Home Икономика Необходимост от Маркетингови изследвания

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Необходимост от Маркетингови изследвания ПДФ Печат Е-мейл

Необходимост от МИ. За ефективното функциониране на 1 предприятие трябва непрек да се осигуряват 6 вида ресурси:                                                                                                                  трудови-специалисти,технически, апаратура,материалнисуровини,енергийни,финансови–ч/з тях осигуряваме опр. колич. от останалите ресурси, информ – данни, ч/з които планираме бъдещото състояние на предприятието съобразно поставените цели. Труд., техн., матер. и енерг. ресурси са с пряко отнош. в/у произв. процес. Информ.,финансовите и част от трудовите са свързани с управленските решения. Инфо е най-важния ресурс, без който е невъзможно осъществяването на мениджмънта.За ефективни управл. решения е необх. непрекъснато събиране и анализиране на достоверна, разнообр. и навременна инфо. Специфична инфо е необх. при протичането на целия марк. процес. Започва се с пазарните възможности, след това се опр. целта и се избира маркет. Стратегия; разработване и реализиране на маркет. програма; контролиране и анализ на резултатите. Провеждат се системни МИ, като причините са:

1. Промяна в отношението в процеса производство – потребление до нач. на 20 век. Производителят е поддържал пряк контакт с клиента и е имал точна инфо за желанията му. С уедряване на предприятията контактите са се ограничавали. В тези условия започват да се правят МИ – компенсира се директния контакт. 2. Все по-голямото предлагане на стоки и услуги – има действаща силна конкуренция. Маркетинговите разходи нарастват и за да се намалят е необх. повече инфо за потребностите и за възможностите за конкуренция.

. Същност и цел на МИ

Същност на МИ. Има 2 подхода при дефинирането на МИ: 1. Инструментален – акцентира се в/у възможността МИ да бъдат инструмент за събиране и обработване на инфо от и за потребителя. МИ се идентифицират с технич. работа по събиране и обработка на пазарните проучвания. 2. Мениджърски – МИ да бъдат средство за вземане на ефективни управл. решения. Те са неразделна част от маркетинговия мениджмънт.

МИ представляват систематично събиране, обработване и анализиране на маркет. данни за подпомагане вземането на маркет. управл. решения. І част на дефиницята: МИ се основава на съвкупност от техники, методи, процедури, които са свързани и се осъщ. в логическа последователност. Така се осигурява систематичност и целенасоченост на събирането, обработването и анализирането на данните. МИ са изследователски процес. ІІ част: Маркет. данни са данни, необх. за избор и реализиране на маркет. стратегия. Инфо е разнообразна, но може да е с различно конкретно съдържание – еднопосочна. МИ не са генератор на решения за създадения проблем, а са средство за подпомагане процеса на вземане на маркет. решения. С помощта на МИ се снижава степента на неопределеност на влияещите ф-ри в/у вземането на маркет. решения при управлението.

Целта на МИ зависи от конкретната ситуация, като най-общо целите са 2 възможни: 1/ Тактическа /оперативна/ - МИ е насочено към разрешаване на маркет. проблем, който е противоречие м/у желан и постигнат резултат. МИ са насочени към оползотворяване на съществуващи маркет. възможности. 2/ Стратегическа цел – маркет. цел е насочена към разкриване на нови или разширяване на съществуващи възможности. Стремежът е да се открият нови маркет. перспективи /насочване към нов пазарен сегмент/.

3. Историч. разв., значение на МИ.

1911год. – начален момент в маркет. развитие. Първо МИ са се основавали на данни от преброяването и официалната статистика, т.е. изп. са вторични данни. С тях са провеждали т.нар. „кабинетни изследвания” или „от място”.Провеждали са се с въпросници, използвали са първични данни. Необходимостта от създаване на по-прецизни въпросници е причина за привличане на психолози и социолози . постепенно се осъзнава голямото значение на извадките и на представителността на резултата. Поради това в края на 30-те год. на 20 век в тази област в екипите за МИ навлизат и статистици.Маркет. разходи достигат 50-60 % от пазарната цена. Тези променени пазарни усл. Дават силен тласък в/у теорията и практиката на МИ. Започват да се провеждат мащабни изсл., включват се информатици и се използва компютърна техника. Създ. се много маркет. агенции и институти, провеждащи специализирани МИ за дадени фирми. В големите и средни компании се изграждат спец. звена, занимаващи се с МИ. За регламентиране на дейността се създава м/ународен кодекс за лоялна практика в МИ.

Значение на МИ: Все повече нараства обема на продажбите на продукти поради МИ. По данни на европейското сдружение за проучване на общественото мнение и МИ ESOMAR за 1 год. в света се провеждат изсл. за над 10 млрд. Евро. „Нилсен” в САЩ, има офиси в над 30 държави. Осн. източници за финансиране на МИ са: индустрия – около 50 % от всички изследвания; държвани институции; търговски организации; услуги; рекламни агенции.

4.Видове МИ в завис. от приложението им във фазите на управл. процес.

Фази: 1. Идентифициране и дефиниране на възникналия маркет. проблем; 2. Разработване на варианти за отстраняване на проблема; 3. Оценяване на разраб. варианти; 4. Избор на оптимален вариант; 5. Реализация на избрания вариант; 6. Контрол и анализ на резултатите.

Предварителни МИ – при осъщ. на 1 и 2 фази при вземане на маркет. управл. решения. Ч/з тях се съдейства за идентиф. на възн. маркет. проблем и за точното му дефиниране. Могат да се изп. и за осиг. на подходяща инфо за разраб. на разл. варианти за отстраняване на проблема

Проучвателни МИ –при осъщ. на 2 и 3 фаза. Цел- осиг. на инфо за разраб. на варианти за реш. на маркет. проблем, а също и за оценяване на разраб. варианти. Тези изсл. са много подходящи когато няма рутинни начини за вземане на маркет. управл. реш. и рискът от вземането на погрешно реш. е голям. При осъществ. им първо е необх. да се анализират хипотезите за решаване на възник. проблем. Заключителни /същински/ изсл. – 3, 4 и 5 фази. С осигурената от тях инфо се вземат оконч. реш. Изп. се и за осъщ. на обратна връзка при реализация на оптималния вариант. Те са строго реглам. и изискват събиране, обработка и анализ. на конкретни данни за всеки от разраб. варианти. Оценките за различните варианти трябва да се оформят по подходящ начин в табличен вид

Следящи МИ – при 5 и 6 фази. Ч/з тях се следи за реализацията на оптималния вариант и се установяват различията м/у действит. и очаквани резултати. Обектът на изсл. е строго реглам. и инфо, която трябва да се осигури е макс. конкретна.Провеждат с мн висока степен на оперативност за да се установят веднага затруднения при реализация на избрания вариант.

5. Видове МИ със стратег. предназн. Според предназн. си МИ са 2 вида: 1/ МИ със стратегич. предназн. – откриват се нови маркет. перспективи; 2/ С тактическо /оперативно/ предназн. – за оползотворяване на съществуващи възможности.

Стратегическите МИ имат приложение при вземане на стратег. маркет. управленски решения при: - решения за обновяване и разнообразяване на произвежданата продукция; - за насочване към нови пазари и разширяване на съществуващи такива. Стратегич. МИ са продуктови и пазарни. Продуктови – осигуряват инфо за създаване на нов, усъвършенстван, конкурентен продукт или услуга с потребителско предназначение. Чрез тези МИ се съдейства за осъщ. на продуктова диверсификация и иновация. Това е най-мощното оръжие в конкурентната борба. Продуктови МИ са: 1. Изсл. на потребителските предпочитания – моментните желания и изисквания на потребителите. Влияние оказват доходите им, промяната в професионалното положение, въздействието на рекламата. 2. Изсл. на продуктовите линии – да се установят възможностите за реализация на разновидностите на основния продукт, които сформират структурата на продуктовата линия. Така се установява номенклатурата на предлаганите продукти и количествата от всеки вид. 3. Изсл. на качеството на продукта – да се установи влиянието на качеството и цената му. Определя се зависимостта, която е линейна /по-високо качество, по-висока цена/. 4. Изсл. на аксесоарите на продукта – име, опаковка, цена. Името внася имидж на продукта. Установява се влиянието на опаковката – цвят, форма, опазване на околната среда, възможност за повторна употреба. Цената е психологическа, така че броят на знаците да е по-малък – 0,99. 5. Изсл. на имиджа на продукта – да се установят представите на различните потребители за продукта. Това предхожда разработването на рекламната концепция и провеждането на рекл. кампания.

Пазарни стратегич. МИ – осигуряват инфо за нови пазари и разкриване на нова реализация на продуктите. 1. Изсл. на нови пазари и нови паз. сегменти – целта е да се установят паз. позиции на продукта и възможностите за налагане на нови паз. сегменти в съществуващи пазари. 2. Изсл. на продажбите – да се установят продажбените възможности на отделните групи продукти, на отделните региони или паз. сегменти. Тези паз. възможности се опр. ч/з анализиране на записите на продажбите и така могат да се прогнозират бъдещи продажби. 3. Изсл. на покупателната мотивация ч/з различни психологич. техники. 4. Пазарни изсл. – изсл. на навиците на клиентите. Целта е установяване на трудно податливи на промяна клиентски навици, които заместват традиционно вземаното решение за покупка с механична покупка.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG