Home Икономика ТОЧНОСТ ПРИ ИЗВАДКОВИ ПРОУЧВАНИЯ.ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИ ОТ ИЗВАДКОВИ ПРОУЧВАНИЯ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ТОЧНОСТ ПРИ ИЗВАДКОВИ ПРОУЧВАНИЯ.ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИ ОТ ИЗВАДКОВИ ПРОУЧВАНИЯ ПДФ Печат Е-мейл

ТОЧНОСТ ПРИ ИЗВАДКОВИ ПРОУЧВАНИЯ.ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИ ОТ ИЗВАДКОВИ ПРОУЧВАНИЯ

1. Какво разбирате под „точечна оценка“? При изчерпателните изследвания, поради това, че са обхванали всички единици, изследователите не допускат грешки на извадката (случайни грешки) и резултатите от тях са фиксирани, точни величини. Но  при всяко проучване се допускат систематични грешки, но размерът на тези грешки не е известен Затова получените резултати от изчерпателни изследвания се приемат и интерпретират като точни, фиксирани величини е от тук казваме че тази  оценка е точечна.

2. А какво е „интервална оценка“По различен начин  се представята данните от от представителните извадкови проучвания,и при  тях има ситематични грешки  които можем само да изказваме  предположение ,но случайните грешки изчисляваме и се съобразяваме с тях .Тези резултати  не се фиксират като точечни величини а кото интервали от .... до .Същност при тези извадки оценката е интервала или по точно казано интервална оценка.Тази интервална оценка определя неточноста на нашите знания относно изследвания обект,породена от обстоятелството ,че не сме изследвали  цялата генерална съвкупност,а само част от нея.

3. Какво е „интервал на доверителност“? Интервалът, в който варира интересуващата ни оценка,се нарича „интервал на доверителност“. Неговата величинсе определя плюс/минус средната грешка на получената оценка.

4. А „средна грешка“? Средната грешка е осреднена случайна грешка. Тя се интерпретира като осреднена, от случайните грешки, установени от реализиране на множество извадки от една и съща съвкупност и една и съща оценявана величина.

5. Дайте определение на понятието „максимална грешка“? „Максимална грешка“представлява  средна грешка с повишена степен на вероятност

6. Кога възниква проблемът за проверка на хипотези за различие?Проблема за порверка на хипотези за различие  възниква на базата  за точността и  интрепретацията на  на резултатите  от извадковите изследвания.Този  анализ на данни включва  не само импретиранена на получените оценки сами за себе, но и сравнение на едни и същи оценки  за различните  групи  от изследваната съвкупност.И тук се правят  сравнения между  много показатели които могат да бъдат средни или относителни величини всеки от които важи  с определена грешка., тоес това е изказване на хипотезата  за различие на срвнявани показатели.Издигането на такива хипотези  трябва да бъдат проверени.

7. Какво е „грешка на разликата“?Има

8. При какви условия могат да се правят сравнения?Могат да се правят сравнения при   равни и други условия.

9. Колко вида сравнения се правят при такъв тип проучвания? Кои са те?

Могат да се извършат няколко вида  сравнения:

а) между индикатори на различни части на една и съща,изследвана в даден момент или период съвкупност (целевагрупа);

б) между индикатори от две или повече изследвания,проведени в един и същ момент (период) от времето, но за различни в териториално отношение съвкупности (целеви групи);

в) между индикатори от две или повече изследвания,проведени в различни моменти (периоди) от времето, с различни изследвани единици на една и съща съвкупност (целева група)

г) между индикатори от две или повече изследвания,проведени в различни моменти (периоди) от времето, но с постоянни (едни и същи) изследвани единици на съвкупността (целевата група); т.н. панелни изследвания.

10. Какво значи таблици дубльори? Какво съдържат те? Таблици дубльори,показващи размера на грешката на показателите (индикаторите), съдържащи се във всяка клеткана таблиците.

11. Как могат да бъдат заменени те? Могат да бъдат заменени с   обяснителен текст в който се посочват не конкретните грешки на всеки показател, а една обобщена представа за евентуалния размер на грешките.

12. Изчислените грешки по отношение на индикатори,отнасящи се до части от цялата съвкупност и части от подсъвкупности на съвкупността, едни и същи ли са?

ТЕМА 15

ПРЕДСТАВЯНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

1.По какъв начин се прави преценка за качеството на получената информация от маркетингови проучвания?Качеството на събраната информация се обуславя от допуснатите систематични  и случайни грешки.

2. Какво представлява въпросникът за оценка? От кого се попълва той?

Въпросника се изготвя  от изследователите  и изисква мнението на  хората които  реализирали  изследването на терен –интервюеритеи ръководителите на екипи контролиращи  работата им Оценката-изследванила са точно тези лица  които трябва;броя на „ недостъпните единици” реакциите на  интервюираните идостоверността на получената информация.

3. Какво значи „логически оглед“?”Логически оглед”-дадени ли са всички отговори ;логически ли са отговорите;няма ли противоречия;сравнение на отговорите които са близки по характер  или взаимно се допълват.

4. Кой е най-силният аргумент за качеството на дадено проучване?Наи силните аргументи  за качеството на  дадено  изследвание  е сравнението на получените от него резултати с резултатите  от други подобни изследвания проведени по едно исъщо време или публикации на Националния статистически институт.

5. Каква е целта на контролното повторно проучване с микроизвадка?Контролно повторно проучване с микроизвадка от извадката на проучването .Повторно изследване на всяка 10-та или 20-та единица.Разминаването в резултата дава представа  за допуснатите систематични грешки  и може да послужи за построяване на  коригиращия коефициент.

6. Кой е основният документ, представящ резултатите от маркетингово проучване?Основния документ е писмения отчет.

7. Какво съдържа той?

А)Основни резултати-донни факти,информация.

Б)Заключения-мнения базиращи се на резултатите  от проучването.

3)Препоръки за бъдещи действия.

8. Каква е неговата структура?

А)Заглавен лист(титулна страница)темата на проучването ,организацията за която е предназначен доклада,организацията която е правела проучването,дата.

Б)съдържание на доклада

В)Кратък обзор-кратък вариант на отчета,Това нее резюме,а акцентира на най-важните резултати,заключения и препоръки счита се че, това енай важната част от доклада.

Г)Основен доклад-проведеното изследване цел;друга информация по темата ;причина за проучването;изследователска стратегия  и др.

9. На какви условия следва да отговаря писменият доклад за резултатите на проучването?В основната част  на доклада  се описват основните резултати като не се  претоварва доклада  с много цифри.Основните данни да са в в таблична или графична  форма ,а заключенията в словесна форма.

10. Какъв е смисълът на т.нар. устна презентация?Устната презентация има за цел да фокусира вниманието върху най-важните  резултати от проучването.

11. Какво трябва предварително да поучи този, който ще прави устна презентация? Състава на аудиторията;какво еравнището  на подготовката и;какви задачи изпълнява;какви са интересите  и  и да се съобрази с това  начина на изложението  и аспектите върху  които  да акцентира.

12. На какво се акцентира при устно представяне на проучването?Синтезирано- с повече графики ;таблици с пояснителни текстове без много словие.

13. Кои са двата начина, по които може да се подходи при устна презентация?Два начина :

А)Акцента е върху  фактите от проучването  и след това се проверяват  заключенията.

Б)Първо  са направените заключения  от проучването и след това се привеждат  фактите довели до тези заключения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG