Home Икономика МЕТОДИ ЗА Т.Н. КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
МЕТОДИ ЗА Т.Н. КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1 ПДФ Печат Е-мейл

МЕТОДИ ЗА Т.Н. „КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

1.Какво е съдържанието на понятието „качествени изследвания“?„Качествените изслевания” имат основно разузнавателни цели, насочени са към обогатяване представите на изследователите за изследвания обект, наблягат  на подробностите, на задълбочаването в проблемите, на дискусиите, на различието в становищата.

2. Какви са особеностите на „качествени изследвания“в сравнение с масовите, представителни изследвания?”Качествените изследвание” имат разузнавателни цели насочени са към обогатяване на  представите на изследователите  за изследвания обект.

При масови изследвания не може да се акцентира на подробности, информацията е по-семпла, опростена, становищата са предварително формулирани с цел измерване точното им разпространение.

3. Изредете методите, прилагани при т.н. „качествени изследвания“? Могат да се приложат всички разновидности на метода „Използване на документи“: качествен анализ,вторичен анализ, анализ на съдържанието, автобиографичен метод и пр.

4. Какво представляват „фокусгрупите“? „Фокусгрупи“това са групи от по 6-12 човека, които фокусират вниманието си към дадена тема. Това е групова дискусия, устна комуникация, насочена към определен проблем. С помощта на дискусията се търси решение на проблема или проблемите.. Дискусията се записва, наблюдават се реакциите на участниците. Участниците в групите са представители на различни целеви групи от населението или експерти: квалифицирани специалисти, различни категории персонал в търговски обекти и пр.

5. Как се организира работата на тези групи? От голямо значение за успешното реализиране на дискусията във фокусгрупите е предварителната им организация. Затова първата задача при такива проучвания е да се определи:

а) каква информация ни е необходима

б) подходящо ли е тя да се получи чрез дискусия във

фокусгрупи

в) какви да бъдат участниците в тях

г) колко групи да се организират

д) кога, къде, срок за получаване на резултатите

е) кой или кои ще водят дискусиите

ж) разработване план за провеждането на дискусиите:

списък на темите, последователност на разискване, нагледни

материали, осигуряване на приятна обстановка, определяне

на наблюдателите, осигуряване на записна техника .

6. Какво значи „модератор“? Каква е неговата роля?

„Модератор” занчи водещия на дискусията.Онвовната му роля :

– да предразположи участниците в дискусията, като подчертае значението на техните мнения и оценки;

– да не се създава впечатление върху участниците, че те са разпитвани относно техни лични проблеми, да не се превръща разговорът в удобен случай за лична изява;

– да води дискусията с чувство за мярка, да подхожда без всякаква предварителна нагласа или оценка за това, което събеседниците казват, без предварителна предубеденост;

– да подпомага инициативата на събеседниците си, като ги остави свободно и без бързане да изложат това, което ги вълнува по избрания начин и език;

– да възпитава у себе си умението да изслушва събеседниците си.

– да не внушава в никакъв случай и под никаква форма изразяването на едно или друго мнение

– в хода на дискусията, да не обсъжда събеседниците и да не позволява да бъдат обсъждани от други, да не критикува, да не поучава, да избягва острите сблъсъци.

– да следи своите и на събеседниците си реакции, като по този начин съчетае информацията от дискусията, с тази от наблюдението.

7. Какви изисквания следва да има предвид „модераторът“? „Модераторът следва  да има в предвид следните изисквания:

– Първо разговорът да е прекалено общ и да не засяга интересуващите ни теми;

–Второ продължителното „мълчание“, в разговора  за да потисне участниците в дискусията.

8. Какъв метод са т.н. „експертни оценки“?”Експертните оценки”е метод, който е разновидност на дълбочинното интервю. Провежда се като свободен разговор с насочващи въпроси, индивидуално или групово, устно или писмено, еднократно или многократно.

9. Какво е съдържанието на понятието „експерт“? Самото понятие „експерт“ може да се да се разглежда  в две направления.Като в първото се има предвид специалисти, учени,журналисти, изобщо хора, добре познаващи областта, която е обект на изучаване,а в второто са въобще хора, които са компетентни по даден проблем, имат мнение и могат да посочват варианти на решения, свързани с проучвания проблем

10. Как се подбират експерти? Методите за подбор на експерти са:

– по документи: експертите се подбират въз основа на определени качества, които следва да притежават и коитоса отразени в съответните документи (напр. майки с децадо 3 г.)

– чрез провеждане на експериментален тест

– с жури, което преценява качествата на кандидатите,включително и чрез сравняването им по двойки (метод наКондорсе)

– подбор измежду познати (известни) лица

– метод на „снежната топка“: подбират се ограничен брой експерти и се иска те да посочат свои колеги или познати, като с това се увеличава състава им. Това може да се приложи многократно.

– метод на самооценка (кандидатът сам преценява дали е компетентен).

11. Какви методи се прилагат при работа с експерти?Прилаганите методи за работа с експерти са:

– Дискусия в група

а) еднократна (разновидност: „мозъчна атака“)

б) многократна

– Писмено анонимно интервю

а) еднократно

б) многократно (разновидност: „Метод Делфи“, при който се достига до съгласие след няколко етапа, като отделните становища се обсъждат многократно и анонимно)

– Последователно включване на експерти, чрез увеличаване на броя им, докато становищата се доближат и сестабилизират.

-Методите за обработка на резултатите от експертните оценки най-често са статистически.

12. Какво е „Изследване на домакинските бюджети“?Каква информация ни дава такова изследване?”Изследването на домакинските бюджети”  не са качесвени изследвания,то е масово,представително  изследване  уточняващо точните количествени оценки(в рамките на случайните грешки).Информацията, получена от него е, задълбочена, детайлизирана, съдържаща нюанси,присъщи за качествените изследвания. Въпросниците на този тип изследвания не са стандартизирани, не са закрити и ограничени до строго определени отговори.

13. А „Изследване на бюджета на времето“?Изследването на бюджетното време не са качесвени изследвания,то е масово,представително  изследване  уточняващо точните количествени оценки(в рамките на случайните грешки).Информацията при при проучване на „бюджета на времето“ описват всички свои разходи на време, какво са правили във всяка минута от денонощието, което дава възможност за детайлизирани анализи на структурата на времето.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG