна и неподвижна

б) Изтласкване ( избутване ) – фирмата отправя комуникативно послание към посредника, предизвиква интерес и това предвижва стоката до следващото ниво където посредникът приема инициативата до всяко следващо ниво

6) Маркетингова логистика

а)Логистичен процес

- литературно – технически снабдяване за захранване на производството

- физическа дистрибуция за готови стоки

  • Обект на Маркетингова Логистика – комплект от дейности, свързани с физическо придвижване на потоците от суровини,  материали, полуфабрикати и готови изделия от производството до потреблението

б) Логистични функции

1)обработка на поръчките

- приемане на поручката

– изпращане на поръчката

2)Транспортиране

-железопътен – евтин бавен

- автомобилни – бърз, скъп

- Въздушен – бърз скъп малък капацитет

- воден – най- евтин, барен, зависимост от време

- тръбопроводен – евтин, надежден, бавен

3) Складиране и складова обработка

4) управление на запасите

в) Основна цел – оптимизация на стокодвижението от гледна точка на време , разходи, изисквания на клиента.

г) Задани

1. Свързан с равнището на стоките – непрекъснатост на материалните потоци

2. Свързани с кординация на материални потоци

3. Свързани с общите разходи – ефективност на транспорта и складвите стопанства

4. Свързани с облугването на клиентите – време, място , сигурност, удобство, комуникации

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG