SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Етапи ПДФ Печат Е-мейл

Етапи

Високият риск, свъ-рзан с разработва-нето и внедряването на новите изделия, изисква да се усъвъ-ршенстват механиз-мите за управление на процеса на инов-ация. Ще бъдат раз-гледани етапите на разработване на но-во изделие, които са съвършено необход-ими в условията на съвременните паза-ри и развитието на техническия прогр-ес и технологиите.

Етап I. Генериране на идеи

Целта на етапа на генериране на идеи е в получаването на колкото може по-голям брой идеи.

Новите идеи могат да дойдат от някол-ко източника. Първ-ият вид са вътрешн-ите източници. Това са маркетинговите мениджъри, инжен-ерно-техническият състав или друг пе-рсонал на фирмата. Идеите могат да дойдат от външни за фирмата източни-ци - търговски поср-едници, дистрибут-ори, конкуренти, рекламни агенции, управленски, конс-ултантски, частни или обществени и-зследователски ор-ганизации и потре-бители.

При набирането на идеи могат да се използват аналитич-ни методи, мозъчни атаки или стимули - парични и материа-лни награди, поощ-рения и пр., за доб-ри идеи.

Етап II. Сортиране на идеите

На този етап се осъ-ществява предвари-телна оценка и под-бор на иновационн-ите идеи. Тези с най-голям потенци-ал се избират за по-нататъшно разрабо-тване, другите се отхвърлят. Главни-ят проблем е да не се допусне премин-аване на следващия етап на идеи, които не отговарят на це-лите на компанията и едновременно с това да не се отхвъ-рлят перспективни идеи.

Най-често препоръ-чваният подход за оценка и подбор на идеите включват два етапа:

- бързо или “грубо” пресяване на идеи-те,

- прецизен подбор чрез прогнозни те-хники за ранна про-екция на икономич-еските резултати.

Етап III. Тестване на концепцията

Целите на този етап са избраните идеи да се подложат как-то на работен анал-из от гледна точка на потребителските им свойства, така и на пазарно тестване, за да се определи търговската жизне-способност на идея-та и съответния за-мисъл. Успелите с-лед втория етап ид-еи трябва да се пре-върнат в замисли или концепции на стоките и да се изр-аботят образите на стоката.

Тестването на конц-епцията е процеду-ра, при която една малка извадка от п-отенциални купува-чи се запознава с продуктовата идея чрез писмено или устно описание, ко-ето може да бъде п-ридружено от черт-ежи, снимки или р-исунки, за да се оп-ределят техните от-ношения към прод-укта и първоначалн-ите им намерения за покупка.

Етап IV. Бизнес-анализ

Анализът на този етап се провежда на базата на фиксира-ни прогнозни показ-атели по продажби-те, издръжката и пе-челбата и се отнася до производствени-те характеристики за продукта и съотв-етствието им със ст-ратегическите цели на фирмата.

Продуктовата конц-епция първо се ана-лизира от гледна то-чка на нейния поте-нциален принос за достигане на общо-фирмените цели. Това изисква да се определи:

- потенциалният принос на продукта за увеличаването на продажбите на фир-мата

- доколко съответст-ва продукта на същ-ествуващия продук-тов микс,

- как въвеждането на новия продукт и маркетингът ще по-влияят в/у продажб-ите, разходите и пе-чалбата на фирмата,

- налице ли са необ-ходимите финансо-ви и други средства за разработване и комерсиализация на продукта.

Етап V. Разработв-ане на продукта

През този етап кон-цепцията се превръ-ща в готов продукт, който е осъществим технически и техно-логично във вида, в който ще се появи на пазара. Този про-дукт наричаме прот-отип или работещ модел. Прототипът е модел на завърш-ен продукт, който съдържа основните материални и нема-териални свойства, които отразяват из-искванията на паза-ра, чието задоволяв-ане е съдържанието на иновационната идея. Започва конс-трукторската и тех-нологична подгото-вка за производств-ото на реалния про-дукт.

Етап VI. Тестов маркетинг

На този етап се осъ-ществяват изпитан-ия на продукта в па-зарни условия. Той се нарича още етап на пробните прода-жби.

На този етап от ин-овационния процес за първи път същес-твува възможност да се тестват всички елементи на маркет-инг-микса: съвкупн-ия продукт, с негов-ото основно предна-значение, опаковка, разфасовка, марка, гаранции и т.н., це-ната и цялата изгр-адена система за ценообразуване, избраните канали за реализация, комун-икационния микс, както и да се опред-ели доколко избран-ата комбинация от тях е ефективна и мотивира потребит-елите да купуват.

За да се планират и проведат успешно пробните продажби, трябва да се вземат решения по отноше-ние на няколко про-блема: какво да се подложи на изпита-ние; къде да се про-веде и какъв да е о-бхватът на пробни-те пазари; как да се използват резултат-ите от проведените пробни продажби.

Етап VII. Въвеж-дане на продукта на пазара

Въвеждането на но-вия продукт на паз-ара е подетап на жи-знения цикъл на пр-одукта и обхваща п-ериода от вземането на решение за масо-во производство до продажни дейности. Обикновено се про-вежда обучение на персонала за прода-жба на продукта и се решават пробле-мите за начините, по които ще бъдат мотивирани хората.

Организира се серв-изната дейност, ме-роприятията по пр-едпродажната рек-лама и стимулиране на продажбите, ос-игуряват се необхо-димите количества от стоката по мреж-ите на дистрибуция.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG