Home Икономика МЕТОДИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯНА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
МЕТОДИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯНА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ ПДФ Печат Е-мейл

МЕТОДИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯНА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ.

НАБЛЮДЕНИЕ

1. Дайте определение на наблюдението! Група методи,при които информацията се регистрира в момента на протичане на човешката дейност.Наблюдава се и се регистрира реалното човешко поведение, реалните човешки действия или протичащи събития в момента на тяхното извършване или настъпване. Регистрират се само сегашни дейности или събития, а не такива, протекли в миналото или пък които ще се извършват в бъдеще.

2. В кой етап на маркетинговото проучване се прилага този метод?

3. Посочете различието между всекидневно и научно наблюдение!Различието между всекидневното и научното наблюдение е,че  научното наблюдение е целенасочено,и има яснно определени цели,предваритлно се  планира,като резултатите от наблюденията си записват в съответни предварително подготвени формуляри или въпросници,а записаните данни трябва да бъдат конторолирани.

4. Кой реализира наблюдението?

Наблюдението се реализира от специално подготвени наблюдатели.

5. Кои са „бариерите“, които трябва да се преодолеят от изследователите при приложението на този метод (наблюдение)?Основните „бариери” които  трябвя  да продолеят изследователите  могат да се групират в две групи.

а) „ефект на наблюдатела”

- еднократност на наблюдаваното събитие или процес,придружено с комплексност на ситуацията, при което наблюдателят няма време да обхване всичките и особености

– неизбежният субективизъм на наблюдателя, неговите предварителни нагласи, начин на мислене и оценка, които му пречат да регистрира обективно ситуацията

б)„ефект на наблюдавания”Представлява реакциите на наблюдавания или наблюдаваните ,предизвикани от осъзнаването на обстоятелството,че  са наблюдавани.

6. Как се преодоляват тези трудности (бариери)?Преодоляването на тези „балиери”,предполага ,че изледователите  ще пердприемат действия,с които  да отстранят трудностите възникващи в хода на наблюдението.С какви средства?

Средствата  за премахване на трудностите могат да се групират в няколко направления:

-разработването на подбрна методика и инструкции за  начина на организаране и протичане на наблюдението(кого,кога,къде,по какъв начин,и с какъв инструментиариу ще наблюдавме)

-обучени е на наблюдателите  и изработване на общи критерии за оценка.

-разработване на система за контрол върху резултатите(кото може да се наложи да се извърши повторно набюдение на едини същи обект при различни ситуаци,същото така наблюдение на един и същи обект  от повече от един наблюдател и др.)

-използване на  спицифични  митоди за набюдение  при които обекта на наблюдение,не разбира и незнае,че е наблюдаван.

- Дезориентиране на обекта на наблюдение чрез създаване невярна представа за целите на наблюдението, което в някои случаи противоречи на общоприетата етика.

- Възприемане на подход към организирането и провеждането на наблюдението, който предполага съпричастност на наблюдавания обект или обекти към изследователските цели, публично обявяване не само задачите на наблюдението, но и на резултатите от него. Създаване на атмосфера на твърда убеденост, че извършването на наблюдението не само няма да навреди на наблюдаваните обекти, но определено ще осигури бъдещи ползи за тях.

7. Какво значи „пряко наблюдение“?  При „пряко наблюдение” е характерно че обектът на проучването се наблюдава от един или повече наблюдатели като неговото поведение се регистрира  веднага с помощта на предварително разработен инструментариум. Наблюдателят или наблюдателите са представители на изследователите и са външни лица, различни от участниците в наблюдавания процес (обект) и наблюдението се извършва явно, чрез регистрация непосредствено от наблюдателя или опосредствено, напр. с видеокамера.

8. А „участващо наблюдение“?

Участващо наблюдение. Различава се от прякото наблюдение по това, че наблюдаващият или наблюдаващите не са външни лица, а са определени от участниците в наблюдавания процес (обект). Те са вътрешни (на обекта) лица, обучени да реализират наблюдението с помощта на разработения инструментариум на изследването.

9. Дайте определение на „самонаблюдение“?Самонаблюдение. То е пряко, непосредствено наблюдение, при което изследваните лица регистрират свои действия и сами записват нужните данни с помощта на дадения им инструментариум. За целта те са предварително обучени, а тяхното самонаблюдение се контролира от т.н.супервайзери (супер наблюдатели), които са представители на изследователите.

10. Разяснете какво е „скрито наблюдение“! Кои са

неговите разновидности! „Скрито наблюдение”може да бъде  реализирано от включени инкогнито участници в наблюдавания обект  външни наблюдатели или реализирано с помощта на специални технически средства.

11. Изяснете каква е същността на „моментното наблюдение“ Моментно наблюдение. Същността на този метод се състои в извършването на голямо число наблюдения в случайно избрани моменти от времето, при което се регистрира каква дейност се извършва или не се извършва в момента на наблюдението.

12. А какво представлява „експерименталното наблюдение“? Каква негова разновидност е „симулационното наблюдение“?

Експерименталното наблюдение е част от  експериментална процедура, при която изследователите въвеждат изменения в естествената среда, създават нови условия и проследяват как те се отразяват на поведението на наблюдавания обект. Много често в тези случай  става въпрос  за стимулационно наблюдение, при което се създават изкуствени условия, след което се наблюдават реакциите на изследвания обект.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG