Home Икономика Маркетингова среда. Преглед на маркетинговата среда. Основни елементи на микросредата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Маркетингова среда. Преглед на маркетинговата среда. Основни елементи на микросредата ПДФ Печат Е-мейл

Маркетингова среда. Преглед на маркетинговата среда. Основни елементи на микросредата.

За да се следят промените в средата, маркетолозите извършват сканиране и анализ на маркетинговата среда. Сканирането е процес на събиране на информация за силите на средата и включва: наблюдение; преглед на вторични източници на информация; маркетингови проучвания.

Анализа на средата е процес на оценяване и интерпретиране на събраната информация, чрез него трябва да се оценят текущите промени в средата и ако е възможно да се предвидят бъдещи промени. С най- голяма популярност се ползват 2 принципа за структуриране на елементите от средата в групи.

Според 1вия принцип елементите се разделят в групи, в зависимост от характера и степента на въздействие, което те оказват върху фирмите. Разделят се на 2 основни групи: 1) елементи на микросредата (потребители, доставчици, конкуренти, маркетингови посредници и контактно аудитории; 2) елементи на макросредата (демографска среда, политическа среда, икономическа среда, природна среда, научнотехническа среда, културна среда);

Според 2рия принцип елементите от средата се разделят в групи, в зависимост от характера и степента на въздействие, което фирмите оказват в/у окръжаващата среда: съществуват 2 основни групи: 1ва гр. Са контролируеми фактори- управлявани от висшето ръководство и фактори управлявани от маркетинговия отдел; 2) 2ра група фактори- неконтролируеми фактори на средата (елементите на микросредата и елементите на макросредата).

Външната среда обхваща всички активни субекти и сили, действащи извън границите на фирмата и влияещи в/у възможностите и да установява и поддържа с целевите клиенти отношения на успешно сътрудничество. Външната среда се разделя на микро- и макросреда.

Микросредата е представена от силите, които имат непосредствено отношение към фирмата и възможностите и по обслужване на клиентите.

Макросредата е представена от силите в по- широк план, които оказват влияние в/у микросредата.

Основни елементи на микросредата:

Тук има схема:

Потребители:

Фирма и Пазар – схема:

Потребителите изграждат пазара на фирмата. Пазарът се състои от всички потенциални потребители (клиенти) имащи определена потребност или желание и които са в състояние да осъществят размяна с цел удовлетворяване на тази потребност или желание.

Видовете пазари се разделят на Вътрешен пазар и Външен пазар. Към тях спадат:

- Пазар на крайните потребители ( потребителски пазари)

- Пазар на производителите (бизнес пазар)

- Пазар на търговските посредници ( на препродавачите)

- Пазар на държавните учреждения и на частните нетърговски организации.

Доставчиците са отделни лица или организации, които осигуряват на фирмата необходимите и фактори за производство ( суровини, материали, полуфабрикати, машини, съоръжения и др.). Изборът на доставчик е много важен въпрос, тъй като той трябва да осигурява конкурентно преимущество на фирмата като осигурява навременни и качествени доставки.

Маркетингови посредници са фирми помагащи на компанията при придвижването, продажбата и разпространението на продуктите и сред потребителите. Различават се следните видове маркетингови посредници: 1) търговски посредници; 2) фирми специалисти по стоко придвижването; 3) агенции за маркетингови услуги.

За да разчита на успеха на пазара, организацията трябва да познава потенциала на своите конкуренти и способите им за реагиране при промяна в пазарната ситуация. Конкурент е всяка фирма, която предлага идентични, сходни продукти или продукти заместители в същата географска среда.

Контактни аудитории са всяка група, която проявява реален или потенциален интерес към дейността на фирмата и оказва влияние в/у способността и да постигне поставените цели. Различават се някои видове контактни аудитории: 1) финансови кръгове; 2) средства за масово осведомяване; 3) държавни учреждения; 4) граждани и групи за действие; 5) местни контактни аудитории; 6) широка публика; 7) вътрешни контактни аудитории.

9. Маркетингова среда, Преглед на маркетинговата среда. Основни елементи на макросредата.

За да се следят промените в средата, маркетолозите извършват сканиране и анализ на маркетинговата среда. Сканирането е процес на събиране на информация за силите на средата и включва: наблюдение; преглед на вторични източници на информация; маркетингови проучвания.

Анализа на средата е процес на оценяване и интерпретиране на събраната информация, чрез него трябва да се оценят текущите промени в средата и ако е възможно да се предвидят бъдещи промени. С най- голяма популярност се ползват 2 принципа за структуриране на елементите от средата в групи.

Според 1вия принцип елементите се разделят в групи, в зависимост от характера и степента на въздействие, което те оказват върху фирмите. Разделят се на 2 основни групи: 1) елементи на микросредата (потребители, доставчици, конкуренти, маркетингови посредници и контактно аудитории; 2) елементи на макросредата (демографска среда, политическа среда, икономическа среда, природна среда, научнотехническа среда, културна среда);

Според 2рия принцип елементите от средата се разделят в групи, в зависимост от характера и степента на въздействие, което фирмите оказват в/у окръжаващата среда: съществуват 2 основни групи: 1ва гр. Са контролируеми фактори- управлявани от висшето ръководство и фактори управлявани от маркетинговия отдел; 2) 2ра група фактори- неконтролируеми фактори на средата (елементите на микросредата и елементите на макросредата).

Външната среда обхваща всички активни субекти и сили, действащи извън границите на фирмата и влияещи в/у възможностите и да установява и поддържа с целевите клиенти отношения на успешно сътрудничество. Външната среда се разделя на микро- и макросреда.

Микросредата е представена от силите, които имат непосредствено отношение към фирмата и възможностите и по обслужване на клиентите.

Макросредата е представена от силите в по- широк план, които оказват влияние в/у микросредата.Основните елементи на макросредата са:1.демографска среда-наблюдават се следните по-важни променливи:численост на населението-дава представа за общия брой на потенциалните потребители;полова структура на населението-има важно значение за фирми,чиито продукти са предназначение за различни възрастови групи;брой на домакинствата и членовете на отделното домакинство-има пряко отношение към продукти,употребявани изключително в домакинствата,като например хранителни стоки и продукти с дълготрайна употреба(обзавеждане и електроуреди).2.Икономическа среда-наблюдават се следните по-важни показатели:общи икономически условия-те се определят в зависимост от това дали в съответнич период е налице растеж или спад на националния доход от различния темп на инфлация,равнище на безработица,валутния курс,лихвения % и др.;номинални доходи и покупателна способност-те определят способността на потребителите да купуват.3.Природна среда(екологични фактори)-тук се включват природни и други дадености,от които зависи дейността на фирмата като например:земя,вода,климат,геог.особености,наличие и достъп до суровини,енергия и енергоизточници,състояние на околната среда и др.4.Политическа среда-тук се включват политическата обстановка и политическите промени.Те имат пряко отношение към условията за нормално функциониране на фирмите както и вътрешните и международни гаранции за тяхната сигурност:право на регламентиране-то включва действащите закони,които имат отношение към дейността на фирмата;регулиране и контрол дейността на фирмите.5.Научно техническа среда-тук се включват съвременни достижения на научно техническия прогрес,технологични нововъведения и поява на нови продукти,въздействие на технологията върху обществото и дейността на фирмите.6.Културна среда-тук се включва психологически профил на потребителя,образование и професия,традиции,бит,религия,култура.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG