Home Икономика Избор на целеви пазар.Позициониране

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Избор на целеви пазар.Позициониране ПДФ Печат Е-мейл

Избор на целеви пазар.Позициониране.

След като ф-та сегментира пазара тя прави анлиз на вс.сегмент по отделно по определени показатели.Целта е да се прецени към кои пазарни сегменти да насочи своите продукти.Осн показатели за анализа са сл:-Текущ и прогнозиран обеб на продажбите.;-Текущ и прогнозиран обем печалба;-Равнище на конкуренция;-Изисквания към каналите за пласмент и реклама.. Х-ките на идеалния целеви пазарен сегмент са сл: -Съществуват неудовлетворени потребители,които ф-та може успешно да удовлетвори;  -Потребителите са платежоспособни; -В настоящия мом.пазарния сегмент ес висока поглъщаемост; -Съществуват възможности за по натъшен ръст на продажбита; -Конкуренцията липсва или е цлаба.  Необходимо условие при избора на целевия пазарен сегмент е той да бъде привлекателен сам по себе си като х-ки,но достатъчно условие е той да съответства силните делови страни на фирмата като възможности,ресурси,опит и контакти.Пазарният прозорец-представлява сегмент ,който е пренебрегван и от производителите и от търговците.Пзарат е залт със стоки ,но без част от потребителите да могат да намерят това,което съответства най-пълно на техните предпочитания и желания.Тук не става въпрос за дефицит,а за отсъствие от пазара на стоки,които отговарят на изискванията на потребителите.Производителят или търговецът,който обърне внимание на такъв пазарен сегмент,ще има голям успех.За целта е необходимо да се разработи спец.продукти или услуга ,коииот да удовлетворяват по-добре от конкурентите потребностите и желанията на този пазарен сегмент,за който никой в момента не работи.Това е наи-лесният и най-ефикасен начин да се създаде пазарна ниша.Пазарна ниша.-представлява сегмент ,на който подхожда в най –голяма степен фирмения продукт или опит.Дадена голяма ф-ма може да се насочи едновременно към няколко целеви пазара или пазарни прозорци.В повечето случаи се оказва,че продуктите и вървят добре само на 1 или 2 от тях.Там ф-та си осигурява господстващо или стабилно  в дългосрочен план положение,независимо от усилията на конкуренцията.За такива сегменти се казва,че формират пазарната ниша на ф-та.От тях идва осн-та част от фирмената печалба и те са гаранция за нейната стабилност.Позиционирането на пазара е свързано с налагането на продукта като най-добре удовлетворяващ портебностите и предпочитанията на избрания целеви пазае.П. убеждава потребителите ,че на тях вече се предлага искания продукт ,който им подхожда най-добре.П вклщчва целия комплекс от ел.на М-микса ,чрез който трябва да се внуши на потреб.,че става дума за различен от др-те продукт,създанен специално за него. Позициониранетопредставлява създаване на подходяша представа за продукта сред потребителите от избраните пазарни сегменти,постигната чрез подходяща комбинация от М стратегии и комбинации.Позициониране на продукта на пазара. Позиционирането представлява създаването на подходяща представа за продукта сред потребителите от избраните пазарни сегменти,постигната чрез подходяща комбинация от маркетинг стратегии и програми.Решението на фирмата към кой или кои позарни сегменти да се насочи е свързано и с решението за стратегията за проникване на този пазар.Съществуват 5 модела за избор на целеви пазар. 1модел- Концентриран в/у 1 сегмент.За него е характерно,че ф-та избира за целеви пазар 1сегмент.Концентрирането на дейността дава възможност за реализиране на икономии в прозводството ,дистрибуцията и промоцията.Концентрирания М крие по-високи от нормалнит рискове. 2модел.Избор на цпециализация.При него ф-та избира няколко сегмента,които и подхождат от гл.т на целите и ресурсите и.М/у сегментите може да няма сходство.Осн предимство на стратегията е ,че фирмения риск се разпределя.Загубите на 1 сегмент може да се компенсират от печалбите на др сегменти. 3модел.Продуктова специализация.-Ф-та съсредоточава усилията си в/у производството на 1 продукт,който ще се позиционира на няколко сегмента.За вс.от избраните сегменти трябва да се разработи собствена  ценова,дистрибуциоона и промоционална политика.Риск същецтвува ,ако продуктът бъде изместен от принципно нов вид,задоволяващ същите потребности. 4модел.Пазарната специализация-Ф-та се специализира в обслужване на редиц потребости на конкретна гр клиенти.Риск може да има ,ако избрания сегмент намали покупателната си способност. 5модел.Пълно покриване на пазара.Ф-та се опитва да обслужва вс клиенти с вс видове продукти,от които те имат нужда..Приемането на окончателно решение за избор на целевия пазар и стратегията за позициониране дава възможност да се разработи детайлно маркетиговия комплекс.За позиционирането на продукта на пазара могат да се използват различни подходи. Някои от тях са:-позициониране на база опр предимства или х-ки на стоката; -позициониране на база спецефични потребности; -позиц на база специално използвне; -позиц ,чрез категория потребители; -П в сравнителен план; - П чрез точно разграничаване н представата; -П чрез пълно идентифициране; -П чрез изграждане на асоциации. Позиц включва следните осн действия:* избор и начин за излизане на пазара –има няколко начина за излизане не пазара.1ви нач е ,чрез закупуване на дялове или акции на др фирми.2ри нач.е ччрез собствено развитие.3ти нач е,сътрудничество с др фирми.*Избор на маркетингови средства; *Избор на вр за излизане на пазара.Решението на въпроа за собственото П е свързано с предварително проучване за това как са го направии конкурентите и какви са технотепозиции на пазара.Отчитайки позициите на конкурентите,ф-та може да прецени за какво мсто ще претендира .Съществуват 2 осн варианта:1.Да се позиционира заено с един от съшествуващте кокуренти и да започне борба за пазарен дял.Този вариант може да се приложи в следните случаи: - ф-та има възможност да конструира и да произведе продукти,по-добри и превъзхождащи тези на конкурентите; -пазарът е достатъчно голям за да поеме дваме конкуренти; -ф-та разполага с мн повече ресури и опит от тези на конкурента; 2.Да разработи продукт,с определени х-ки,какъвто все още не се предлага на пазара.Той може да се приложи сл варианти: -ф-та е в състояние да го създаде; -икономически е целесъобразно да се създаде такъв продукт в рамките на планираното равнище на целите; -има потенциални потребители,готови да купят новото изделие

10.Методи за стратегически маркетингов анализ.

Метод на анализ на Бостънската консултантска гр.В зависимост от мястото на продукта в матрицата,определено въз основа на двата показатела пазарен дял в % и тенденция за пъст на продажбите на този вид стоки към продукта могат да се приложат следните 3 стратегии;1.Стратегия на изграждане –прилага се спрямо стоките звезди и стоките въпросителни,ако имат тенденция да минат в гр-та на звездите.С-ята включва големи инвестиции в тези стоки  за разширяване на стоковия асортимент,подобряване на характеристиките на стоката,ориентиране и към нови пазарни сегменти,провеждане на мащабни рекламни кампании.2.С-гия на потдържане.-тя се прилага спрямо стоките дойни крави.С-гията включва напомняща реклама,гъвкава ценова политика,активно използване на средствата за насърчаване на продажбита.Целт на тази с-гия е обема на продажбита да се задържи на 1 равнище възможно по-дълго време.Приходите от продажбите на тези стоки отиват за инвестиране на сстоите звезди и евентуално във въпросителните знаци.3.С-гия на жътва-тя се прилага спрямо ктоките кучета и въпросителни знаци,ако ще минават в гр-та на кучетата.При тази стратегия щи минават в гр-тана кучетата.При тази стратегия се набелязват мерки за бърза реализация на вече произведените стоки,които се намират в сферата на обръщението и търсене на начини за използване не вече закупените суровини и материали за тяхното производство...Метод за анализ по продукти и пазари на Игор Ансфер. По отношение на продуктите ,които да се предлагат на пазара иориентацията към досегашните или нови купувачи,ф-та може да приложи следните 4 с-гии.1.С-гия за увеличаване на пазарния дял-тази с-гия е по-елементарна ,по евтина и по-бързо приложима.При нея ф-та продължава да предлага на пазара продуктите с които е работила до този момент на същите клиенти.С-гията включва стремеж към увеличаване на пазарния дял,тъй като конкурентите винаги се стремят да предложат нещо по-добро на пазара,в резултат на което ф-та не трябва да изостава.С-ята може може да се приложи като ф-та се възползва от слабите страни в качеството на продуктите и маркетинга на конкурентите и предложи на пазара по-добър продукт като вид и начин на предлагане.2.С-гия за развитие на продукта-при нея ф-та предлага на пазара нови продукти.Целта е тя да се възползва от изградения си имиджсред тези клиенти,така че те с доверие да приемат новия продукт.3.С-я за развитие на пазара-при нея ф-та иска да разшири своите позиции като се ориентира и към нови пазарни сегменти.За целта е необходимо да проучи изискванията на купувачите към тези продукти и да адаптира продукта към тях.4.Диверсификация-Представлява процес на едновременно навлизане на нови пазари с нови продукти.Целта е да се вложат средства в допълнителна дейност различна от основната с цел да се подобрят параметрите на функциониране на ф-та.Съществуват следните варианти надиверсификация:-с-гия на вертикална диверсификация-при нея ф-та се насочва към произвоство на окомплектовка,възли етайли и р,които о този момент са осигурявани от доставчици,но при незодоволителни за ф-та условия и качество.;-с-гия на хоризонтална диверсификация-тя включва въвеждане на продукти,които не са свързани с използваните технологии,но се купува от едни и същи потребители.;-с-гия на концентрирана диверсификация-при нея на пазара се излиза с нови продукти,но се използва технологията или маркетиговата организация на досегашния продукт.;-с-гия на конгломератна диверсификация-при нея ф-та създава продукт илипридобива др фирма,чиито продукти не са свързани с досегашните и производства.

 

WWW.POCHIVKA.ORG